Program Wychowawczo Profilaktyczny w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH

2021

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.
 4. Konwencja Praw Dziecka.
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz 59 i 949).
 6. Ustawa MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w  tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnie przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. poz.356)
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późn. zm. (Dz. U. z 2017r. poz. 782)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 1249).
 9. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.);
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad i organizacji udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017., poz 1591)
 11. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U., poz. 997, z 2014r., poz. 803 oraz z 2016r., poz. 895).
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2012r. poz.204 z późn. zm.).
 14. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

 

SPIS TREŚCI:

 1. Założenia teoretyczne
 2. Sylwetka absolwenta
 1. Uwarunkowania formalnoprawne
 2. Oczekiwania rodziców
 3. Ocena potencjałów i możliwości rozwojowych uczniów
 4. Analiza uwarunkowań lokalnej społeczności
 5. Sylwetka absolwenta – oczekiwania nauczycieli
 1. Diagnoza potrzeb i problemów
 1. Bilans zasobów szkoły
 2. Sukcesy szkoły
 3. Problemy i porażki szkoły
 4. Analiza dotychczasowych metod
 5. Potrzeby rozwojowe nauczycieli w zakresie profilaktyki i wychowania
 6. Analiza instytucji wspierających szkołę
 1. Cele programu
 2. Zadania szkoły
 3. Osiągnięcia – co uczeń potrafi
 4. Harmonogram
 5. Ewaluacja
 6. Raport z ewaluacji

 

I. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

 

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo oświatowe w każdej szkole winna dokonać się integracja realizowanych dotychczas działań wychowawczych i działań profilaktycznych w obrębie jednolitego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

Wychowanie to proces tak stary jak ludzkość i od czasów starożytnych podejmowane są dyskusje mające na celu jego zdefiniowanie. Niezależnie od tworzonych na przestrzeni wieków różnych teorii, tak naprawdę każdy z nas ma swoją osobistą koncepcję wychowania. Dziecko nie powinno jednak żyć w świecie, w którym jego najważniejsi wychowawcy kierują się rozbieżnymi poglądami na temat wychowania i dlatego istnieje konieczność względnego porozumienia w tym zakresie. Z tego też powodu w zapisach ustawowych przyjęto koncepcję wychowania jako wspierania ucznia w rozwoju.

Doprecyzowując, możemy powiedzieć, że wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju angażujący dwie osoby: wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, duszpasterza, sąsiada, starszego kolegę/koleżankę) oraz wychowanka (dziecko/nastolatka); pozostające w osobowej relacji (których spotkanie oparte jest na poszanowaniu godności osobowej zarówno wychowawcy, jak i wychowanka).

 

Współdziałając w osiąganiu celów wychowawczych tj. pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: fizycznej, psychicznej – w tym m.in. emocjonalnej i intelektualnej – społecznej i duchowej. Dojrzałość fizyczną należy rozumieć jako prowadzenie zdrowego stylu życia, dojrzałość psychiczną – jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat, dojrzałość społeczną – jako konstruktywne pełnienie ról społecznych, a dojrzałość duchową – jako posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka; Š dzielące się odpowiedzialnością: wychowawca odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju, zaś wychowanek za korzystanie z istniejących warunków w celu realizacji zadań rozwojowych.

 

Kluczową rolę w tak rozumianym procesie wspierania ucznia w rozwoju spełnia osoba wspierająca – czyli nauczyciel. Warunkiem koniecznym, by jego działania okazywały się skuteczne, jest prezentowanie w kontakcie wychowawczym sześciu cech osobowych:

 • świadomość siebie i swojego systemu wartości, która rozpoczyna się  od poszukiwania odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: jaki jestem? jaki jest mój system wartości? Poznanie odpowiedzi pozwala na szczerą prezentację własnej osoby wychowankowi. Wiedza o sobie i mechanizmach własnego działania stanowi najlepsze zabezpieczenie przed stosowaniem manipulacji w procesie wychowania (czyli przed wykorzystywaniem ucznia i samego kontaktu wychowawczego do zaspokajania własnych potrzeb). Ponadto pozwala ona na samokontrolę dotyczącą tego, czy w trakcie wzajemnych kontaktów wychowawcy i wychowanka nie dochodzi do ograniczania wolności i odpowiedzialności którejś z osób. Samoświadomość pomaga również w powstrzymywaniu się przed stosowaniem ocen i etykiet, albowiem doświadczenia związane z pogłębianiem samowiedzy umożliwiają wyraźne oddzielenie opisu zachowania od jego wartościowania. Z kolei jasny system wartości ułatwia zachowanie dystansu oraz przejawianie tolerancji, albowiem chroni przed projekcją i generalizowaniem. Wartości i przekonania ujawniające się w działaniach zawodowych nauczyciela mają duże znaczenie dla ogólnej skuteczności nauczania i wychowania. Zjawisko to szczególnie wyraźnie można zaobserwować w odniesieniu do zasad obowiązujących w życiu klasowym oraz strategii przyjmowanych podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Przekonania i poglądy wychowawcy działają bowiem jak specyficzny filtr, przez który dokonuje on korekty własnych decyzji i działań;
 • doświadczanie emocji, które są efektem między innymi kontaktu z wychowankiem i prowadzonych oddziaływań. Świadomość własnej emocjonalności wiąże się z koniecznością akceptacji uczuć oraz umiejętnością ich komunikowania w sposób bezpieczny dla siebie i wychowanka. Niwelowanie uczuć lub wmawianie sobie, iż nauczyciel winien zachowywać chłód emocjonalny i dystans wobec ucznia, prowadzi z jednej strony do zaniku wrażliwości, zaś z drugiej do niekontrolowanych przeniesień i projekcji. Natomiast w sytuacji, w której wychowawca przekazuje wychowankom – zarówno w sposób werbalny, jak i pozawerbalny – komunikaty o swoim samopoczuciu i odczuciach, uczeń osiąga wyższy poziom poczucia bezpieczeństwa, a w wyniku modelowania uczy się dojrzałego wyrażania emocji i przejawia skłonność do nawiązywania bliższych relacji z nauczycielem;
 • dostarczanie wspomaganemu wzorców zachowań – z tego powodu niezwykle istotne jest, aby wychowujący prowadził konstruktywne i satysfakcjonujące życie osobiste i społeczne, dzięki czemu uniknie pokusy kompensowania sobie własnych niedostatków w świadczeniu pomocy oraz w sposób najbardziej autentyczny zakomunikuje wychowankowi, iż sam praktykuje to, o czym mówi;
 • zainteresowanie ludźmi i problemami społecznymi, które wiąże się z dwoma zagadnieniami. Po pierwsze, umożliwia odpowiedź na pytanie: dlaczego wybrałem zawód nauczyciela/wychowawcy? Służy zatem odnalezieniu elementów altruistycznych i prospołecznych we własnych działaniach wychowawczych. Po drugie sprzyja gromadzeniu wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania człowieka i społeczności ludzkiej, przez co wtórnie podnosi skuteczność działań wychowawcy;
 • urzeczywistnianie zasad etycznych – istotna jest maksymalna transparentność norm moralnych charakteryzujących nauczyciela, przestrzeganie przez niego zasad życia społecznego oraz norm profesjonalnych;
 • poczucie odpowiedzialności – obejmujące zarówno odpowiedzialność za własne działania, jak i za zachowania ucznia (proporcjonalnie do poziomu jego dojrzałości – uczeń nie może bowiem ponosić odpowiedzialności za zadania i działania, do których jeszcze nie dorósł).

 

Wychowawca charakteryzujący się powyższymi cechami osobowymi oraz uwzględniający warunki osobowego kontaktu z wychowankiem, winien posiadać również szereg umiejętności pozwalających mu wspierać wychowanka w rozwoju.

 

Generalnie możemy mówić o trzech podstawowych grupach umiejętności wykorzystywanych do wspierania wychowanka w rozwoju. Są to:

 • umiejętności służące rozumieniu wychowanka i okazywaniu mu zrozumienia, które stanowią podstawę relacji wychowawczej i umożliwiają osobiste spotkanie dwóch różnych osób;
 • umiejętności służące zapewnianiu wychowankowi komfortu potrzebnego do budowania poczucia bezpieczeństwa, które umożliwiają wychowankowi wspieranemu przez wychowawcę podjąć ryzyko zmiany;
 • umiejętności sprzyjające pozytywnemu działaniu wychowanka i wprowadzaniu przez niego zmian w swoim zachowaniu, dzięki którym wychowanek realizuje zadania rozwojowe, dzięki czemu cele wychowawcze zostają osiągnięte.

 

Wychowawca posiadający wspomniane cechy osobowe oraz wymienione powyżej umiejętności staje się osobą kompetentną w tworzeniu wychowankowi warunków wspierających go w rozwoju.

Specjaliści są zasadniczo zgodni, że kluczową rolę w procesie dojrzewania wychowanka odgrywają:

 • doświadczanie przez wychowanka zrozumienia i akceptacji ze strony wychowawcy. Wychowanek, który nie czuje się zrozumiany, nie ma możliwości współdziałania z wychowawcą; a gdy dodatkowo nie czuje się akceptowany, ma poczucie odrzucenia, stosuje opór wobec zmian i często przejawia zachowania ucieczkowe, aspołeczne lub wręcz podejmuje działania antyspołeczne;
 • poczucie więzi uczuciowych z wychowawcą, które daje wychowankowi poczucie bliskości i przynależności, buduje zobowiązania wychowawcze oraz zapewnia oparcie w sytuacjach niepewności i zagrożeń. Subiektywnie wychowanek jest przekonany, że wychowawcy na nim zależy;
 • otwartość we wzajemnych relacjach wychowawcy i wychowanka, która umożliwia wzajemne poznawanie, ogranicza podwójną komunikację, daje szansę na pojawienie się użytecznych informacji zwrotnych budujących u wychowanka poczucie odpowiedzialności za własne zachowania;
 • wzajemny szacunek wychowawcy i wychowanka, będący przejawem przysługującego człowiekowi poczucia godności, a dla wychowanka wyrazistą ilustracją zasady mówiącej, że innych ludzi traktować należy tak  jak by się chciało być przez nich traktowanym;
 • świadomość granic w życiu i rozwoju, która stanowi podstawowy warunek uczenia się kontroli własnego zachowania, poznawania własnych ograniczeń i możliwości, a także dokonywania samooceny w zakresie osobistych postępów w rozwoju i dojrzewaniu;
 • dzielenie się odpowiedzialnością za osiąganie zmian w procesie wychowania, dzięki któremu wychowanek doświadcza, że wychowawca jedynie wspiera go w rozwoju, zaś sam rozwój (lub jego brak) to efekt aktywności własnej.

 

Wśród różnych definicji profilaktyki szczególnie użyteczna w odniesieniu do potrzeb szkoły jest koncepcja Zbigniewa B. Gasia przyjmująca, że profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

 • wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);
 • ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;
 • inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

Profilaktyka w środowisku szkolnym powinna spełniać 10 podstawowych zadań, takich jak:

 1. dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń – chociaż posiadanie informacji nie gwarantuje jeszcze ich wykorzystywania, to brak wiedzy z tego zakresu wyklucza możliwość wzięcia odpowiedzialności za własne wybory;
 2. kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych – bowiem dostępność wszelakich dóbr konsumpcyjnych odpowiadających na potrzeby człowieka wymaga rozwijania mechanizmów samokontroli opartych na wartościach;
 3. kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie m. in. emocji, motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych czy samooceny) – ponieważ człowiek, który nie radzi sobie ze sobą, nie jest w stanie poradzić sobie z wyzwaniami zewnętrznego świata;
 4. kształtowanie umiejętności interpersonalnych – albowiem współczesny nastolatek (choć nie tylko on) coraz częściej wyłącza się z bezpośrednich kontaktów z drugim człowiekiem, do lapidarnej komunikacji wykorzystuje media elektroniczne, a realną bliskość zamienia na życie w świecie wirtualnym;
 5. kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, które okazują się bezcenne, mimo iż współczesny świat (także w sferze edukacji) nastawiony jest na rozwijanie myślenia i działania schematycznego (tzw. testomania), a nie samodzielnego i twórczego;
 6. rozwijanie więzi z grupą społeczną – coraz częściej mamy bowiem do czynienia z przypadkami izolacji od grupy, bezwzględnej rywalizacji (tzw. rankingomanii) czy wymuszaniem na słabszych korzystnych dla siebie działań i rozwiązań (na każdym poziomie relacji);
 7. uczenie odpowiedzialności, albowiem człowiek (zwłaszcza niedojrzały) ma naturalną potrzebę posiadania praw, a nie można z nich korzystać, jeśli nie jest się osobą odpowiedzialną (czyli akceptującą skutki własnych wyborów i działań);
 8. rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego – gdyż są to dwa podstawowe obszary, w których odbywa się rozwój i dojrzewanie uczniów, a konstruktywny rozwój może zachodzić jedynie w rozwijającym się środowisku, zaś dojrzewanie – w środowisku dojrzałym;
 9. kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu i rozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań dysfunkcjonalnych – brak jednoznacznych granic uniemożliwia nabywanie kontroli własnego zachowania i rozwijanie odpowiedzialności;
 10. wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz budowanie sieci wsparcia i pomocy dla osób i grup wysokiego ryzyka – ponieważ brak wczesnej i skutecznej interwencji prowadzi do rozwoju problemów.

 

Tak rozumiane działania profilaktyczne należy prowadzić na trzech poziomach.

 • Działania na pierwszym poziomie (tzw. profilaktyka I stopnia lub profilaktyka uniwersalna) kierowane są do tych wszystkich osób, które nie wykazują jeszcze dysfunkcji w rozwoju lub zachowaniu, ale w ich otoczeniu występują czynniki ryzyka i dlatego należy wyposażyć ich w umiejętności skutecznego przeciwstawiania się niebezpieczeństwom oraz dbania o własne zdrowie i życie.
 • Działania na drugim poziomie (tzw. profilaktyka II stopnia lub profilaktyka selektywna) kierowane są do osób, w których rozwoju lub zachowaniu pojawiają się pierwsze przejawy zaburzeń, a jej celem jest zahamowanie rozwoju dysfunkcji i przywrócenie funkcjonalności.
 • Działania na trzecim poziomie (tzw. profilaktyka III stopnia lub profilaktyka skoncentrowana na jednostce) kierowane są do osób, które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, terapeutycznym czy rehabilitacyjnym odzyskały sprawność i funkcjonalność, a teraz wracając do swojego naturalnego środowiska potrzebują wsparcia, które pomoże im w readaptacji i uchroni przed nawrotem trudności.

 

Najważniejsze jednak wydaje się to, co łączy wychowanie i profilaktykę – jest to aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Dzięki urzeczywistnianiu wartości i norm wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować (mimo że preferują różne metody oddziaływań), wreszcie – to w świetle wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla wychowanka zrozumiałe.

 

Szkoły i placówki prowadzą systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły i placówki w celu przeciwdziałania narkomanii.

Działalność ta obejmuje działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych  dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia społecznego.

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków;
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;
 • rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowania w działalność podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”;
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Działalność edukacyjna w szkole i placówce polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków;
 • kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole i placówce polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji, skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły lub placówki. Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji;
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków,  ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji;
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”;
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji,
 • w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;
 • w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji, lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

 

1. Uwarunkowania formalnoprawne

 

Absolwent oznacza osobę kończącą pewien etap nauki. Absolwent to ten, kto uzyskał dyplom jakiegoś kursu, szkoły, studium, uczelni.

Absolwent w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1995 r. nr 1, poz. 1 z późn.zm.) to absolwent szkoły ponadpodstawowej.

W rzeczonej ustawie czytamy: „Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) absolwencie – oznacza to bezrobotnego w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, jeżeli jest:

 • absolwentem, który uczęszczał w systemie dziennym do ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej albo do szkoły wyższej,
 • absolwentem studiów podyplomowych lub doktoranckich, podjętych w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej,
 • absolwentem szkoły, o której mowa w lit. a), do której uczęszczał w systemie wieczorowym lub zaocznym, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie był zatrudniony,
 • absolwentem co najmniej 12-miesięcznego przygotowania zawodowego, odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,
 • absolwentem kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie był zatrudniony,
 • absolwentem szkoły specjalnej.

 

2. Oczekiwania rodziców

 

We wrześniu 2021 roku przeprowadzono badania ankietowe rodziców uczniów klas I. Celem badania było określenie potrzeb oraz oczekiwań rodziców względem szkoły, jak również zbadanie klimatu szkoły.

W badaniach wzięło udział 26 osób z klasy 1a.

