Zespół Szkół Ponadgimnazjalanych Nr 1 w Rydułtowach
Search:
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach


 

 REGULAMIN

NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

W RYDUŁTOWACH


 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

Zakres podmiotowy regulaminu


 

§ 1


 

1.      Regulamin niniejszy ustala zasady postępowania w procesie zatrudniania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach zwanej dalej szkołą, pracowników na stanowiska urzędnicze i w zakresie tym uzupełnia on postanowienia art. 11 - 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

2.      Regulamin niniejszy dotyczy zatrudniania na stanowiska urzędnicze pracowników mianowanych i pracowników, których stosunek zatrudniania nawiązuje się w drodze umowy o pracę. Nie dotyczy on zatrudniania na stanowiska pomocnicze i obsługi.

3.      Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze odbywać może się tylko z uwzględnieniem zasad wynikających z postanowień powołanej w ustępie 1 ustawy i w trybie określonym w postanowieniach niniejszego regulaminu.

4.      Postanowienia niniejszego regulaminu nie sprzeciwiają się realizacji prowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach polityki kadrowej. Nie wykluczają możliwości awansowania pracowników, przenoszenia ich na inne niż zajmowane stanowisko, dokonywania zmian zakresu powierzanych pracownikom obowiązków służbowych (tzw. rekrutacja wewnętrzna).


 

Rozdział II

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej

na wolne stanowisko urzędnicze


 

§ 2


 

1.      Główna Księgowa w terminie do końca września każdego roku kalendarzowego - w ramach planowej polityki kadrowej - dokonuje zgłoszeń o konieczności zatrudnienia nowych pracowników. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie, opis zadań oraz określenie wymiaru czasu pracy.

2.      Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Wydziałem Oświaty i Starostwem Powiatowym w oparciu o zgłoszenie, o którym mowa w pkt.1 - w terminie do końca października każdego roku kalendarzowego, opracują prognozę naboru pracowników w następnym roku. Prognoza winna zawierać analizę skutków finansowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia.

3.      Dyrektor Szkoły - na podstawie prognozy - podejmuje decyzję w zakresie wszczęcia procedury naboru, badając w pierwszej kolejności możliwości przeprowadzenia wewnętrznych przesunięć kadrowych.

4.      W wyjątkowych sytuacjach, kiedy zatrudnienie nowego pracownika nie zostało ujęte w planie, Główna Księgowa, aby uniknąć zakłóceń w funkcjonowaniu może dokonać zgłoszenia o konieczności zatrudnienia nowego pracownika na przestrzeni roku kalendarzowego z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

5.      Główna Księgowa zobowiązana jest przedłożyć Dyrektorowi Szkoły opis stanowiska na wolne miejsce pracy.

6.      Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt.5, zawiera:

a)     dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego to stanowisko,

b)     określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

c)      określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,

d)     określenie odpowiedzialności,

e)     inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy (doświadczenie zawodowe, cechy osobowe).

7.      Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora Szkoły powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.


 

Rozdział III

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej


 

§ 3


 

1.      Naboru na wolne stanowisko dokonuje Komisja Rekrutacyjna. Komisja Rekrutacyjna ma charakter komisji stałej.

2.      W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a)     Dyrektor Szkoły, jako przewodniczący komisji,

b)     Główna Księgowa jako członek komisji,

c)      Sekretarz szkoły jako członek komisji wnioskujący o zatrudnienie, będący jednocześnie sekretarzem komisji,

d)     Starszy referent jako członek komisji, zastępujący sekretarza komisji w przypadku jego nieobecności,

e)     Przedstawiciel Wydziału Oświaty lub Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

 

3.      Dyrektor Szkoły może upoważnić Wicedyrektora do zastępowania go w składzie Komisji Rekrutacyjnej.

4.      W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może uzupełnić skład komisji o dodatkową osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie przydatne w procesie przeprowadzenia naboru.


 


 

Rozdział IV

Etapy naboru


 

§ 4


 

1.      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2.      Składanie dokumentów aplikacyjnych.

3.      Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.

4.      Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5.      Selekcja końcowa kandydatów:

a)     test kwalifikacyjny,

b)     rozmowa kwalifikacyjna.

6.      Sporządzanie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

7.      Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

8.      Ogłoszenie wyników naboru.


 


 

Rozdział V

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


 

§ 5


 

1.      Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym sekretarz komisji (lub osoba odpowiedzialna za prowadzenie strony BIP) umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwanym dalej "Biuletynem" oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Dyrekcji Szkoły.