 

Rodzice podkreślali w ankietach, iż oczekują od szkoły przede wszystkim:

 • wysokiego poziomu nauczania 73%
 • zapewnienia bezpieczeństwa 69%
 • rozwijania zainteresowań 69%
 • wychowania 38%

 

Większość rodziców w wyborze naszej szkoły bierze pod uwagę:

 • dobrą opinię o szkole 38%
 • bliskość względem miejsca zamieszkania 38%
 • organizację zajęć z edukacji policyjnej 23%
 •  tradycje rodzinne 19%

 

96 % rodziców uważa, że powinni aktywnie uczestniczyć w życiu szkolnym swojego dziecka poprzez:

 • Współpracę z wychowawcą i innymi nauczycielami w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania dziecka 57%
 • Pomagając finansowo (Rada Rodziców) 57%
 • Pomagając w realizacji imprez szkolnych 19%

 

Zdaniem rodziców, żeby dobrze z nimi współpracować, szkoła powinna realizować następujące zadania:

 • Systematycznie i wyczerpująco informować o postępach i trudnościach uczniów 65%
 • Rzetelnie informować o życiu szkoły 57%
 • Traktować rodziców przyjaźnie i z szacunkiem 38%
 • Wspierać działania wychowawcze rodziców 30%
 • Zbierać opinie rodziców na temat szkoły i uwzględniać je w swoich działaniach 27%
 • Zachęcać rodziców i umożliwiać im włączanie się w sprawy szkoły 19%

 

Rodzice w ankietach uwzględnili również odpowiadające im sposoby kontaktu ze szkołą jakie ich zdaniem są najbardziej istotne:

 • Klasowe spotkania wychowawcy z rodzicami 73%
 • Kontakty telefoniczne 69%
 • Indywidualne spotkania z rodzicami 27%
 • Zebrania ogólne z dyrektorem szkoły 15%
 • Pisemne opinie o postępach ucznia 6%

 

Ponadto rodzice uważają, że w kontakcie ze szkołą pomaga dziennik elektroniczny, przede wszystkim, ze względu na:

 • Bieżące monitorowanie postępów w nauce 92%
 • Bieżące monitorowanie frekwencji ucznia 77%

 

3. Ocena potencjałów i możliwości rozwojowych uczniów

Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z różnych środowisk, reprezentujący różny potencjał edukacyjny i społeczny. Szkoła pozwala im na rozwijanie swoich możliwości zarówno w zakresie edukacyjnym, jaka i społecznym. Szkoła działa motywująco, dzięki czemu uczniowie osiągają wyższy niż na starcie nie tylko zasób wiedzy, ale i wiarę w siebie, i w swoje możliwości rozwojowe. Oferta wszystkich zajęć dodatkowych daje możliwość poznania podstaw teoretycznych i praktycznych z różnych zawodów, przede wszystkim tj.: policjant, strażak, ratownik medyczny, animator kultury. Otwiera horyzonty i rozwija wachlarz możliwości. Realizacja licznych projektów oraz angażowanie uczniów w różnego rodzaju aktywności ma odzwierciedlenie w osiąganych wynikach oraz sukcesach pozaszkolnych. W naszej szkole uczniowie mają poczucie bezpieczeństwa oraz rodzinnej atmosfery. Włączamy uczniów w liczne akcje z zakresu wolontariatu oraz szeroko pojętej profilaktyki i wychowania. Chętnie włączamy się również w liczne akcje charytatywne – cykliczne oraz akcyjne. W szkole uczą wykwalifikowani nauczyciele z których znaczna większość posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz ukończyła co najmniej dwa kierunki studiów wyższych. Nasza szkoła współpracuje z kilkoma uczelniami organizując warsztaty, projekty, wykłady i zajęcia. Realizujemy projekty międzynarodowe i osiągamy na tym tle liczne sukcesy.

 

We wrześniu 2021 roku przeprowadzono badania ankietowe uczniów klas I. Celem badania było określenie potrzeb oraz oczekiwań uczniów klas I względem szkoły.

W badaniach wzięło udział 26 osób z klasy 1a.

 

Uczniowie podkreślali w ankietach, iż oczekują od szkoły przede wszystkim:

 • rozwijania zainteresowań 73%
 • zapewnienia bezpieczeństwa 34%,
 • wysokiego poziomu nauczania 23%

 

Większość uczniów w wyborze naszej szkoły bierze pod uwagę:

 • bliskość względem miejsca zamieszkania 73%
 • dobrą opinię o szkole 42%
 •  tradycje rodzinne 19%
 • Inne – zainteresowania związane z kierunkiem 11%

 

Jaki masz pomysł na aktywne uczestniczenie w życiu szkoły:

 • Konkursy, zawody sportowe
 • Wolontariat, akcje charytatywne, pomoc koleżeńska
 • Dodatkowe zajęcia: artystyczne,
 • Wycieczki

 

Zdaniem uczniów, powinni oni współdecydować w życiu szkoły w sprawach:

 • organizacji wycieczek,
 • planu lekcji,
 • rozłożenia w czasie zadań i prac domowych,

 

Pomysły uczniów na szkołę, w której dobrze się czują i są doceniani to:

 • miła atmosfera,
 • pomocni i pozytywnie nastawieni nauczyciele,
 • rozwijanie zainteresowań,

 

4. Analiza uwarunkowań lokalnej społeczności

Szkoła jest niewielka, położona w małej miejscowości, gdzie bardzo silnie są zakorzenione tradycje rodzinne oraz przywiązanie do środowiska lokalnego. Nasze miasto działa i prężnie się rozwija. Coraz częściej następuje partycypacja mieszkańców w planowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu polityk i programów lokalnych. Tworzą się sieci kontaktów między obywatelami ze względu na wartość ich samych i dla osiągania innych celów. Coraz częściej następuje mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej ze szkołą, co sprzyja tworzeniu się kanałów i platform współpracy pomiędzy organizacjami lokalnymi.

Wykaz instytucji wspierających i współpracujących ze środowiskiem szkolnym:

 • Poradnia Psychologiczo – Pedagogiczna,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży OPiLU,
 • Komisariat Policji w Rydułtowach,
 • Komenda Policji w Wodzisławiu Śląskim,
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich W Rybniku oraz w Wodzisławiu Śląskim,
 • Urząd Miasta Rydułtowy,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Rybniku, Szkolny Ośrodek Kariery w Wodzisławiu Śląskim,
 • Hospicjum Cordis w Katowicach,
 • Korpus Solidarności w Rybniku,
 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim,
 • Kulczyk Foundation z Warszawy
 •  ośrodki pomocy społecznej, asystenci rodziny
 • kuratorzy Sądu Rodzinnego w Wodzisławiu Śląskim i w Rybniku
 • placówki opiekuńczo - wychowawcze

 

5. Sylwetka absolwenta – oczekiwania nauczycieli

Uczeń jest:

1. Odpowiedzialny, pracowity, posiada też dużą wiedzę, czyli:

 • Zna swoje obowiązki, wypełnia je,
 • Umie korzystać ze swoich praw,
 • Szanuje własne i społeczne mienie,
 • Potrafi przedstawić swoje poglądy, szanuje zdanie innych,
 • Dba o estetykę wyglądu oraz higienę osobistą,
 • Posiada rozległą wiedzę o otaczającym go świecie,
 • Czuje się spadkobiercą historii, tradycji, kultury wielkiej i małej ojczyzny.

 

2. Aktywny, ambitny, rzetelny, co oznacza, że:

 • Chętnie bierze udział w różnego rodzaju działaniach podejmowanych na terenie szkoły, którą ukończył,
 • Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy, rozwijania swoich umiejętności, talentów
   i zainteresowań,
 • Sumiennie wywiązuje się z powierzonych prac oraz samodzielnie podejmowanych zadań.

 

3. Uczciwy, koleżeński, co oznacza, że:

 • Cechuje go odwaga cywilna, umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i jest gotów ponieść konsekwencje takiego zachowania,
 • Chętnie pomaga innym w różnych sytuacjach życiowych.

 

4. Kulturalny, wrażliwy, tolerancyjny, czyli:

 • Jest taktowny i życzliwy wobec otoczenia,
 • Jest wrażliwy na krzywdę innego człowieka,
 • Swoją postawą wyraża szacunek wobec ludzi innych ras, wyznań, przekonań.

 

5. Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:

 • Dostrzega własne i innych niewłaściwe zachowanie,
 • Z dystansem podchodzi do informacji ze środków masowego przekazu, odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.

 

W sferze intelektualnej:

 • Mógł posiąść wiedzę i umiejętności zakreślone programem szkoły

     w stopniu, na jaki pozwalają jego zdolności i predyspozycje.

 • Mógł posiąść umiejętności uczenia się, wykorzystania różnych źródeł technik naukowych, zastosowania wiedzy w praktyce.
 • Potrafił stać się odpowiedzialnym za własną naukę.
 • Rozpoznał własne zdolności nie tylko intelektualne i artystyczne, ale także predyspozycje, jak: siła i wytrzymałość fizyczna, odporność psychiczna, cierpliwość, zmysł organizacyjny itp., oraz umiał wykorzystywać je dla samorealizacji.
 • Zaakceptował własne słabości, aby móc je pokonywać.
 • Umiał dostrzec zależności przyrodniczo-matematyczne, prawidłowości zjawisk przyrody, jedność świata.
 • Umiał skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach, poprawnie posługiwać się językiem ojczystym, był przygotowany do publicznych wystąpień.
 • Umiejętnie gospodarował czasem.

 

W sferze emocjonalnej:

 • Miał poczucie autonomii z jednoczesną świadomością więzi społecznych.
 • Nie czuł obaw przed wyrażaniem emocji, wątpliwości, krytycznego stosunku do rzeczywistości.
 • Wyrażał niezgodę na wszelką przemoc i reagował na nią.
 • Był otwarty na problemy innych.
 • Umiał dzielić się swoim doświadczeniem, prowadzić otwartą rozmowę, udzielać pomocy i wsparcia.
 • Umiał dojrzale podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów.
 • Prezentował wysoka kulturę osobistą i trwałe nawyki dobrego wychowania, miał potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska, poznawał dziedzictwo kultury narodowej i chrześcijańskiej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
 • Poznał i akceptował siebie.
 • Umiał prezentować swoją wartość i umiejętności.
 • Rozbudzał w sobie potrzebę ciągłego rozwoju.
 • Umiał rozwiązywać problemy w sposób twórczy.

 

W sferze moralnej i społecznej:

 • Miał uznanie dla wolności wszystkich, a własną wolność łączył z odpowiedzialnością.
 • Szanował symbole wszystkich religii.
 • Znał i szanował dziedzictwo ludzkości.
 • Miał szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 • Przyswoił sobie metody i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
 • Przyjął za ważną wartość patriotyzm, szacunek dla dobra wspólnego, troskę o losy lokalnej społeczności.
 • Umiał pełnić role społeczne: partnera, rodzica, członka szerszej społeczności.
 • Umiał współdziałać w zespole, podejmować pracę grupową i współdecydować o celach grupy.
 • Umiał formułować obiektywne sądy.
 • Nabył nawyków gospodarności, umiał szukać pracy.
 • Znał wartość życia ekologicznego. 
 • Był wdrażany do samorządności.
 • Podejmował działania na rzecz ubogich, niepełnosprawnych i odrzuconych

 

W sferze rozwoju fizycznego:

 • Osiągnął rozwój fizyczny i sprawność stosownie do możliwości.
 • Znał funkcjonowanie swojego organizmu.
 • Umiał troszczyć się o bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Umiał troszczyć się o zdrowie poprzez:

- myślenie pozytywne,

- higieniczne nawyki (ruch, odżywianie, higiena osobista),

- unikanie nałogów (świadomość ich niszczącej siły).

 • Był śmiały w swobodnej ekspresji (plastycznej, ruchowej, muzycznej).
 • Wykorzystywał moralne aspekty sportu do szlachetnego współzawodnictwa.
 • Umiał kierować własną seksualnością.

 

Ponadto:

 • Posiada poziom wiedzy ogólnej przewidzianej programem nauczania ze wszystkich przedmiotów i dążyć do dalszego rozwoju intelektualnego.
 • Rozwija określone cechy charakteru i osobowości, takie jak: prawość, rzetelność, życzliwość, poczucie własnej wartości i honoru, powinien być wrażliwy na niesprawiedliwość i zło, kulturalny, taktowny, opanowany, lojalny, tolerancyjny.
 • Posiada umiejętności projektowania i osiąga realne cele osobiste, rozwija swoją osobowość zgodnie z przyjętymi wartościami moralnymi, podejmuje odpowiedzialne decyzje zawodowe i osobiste, odważnie prezentować własny punkt widzenia, bierze udział w dyskusjach zachowując tolerancję, otwierać się na nowe poglądy i poszerzać wiedzę.
 • Przyjmuje określoną postawę wobec innych ludzi: aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym, cechuje się życzliwością, szacunkiem i tolerancję wobec innych, poczuwa się do odpowiedzialności za sytuacje, w których uczestniczy i ponosi konsekwencje swoich działań.
 • Reprezentuje określoną postawę społeczną: otwarty na wartości uniwersalne, ciekawy świata, zna języki obce, dba o kulturę języka ojczystego, potrafi krytycznie, logicznie i twórczo myśleć, posiada umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, przeciwstawia się złu, niesprawiedliwości i nałogom, odważnie reaguje i podejmuje decyzje, powinien czuć się obywatelem Polski, Europy i świata, być człowiekiem prawym, przygotowanym do godnego i mądrego życia. 

 

Po ukończeniu szkoły absolwent powinien nadal szanować tradycję szkolną, darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli, być pomocnym dla innych absolwentów tej szkoły, wyrażać się z godnością o miejscu i ludziach, którzy pracowali nad jego kształceniem i wychowaniem.   

 

III. DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW

1. Bilans zasobów szkoły

 1. Ludzkie:
 • dyrektor (kompetencje kadry kierowniczej) – sprawnie zarządzający pracą szkoły, dbający o bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny szkoły/placówki, sprzyjający działaniom profilaktycznym,
 • nauczyciele (kompetencje zawodowe, rozwijane poprzez dodatkowe doskonalenie się) – prowadzący analizę mocnych i słabych stron szkoły/placówki;
 • specjaliści szkolni – pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna, specjaliści z zakresu realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • szkolni realizatorzy programów profilaktycznych;
 • rodzice – partnerzy w działaniach wychowawczych i profilaktycznych, zainteresowani sytuacją szkolną swoich dzieci;
 • wolontariusze – uczniowie, dorośli.

 

 1. Materialne zasoby szkoły to:
  • warunki lokalowe umożliwiające organizowanie zajęć wychowawczo-profilaktycznych,
  • środki finansowe na realizację np. profilaktyki w szkole, w tym szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych;
  • materiały dydaktyczne, wyposażenie biblioteki szkolnej, w tym literatura fachowa, poradniki, czasopisma, współpraca z tanią księgarnią Tuliszków, uczestniczenie w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
  • środki pozyskiwane z realizacji projektów językowych i innych,
  • bezpłatny dostęp do kortów tenisowych,
  • 17 sal lekcyjnych,
  • 1 pracownia multimedialna,
  • sala gimnastyczna ze sceną,
  • boisko wielofunkcyjne (do siatkówki, piłki ręcznej i nożnej oraz tenisa ziemnego) wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym,
  • tor sprawnościowy składający się z dziewięciu urządzeń,
  • sala ćwiczeń – siłownia,
  • sala rekreacyjna,
  • sala komputerowa,
  • tablety do pracy na lekcji dla uczniów 25 sztuk,
  • dwa kąciki rekreacyjne dla uczniów: kuchnia oraz pomieszczenie do relaksacji,
  • komputery wraz z laptopami 70 sztuk,
  • projektory multimedialne 19 sztuk,
  • tablice interaktywne 4 sztuki,
  • jeden panel dotykowy 55”,
  • telewizory 7 sztuk,
  • kamery do użytku uczniów 2 sztuki,
  • szkoła jest monitorowana przez 16 kamer,

 

c) Edukacyjne:

 • realizacja zajęć dodatkowych z zakresu ratownictwo medyczne i pożarnictwo,
 • realizacja zajęć dodatkowych z zakresu edukacji policyjnej,
 • doradztwo zawodowe,

 

2. Sukcesy szkoły

 • Wyniki konkursów, olimpiad, zawodów:

2009/2010

- Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w ramach Festiwalu „Fantasy” – I miejsce – opiekun mgr Krystyna Osińska-Francuz

 - Konkurs historyczny „Katyń –zbrodnia i kłamstwo”( organizator – Biuro Posła A.Gawędy) wyróżnienie I stopnia –opiekun  mgr Dominika Gizdoń

- ogólnopolski konkurs literacki „Bohaterowie opowieści rodzinnych” I miejsce  -

opiekun mgr Maria Firut

 - Powiatowy Konkurs lirracko-historyczny „Holocaust widziany oczami Marka Edelmana” – II miejsce – opiekun mgr Krystyna Osińska -Francuz

- ogólnopolski konkurs literacki „Bohaterowie opowieści rodzinnych” III miejsce  -

opiekun mgr Maria Firut

 - IX Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn 2010” – I miejsce w kategorii poezji szkół ponadgimnazjalnych – opiekun mgr Gabriela Czogała

- Licealiada w pływaniu (szkoły powiatu wodzisławskiego i rybnickiego) I miejsce w stylu motylkowym, klasycznym na dystansie 50m, I miejsce w stylu zmiennym na dystansie 100m

- IV Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławskiego w Wieloboju Łyżwiarskim – I miejsce kategoria dziewcząt

- X Licealiada Dziewcząt Szkół Powiatu Wodzisławskiego – I miejsce w pchnięciu kulą

 

2010/2011

- VII Edycja Śląskiego Konkursu Matematycznego – finalista – opiekun mgr Ewa Absalon

- XXXIII Regionalny konkurs Matematyczny „Rozkosze Łamania Głowy” – finalista – opiekun mgr Ewa Absalon

- Wojewódzki Konkurs o Indeks PWSZ w Raciborzu – X miejsce premiowane indeksem – opiekun mgr Przemysław Grzybek

- Regionalny Przegląd teatralny „Laboratorium młodego Aktora” – wyróżnienie  – opiekun mgr Krystyna Osińska-Francuz

 - Regionalny Konkurs Poetycki ‘Daj mi Słowo” – wyróżnienie I stopnia – opiekun mgr Krystyna Osińska-Francuz

- III Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Cantemus” – II miejsce

- Powiatowy konkurs Historyczny „Zbrodnia Katyńska – Pamięć i Przesłanie” III miejsce – opiekun mgr Katarzyna Kubala – Piszcz

 - Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska w Radlinie w Kick Boeingu – I miejsce

 - Mistrzostwa Świata Formacji Latynoamerykańskiej w Moskwie -  - 15 miejsce

 - Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych w Chemie – II Wicemistrz

- Licealiada Młodzieży Szkolnej Województwa Ślskiego  - XIV miejsce w finale tenisa stołowego – opiekun mgr Tadeusz Bober

 - Rejonowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych  - I miejsce

-  VIII Międzynarodowy Turniej w Bowlingu – II miejsce

- XI Licealiada Dziewcząt Szkół Powiatu Wodzisławskiego – II miejsce w pchnięciu kulą

- VII Drużynowe Zawody Pływackie Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego – I miejsce w konkurencji 50m stylem grzbietowym w kategorii chłopców, I miejsce w konkurencji 50m stylem motylkowym w kategorii chłopców,

II miejsce w konkurencji 4x50m stylem dowolnym w kategorii sztafety mieszane,

III miejsce w konkurencji 50m stylem motylkowym w kategorii dziewcząt,

III miejsce w konkurencji 50m stylem klasycznym w kategorii dziewcząt,

III miejsce w klasyfikacji generalnej

 - Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Chłopców – II miejsce

- V Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego  -

III miejsce w klasyfikacji generalnej

 - VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie – Historia Mistrzostw Świta w Piłce Nożnej-

 III miejsce

 - V Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Łyżwiarstwie –

II miejsce w kategorii dziewcząt

 

2011/2012

- Ogólnopolska XIX Olimpiada z Informatyki – finalista – opiekun dr Eugeniusz Gwóźdź

- Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej – finalistka – opiekun mgr Dominika Gizdoń

- Wojewódzki Konkurs na Pracę Literacką związaną z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku’ laureatka I miejsce  - opiekun mgr Katarzyna Kubala-Piszcz

- 57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – wyróżnienie w kategorii recytacji – etap Regionalny w Bielsku Białej  - opiekun mgr Krystyna Osińska –Francuz

 - Powiatowy Konkurs Literacki „Złoty Wawrzyn” – II miejsce – opiekun mgr Krystyna Osińska-Francuz

 - Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH – finalista – opiekun mgr Mariola Majer

- Rejonowy IX Śląski Konkurs Matematyczny – finalista – opiekun mgr Mariola Majer

- Międzyszkolny Konkurs „Moja Miłoszomania” – I miejsce w kategorii literackiej – opiekun mgr Marek Krupa

- XXXIV Konkurs z Matematyki „Rozkosze łamania Głowy” – finalista –

opiekun mgr Mariola Majer

 - Ogólnokrajowy Konkurs Matematyczny „Meridian on-line” – finalista –

opiekun mgr Mariola Majer

- XXVI Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych” – półfinalista – opiekun mgr Mariola Majer

 - Konkurs Matematyczny „Kangur 2012” – 14 miejsce w regionie katowickim –

opiekun

mgr Mariola Majer

- Turniej Międzynarodowy w grze Go Gyrinpia w Seulu ( Korea Pd)  - III miejsce

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

- Międzynarodowy Turniej w Grze Go zaliczany do Grand Prix Europy w Brnie – VII miejsce w kategorii open

 - Hanbayeon – Międzynarodowy Turniej w grze Go w Seulu  - X i XXII miejsce

w I lidze

- IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie – III miejsce

- VI Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisąłwskiego w Łyżwiarstwie –

I miejsce w kategorii dziewcząt

- XII Licealiada Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego  -

III miejsce w turnieju piłki nożnej

 - III Zawody w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego –

III miejsce

 

2012/2013

 - XX Olimpiada Informatyczna – finalista z wyróżnieniem –

opiekun dr Eugeniusz Gwóźdź

 - Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH – finalista –

opiekun mgr Ewa Absalon

 - Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – wyróżnienie –

opiekun mgr Ewa Absalon

 - Wojewódzki Konkurs Matematyczny  „Rozkosze łamania Głowy” – finalistka –

opiekun mgr Ewa Absalon

- 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – , I miejsce w eliminacjach powiatowych, wyróżnienie na etapie rejonowym – opiekun mgr Krystyna Osińska – Francuz

 - Konkurs Historyczny :Szukamy Bohaterów” – laureatka na etapie wojewódzkim – opiekun mgr Dominika Gizdoń

 - Powiatowy Konkurs Historyczny w ramach obchodów 70 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim” – I miejsce w kategorii konkurs multimedialny –

opiekun mgr Domnika Gizdoń

 -   Powiatowy Konkurs Historyczny w ramach obchodów 70 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim” – I miejsce w kategorii wiedza –

opiekun mgr Domnika Gizdoń

- I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Olimpiada Solidarności.Dwie Dekady Historii: - udział w etapie wojewódzkim – opiekun mgr Dominika Gizdoń

 - Powiatowy Konkurs „Moja Wisławomania” I i III miejsce –

opiekun mgr Krystyna Osińska – Francuz

 - Powiatowy Konkurs „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego w oczach młodego pokolenia” –

wyróżnienie – opiekun mgr Krystyna Osińska- Francuz

- XII Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn 2013” – II miejsc w kategorii proza dla szkół ponadgimnazjalnych –

opiekun mgr Krystyna Osińska – Francuz

 - Wojewódzki Konkurs Literacki „Bezpieczeństwo Człowieka w Ruchu Drogowym. Moja Bezpieczna Podróż” – wyróżnienie – opiekun mgr Krystyna Osińska –Francuz

 - X edycja Regionalnego Konkursu – „Śląsk Moja Mała Ojczyzna. Shilesien – Meine Kleine Heimat ” –wyróżnienie w kategorii prac multimedialnych -  

opiekun mgr Małgorzata Piotrowska  

- Powiatowy Konkurs „Polak w Europie” – I miejsce – opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

- XXXV Międzynarodowy warszawski Turniej Go – I miejsce

 - Rejonowe Zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców – III miejsce

 - Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o Janie Pawle II -  I miejsce –

opiekun mgr Dominika Gizdoń

- Mistrzostwa Śląska w Judo – I miejsce

 - Powiatowy Finał Piłki Nożnej Chłopców – I miejsce

 - Powiatowe Zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców – II miejsce

 - IV Mistrzostwa Wodzisławia Śląskiego w Lekkiej Atletyce Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych  – II miejsce w biegu na 600m

 

2013/2014

 - Ogólnopolski Konkurs Historyczny „32 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego”  - wyróżnienie – opiekun mgr Dominika Gizdoń

 - XXXI Sejmik Matematyków ( praca matematyczna) – finalistka –

opiekun mgr Ewa Absalon

 - Konkurs Historyczny „Młodzież w ZWZ i AK” – wyróżnienie –

opiekun mgr Dominika Gizdoń

 - Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – 6 miejsce w powiecie –    

opiekun mgr Ewa Absalon

 - 59 Ogólnopolski  Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe I miejsce,  III miejsce

w regionie –

opiekun mgr Krystyna Osińska - Francuz

 - XXXVI Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Rozkosze Łamania Głowy” – finalistka – opiekun mgr Ewa Absalon

 - Powiatowy Konkurs „Polak w Europie” – I miejsce w kategorii język niemiecki – opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

- Ogólnopolski  Konkurs – „Śląsk Moja Mała Ojczyzna. Shilesien – Meine Kleine Heimat ” –

II miejsce   - opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

 - VIII Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Łyżwiarstwie –

I miejsce w kategorii dziewcząt

 - VII Powiatowe Mistrzostwa w Badmintonie Dziewcząt – I miejsce

 - VII Powiatowe Mistrzostwa w Badmintonie chłopców– III miejsce

 - Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Tenisie Ziemnym –

II miejsce

 - Finał Powiatowy w Piłce Siatkowej Chłopców – III miejsce

 

2014/2015

 - Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna o „Diamentowy Indeks AGH” – finalistka – opiekun mgr Ewa Absalon

- Mistrzostwa Polski Uczniów w języku angielskim „Langloo Cup 2014” – finaliści – opiekun mgr Mirosława Dyka-Płonka

 „Polak w Europie”( edycja międzynarodowa) – III miejsce –

opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

 - Rejonowe Zawody Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych – II miejsce

 - Rejonowe Zawody Piłki Plażowej Chłopców – II miejsce

 - Rejonowe Zawody Tenisa Stołowego Dziewcząt – II miejsce

 - Powiatowy Konkurs Matematyczny – III miejsce – opiekun mgr Mariola Majer

 - Powiatowe Mistrzostwa w Badmintonie – I i III  miejsce – opiekun mgr Stanisław Jaroch

 - Powiatowy Turniej w Siatkówce Halowej – I miejsce – opiekun Stanisław Jaroch

 - Powiatowe Mistrzostwa w Łyżwiarstwie – II miejsce – opiekun mgr Stanisław Jaroch

 - Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym – II miejsce – opiekun mgr Adam Stedin

 - Powiatowy Turniej w Siatkówce Halowej – II miejsce – opiekun mgr Adam Stein

 - Powiatowy Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego – I miejsce

 - Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt - I miejsce –

opiekun mgr Stanisław Jaroch

 - Powiatowy Turniej Sitaki Plażowej – I i II miejsce –

opiekun mgr Stanisław Jaroch i mgr Adam Stein

- XIV Edycja Turnieju o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego i Burmistrza Miasta Radlin w Piłce Siatkowej Chłopców – III miejsce – opiekun mgr Stanisław Jaroch

- VII Powiatowe Zawody w Badmintonie Dziewcząt – I miejsce

- VII Powiatowe Zawody w Badmintonie Chłopców – II miejsce

 - IX Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Łyżwiarstwie –

II miejsce w Kategorii Dziewcząt

 

2015/2016

 - Historyczny Konkurs Wiedzy „Budować przyszłość na fundamentach przeszłości” – finalistka etapu wojewódzkiego – opiekun mgr Dominika Gizdoń

 - Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej „Złoty Wawrzyn 2016”  -

wyróżnienie w kategorii proza na szczeblu regionalnym –

opiekun mgr Krystyna Osińska Francuz

 - Konkurs dla młodzieży „Społeczne Zaangażowanie młodych i społeczny kapitał” –

III miejsce (poziom międzynarodowy) – opiekun mgr Lidia Szmelich

 - Piłka Siatkowa Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych – III miejsce etap wojewódzki – opiekun mgr Stanisław Jaroch

 - XVIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny – I miejsce – opiekun mgr Beata Bieżuńska

 - Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Teutsch macht Spass” – II miejsce –

opiekun  mgr Małgorzata Piotrowska

- XIV Międzynarodowy Konkurs ‘Polak w Europie” – III miejsce – opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

 - XV Edycja Turnieju o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego i Burmistrza Miasta Radlin w Piłce Siatkowej Chłopców – I miejsce – opiekun mgr Stanisław Jaroch

 - Powiatowe Zawody Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych – I miejsce – opiekun mgr Stanisław Jaroch

 - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – I miejsce na szczeblu powiatowym szkół ponadgimnazjalnych – opiekun Zbigniew Cieślik

 - VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Cantemus” – I miejsce i wyróżnienie –

opiekun mgr Katarzyna Konofał

 - Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego Dziewcząt – I miejsce –

opiekun mgr Stanisław Jaroch

 

2016/2017

-  Ogólnopolski Konkurs „Dzień Bezpiecznego Internetu 2017” – I miejsce  - opiekun mgr Monika Brych

- Międzynarodowy Konkurs LinquaArt pod hasłem ‘Słowem malowane” – II miejsce opiekun mgr Malgorzata Piotrowska

- Ogólnopolski Konkurs „Deutsch hat klasse” – finaliści  -

opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

- Powiatowy Konkurs Artystyczno- Literacki „Moja Sienkiewiczomania” – I miejsce 

w kategorii literackiej - opiekun mgr Krystyna Francuz

- Powiatowy Konkurs Literacki „Złoty Wawrzyn” – II miejsce –

opiekun mgr Krystyna Osińska-Francuz

- IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Cantemus” – wyróżnienie –

opiekun mgr Katarzyna Konofał

 - Regionalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Żory  - III miejsce –

 opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

- Wojewódzki Ćwierćfinał w Badmintonie w Kategorii Dziewcząt  - II miejsce –

opiekun mgr Adam Stedin

-- Wojewódzki Ćwierćfinał w Badmintonie w Kategorii Chłopców  - II miejsce –

opiekun mgr Adam Stedin

- VII Powiatowe Mistrzostwa w Badmintonie Dziewcząt – I miejsce

- XII Makroregionalny Turniej w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych – II miejsce – opiekun mgr Adam Stedin

 - Powiatowy Finał Drużynowy Badmintona Dziewcząt – II miejsce –

opiekun mgr Adam Stedin

 - XI Mistrzostwa Szkół Ponagimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Łyżwiarstwie –

II miejsce w kategorii dziewcząt – opiekun mgr Jarosław Lyko

 - XI Mistrzostwa Szkół Ponagimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Łyżwiarstwie –

III miejsce w kategorii chłopców – opiekun  mgr Jarosław Lyko

 - Mistrzostwa Raciborza Szkół Ponadgimnazjalnych w Badmintonie – III miejsce  -

opiekun mgr Jarosław Lyko

 - Powiatowy Finał Piłki Ręcznej Dziewcząt – III miejsce – opiekun  - mgr Jarosław Lyko

 

Sukcesy i osiągnięcia za 2018/2019

 

- Konkurs literacki „ Złoty Wawrzyn” 1 miejsce w kategorii poezja,

- Konkurs literacki „ Złoty Wawrzyn” I miejsce, wyróżnienie w kategorii plastycznej,

- Powiatowy Konkurs Artystyczny ,,Mój lekturowy przebój" wyróżnienie,

- Ogólnopolski konkurs „Szkoła dla Niepodległej” certyfikat dla szkoły,

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2019,

- Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko”,

- XVII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- XL Regionalny Konkurs Matematyczny „Rozkosze łamania głowy”,

- Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” dwa wyróżnienia,

- Międzynarodowy Konkurs Historyczno-Artystyczny "Wave on Wave 2019" - Kłajpeda/Litwa/PODN 2 laureatów: II Nagroda i Wyróżnienie luty-marzec 2019,

- XI edycja ogólnopolskiego programu Insta.Ling dla Szkół Złoty Certyfikat Jakości Kształcenia dla koordynatora i Szkoły, marzec 2019,

- XII edycja ogólnopolskiego programu Insta.Ling dla Szkół,

- „Interaktywny produkt IT” – ogólnopolski konkurs informatyczny dla szkół ponadgimnazjalnych – etap szkolny,

-  II miejsca XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie – 20.11.18,

- Wyniki w zawodach sportowych :

6 miejsce w woj. śląskim w badmintonie dziewcząt

1 miejsce w biegu na 100 - lecie niepodległości

1 miejsce w mistrzostwach powiatu wodzisławskiego w tenisie ziemnym

2 miejsce w powiecie w przełajowych biegach sztafetowych.

- Ogólnopolski konkurs na projekt historyczny w ramach akcji “BohaterOn w Twojej Szkole” certyfikat dla szkoły, koordynatorów i uczniów,

- X edycja programu Insta.Ling dla Szkół Złoty Certyfikat Jakości Kształcenia dla koordynatora i szkoły,

- Międzynarodowy projekt eTwinning “Worldwide Love and Peace” Krajowa Odznaka Jakości eTwinning oraz Europejska Odznaka Jakości eTwinning, certyfikaty dla koordynatora i uczniów,

- Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Radlinie wyróżnienie,

 

Sukcesy i osiągnięcia za 2019/2020

 

- Ogólnopolski Konkurs Literacki „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie" w ramach projektu " NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO" I miejsce – opiekun mgr. M. Firut,

- Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "MAT"  4 miejsce w województwie śląskim – opiekun mgr E. Absalon,

- Powiatowy Konkurs na matematyczny LAPBOOK I miejsce oraz III miejsce – opiekun mgr E. Absalon, wyróżnienie – opiekun mgr M. Majer,

- Wyniki zawodów sportowych:
5. miejsce w wojewódzkich zawodach badmintona dziewcząt – opiekun mgr A. Stedin
4. miejsce w rejonowych zawodach tenisa stołowego dziewcząt – opiekun mgr S. Jaroch
1. miejsce w powiatowych zawodach w łyżwiarstwie – opiekun mgr S. Jaroch
4. miejsce w powiatowych zawodach piłki siatkowej chłopców – opiekun mgr S. Jaroch
 

Sukcesy i osiągnięcia za 2020/2021

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego "Fox" pod patronatem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - 3 miejsce na szczeblu powiatowym – opiekun mgr L. Szmelich

 • Innowacje i eksperymenty
 1. „Innowacja pedagogiczna z zakresu wiedzy o kulturze-animator kultury” autorstwa Krystyny Osińskiej- Francuz, Gabrieli Czogały, Marka Krupy, Janiny Chlebik-Turek, Joanny Marcisz, Małgorzaty Wadas, Edyty Suchodolskiej, Agaty Witkowskiej, Katarzyny Chwałek, Aleksandry Wolner, Karoliny Jonderko, Franciszka Niecia.