2.      Jeżeli Dyrektor szkoły tak postanowi ogłoszenie o wolnym stanowisku zamieszczone może zostać także w innym, wskazanym przez niego miejscu.

3.      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a)     nazwę i adres jednostki,

b)     określenie stanowiska urzędniczego,

c)      określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

d)     wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

e)     wykaz wymaganych dokumentów,

f)       określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

4.      Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.


 


 

Rozdział VI

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych


 

§ 6


 

1.      Po ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego.

2.      Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a)     list motywacyjny,

b)     życiorys - curriculum vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach , szkoleniach,

f)       referencje,

g)     oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej),

h)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, albo dokument zawierający dane w tym zakresie,

i)       oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych.

3.      Upoważnionym do przyjmowania dokumentów jest sekretarz komisji. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

4.      Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.


 

Rozdział VII

Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych


 

§ 7


 

1.      Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2.      Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3.      Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4.      W wyniku dokonanej analizy dokumentów Komisja:

-        jeżeli z dokumentów wynika, że kandydat nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu odmawia dopuszczenia go do dalszych czynności powiadamiając o tym zainteresowanego;

-        jeżeli uzna za konieczne zażądać dalszych dokumentów lub wyjaśnień wzywa do dokonania tego wyznaczając zainteresowanemu odpowiedni termin.


 


 

Rozdział VIII

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne


 

§ 8


 

1.      Po upływie terminu składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, sekretarz komisji (lub osoba odpowiedzialna za prowadzenie strony BIP) umieszcza w Biuletynie listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2.      Lista, o której mowa w pkt 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz miejscowości ich zamieszkania.

3.      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie zamieszczona w Biuletynie do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.


 


 

Rozdział IX

Selekcja końcowa kandydatów


 

§ 9


 

1.      Na selekcję końcową składają się:

a)     test kwalifikacyjny, jeżeli komisja tak postanowi;

b)     rozmowa kwalifikacyjna.


 

Test kwalifikacyjny


 

§ 10


 

1.      Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

2.      Do przygotowania pytań testowych zobowiązani są członkowie Komisji Rekrutacyjnej (główna księgowa, sekretarz szkoły, starszy referent).

3.      Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową. Kandydat w sumie z testu może maksymalnie otrzymać 20 punktów.


 


 

Rozmowa kwalifikacyjna


 

§ 11


 

1.      Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2.      Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

a)     predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

b)     posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,

c)      obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

d)     cele zawodowe kandydata,

e)     osobowość kandydata, obraz jego samooceny, w tym oceny świadczącej o nieposzlakowanej opinii o kandydacie.

3.      Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

4.      Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10. Przydzielenie poszczególnym kandydatom punktów następuje po przeprowadzeniu rozmów z wszystkimi kandydatami.


 

Rozdział X

Ogłoszenie wyników


 

§ 12


 

1.      Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera nie więcej niż pięcioro kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów komisja zakwalifikowuje do nawiązania ze Szkołą stosunku pracy, chyba, że, na podstawie wyników testu i rozmowy kwalifikacyjnej, uzna, że żaden kandydat nie powinien zostać zatrudniony.

2.      Kandydat wyłoniony do zatrudnienia w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę lub mianowania zobowiązany jest przedłożyć wynik badania lekarskiego, określającego zdolność do pracy oraz oryginały dokumentów aplikacyjnych.


 


 

Rozdział XI

Sporządzanie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy


 

§ 13


 

1.      Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2.      Protokół zawiera w szczególności:

a)     określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

b)     liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

c)      informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

d)     uzasadnienie danego wyboru,

e)     skład komisji przeprowadzającej nabór.

3.      W przypadku nie rozstrzygnięcia naboru ze względu na brak zgłoszeń (podań) spełniających wymogi określone w ogłoszeniu - postępowanie rekrutacyjne (nabór) przeprowadza się ponownie.


 


 

Rozdział XII

Informacja o wynikach naboru


 

§ 14


 

1.      Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej szkoły, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2.      Informacja, o której mowa w pkt 1, zawiera:

a)     nazwę i adres jednostki,

b)     określenie stanowiska urzędniczego,

c)      imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

d)     uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

3.      Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.


 

Rozdział XIII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi


 

§ 15


 

1.      Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2.      Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, po czym przekazane do archiwum zakładowego.

3.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

4.      Sekretarz komisji informuje kandydatów o wynikach naboru na piśmie za potwierdzeniem odbioru.


 


 


 


 

Rozdział XIV

Przepisy końcowe


 

§ 16


 

1.          Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.          Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc "Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach" z dnia 26.01.2006 r.


 


 


 


 

 

Rydułtowy 03.01.2011 r.