Działania:

wykłady pracowników naukowych Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, poznanie zasad funkcjonowania instytucji kultury, uczestnictwo w spektaklach teatralnych

w ramach programu Teatr Polska, spotkanie z artystami lokalnymi, udział

w realizowanych w RCK ‘Feniks” projekcie Kino Szkoła, praca na podstawie schematów LMA, przygotowanie w formie prezentacji multimedialnej biografii twórców związanych z regionem: ks.J.Szymika , J.Eichendorffa, poznanie technik fotograficznych, praktyka dziennikarska zdobyta czasie redagowania, przygotowywania do druku i dystrybucji szkolnej gazetki „Świat Młodych na Skalnej”.

Efekty: przygotowywanie wystawy prac twórców regionalnych, przygotowywanie wystawy prac studentów PWSZ w Raciborzu i wychowanków OPP w Rydułtowach, zaangażowanie w organizację imprez okolicznościowych i cyklicznych, przygotowywanie wystaw, przygotowywanie i i udział w debacie oxfordzkiej.

2. „Innowacja programowo-organizacyjna z zakresu ratownictwa medycznego  i pożarnictwa” autorstwa Renaty Froncek-Wilczek, Katarzyny Czekały, Ewy Żymełki, Eugeniusza Gwoździa, Joanny Kowalskiej, pielęgniarki naczelnej Barbary Matuszek oraz zastępcy kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego Anny Mandrysz, pielęgniarki epidemiologicznej Henryki Johny, pracownika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Adama Setlaka,

 

3. Innowacja programowo-organizacyjna „edukacja policyjna” autorstwa Marty Adamczyk, Adama Steina, Ewy Żymełki, nadkomisarza Adama Fiedosiuka, podkomisarza Wiesława Dryji, st.sierżanta Marcina Marszałka.

 

4. Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „Edukacja dla Ekorozwoju”.

Autorzy: mgr Lidia Szmelich i mgr Ewa Żymełka. Czas trwania od roku szkolnego 2011/2012 do roku szkolnego 2013/2014. Celem innowacji było pogłębienie kompetencji językowych uczniów oraz poszerzenia treści programowych z zakresu świata przyrody, państwa i społeczeństwa, kultury, podróżowania i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zrównoważonego rozwoju.

 

5.Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „Język Biznesu
Poznanie przez uczniów słownictwa związanego z ogólnie pojętym biznesem - prowadzeniem firmy, zatrudnieniem, reklamą, finansami,
- nabycie umiejętności pisania listów formalnych
- rozumienie tekstów z prasy biznesowej
- prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
Realizacja opisanego materiału pozwoliła uczniom na łatwiejszy start na studiach o kierunkach ekonomicznych.

            Autor: mgr Monika Brych, mgr Przemysław Grzybek.

 

 • Projekty

- projekt „Partnerzy w nauce”

realizowany był przez Uniwersytet Śląski, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w latach 2009-2012. Głównym celem projektu było kształtowanie u uczniów szkół ponadgimnazjalnych kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki, fizyki, biologii, informatyki  i przedsiębiorczości.

Koordynatorzy: dr Eugeniusz Gwóźdź, mgr Ewa Absalon,

mgr Katarzyna Kubala-Piszcz

 

- projekt „Nowoczesny Europejczyk - Wykształcony Europejczyk”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do uczniów czterech szkół ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym był Powiat Wodzisławski realizowany w roku szkolnym 2010/2011. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Koordynator – mgr Jolanta Syrnicka

 

- projekt „Ocean Wiedzy i Umiejętności”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany od kwietnia 2014r. do czerwca 2015r. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację projektów rozwojowych w szkołach ogólnokształcących , dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.

Koordynator – mgr Przemysław Grzybek                  

 

- projekt Comenius- uczenie się przez całe życie.

Współpraca szkół z Polski, Niemiec, Słowacji ,Włoch i Turcji wokół projektu  pt „Energia odnawialna w kontekście regionalnym”. Celem projektu było uświadamianie społeczności lokalnych w sprawie alternatywnych źródeł energii i porównywanie wykorzystania zasobów źródeł odnawialnych i nieodnawialnych w miejscowościach, w których mieszczą się szkoły. Koordynator – mgr Przemysław Grzybek.

 

- projekt Akcent@com realizowanego w latach 2013-2015 w ramach programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Celem projektu jest popularyzacja uczenia się języków krajów sąsiadujących , motywacja do współpracy transgranicznej m.in.n. poprzez pokonywanie stereotypów i wskazywanie nowych możliwości na rynku pracy. Koordynator – mgr Katarzyna Konofał

 

- projekt edukacyjny AIESEC przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym

w Katowicach ( Enter Your Future, Globar Citizen Word Talks).

Cyklicznie od roku 2009.Projekt ma formę tygodniowych warsztatów językowo-kulturowych prowadzonych w języku angielskim przez studentów z różnych krajów, którzy przybliżają kulturę tych krajów. Koordynator – mgr Ewa Żymełka, mgr Lidia Szmelich.

 

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – realizacja zadań w ramach projektu promującego czytelnictwo wśród młodzieży 2016-2020.

Koordynator – mgr Katarzyna Konofał

 

- współpraca dwustronna polsko-fińska. Współpraca i udział w wymianie między uczniami

 i nauczycielami szkoły średniej w Jalasjarvii i naszym licem. Celem wymiany jest poszerzenie świadomości oraz ćwiczenie umiejętności językowych. Wymiany pomagały młodzieży w poznawaniu tradycji kultur obu krajów. 

Koordynatorzy: mgr Przemysław Grzybek i mgr Katarzyna Konofał.

 

- projekt „Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej 2012”

Dyplom komisji Europejskiej – mgr Mirosława Dyka –Płonka

 

- projekt eTwinning 2012-2014.Projekt „Safetiquette-Safe Ticket for Young Internet Sers”.

Krajowa Odznaka jakości E twinning 2013, Europejska odznaka Jakości e Twinning 2013,

I nagroda w konkursie „Nasz projekt eTwinning”2014.Publikacja „Zwycięskie Projekty Programu eTwinning2014 FRSE – mgr Mirosława Dyka-Płonka.

 

- projekt Comenius Partnerstwo Wielostronne Szkół 2012-2014.

Projekt „Imagine Teres No Countries.We All Live In a Yellow Submarine”

Koordynacja projektu szkoł z Bułgarii, TURCJI, Grecji, Włoch i Polski, rezultaty opublikowane w europejskiej bazie projektów „European Shared Treasure”, 29 mobilności uczniów i nauczycieli – mgr Mirosława Dyka-Płonka.

 

- Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzież 2014

Konkurs dla uczniów, WYSTAWA PRAC W Centrum Kultury w Rakiszkach, mobilność 5 uczniów, 2 nauczycieli. Koordynator – mgr Mirosława Dyka-Płonka.

 - Projekt „Europejski Dzień Języków Obcych z kodami QR” 2014 Europa EU

Publikacja na oficjalnej stronie EDJ- mgr Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt eTwinning Plus „Lets Celebrate” 2014/2015  FRSE

Mołdawia, Czechy, Tunezja, Polska – Certyfikat eTwinning – mgr Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt międzynarodowy „Tydzień z Godziną Kodowania” 2014

certyfikat mgr Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt „Virtual Valentines” 2014

Certyfikat – mgr Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt „Rozmawiajmy o Uchodźcach” CEO 2016

Certyfikat- mgr Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt „International Dot Day” 2016 z Hiszpanią.

Certyfikat – mgr Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt „Dzień Bezpiecznego Internetu” 2016

Certyfikat – mgr Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt eTwinning „Web2.0 Education Word”

FRSE 2016/2017 z Turcją, Włochami, Grecją, Tunezją, Mołdawią w trakcie realizacji.

Koordynator-mgr Mirosława Dyka-Plonka

 

-„Przystanek  - Praca” program operacyjny kapitał ludzki 2007-2013 współfinansowany

z EFS. Koordynator mgr Marzena Fojcik i mgr Joanna Kowalska.

 

- projekt Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa 2012/2013, 2013/2014

Pobyt i nauka uczniów włoskich w Rydułtowach oeaz polskich w Palestrinie.

Koordynator – mgr Monika Brych

 

- projekt partnerski współpracy szkół Erasmus + „Healthy Minds For Happy Lives”.

Projekt dotyczy zdrowia psychicznego młodych ludzi. Nasze działania i zadania projektowe mają sprawić abyśmy zdawali sobie wszyscy sprawę, że dobrze jest pracować i uczyć się w dobrej atmosferze, wiedzieć jak walczyć ze stresem, którego niestety  nie da się wyeliminować z naszego życia, być świadomym zagrożeń i wiedzieć gdzie szukać pomocy, bronić się przed hakerami i cyberprzemocą. Koordynator – mgr Monika Brych

 

- projekt „Asystentura Comeniusa”

Realizowany w roku 2012/2013 i 2013/2014 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Szkoła gościła asystenta językowego, który wspomagał nauczanie języka obcego.

 

- polsko-niemiecka wymiany młodzieży ze szkołą w Hamburgu (od 2011-2015).

Projekty dofinansowane przez PNWM w Warszawie. Spotkania  uczniów z zaprzyjaźnionych szkół z Polski Oraz Niemiec, nauka języków obcych oraz poznawanie systemu szkolnego , historii, tradycji Niemiec.

 

- projekt trójstronny  „Polsko –Niemiecko-Czeska Współpraca Młodzieży.

2012/2013  dofinansowany przez PNWM w Warszawie.

Uczniowie z Polski, Niemiec i Czech zakwaterowani byli w Górnośląskim Centrum Kultury   i spotkań w Łubowicach i szukali śladów niemieckojęzycznego poety romantycznego J.Eichendorffa.

 

- projekt trójstronny polsko-niemiecko-czeski „Zachować pamięć” w Sachsenhausen 2016/2017 ( w trakcie realizacji).

Celem projektu jest umożliwienie młodzieży z Polski , Niemiec oraz kraju trzeciego wspólnego odwiedzania miejsca pamięci i skorzystania z ofert pedagogicznej tego miejsca oraz intensywne zajęcie się tematyką historii. W ramach projektu planowane jest spotkanie trójstronne w miejscu pamięci w Niemczech. Projekt dofinansowany przez PNWM

w Warszawie.

- projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Apka zamiast podręcznika w ramach programu Power. Celem projektu jest: rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów podczas mobilności do szkoły partnerskiej w Bułgarii, praca w międzynarodowej grupie, budowanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, rozwijanie kompetencji językowych. Czas realizacji projektu 31.08.2020 – 27.02.2021r.

 

- projekt współpracy szkół Erasmus+ „Maths is all around”. Główne cele projektu to: zwiększenie motywacji do nauki matematyki wśród uczniów poprzez udział w różnorodnych zajęciach i wydarzeniach matematycznych – „matematyka inaczej”, poszerzenie świadomości uczniów na temat obecności matematyki w wielu dziedzinach życia, „matematyka w biologii, chemii, fizyce, angielskim”, rozwijanie kompetencji matematycznych w życiu codziennym, rozwijanie kompetencji językowych uczniów, rozwijanie kompetencji z zakresu nowoczesnych technologii, nawiązanie znajomości i przyjaźni z rówieśnikami ze szkół partnerskich. Czas realizacji projektu 1 wrzesień 2018 – 31 sierpień 2022r. Kraje partnerskie to Bułgaria, Grecja i Rumunia.

 

3. Problemy/porażki szkoły

 • niska frekwencja niektórych uczniów, nierealizowanie obowiązku szkolnego,
 • palenie papierosów,
 • brak chęci dla różnych ścieżek samorozwoju,
 • wulgaryzmy,
 • konflikty koleżeńskie,
 • nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych: Internet, portale społecznościowe, gry,
 • obniżone zaangażowanie w naukę w czasie zdalnego nauczania, problemy techniczne podczas zdalnego nauczania.

 

Diagnozy dokonano głównie w oparciu o:
- informacje uzyskane od wychowawców klas,

- analizę dokumentacji szkolnej (frekwencja uczniów, wyniki nauczania i oceny z zachowania, opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej),
- obserwacje zachowań uczniów,
- rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły (bezpośrednie oraz poprzez dziennik elektroniczny).

 

Przeprowadzono również anonimową ankietę wśród uczniów oraz rodziców, mającą na celu diagnozę występujących w środowisku czynników chroniących i czynników ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Badania przeprowadzono we wrześniu 2021 roku. W badaniach wzięło udział 26 rodziców oraz 125 uczniów z różnych klas.

 

Wyniki ankiety skierowanej do rodziców przedstawiają się następująco:

 • Tematy dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych omawia z dzieckiem 88% rodziców.
 • 96% rodziców podało, że dziecko może liczyć na nich w każdej sytuacji.
 • 92% badanych dorosłych zadeklarowało, że gdy ich dziecko ma kłopot, starają się mu pomóc.
 • 84% rodziców twierdzi, że ich dziecko ma pozytywny stosunek do obowiązku szkolnego.
 •  42% rodziców podkreśla, że ich dziecko angażuje się w życie szkoły.
 • Na pytanie czy uczniowie mają dostęp do środków psychoaktywnych na terenie szkoły

- 42% rodziców odpowiada NIE,

- 15 % rodziców odpowiada RACZEJ NIE,

- 8% rodziców odpowiada NIE WIEM,

- 35% rodziców nie udzieliło odpowiedzi.

 • 84% ankietowanych reaguje w sytuacji, gdy wie, że ich dziecko lub jego rówieśnicy sięgają po środki psychoaktywne.
 • 84% rodziców deklaruje, że jeśli posiadałoby wiedzę, że ich dziecko lub jego rówieśnik sięga po środki psychoaktywne, zgłosiłoby ten fakt w szkole.

 

Wyniki ankiety skierowanej do uczniów klas II i III są następujące:

 • 87% uczniów lubi przebywać w towarzystwie koleżanek i kolegów.
 • 66% uczniów podaje, że szkoła jest miejscem, w którym czują się bezpiecznie.
 • 51% uczniów deklaruje, że nauczyciele ich wspierają.
 • 79 % uczniów podkreśla, że koledzy i koleżanki z klasy ich szanują.
 • 80 % uczniów informuje rodziców o tym, co dzieje się w szkole.
 • 83% uczniów ma w szkole osobę, której może zaufać i powiedzieć o swoich problemach.
 • 58% uczniów zauważa podejmowane przez szkołę działania, które służą zwalczaniu nałogów wśród młodzieży.
 • 75 % uczniów mówi, że nasza szkoła, to szkoła bez agresji.
 • 52 % uczniów widzi, że szkoła nie jest wolna od papierosów.
 • 18% uczniów podaje, że szkoła nie jest wolna od alkoholu.
 • 8% uczniów zaznacza, że szkoła nie jest wolna od narkotyków.
 • 26% uczniów spotkało się w różnych okolicznościach z narkotykami.
 • 23% uczniów twierdzi, że było namawianych do zażywania narkotyków lub środków odurzających.
 • 96% uczniów wie o szkodliwości zażywania narkotyków.
 • 22% uczniów przyznaje, że zażywało narkotyki lub środki odurzające.
 • 82% uczniów, gdyby miało problemy z alkoholem oczekiwałoby pomocy ze strony rodziców; 16% - ze strony nauczycieli, pedagoga, 17% - ze strony kolegów, znajomych.
 • 23% uczniów widzi potrzebę uzyskiwania w szkole informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków czy palenia papierosów.

 

Wyniki ankiet oraz przeprowadzone obserwacje i konsultacje, potwierdzają zasadność dotychczas zaplanowanych i podejmowanych działań w programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły.

 

4. Analiza dotychczasowych metod

Ze względu na ciągle zmieniającą się rzeczywistość oraz dominację nowych technologii i nowe potrzeby uczniów, często stosuje się kreatywne, aktywizujące metody nauczania:

 • burza mózgów,
 • mapa myśli,
 • metody projektowe,
 • praca z tablicami interaktywnymi,
 • platformy edukacyjne,
 • praca z tabletami,
 • gry dydaktyczne,
 • debata,
 • elementy dramy (wchodzenie w role),
 • praca w małych grupach,
 • symulacje,
 • studium przypadku,
 • przyjmowanie i ocena różnych punktów widzenia,
 • uczenie innych uczniów, uczenie się od nich,
 • tenis słowny,
 • metoda problemowa,
 • prezentowania własnych poglądów,
 • kształcących umiejętność argumentacji,
 • pozwalających uczniowi oceniać stan swojej wiedzy,
 • kształtujących prawidłowe stosunki interpersonalne,
 • kształtujących poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji
  z różnych źródeł,
 • stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • rozwijania zainteresowań,
 • skutecznego porozumiewania się w rożnych sytuacjach.

 

Ponadto w szkole stosowane są tradycyjne metody nauczania. Najczęściej stosuje się:

 • pracę indywidualną oraz w grupie,
 • metody podające - opowiadanie, wykład, pogadanka, praca z książką, dyskusja,
 • metody obserwacji – pokazy, demonstracje,
 • metody informacyjne – wyjaśnienie, opis, narrację,
 • heureza – problemowa, dyskusja, dialog.

 

5. Potrzeby rozwojowe nauczycieli w zakresie profilaktyki i wychowania

W zmieniającym się środowisku mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi uczniami, zarówno pod względem dydaktycznym, społecznym oraz emocjonalnym. Istnieją zatem realne potrzeby ciągłego kształcenia się w tym zakresie. Reagujemy zatem na bieżące potrzeby uczniów – coraz więcej uczniów przychodzi z indywidualnymi problemami. W tym zakresie wykorzystujemy do konsultacji indywidualnych specjalistów z zewnątrz oraz w ramach realizacji projektów. Korzystamy też ze szkoleń z uwzględnieniem indywidualizacji nauczania oraz specyfiki pracy z danym uczniem.

 

6. Analiza instytucji wspierających szkołę.

 

1. Współpraca z uczelniami

 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach podjęło współpracę ze Śląską Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość na proponowanych przez uczelnię zajęciach zetknąć się z takimi zagadnieniami jak: kosmetologia, gastronomia, dietetyka. Warsztaty oraz pokazy tego typu pozwalają na zapoznanie się z konkretnymi zawodami. Uczniowie wzięli udział m.in. w takich zajęciach jak: „Warsztaty z wizażu”, pokazach kuchni molekularnej prowadzonych przez znakomitego kucharza „naukowca” pana Łukasza Konika. 

Nasi uczniowie chętnie odwiedzają również Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Mamy już za sobą ogólnopolską „Noc Biologa” oraz Warsztaty Skaningowej Mikroskopii Elektronowej.

Koordynator – Michalina Kszuk-Jendrysik

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Współpraca z Zakładem Edukacji Kulturalnej rozpoczęła się w roku 2012 od wprowadzenia w liceum innowacji pedagogicznej “animator kultury”. Przez kolejne lata cieszyńska uczelnia obejmowała patronatem naukowym klasy realizujące innowację „animator kultury”, a następnie klasy o profilu kulturalno – medialnym.

Patronat wyższej uczelni przyniósł wiele korzyści rydułtowskiemu liceum: uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wykładach akademickich wygłaszanych przez pracowników naukowych zarówno w swojej szkole, jak i w murach uczelni patronackiej w Cieszynie.

W czasie wizyt na uczelni zapoznawali się z funkcjonowaniem szkoły wyższej, uczestniczyli w warsztatach nt. technik animacji, brali udział w panelu dyskusyjnym.

Koordynator – Krystyna Osińska-Francuz

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim poprzez serię wykładów wybitnych przedstawicieli humanistyki na czele z dr hab. Zbigniewem Kadłubkiem pod tytułem „Rozumienie jako sztuka”.

Koordynator – mgr Maria Firut

 • Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Raciborzu

W czasie wieloletniej współpracy organizowano wizyty na uczelni, w czasie których   uczniowie zapoznawali się  z ofertą edukacyjną, uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez pracowników PWSZ, brali udział w konkursach językowych organizowanych przez uczelnię. W ramach współpracy przedstawiciele PWSZ uczestniczyli w organizowanych corocznie w szkole Dniach Promocji Zdrowia, przeprowadzając m.in. badania spirometryczne. Nawiązanie współpracy z Wydziałem Sztuki w PWSZ w związku z utworzeniem klasy kulturalno – medialnej zaowocowało organizowaniem wystaw plastycznych w szkole i w rydułtowskiej galerii sztuki „ Złote Grabie”  Koordynator – Krystyna Osińska-Francuz.

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego         

Uczniowie biorą udział w warsztatach organizowanych przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego (np. warsztatach z kryminalistyki), inscenizacjach rozpraw sądowych, uczestniczą w wykładach poświęconych różnym dziedzinom prawa (np. prawu cywilnemu, karnemu, administracyjnemu). Koordynator – mgr Tomasz Manderla

 

 • Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

Współpraca z Uniwersytetem Opolskim trwa już kilka lat – zależało nam na współpracy z tą uczelnią, gdyż studiuje tam  wielu naszych absolwentów, a także wśród naszych nauczycieli znajduje się wielu absolwentów UO. Kilka lat temu Uniwersytet Opolski, a dokładnie Instytut Chemii, teraz już Wydział Chemii objął patronat nad klasą biologiczno- chemiczną naszego liceum, który trwa do dnia dzisiejszego. Umowa została podpisana podczas uroczystości święta szkoły, w czasie której prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, dziś dziekan wydziału prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek wygłosił wykład i złożył podpis pod umową. Po uroczystości spotkał się z klasą i koordynatorem, by zaplanować współpracę. Koordynatorem ze strony uczelni jest pan dr Jacek Lipok, a ze strony liceum mgr Katarzyna Czekała. W ramach współpracy ustaliliśmy dwie wizyty rocznie tj. zajęcia laboratoryjne młodzieży w Instytucie oraz wykład, a druga to rewizyta przedstawiciela uczelni w naszym liceum.  W ramach jednej z wizyt udało nam się zwiedzić wystawę poświęconą Marii Skłodowskiej - Curie, eksponowaną w Opolu przez Muzeum Narodowe w Warszawie oraz organizację „Dnia Chemii” w szkole przez studentów i pracowników naukowych uniwersytetu.

Koordynator – mgr Katarzyna Czekała

 

 • Uniwersytet Opolski, Instytut Filozofii

Liceum Ogólnokształcące  podpisało deklaruję przystąpienia do projektu organizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach POWER 2014-2020 dot. edukacji filozoficznej w ramach rozwoju oferty uczelni wyższych, polegającego na przeprowadzeniu w szkole warsztatów/kursów edukacyjnych dla uczniów z I, II i ewentualnie III klas, którego celem jest podnoszenia kompetencji w zakresie poprawnego argumentowania, krytycznego, samodzielnego myślenia, logiki i heurystyki. Zajęcia odbywać się będą od września 2017. Koordynator – Krystyna Osińska-Francuz. Realizacja projektu „Logiczny uczeń”

 

 • 2013/2014  - współpraca z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Udział uczniów klasy politechnicznej w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych „Masterclasses Discovery the Quarks and Leptons witj Real data”. Koordynator  - dr Eugeniusz Gwóźdź.

 

 • 2013/2014 i 2014/2015 – współpraca z Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej klasy politechnicznej.

W ramach tej współpracy pracownicy politechniki prowadzili zajęcia laboratoryjne z fizyki. Koordynator – dr Eugeniusz Gwóźdź.

 

 • Współpraca z Goethe-Institut w Warszawie

Udział Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach ogólnopolskim  projekcie „Niemiecki ma klasę” organizowanym przez Goethe-Institut w Warszawie w latach 2015/2016 oraz 2016/2017.

Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Patronat honorowy nad konkursem „Deutsch hat Klasse” realizowanym w naszej szkole objął Starosta Powiatu Wodzisławskiego oraz Burmistrz Miasta Rydułtowy.

Głównymi celami projektu „Deutsch hat Klasse” są uwrażliwienie szerokiego grona osób zainteresowanych edukacją na znaczenie aranżacji pomieszczeń lekcyjnych w procesie dydaktycznym oraz zwiększenie zaangażowania uczniów i nauczycieli do działań na rzecz najbliższego środowiska.

 W ramach Święta Szkoły Goethe-Institut przeprowadził w naszej szkole grę edukacyjną "Klasa z klasą".

 Koordynator – mgr Małgorzata Piotrowska

 

2. Inne

 • Współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Rydułtowach

Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów prowadzonych na terenie jednostek (nie tylko w ramach zajęć dodatkowych z zakresu ratownictwa medycznego i pożarnictwa), organizacja pokazów dla uczniów, zajęć o charakterze szkoleniowym np. z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, pomoc w organizacjach imprez szkolnych i wewnątrzszkolnych.

 

 • Współpraca ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery oraz Młodzieżowym Centrum Kariery

Przedstawiciele SzOK oraz MCK przeprowadzają zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej dla uczniów oraz uczestniczą w konsultacjach indywidualnych dla uczniów.

 

 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl.

Współpraca opiera się zarówno na organizacji zajęć przez przedstawicieli Poradni, jak i na wsparciu nauczycieli, szkoleniach, oraz opiniowaniu uczniów.

 • Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śl.

Współpraca z Wodzisławskim Sanepidem – realizacja ogólnopolskich kampanii – „ARS – czyli jak dbać o miłość” oraz profilaktyki raka szyjki macicy i HPV, realizacja kampanii „Wybierz życie pierwszy krok”, „Znamię, znam je” oraz inne. Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez PSSE oraz w konkursach proponowanych przez sanepid „Podstępne WZW”.

 • Policja

Organizacja spotkań o charakterze profilaktycznym – odbywają się w naszej szkole cyklicznie. Spotkania te poświęcone są zagadnieniom prawa karnego, niszczenia mienia, przemocy w Internecie.  Realizacja programów - kampanii medialnych Policji. Współpraca na bieżąco w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Współpraca z Wydziałem ds. Nieletnich – konsultacje indywidualne w sprawach uczniów. Współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego – organizowanie zajęć profilaktycznych dla uczniów.

 

 • Straż Miejska w Rydułtowach

Organizowanie profilaktycznych zajęć dla uczniów. Współpraca w respektowaniu norm i zasad społecznych – indywidualne spotkania.

 

 • Współpraca w ramach wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu skupia 15 wolontariuszy z różnych klas, opiekunem jest Katarzyna Czekała. Współpracujemy z Hospicjum Cordis w Katowicach. Oprócz tego zajmujemy się wolontariatem akcyjnym; do działań wolontariatu należą: comiesięczne spotkania wolontariatu, opracowanie loga wolontariatu, przeprowadzanie konkursów wśród młodzieży z wolontariatu np. Pomocna dłoń, Pomaganie jest fajne, szerzenie idei wolontariatu na terenie placówki, przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole. Pomagamy również w zorganizowaniu Szlachetnej Paczki oraz bierzemy udział w akcjach wspierających Caritas. Jednym z większych wydarzeń było zorganizowanie balu charytatywnego na rzecz Hospicjum Cordis.

Koordynator – mgr Katarzyna Czekała

 

 • Pozostałe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Współpracowano z następującymi organizacjami oraz realizowano zadania:

 

- Udział w projekcie „Szlachetna paczka” - ogólnopolska akcja świątecznej pomocy osobom najuboższym. Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w przygotowaniu świątecznej paczki dla potrzebującej rodziny. Koordynator – mgr Monika Brych.

- Udział w akcji charytatywnej (zbiórki artykułów spożywczych w supermarketach) organizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Rydułtowy pod patronatem Burmistrza Miasta Rydułtowy – koordynator mgr Joanna Kowalska

- pomoc w realizacji akcji Caritas „Tak pomagam” – zbiórka żywności w sklepach Biedronka  - koordynator mgr Joanna Kowalska

- Udział w akcji „Szkoło pomóż i Ty” (sprzedaż cegiełek) – współpraca z Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych w Gdyni

- Udział w zbiórce publiczno – charytatywnej podczas Wszystkich Świętych – współpraca z Fundacją „Wspólnota Dobrej Woli” w Wodzisławiu Śl.

- Udział w akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej „Góra Grosza” organizowanej przez towarzystwo „Nasz Dom” w Warszawie

- Współpraca z WOŚP (pomoc w organizacji poprzez zbiórki pieniędzy)

- Współpraca wolontaryjna z Hospicjum „Cordis”  w Mysłowicach (pomoc przy remontach, pracach porządkowych, organizacja imprez dla dzieci, organizacja balu charytatywnego, kolędowanie)

- Zbiórka żywności i przyborów szkolnych  we współpracy z Caritas Archidiecezji Katowickiej „Tak Pomagam” , Parafią pw. św. Jerzego w Rydułtowach w okresie  świąt Wielkiejnocy, Bożego Narodzenia i we wrześniu

- Akcja Charytatywna „Odmów sobie kołaczyka” 2013

pomoc medyczna dla dzieci w Syrii – koordynator mgr Mirosława Dyka-Płonka

- akcja ZHP Rydułtowy – zbieranie nakrętek na pomoc dla chorych/niepełnosprawnych  dzieci (2013-2017).Koordynator – mgr Mirosława Dyka-Płonka

- akcja „Na Pomoc Ukrainie” 2014

wpłata na konto-Koordynator – mgr Mirosława Dyka-Płonka 

 

 • Imprezy środowiskowe:

 

 •  Festiwal Piosenki „Niezapominajka” – organizowany jest od roku 2009. Cele, festiwalu jest przypomnienie młodzieży nieżyjących już artystów polskiej piosenki.
 • kiermasze książek przy współpracy z księgarniami internetowymi oraz kiermasz podręczników,
 • cykliczne akcje w ramach współpracy z Hospicjum Cordis.
 • współpraca z Urzędem Miasta w ramach Dni Promocji Zdrowia.
 • Szkolny Ośrodek Kariery oraz Młodzieżowe Centrum Kariery – organizacja dla uczniów zajęć z zakresu preorientacji zawodowej

 

 • Szczególne działania samorządu szkolnego

Rajd pierwszych klas. Celem rajdu jest integracja uczniów klas pierwszych oraz zapoznanie ich ze środowiskiem szkolnym.

 

IV. CELE PROGRAMU

 

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Konieczna jest harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

 

Szkoła w zakresie nauczania uczniów klas po gimnazjum, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie w języku ojczystym oraz w językach obcych z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu,
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej. 

 

Szkoła w zakresie nauczania uczniów klas po szkole podstawowej, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

 • traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności;
 • doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;
 • rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;
 • zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
 • łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;
 • rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
 • rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
 • rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym po szkole podstawowej jest:

 1. myślenie – rozumiane jako złożony proces umysłowy, polegający na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, obejmującej interakcję wielu operacji umysłowych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość. Dzięki temu, że uczniowie szkoły ponadpodstawowej uczą się równocześnie różnych przedmiotów, możliwe jest rozwijanie następujących typów myślenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego; zachowanie ciągłości kształcenia ogólnego rozwija zarówno myślenie percepcyjne, jak i myślenie pojęciowe. Synteza obu typów myślenia stanowi podstawę wszechstronnego rozwoju ucznia;
 2. czytanie – umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi; kluczowa umiejętność lingwistyczna i psychologiczna prowadząca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we wspólnocie, przekazywania doświadczeń między pokoleniami;
 3. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, to podstawowa umiejętność społeczna, której podstawą jest znajomość norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;
 4. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
 5. umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni;
 6. umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;
 7. nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;
 8. umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych.

 

Realizację powyższych celów powinna wspomagać:

 • dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych.
 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego i przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
 • Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę, zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.
 • Ważnym celem działalności szkoły jest skuteczne nauczanie języków obcych.
 • Bardzo ważne jest dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
 • Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
 • W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

 

Cele edukacyjne

 

Przedmiot

 

Cele

 

Język polski

 

1.Poznanie dzieł literackich wchodzących w skład dziedzictwa polskiej, europejskiej i światowej kultury.

2.Osiąganie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej.

3.Kształtowanie tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej.

4.Wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i samodzielne decyzje dotyczące dalszej nauki i wyboru zawodu.

5.Kształtowanie hierarchii wartości w oparciu o wybitne dzieła kultury.

6.Rozwijanie postaw tolerancji i eliminowanie postaw ksenofobicznych.

 

Po szkole podstawowej

1.Poznawanie zarówno dzieł literackich wchodzących w skład polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa, jak i utworów literatury współczesnej, których autorzy zdobyli uznanie.

2.Osiągnięcie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej, którą w tym czasie osiąga uczeń.

3.Kształtowanie hierarchii wartości, tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej.

4.Rozwój poczucia odpowiedzialności za własny rozwój oraz wybory życiowe.

 

Cztery obszary celów nauczania to:

 • kształcenie literackie i kulturowe,
 • kształcenie językowe,
 • tworzenie wypowiedzi,
 • samokształcenie.

 

Języki obce

 

1.Osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym, zapewniających swobodne posługiwanie się w kraju nauczanego języka lub w kontaktach z dość wymagającymi użytkownikami, a także w przyszłej nauce i pracy.

2.Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Po szkole podstawowej:

1.Znajomość środków językowych.

2. Rozumienie wypowiedzi.

3. Tworzenie wypowiedzi.

4. Reagowanie na wypowiedzi.

5. Przetwarzanie wypowiedzi.

 

Historia

 

1.Pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności uzyskanych w toku wcześniejszej edukacji celem lepszej znajomości i rozumienia przeszłości własnego regionu i kraju oraz dziejów świata.

2.Pogłębienie rozumienia powiązań między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

3.Budowanie własnej tożsamości i kształtowanie systemu wartości.

4.Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej, regionalnej, grupy etnicznej i narodowej.

5. Przygotowanie się do udziału w życiu różnych społeczności w oparciu o normy i wartości demokratyczne; kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych.

 

 

Po szkole podstawowej:

1.Pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z dziejów narodu polskiego i dziejów powszechnych, by móc krytycznie odnosić się do przeszłości, lepiej rozumieć teraźniejszość i odpowiedzialnie budować przyszłość;

2.Wzmacnianie poczucia miłości do Ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury i języka ojczystego;

3.Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo; utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej; budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów i państw;

4.Kształtowanie szacunku dla dziedzictwa narodowego; wyrabianie poczucia troski o pamiątki i zabytki historyczne;

5.Rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością, przeszłością swojej rodziny oraz historią lokalną i regionalną;

6.Rozwijanie myślenia historycznego oraz wrażliwości moralnej i estetycznej;

7.Kształtowanie zdolności humanistycznych, sprawności językowej, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, krytycznego formułowania i wypowiadania własnych opinii.

 

Wiedza o społeczeństwie

 

1.Osiągnięcie motywacji i zdolności do indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej na gruncie szacunku dla własnego państwa i prawa oraz rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za społeczeństwo i państwo.

2.Rozwijanie cnót społecznych i obywatelskich, patriotyzmu i odpowiedzialności za dobro wspólne.

3.Doskonalenie umiejętności oceny stanowisk i działań uczestników życia publicznego z punktu widzenia podstawowych wartości życia społecznego. Działania zgodne  z tymi wartościami, podejmowane w szkole i społeczności lokalnej.

4.Rozumienie i nabywanie umiejętności stosowania przepisów prawa.

5.Pogłębienie tożsamości kulturowej i narodowej.

6.Rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.

 

Po szkole podstawowej

1.Traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności;

2.Rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;

3.Zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;

4.Łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo- -twórczymi;

5.Rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;

6.Rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

7.Wiedza i rozumienie.

8.Wykorzystanie i tworzenie informacji.

9.Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.

10.Komunikowanie i współdziałanie.

11.Kształtowanie postaw obywatelskich i prowspólnotowych uczniów.

12.Rozwijania umiejętności komunikacji i współdziałania.

13.W kształceniu kompetencji pozyskiwania, gromadzenia, porządkowania, analizy i prezentacji informacji o życiu społecznym, w tym publicznym,

 

Matematyka

 

1.Przyzwyczajenie do typowych elementów rozumowań matematycznych, w szczególności do stosowania pojęć takich jak: założenie, wniosek, dowód (także nie wprost), przykład i kontrprzykład. 

2.Wyrobienie umiejętności i potrzeby krytycznej oceny przeprowadzonego rozumowania lub otrzymanego wyniku obliczeń.

3.Wyrobienie nawyku samodzielnego zdobywania, analizowania i klasyfikowania informacji, stawiania hipotez i poszukiwania metod ich weryfikacji.

4.Kształtowanie umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi oraz argumentowania. 

5.Wyrobienie nawyku samodzielnego zdobywania, analizowania i klasyfikowania informacji, stawiania hipotez i poszukiwania metod ich weryfikacji.

 

Po szkole podstawowej:

1.Sprawność rachunkowa, stosowanie praw działań matematycznych przy przekształcaniu wyrażeń algebraicznych oraz wykorzystywanie tych umiejętności przy rozwiązywaniu problemów w kontekstach rzeczywistych i teoretycznych.

2.Wykorzystanie i tworzenie informacji. Interpretowanie i operowanie informacjami, używanie języka matematycznego do tworzenia tekstów matematycznych, w tym do opisu prowadzonych rozumowań i uzasadniania wniosków, a także do przedstawiania danych.

3.Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

4.Rozumowanie i argumentacja, także kilkuetapowych, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, odróżnianie dowodu od przykładu. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii, formułowanie wniosków na ich podstawie i uzasadnianie ich poprawności. Dobieranie argumentów do uzasadnienia poprawności rozwiązywania problemów, tworzenie ciągu argumentów, gwarantujących poprawność rozwiązania i skuteczność w poszukiwaniu rozwiązań zagadnienia. Stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.

 

Fizyka

 

1.Dostrzeganie natury i struktury fizyki oraz astronomii, ich rozwoju i związku z innymi naukami przyrodniczymi.

2.Przygotowanie do rozumnego odbioru i oceny informacji, a także podejmowania dyskusji i formułowania opinii.

3.Rozumienie znaczenia fizyki dla techniki, medycyny, ekologii, jej związków z różnymi dziedzinami działalności ludzkiej oraz implikacji społecznych i możliwości kariery zawodowej.

 

Po szkole podstawowej:

1.Dostarczenie narzędzi ułatwiających całościowe postrzeganie różnorodności i złożoności zjawisk otaczającego świata z punktu widzenia nauk przyrodniczych.

2.Pomoc w zdobyciu ogólnej wiedzy, wykształcenie podstawowych umiejętności oraz ukształtowanie postaw charakterystycznych dla fizyki ułatwia rozumienie procesów i zjawisk, które towarzyszą człowiekowi na co dzień.

3.Uwrażliwienie na rozpoznawanie zagadnień, wyjaśnianie zjawisk fizycznych, interpretowanie oraz wykorzystywanie wyników i dowodów naukowych do budowania fizycznego obrazu rzeczywistości.

 

 

Chemia

 

1.Uświadomienie roli chemii w rozwoju cywilizacji i w życiu codziennym.

2.Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko i przyswojenie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działań proekologicznych. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.

2.Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

3.Opanowanie czynności praktycznych.

 

Biologia

 

1.Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 2.Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.

3.Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.

4.Rozumienie potrzeby zachowania bioróżnorodności.

 

Po szkole podstawowej:

1.Pogłębianie wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka.

2.Pogłębianie znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka.

3.Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań.

4.Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych.

5.Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych.

6.Rozwijanie postawy szacunku wobec przyrody i środowiska.

 

Geografia

 

1.Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.

2.Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.

3.Przekonanie o potrzebie uczestnictwa w rozwoju własnego regionu i Polski oraz podejmowania działań na rzecz zachowania ich dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

4.Zrozumienie złożoności świata, współzależności jego poszczególnych elementów  i gotowości do udziału w jego przekształcaniu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Poznanie podstawowych relacji między elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-gospodarczej i kulturowej) w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

2.Rozumienie prawidłowości w zakresie funkcjonowania środowiska geograficznego oraz wzajemnych zależności w systemie człowiek – przyroda.

3.Rozumienie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i zachowania dziedzictwa kulturowego.

4.Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce np. formułowanie twierdzeń, ocenianie zjawisk.

5.Kształtowanie postaw poprzez przyjmowanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej.

6.Kształtowanie więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem, regionem oraz krajem ojczystym.

7.Kształtowanie postawy zrozumienia i szacunku dla tradycji, kultury i osiągnięć cywilizacyjnych Polski, własnego regionu i społeczności lokalnej oraz dla ludzi innych kultur i tradycji.

8.Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postaw solidarności, szacunku i empatii wobec Polaków oraz przedstawicieli innych narodów i społeczności.

9.Podejmowanie refleksji nad pięknem i harmonią świata przyrody, krajobrazów przyrodniczych i kulturowych oraz osiągnięciami cywilizacyjnymi ludzkości.

 

Wiedza o kulturze

 

1.Przygotowanie do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki.

2.Nabycie, niezbędnej świadomemu uczestnikowi życia kulturalnego, wiedzy  z zakresu różnych dziedzin sztuki: architektury, plastyki, muzyki, teatru, filmu.

3.Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej.

4.Kształtowanie zachowań sprzyjających ochronie dziedzictwa narodowego.

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

1.Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.

2.Kształcenie postawy rzetelnej pracy i przedsiębiorczości.

3.Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i skutecznego komunikowania się.

4.Kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru.

5.Rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz różnych zasad w tym etycznych.

6.Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki europejskiej i światowej.

 

Po szkole podstawowej:

1.Rozumienie istoty przedsiębiorczości oraz poznanie jej roli w gospodarce i życiu człowieka.

2.Wyjaśnianie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej, powiązań między jej podmiotami oraz poznanie roli państwa w procesach gospodarczych.

3.Zaznajomienie się z prawami i instytucjami chroniącymi konsumenta. 4.Rozumienie roli pieniądza, rynków i instytucji finansowych.

5.Rozumienie funkcjonowania rynku pracy, zasad aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie praw oraz obowiązków pracownika i pracodawcy.

6.Podejmowanie przemyślanych decyzji na podstawie wskaźników ekonomicznych oraz samodzielne obserwacje zjawisk zachodzących w gospodarce.

7.Odpowiedzialne gospodarowanie pieniędzmi, analizowanie, ocenianie i świadome korzystanie z usług finansowych oraz inwestowanie kapitału.

8.Podejmowanie niezależnych, odpowiedzialnych decyzji finansowych w odniesieniu do własnych zasobów.

9.Podnoszenie kompetencji osobistych i społecznych niezbędnych na rynku pracy oraz wzmacnianie motywacji do pracy.

10.Analizowanie ofert rynku pracy.

11.Efektywne uczestniczenie w pracy zespołowej z wykorzystaniem umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wdrażanie zasad skutecznego przywództwa w organizacji.

12.Rozpoznawanie działań etycznych i nieetycznych w życiu gospodarczym oraz przejawów społecznej odpowiedzialności.

13.Korzystanie z szans pojawiających się na rynku, podejmowanie inicjatywy, pomysłowość oraz zdolność do pokonywania barier wewnętrznych i zewnętrznych.

14.Docenianie postaw przedsiębiorczych w życiu codziennym, gotowość do czynnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym kraju oraz współodpowiedzialność za jego rozwój.

15. Kształtowanie proaktywności, odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętnego godzenia własnego dobra z dobrem innych ludzi.

 

Informatyka

 

1.Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki.

2.Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

3.Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów. 4.Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

5.Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

 

Wychowanie fizyczne

 

1.Znajomość zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną, uwarunkowanych systematycznym uprawianiem różnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej  i turystycznej.

2.Kształtowanie postaw moralnych i społecznych poprzez wartości odnajdywane w sporcie, rekreacji i turystyce, w szczególności takich jak wytrwałość, systematyczność, odpowiedzialność, samodyscyplina, równość szans, szacunek dla przeciwnika, „czysta gra”, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki.

3.Motywacja do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych właściwości morfologicznych i funkcjonalnych.

 

Po szkole podstawowej:

1.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz sprawności fizycznej.

2.Wzmacnianie potrzeby podejmowania aktywności fizycznej przez całe życie z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

3.Utrwalanie umiejętności stosowania w życiu codziennym zasad sprzyjających zachowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego z uwzględnieniem różnych okresów życia i specyfiki zawodu.

4.Kształtowanie umiejętności działania jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu oraz produktów i usług rekreacyjnych i zdrowotnych. 5.Doskonalenie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej.

 

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 

1.Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnego  i skutecznego działania i współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia i środowiska.

2.Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym.

 

Po szkole podstawowej:

1.Bezpieczeństwo państwa.

2.Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof).

3.Podstawy pierwszej pomocy.

4.Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Zachowania prozdrowotne.

 

Etyka

 

1.Rozwijanie wrażliwości moralnej.

2.Kształtowanie rozpoznawania wartości moralnych oraz zdolności odróżniania dobra    od zła.

3.Dokonywanie trafnej oceny moralnej podejmowanych działań w życiu osobistym, w grupie, szkole, społeczności lokalnej.

4.Przyjmowanie odpowiedzialności za słowa i czyny.

5.Podjęcie samokontroli i pracy nad sobą.

 

Po szkole podstawowej:

1.Rozwijanie tożsamości, podmiotowości i wrażliwości moralnej.

2.Identyfikowanie i rozumienie wartości, norm oraz postaw moralnych związanych z różnymi dziedzinami życia indywidualnego i społecznego. 3.Rozwijanie postawy szacunku wobec każdego człowieka.

4.Rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie oraz swoje społeczne i przyrodnicze otoczenie.

5.Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.

6.Identyfikowanie i analizowanie problemów oraz dylematów moralnych.

7.Tworzenie aksjologiczno-moralnego komponentu własnego światopoglądu.

8.Rozwijanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych.

9. Rozumienie specyfiki refleksji etycznej.

10.Formułowanie pytań dotyczących sfery aksjologiczno-moralnej. 11.Formułowanie sądów wartościujących oraz ich uzasadnianie. 12.Doskonalenie umiejętności uczestniczenia w dialogu i umiejętności dyskutowania o zagadnieniach moralnych.

13.Samokształcenie

 

Edukacja czytelnicza i medialna

 

 

1.Przygotowanie się do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie  i opracowywanie informacji pochodzących z różnych źródeł, w tym w językach obcych.

2.Rozumienie natury i roli mediów we współczesnej cywilizacji.

3.Zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury.

4.Zdobycie umiejętności przekazu i krytycznego odbioru treści komunikatów medialnych.

5.Zachowanie postawy dystansu i krytycyzmu wobec informacji przekazywanych przez media. 

 

 

Edukacja Ekologiczna

 

1.Uświadomienie różnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko i kształtowanie umiejętności praktycznego ich poznawania.

2.Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

 

Edukacja Europejska

 

1.Umiejętność postrzegania integracji europejskiej w kontekście przemian geopolitycznych współczesnego świata oraz szans rozwojowych Polski.

2.Umiejętność określania wzajemnej zależności między podstawami tożsamości  i suwerenności polskiej oraz podstawami wspólnotowymi Unii Europejskiej.

3.Rozumienie kontekstu europejskiego aktualnych wydarzeń społecznych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych w Polsce i Europie.

4.Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym Polski i Unii Europejskiej (z korzyścią dla dobra kraju i jedności europejskiej).

 

 

Edukacja Filozoficzna

 

1.Kształcenie umiejętności krytycznego myślenia, uczestnictwa w dialogu, w tym prezentacji własnego stanowiska i jego obrony.

2.Uświadomienie specyfiki zagadnień filozoficznych; ich genezy, rozwoju i roli w kulturze.

3.Uzyskiwanie samowiedzy poprzez uświadamianie zagadnień egzystencjalnie  i moralnie doniosłych.

 

 

Edukacja Prozdrowotna

 

1.Pogłębienie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych w ochronie, utrzymaniu  i poprawie zdrowia jednostki oraz bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

2.Rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, społecznemu i duchowemu.

3.Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innych ludzi.

4.Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska.

 

 

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe regionu

 

 

1.Poznawanie własnego regionu, w tym jego dziedzictwa kulturowego, jako części Polski  i Europy.

2.Pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem, regionem, krajem.

3.Kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych i europejskich.

4.Przygotowanie do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych, państwowych i europejskich.

5.Rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, etnicznych i narodowych. 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

1.Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi Ŝyciowej.

2.Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją.

3.Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych.

4.Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.

5.Uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i  najbliższego otoczenia.

 

Po szkole podstawowej:

1.Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją; umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny. 2.Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej; umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości.

3.Uzyskanie lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia; umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania o istotę człowieczeństwa, sens, cele i zadania życiowe.

4.Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych; przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.

5.Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności; kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.

Wiedza o społeczeństwie

1.Kształcenie umiejętności wyjaśnia i analizowania prawidłowości życia społecznego oraz wybranych współczesnych procesów społecznych.

2.Nabycie umiejętności wyjaśnia specyfiki praw i wolności człowieka oraz podstawowe mechanizmy ich ochrony.

3.Kształcenie umiejętności charakteryzowania instytucji polskiego systemu prawnego.

4.Rozumienie podstawowe zasady i pojęcia związane ze stosunkami międzynarodowymi.

5.Wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego, w tym politycznego.

6. Poszerzanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów i źródeł wiedzy politycznej.

7.Nabywanie umiejętności wykorzystywania informacji do tworzenia własnej wypowiedzi na temat zjawisk życia społecznego, w tym politycznego oraz ich oceny.

8.Doskonalenie umiejętności rozumienia siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w tym:

Uczeń:

 • analizuje kwestię godności ludzkiej i przedstawia prawa, które mu przysługują, oraz mechanizmy ich dochodzenia;
 • rozwija w sobie postawy obywatelskie;
 • ocenia własne decyzje i działania w życiu społecznym;
 • rozpoznaje przypadki łamania praw człowieka;
 • diagnozuje problemy społeczno-polityczne i diagnozuje możliwość własnego wpływu na ich rozwiązanie;
 • rozpoznaje różne aspekty, także prawne, problemów życia codziennego i podaje możliwe sposoby ich rozwiązania.

9.Doskonalenie umiejętności komunikowania i współdziałania

Uczeń:

 • rozwija umiejętność dyskutowania – formułuje, uzasadnia i broni własne stanowisko na forum publicznym, szanując odmienne poglądy;
 • współpracuje w grupie, z uwzględnieniem podziału zadań oraz wartości obowiązujących w życiu społecznym;
 • korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego, w tym instytucje prawne – sporządza proste pisma do organów władz.

Plastyka

Po szkole podstawowej:

1.Umożliwienie uczestniczenia w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła. 2.Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza.

3.Wprowadzenie w obszar działań instytucji profesjonalnie zajmujących się upowszechnianiem kultury w zakresie sztuk plastycznych.

4.Ekspresja twórcza podejmowana w związku z organizacją wystaw. 5.Wprowadzenie w zakres sztuk o charakterze multimedialnym; 6.Ekspresja twórcza w oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej

Muzyka

1.Ekspresja muzyczna. Doskonalenie umiejętności praktycznych, poznawanie różnych stylów i gatunków muzycznych poprzez działania praktyczne.

2.Muzyka w wymiarze multimedialnym oraz twórcze wykorzystywanie współczesnych narzędzi komunikacji dźwiękowej, wizualnej i audiowizualnej. Kształtowanie umiejętności korzystania ze współczesnych narzędzi komunikacji dźwiękowej, wizualnej i audiowizualnej oraz technologii informacyjnej do realizacji własnych projektów muzycznych.

3.Wprowadzenie w obszar działań instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej. Rozbudzanie zainteresowania życiem kulturalnym (szczególnie muzycznym) szkoły, miejscowości i regionu, poczynając od aktywności własnej ucznia.

4.Przybliżenie działalności artystyczno-muzycznej i kulturalnej środowiska, w którym uczeń funkcjonuje, dające możliwości współtworzenia i korzystania z jego dorobku.

Historia muzyki

1.Poznanie muzyki w ujęciu historycznym od zarania dziejów, przez starożytność, średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm do muzyki XX wieku i współczesności.

2.Postrzeganie muzyki w kontekście kultury poszczególnych epok, kształtujących ją zjawisk społecznych i wydarzeń historycznych oraz powiązanej z nimi estetyki.

3.Dokonywanie analizy percepcyjnej i opisu różnorodnych dzieł muzycznych reprezentatywnych dla poszczególnych epok pod względem estetycznym, formalnym, strukturalnym i stylistycznym oraz ich interpretacja wraz z uzasadnieniem.

4.Ukazywanie zmienności wybranych form muzycznych w kontekście ich rozwoju i przeobrażeń w poszczególnych epokach. Współczesne inspiracje muzyką artystyczną na przestrzeni wieków.

5.Tworzenie wypowiedzi związanych z historią i kulturą muzyczną. 6.Stymulowanie umiejętności krytyczno-refleksyjnego myślenia o muzyce na różnych poziomach percepcji muzycznej, w odmiennych jej zakresach (bliższa – dalsza), wymiarach (kulturowym, etnicznym, użytkowym i in.), kontekstach (społecznym, humanistycznym, religijnym i in.) i biegunach (kultura wysoka versus masowa).

Historia sztuki

1.Rozwijanie zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki w kontekście ich uwarunkowań kulturowych i środowiskowych, epok, kierunków, stylów i tendencji w sztuce.

2.Zapoznawanie z najwybitniejszymi osiągnięciami w zakresie architektury i sztuk plastycznych.

3.Zapoznawanie z dorobkiem najwybitniejszych twórców dzieł architektury i sztuk plastycznych.

4.Kształcenie w zakresie rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych z dziełami sztuki, ich strukturą i formą, tematyką, techniką wykonania.

5.Zapoznanie ze zbiorami najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki na świecie i w Polsce, a także z funkcją mecenatu artystycznego oraz jego wpływem na kształt dzieła sztuki.

Filozofia

1.Rozumienie filozofii jako fundamentalnego – obok nauki, sztuki, religii i prawa – składnika dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej. 2.Świadomość wpływu starożytnej filozofii greckiej na europejską kulturę późniejszych epok, a zwłaszcza na literaturę piękną, naukę i religię.

3.Znajomość głównych dyscyplin filozoficznych, ich problematyki i terminologii.

4.Dostrzeganie w poglądach wielkich filozofów starożytnych paradygmatów myślowych, które są obecne w kulturze aż do czasów dzisiejszych.

5.Identyfikowanie różnych problemów, stanowisk i nurtów filozoficznych na przykładach pytań i twierdzeń wielkich filozofów starożytnych.

6.Rozwijanie krytycznego myślenia i sprawności logicznych poprzez analizę wybranych pytań i argumentów filozoficznych.

7.Umiejętność jasnego formułowania i rzetelnego uzasadniania własnych poglądów filozoficznych w dyskusji.

 

V. ZADANIA SZKOŁY

 

Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

 1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie  w języku ojczystym oraz w językach obcych z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,
 2. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu,
 3. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
 4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),
 5. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 6. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą  w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 7. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
 8. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej.

 

Szczególnie istotnym zadaniem szkoły, jest odpowiednie przygotowanie uczniów do podjęcia pracy. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

 1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności,
 2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz  przygotowywania do publicznych wystąpień,
 3. efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
 4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
 5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,
 6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  i nawyków,
 7. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
 8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  i problemów społecznych.

 

W swojej pracy wychowawczej nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych, tak aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów (w wymiarze fizycznym - w tym zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym), jak i ich rozwojowi społecznemu, wspierając przy tym:

 1. rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra  i piękna w świecie,
 2. poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,
 3. dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych,
 4. poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 5. przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
 6. dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
 7. kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

 

Jednym z najważniejszych zadań liceum ogólnokształcącego po szkole podstawowej, jest:

 1. Rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej stanowiących kluczowe narzędzie poznawcze we wszystkich dyscyplinach wiedzy. Istotne w tym zakresie jest łączenie teorii i praktyki językowej. Bogacenie słownictwa, w tym poznawanie terminologii właściwej dla każdego z przedmiotów, służy rozwojowi intelektualnemu ucznia, a wspomaganie i dbałość o ten rozwój należy do obowiązków każdego nauczyciela.
 2. Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy, z uwzględnieniem prawidłowej kompozycji tekstu i zasad jego organizacji, z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych.

 

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest:

 1. kształtowanie postawy obywatelskiej,
 2. postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 3. Kształcenie i wychowanie w liceum ogólnokształcącym i technikum sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów.
 4. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
 5. Szkoła dba o wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.
 6. Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami.
 7. Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji, poczynając od wyboru szkoły ponadpodstawowej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji zawodowej, poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji, aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu.
 8. Każda sala lekcyjna powinna mieć dostęp do internetu, uczniowie i nauczyciele powinni mieć zapewniony dostęp do pracowni stacjonarnej lub mobilnej oraz możliwość korzystania z własnego sprzętu.
 9. Szkoła ma również przygotowywać uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.
 10. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
 11. Uczniom z niepełnosprawnościami szkoła zapewnia optymalne warunki pracy. Wybór form indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia.
 12. Bardzo istotna jest edukacja zdrowotna, która prowadzona konsekwentnie i umiejętnie będzie przyczyniać się do poprawy kondycji zdrowotnej społeczeństwa oraz pomyślności ekonomicznej państwa.
 13. Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu opisanych wyżej kompetencji, pomaga również rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole ponadpodstawowej

 

Przedmiot

 

Zadania Wymagania

 

Język polski

 

1.Rozbudzanie zainteresowań wybitnymi dziełami literatury i sztuki oraz tworzenie warunków sprzyjających pogłębionemu poznawaniu i przeżywaniu ich treści.

2.Wprowadzenie ucznia w dziedzictwo literackie i kulturowe, w tradycję narodową  i dziedzictwo kulturowe krajów europejskich; pomoc w rozpoznawaniu obecności tradycji we współczesnej kulturze.

3.Przybliżanie literatury współczesnej i ukazywanie jej miejsca w dzisiejszej kulturze.

4.Przygotowanie ucznia do świadomego i krytycznego odbioru dzieł kultury (także masowej).

5.Pomoc w kształtowaniu umiejętności interpretowania arcydzieł literackich, pomoc w rozpoznawaniu w nich wartości i ich hierarchizacji. 6.Pomoc w rozwijaniu sprawności komunikacyjnych stosownie do sytuacji; kształtowanie świadomości mocy języka i możliwości rozszerzania granic własnego świata poprzez język.

7.Wzbogacanie wiedzy o języku traktowanym jako historycznie rozwijający się system  i jako wsparcie w podejmowaniu refleksji porządkującej obserwacje językowej praktyki.

8.Uczenie syntetyzowania i porządkowania poznanego materiału.

9.Pomoc w utrwalaniu nawyków samokształceniowych.

10.Wspomaganie rozwoju kultury językowej i uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej.  

 

 

Po szkole podstawowej

 

1.Osiągnięcie przez ucznia umiejętności świadomego i krytycznego odbioru dzieł literackich,

2.Interpretacja dzieł w różnych kontekstach,

3.Rozpoznawanie dzieł literackich w nich odniesień egzystencjalnych, aksjologicznych i historycznych.

4.Zintegrowanie kształcenia literackiego i kształcenia językowego,

5.Wzbogacanie wiedzy o języku traktowanym jako rozwijający się system i narzędzie służące poznawaniu świata oraz wartościowaniu ma służyć kształtowaniu u ucznia refleksji porządkującej i pozwalać.

6. Rozwijanie umiejętności retorycznych.

7.Wspieranie rozwoju kultury językowej.

8.Rozwijanie i ukierunkowanie samokształcenia ucznia.

 

 

Języki obce

 

1.Pomoc uczniom w rozwijaniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości, między innymi przez pozytywną informację zwrotną, dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych.

2.Zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych, w tym, w miarę możliwości, multimedialnych, których wybór odpowiada obowiązującym normom wychowawczym.

3.Dążenie do zapewnienia uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym, w szczególności poprzez wymianę ze szkołami z innych krajów lub uczestnictwo w programach międzynarodowych.

4.Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.

5.Zapewnienie uczniom możliwości wykorzystywania znajomości języka przy wykonywaniu zespołowych, zwłaszcza interdyscyplinarnych, projektów.

6.Wspieranie uczniów w rozwijaniu postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. 

 

Po szkole podstawowej

1.Zapewnienie przez szkołę zajęć z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się w szkole podstawowej. Zmiana języka nauczanego jako pierwszy w szkole podstawowej na inny język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy w szkole ponadpodstawowej jest możliwa m.in.:
a) w przypadku oddziałów lub szkół dwujęzycznych, w których język nauczany jako drugi w szkole podstawowej może stać się językiem nauczanym jako pierwszy w szkole ponadpodstawowej,
b) w przypadku gdy konieczność kontynuacji nauczania danego języka obcego jako pierwszego wiązałaby się z ograniczeniem możliwości wyboru szkoły ponadpodstawowej.;

2.Zapewnienie przez szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie biegłości w zakresie języka obcego nowożytnego.

3. Prowadzenie zajęć z języka obcego w odpowiednio wyposażonej sali, z dostępem do słowników, pomocy wizualnych, odtwarzacza płyt CD/plików dźwiękowych, komputera ze stałym łączem internetowym, umożliwiającej przeprowadzanie ćwiczeń językowych w parach i grupach;

4.Używanie języka obcego nie tylko jako treści swoistej dla przedmiotu nauczania, ale również jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji, tj. zarówno nauczyciel – uczeń, jak i uczeń – uczeń;

5.Tworzenie i wykorzystywanie takich zadań językowych, które będą stanowiły ilustrację przydatności języka obcego do realizacji własnych celów komunikacyjnych oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez uczniów własnych zainteresowań oraz pasji.

6.Wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć, filmów, nagrań audio, tekstów), w tym z użyciem narzędzi związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, takich jak np. tablice interaktywne z oprogramowaniem, urządzenia mobilne;

7.Przeprowadzanie „na bieżąco” nieformalnej oraz formalnej diagnozy oraz systematyczne przekazywanie uczniowi i jego rodzicom(opiekunom prawnym).

8.Zachęcanie uczniów do samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się.

9.Wykorzystanie zajęć z języka obcego do rozwijania wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

 

Historia

 

1.Wspieranie procesu dojrzewania intelektualnego, emocjonalnego oraz systemu wartości uczniów.

2.Stworzenie możliwości kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów wybranymi problemami historii.

3.Umożliwienie uczniom wykorzystywania zdobywanej wiedzy zgodnie z ich zainteresowaniami i zdolnościami.  

 

Po szkole podstawowej:

1.Pomoc w poznaniu swojego państwa i narodu, a także orientowania się w ważnych momentach historii powszechnej w wymiarze regionalnym, europejskim i globalnym.

2.Stworzenie możliwości pogłębionej względem szkoły podstawowej refleksji nad dziejami ojczystymi, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych.

3.Umożliwienie swobodnego uczenia się.

4.Umożliwienie poznania różnych wątków tematycznych, uwzględniając możliwości i zainteresowania uczniów.

5.Stwarzanie możliwości korzystania  do dostępnych zasobów opracowań i źródeł historycznych.

6.Maksymalna personalizacja przeszłości i ilustrowanie omawianych zagadnień ikonografią i dokumentami audiowizualnymi, tak aby uczniowie mogli poznawać wydarzenia historyczne, jednocześnie je przeżywając

 

Wiedza o społeczeństwie

 

1.Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zgodnych z normami i wartościami demokratycznymi.

2.Sprzyjanie angażowaniu się uczniów w indywidualne i zespołowe działania na rzecz wspólnego dobra i dobra innych.

3.Wspieranie samorządności uczniowskiej, zachęcanie do stosowania niektórych demokratycznych procedur, norm i wartości w życiu szkoły. 4.Pomoc uczniom w rozpoznaniu i realizowaniu ich praw i powinności. Standardy postępowania wobec naruszania praw.

5.Tworzenie warunków do wymiany poglądów uczniów – wysłuchiwania opinii innych  i wyrażania własnego zdania.

6.Zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem wybranych instytucji władzy państwowej, samorządowej i sądowniczej, organów odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz organizacjami społecznymi (umożliwienie obserwacji ich działalności). 

 

Po szkole podstawowej:

1.Rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej stanowiących kluczowe narzędzie poznawcze we wszystkich dyscyplinach wiedzy.

2.Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy.

3.Odwoływnie się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

4.Poświęcanie dużej uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

5.Kształtowanie u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

6. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.

 

 

 

 

Matematyka

 

1.Zapewnienie kształcenia promującego samodzielne, krytyczne i twórcze myślenie, ograniczenie do minimum działań schematycznych i odtwórczych.

2.Zapewnienie każdemu uczniowi warunków do rozwoju zdolności matematycznych na miarę jego możliwości poznawczych.

3.Przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na dalszych etapach edukacji oraz w pracy zawodowej.

4.Wdrożenie uczniów do korzystania z nowoczesnych narzędzi (kalkulatory, komputery, multimedia) i źródeł informacji (podręczniki, słowniki, atlasy, encyklopedie, zasoby sieciowe).  

 

Po szkole podstawowej:

1.Nauczenie ucznia rozumowania matematycznego, w szczególności przeprowadzania dowodów matematycznych.

2.Korelacja przedmiotów ścisłych.

 

 

Fizyka

 

1.Nauczanie fizyki w sposób kontekstowy – w oparciu o zagadnienia występujące  w życiu codziennym, w przyrodzie, w technice.

2.Rozszerzenie wiedzy fizycznej ucznia w celu pogłębienia rozumienia nauki, jej możliwości i ograniczeń.

3.Ukazanie roli eksperymentu, obserwacji i teorii w poznawaniu przyrody. Zapoznanie uczniów z budowaniem modeli oraz ich rolą w objaśnianiu zjawisk i tworzeniu teorii.

4.Kształcenie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł informacji poprzez analizę treści dotyczących nauki, zawartych w prasie, radiu i telewizji.

5.Wdrażanie uczniów do samodzielnego formułowania wypowiedzi o zagadnieniach fizycznych i astronomicznych, prowadzenia dyskusji w sposób terminologicznie  i merytorycznie poprawny oraz rozwiązywania prostych problemów fizycznych.

6.Pokazywanie znaczenia, możliwości i piękna fizyki.

7.Inspirowanie dociekliwości i postawy badawczej uczniów.

8.Stworzenie warunków do planowania i prowadzenia eksperymentów oraz analizy ich wyników.

9.Wykorzystywanie metod komputerowych do budowania modeli i analizy wyników doświadczeń.

10.Zapoznanie z możliwościami współczesnych technik badawczych.

 

Po szkole podstawowej:

1.Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości. 2.Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

3.Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

4.Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.

 

 

Chemia

 

1.Kształtowanie badawczego sposobu myślenia, właściwego dla nauk przyrodniczych.

2.Rozwijanie umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów i formułowania uogólnień.

3.Wyrabianie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną. 4.Przygotowywanie uczniów do prawidłowego korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

5.Kształtowanie postaw uczniów zgodnych z zasadami dbałości o własne zdrowie  i ochronę środowiska przyrodniczego.

 

Po szkole podstawowej:

1.Kształtowanie umiejętności rozumowania, dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych, wnioskowania, analizy i syntezy informacji.

2.Umożliwienie rozwijania aktywności uczniów i kształtowanie samodzielności w działaniu.

3.W doświadczeniach wykorzystywać substancje znane uczniom – pokazanie obecności chemii w otoczeniu.

4.Łączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem.

5. Nauka pracy metodą projektu edukacyjnego (szczególnie o charakterze badawczym), metodą eksperymentu chemicznego lub innymi metodami pobudzającymi aktywność poznawczą uczniów.

 

Biologia

 

1.Umożliwienie uczniom zrozumienia zasad funkcjonowania własnego organizmu.

2.Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane w najbliższym środowisku.

 

Po szkole podstawowej:

1.Rozwijanie ciekawości poznawczej, poprzez zachęcanie uczniów do rozwiązywania problemów natury biologicznej metodami naukowymi, stawianie hipotez i ich weryfikowanie, analizowanie wyników eksperymentów czy doświadczeń z użyciem podstawowych parametrów statystycznych, a także dyskutowanie o nich.

2.Kształtowania umiejętności rozumienia omawianych procesów.

3.Pogłębienie wiedzy dotyczącej organizmu człowieka, świadomości budowy i funkcji organizmu człowieka.

4.Kształtowanie postawy uwrażliwionej na edukację prozdrowotną. Szczególnie edukacji zdrowotnej jako zdrowia psychospołecznego oraz przygotowanie uczniów do życia w szybko zmieniającym się środowisku.

5.Zwrócenie uwagi na różnorodność biologiczną, jej zagrożeń i ochrony należy brać pod uwagę uniwersalne i najważniejsze zasady funkcjonowania ekosystemów, uwzględniając współczesne problemy z zakresu ochrony różnorodności biologicznej w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

6.Zilustrowanie praw ekologii i problemów ochrony różnorodności biologicznej obserwacjami prowadzonymi w terenie.

7.Uwrażliwienie na rozumienie wiedzy z zakresu genetyki, wskazanie i uświadomienie uczniom korzyści, zagrożeń i dylematów etycznych związanych z badaniami naukowymi.

8.Rozwijanie umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń i obserwacji oraz wnioskowania na ich podstawie.

 

Geografia

 

1.Przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności geograficznych.

2.Zapewnienie uczniom dostępu do różnorodnych źródeł informacji geograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów kartograficznych. 

3.Zapewnienie uczniom możliwości prowadzenia obserwacji terenowych. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Kształtowanie umiejętności poszukiwania wiadomości o zjawiskach, procesach i obiektach geograficznych w różnych skalach: globalnej, regionalnej, krajowej i lokalnej.

2.Uwrażliwienie na umiejętność przetwarzania pozyskanych z różnych źródeł informacji danych statystycznych i przestrzennych.

3.Umożliwienie obserwacji i analizy zjawisk i procesów przyrodniczych.

4.Przygotowanie uczniów do nabywania umiejętności integracji zdobytej wiedzy

5.Zwrócenie uwagi uczniom na przemiany w gospodarce światowej.

zróżnicowania społeczno-kulturowego Polski, danego regionu oraz świata.

5.Kształtowania postaw i realizacji celów wychowawczych takich jak: ukazanie znaczenia solidarności społecznej, potrzeby zaangażowania, partycypacji społecznej oraz przyjmowania postaw obywatelskich.

6.Przygotowanie uczniów do aktywizacji, pracy samodzielnej i grupowej ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji uczniów.

7.Zwrócenie uwagi na kształcenie umiejętności argumentacji i wieloaspektowego spojrzenia na realizowane zagadnienia przygotowujące do uczestnictwa w życiu społecznym i dokonywania krytycznej oraz odpowiedzialnej oceny rzeczywistości.

8.Zwrócenie uwagi na zróżnicowanie jakości życia i poziomu zaspokojenia potrzeb człowieka na świecie z punktu widzenia potrzeb biologicznych, zdrowotnych, społecznych i politycznych.

9.Przygotowanie uczniów do obserwacji i uwrażliwienie na występowanie zjawisk i procesów społeczno- -ekonomicznych i kulturowych.

 

Wiedza o kulturze

 

1.Umożliwienie uczniom aktywnego udziału w różnorodnych formach życia kulturalnego.

2.Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez bezpośredni kontakt  z dziełami sztuki oraz różnorodne formy aktywności artystycznej.

3.Umożliwienie rozwijania wybranych rodzajów aktywności twórczej przez indywidualne lub zespołowe formy działań artystycznych o twórczym lub odtwórczym charakterze.

4.Rozbudzenie zainteresowania kulturą regionu i lokalnym życiem kulturalnym.

5.Ukazywanie dziedzictwa narodowego i rozwijanie poczucia jego wartości.

6.Wyzwalanie inicjatywy uczniów w animowaniu społecznej aktywności kulturalnej.

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

1.Zapewnienie uczniom możliwości uzyskania wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw przedsiębiorczych, warunkujących aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym, z uwzględnieniem zasad etycznych.

2.Pomoc w rozwijaniu u uczniów umiejętności samokształcenia i samodoskonalenia oraz indywidualnych zainteresowań prowadzeniem działalności gospodarczej.

3.Tworzenie sprzyjającej atmosfery dla współpracy szkoły z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie.

4.Wspomaganie uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia.

5.Umożliwienie poznania specyfiki lokalnego rynku pracy.

 

Po szkole podstawowej:

1.Zapewnienie zdobycia wiedzy na temat różnych systemów ekonomicznych funkcjonują podstawowe podmioty gospodarki – gospodarstwa domowe (ze szczególnym uwzględnieniem praw członków tych gospodarstw jako konsumentów na rynku) i przedsiębiorstwa.

2.Zapewnienie na realnych przykładach poznania i dokonywania oceny produktów finansowych oraz podejmował dojrzałe decyzje, rozumiejąc ich rozmaite konsekwencje.

3. Przygotowanie uczniów do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

4.Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu wraz z przygotowaniem do prowadzania własnej działalności gospodarczej. Poznanie zasad i kształtowanie umiejętności sporządzania biznesplanu.

5.Umożliwienie bezpośredniej obserwacja procesów, ich funkcjonowania.

6.Kształtowanie umiejętności czytania fragmentów aktów prawnych, takich jak: Kodeks pracy, Kodeks cywilny, czy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

7.Kształtowanie postaw uczniów związanych głównie z rozumieniem roli etyki w życiu społeczno-gospodarczym.

 

Informatyka

 

1.Stworzenie warunków do korzystania ze sprzętu oraz programów komputerowych wspomagających różne dziedziny nauczania.

2.Wspomaganie rozwoju umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu nauczania szkolnego i codziennego życia, z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i środków informatycznych.

3.Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych wyniesionych  z poprzednich etapów edukacyjnych. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Stworzenie warunków do rozwoju umiejętności myślenia komputacyjnego, skupionego na kreatywnym rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem przy tym metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowania.

2.Uwrażliwienie na łączenie wiedzy z różnych przedmiotów.

3.Stworzenie warunków do kształtowania wyobraźni przestrzennej.

4.Sprawnie posługiwanie się współczesnymi urządzeniami cyfrowymi, sieciami oraz systemami operacyjnymi zarządzającymi ich pracą.

5.Kształtowanie postaw aktywności rozwijającej kreatywność i innowacyjność uczniów w każdej dziedzinie życia.

6.Uumiejętność pracy zespołowej.

 

Wychowanie fizyczne

 

1.Uzupełnienie i utrwalenie wiedzy uczniów niezbędnej dla podejmowania świadomej, systematycznej aktywności fizycznej jako warunku zdrowego stylu życia i racjonalnej troski o witalną gotowość organizmu do przeciwstawiania się negatywnym skutkom cywilizacji.

2.Wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego oraz dbałości o należyty poziom sprawności fizycznej.

3.Przygotowanie uczniów do roli organizatora i aktywnego uczestnika różnorodnych form aktywności fizycznej oraz odbiorcy (kibica) widowisk sportowych.

4.Organizowanie różnorodnych zajęć z zakresu „sportów całego życia”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na formy aktywności ruchowej najbardziej odpowiednie dla

rodzinnego uprawiania sportu. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Diagnozowanie i interpretowanie rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej.

2.Nabycie umiejętności doskonalących indywidualne i zespołowe formy rekreacyjno-sportowe.

3.Umiejętność określenia ryzyka dotyczącego planowania i organizacji aktywności fizycznej dla siebie i innych.

4. Wdrażanie kompetencji społecznych dotyczących zdrowia i jego diagnozowania w kontekście przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i zawodowym.

5.Rozwijanie w toku uczenia się zdolności kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

1.Wspieranie uczniów w pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności z zakresu  bezpieczeństwa.

2.Kształtowanie świadomości obronnej młodzieży.

3.Pomoc w wyrabianiu nawyku racjonalnych zachowań w sytuacjach szczególnych oraz przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym organizowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje społeczne.

4.Przygotowywanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań w sytuacjach kryzysowych i rozwijania umiejętności organizatorskich w tej dziedzinie. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Nabycie umiejętności umożliwiające zrozumienie zróżnicowanej natury mechanizmów oraz zmiennych wpływających na szeroko pojmowane bezpieczeństwo państwa, ich dynamikę oraz wzajemne zależności wynikające m.in. ze struktury i funkcjonowania państwa.

2. Osiągnięcie przez uczniów umiejętności praktycznego udzielania pierwszej pomocy.

3.Zapewnienie uczniom możliwości korzystania z różnych form zapoznawania się i przyswajanie wiedzy, szczególnie w praktyce.

4.Nawiązywanie współpracy między szkołami a lokalnymi jednostkami Policji, Państwową Strażą Pożarną, ośrodkami szkolenia, jednostkami wojskowymi i organizacjami, np. Ochotniczą Strażą Pożarną, Polskim Czerwonym Krzyżem, Ligą Obrony Kraju, zarówno we wspomnianym zakresie prowadzenia zajęć, jak i udostępnianiu specjalistycznego sprzętu czy pomocy dydaktycznych.

5.Kształtowanie tzw. postawy patriotycznej oraz poczucia odpowiedzialności za dorobek minionych pokoleń.

 

Etyka

 

1.Uświadamianie istotnego znaczenia zasad i wartości moralnych w rozwoju osobowym człowieka, w kształtowaniu wzajemnych stosunków między ludźmi oraz w życiu publicznym.

2.Kształtowanie rozumienia własnej indywidualności i chronienia osobowej tożsamości przed zagubieniem w kulturze masowej.

3.Uświadamianie znaczenia samokontroli i konieczności pracy nad sobą dla osobowego rozwoju.

4.Pomoc w kształtowaniu więzi z rodziną, ojczyzną i kulturą na gruncie przyjmowanych wartości.   

 

Po szkole podstawowej:

1.Psychiczne usamodzielnianie się wobec rodziców i innych dorosłych. 2.Interioryzowanie określonych wartości, zasad, wzorców.

3.Wypracowywanie satysfakcjonujących relacji z innymi (przede wszystkim z rówieśnikami).

4.Przygotowanie się do wyboru i pełnienia doniosłych ról społecznych (partnerskich, małżeńskich, rodzicielskich, zawodowych, obywatelskich).

5.Pomoc uczniowi w jego samoidentyfikacji jako podmiotu moralnego i stymulować jego rozwój moralny na poziomie kognitywnoafektywnym i behawioralnym.

6.Umożliwienie swobodnego wyrażania swoich przekonań, konfrontowania ich z przekonaniami innych i uczestniczyć we wspólnym, krytycznym i odpowiedzialnym analizowaniu zachowań, postaw i poglądów własnych oraz innych osób – rzeczywistych i fikcyjnych.

7.Zarysowanie spektrum problematyki moralnej podejmowanej w różnych typach refleksji etycznej.

 

Edukacja czytelnicza i medialna

 

 

1.Wprowadzenie w technologię pracy umysłowej jako przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych.

2.Rozwijanie wiedzy na temat powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych.

3.Stwarzanie warunków dla samodzielnego sporządzania przez uczniów komunikatów medialnych.

4.Dostarczanie materiałów do krytycznej analizy przekazów informacyjnych (prasa, telewizja, reklama zewnętrzna).

 

 

Edukacja Ekologiczna

 

1.Umożliwienie prowadzenia badań w terenie.

2.Tworzenie warunków pozwalających integrować różne dziedziny wiedzy w celu zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju.

 

 

Edukacja Europejska

 

1.Budzenie zainteresowania sprawami dotyczącymi integracji europejskiej, działaniami Rządu w tym zakresie oraz skutkami integracji dla każdego mieszkańca Polski. 

2.Ułatwienie rozumienia głównych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.

3.Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w zdobywaniu informacji na temat Unii Europejskiej, w tym w językach obcych.

4.Wskazywanie konkretnych form i możliwości współpracy młodzieży oraz uczestnictwa w życiu publicznym zjednoczonej Europy.

 

 

Edukacja Filozoficzna

 

1.Ukazanie wkładu myśli filozoficznej w kulturę europejską i polską.

2.Przekazanie podstawowych informacji na temat pojęć, problemów, kierunków  i szkół filozoficznych.

3.Umożliwienie uczniom obcowania z tekstem filozoficznym.

 

 

Edukacja Prozdrowotna

 

1.Zwiększanie zainteresowania uczniów sprawami zdrowia i przekazywanie im rzetelnej wiedzy o różnych jego aspektach (zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe) oraz czynnikach sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. Wskazywanie najczęstszych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz możliwości ich eliminowania.

2.Tworzenie w szkole środowiska umożliwiającego uczniom praktykowanie prozdrowotnego stylu życia, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie  i swoje możliwości oraz udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach trudnych (wskazywanie osób, instytucji i organizacji wspierających w przypadku, między innymi, uzależnienia, przemocy w rodzinie i środowisku).

3.Rozwijanie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną w zakresie edukacji prozdrowotnej i rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów.

 

 

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe regionu

 

 

1.Dzieje regionu na tle historii Polski i Europy.

2.Specyfika przyrodnicza, społeczna, ekonomiczna, kulturowa regionu w relacji z innymi regionami Polski i Europy.

3.Przeszłość regionu, jego dziedzictwo kulturowe jako podstawa rozumienia współczesności regionu.

4.Perspektywy i szanse rozwoju regionu we współpracy krajowej i międzynarodowej.

5.Promocja regionu w kraju i za granicą. 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

1.Wspieranie wychowawczej roli rodziny. Integrowanie działań szkoły i rodziców.

2.Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości. Odniesienie płciowości do wartości i pojęć takich jak: poszanowanie życia, miłość, małżeństwo, rodzina, przyjaźń, akceptacja i szacunek w relacjach międzyludzkich.

3.Pomoc w osiąganiu dojrzałości psychoseksualnej.

4.Uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka. Promowanie trwałych związków, których podstawą jest więź emocjonalna, efektywne sposoby komunikowania się, wzajemne zrozumienie.

5.Przekazywanie rzetelnej, dostosowanej do poziomu rozwoju ucznia, wiedzy na temat zmian biologicznych, psychicznych i społecznych w różnych fazach rozwoju człowieka. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Umiejętność samookreślenia się jednostki, tworzeniem poczucia własnej wartości, szacunku dla samego siebie, ochrony własnego „ja” i stanowią podstawę refleksji na temat odpowiedzialności za własne życie.

2.Zrozumienie istoty procesu dojrzewania.

3.Tworzenie pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

Wiedza o społeczeństwie

1.Wspieranie rozwijania aktywności społecznej ucznia.

2.Zaangażowanie w sprawy wspólnot, których jest członkiem.

3.Uświadomienie ważnej roli niektórych cech, takich jak: empatia, odpowiedzialność wobec innych, samodzielność, umiejętności funkcjonowania w grupach społecznych.

4.Pomoc w ugruntowaniu postaw szacunku dla dziedzictwa narodowego i ogólnoświatowego oraz ciekawości poznawczej, otwartości i tolerancji. 5.Sprzyjanie rozwojowi umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania złożonych problemów oraz aktywności w różnych obszarach życia społecznego, a także dokonywaniu świadomych i racjonalnych wyborów w życiu publicznym.

6.Rozbudzenie w uczniu zdolności do planowania własnego rozwoju, brania udziału w dyskusjach publicznych, tworzenia i weryfikacji informacji, posługiwania się nowoczesną techniką informacyjną, analizowania zjawisk społecznych i radzenia sobie z sytuacjami złożonymi.

7.Wspieranie w nabywaniu umiejętności korzystania ze swoich praw.

8.Rozbudzanie wśród uczniów potrzeby nabywania wiedza, rozumienia jej i zastosowanie w praktyce.

9.Rozwijania umiejętności komunikacji i współdziałania.

Plastyka

1.Zaangażowanie uczniów i uwrażliwianie na aspekt kształcący i poznawczy sztuki.

2.Kształtowanie rozwoju intelektualnego, wyobraźni i kreatywności.

3.Zaznajomienie ucznia ze współczesnymi formami i sposobami wypowiedzi artystycznej.

4.Nabycie umiejętności umiejscowienie dokonań twórców w szerszym kontekście.

5.Uwrażlieniei na różnorodność w sztuce w kontekście różnych epok.

6.Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i szacunku dla prac własnych i cudzych, w tym dziedzictwa kulturowego.

7.Uwrażliwianie na ochronę własności intelektualnej i nie dopuszczanie do tworzenia plagiatów oraz publikowania m.in. w mediach, prac bez zgody twórcy oraz prac przedstawiających inne osoby bez ich zgody (ochrona wizerunku).

8.Kształtowanie postawy właściwie rozumianej tolerancji dla twórczości innych osób, z uwzględnieniem poszanowania godności człowieka oraz postawy odpowiedzialności za treść i formę własnej twórczości plastycznej.

Muzyka

1.Sprzyjanie rozwojowi u uczniów aspektu poznawczego, kształcącego, jak i wychowawczego.

2.Wpływanie znacząco na rozwój jego wiedzy, intelektu, wyobraźni i kreatywności.

3.Wskazanie młodzieży wartości płynących z kontaktu z szeroko pojętą kulturą muzyczną oraz usamodzielnienie w zdobywaniu wiedzy o języku muzyki, twórcach i tworzywie muzycznym oraz instytucjach kultury.

4. Różnorodność stosowanych metod.

5.Stwarzanie warunków do obcowania z muzyką „na żywo” poprzez udział uczniów w koncertach i spektaklach muzycznych, organizowanych w szkole i poza nią oraz do publicznej prezentacji umiejętności muzycznych uczniów.

Historia muzyki

1.Stałe motywowanie i zachęcanie do podejmowania wysiłku uczenia się i samodzielnego zdobywania wiedzy ze zwróceniem uwagi na rolę internetu w tym zakresie.

2.Budowania umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej, jako sposobu komunikowania i dzielenia się wiedzą oraz jako formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

3.Zachęcanie uczniów do społecznego uczenia się – spotkań w grupach roboczych, dyskusyjnych, współtworzenia projektów edukacyjnych, uczestniczenia w lokalnym życiu muzycznym: udział w koncertach organizowanych w ośrodkach kultury, filharmoniach.

Historia sztuki

1.Zapewnienie prawidłowego rozwoju emocjonalnej sfery osobowości.

2.Wpływanie znacząco na rozwój intelektu, wyobraźni i kreatywności.

3.Stosowanie metod aktywizujących uczniów.

4.Zwrócenie uwagi na pracę z tekstem źródłowym (wypowiedzi myślicieli, twórców i krytyków o sztuce).

5.Przygotowanie uczniów do formułowania samodzielnych, logicznych wypowiedzi argumentacyjnych na temat epok, kierunków, stylów i tendencji w sztuce, środowisk artystycznych dzieł oraz ich twórców.

6.Zwrócenie uwagi uczniów na chronologię powstawania dzieł sztuki oraz ich różnorodność, kierunki, style, tendencje.

7.Pomoc w nabywaniu umiejętności analizowania i porównywania dzieł sztuki, postaw i zjawisk artystycznych, a także twórczości artystów.

8.Wychowanie w poczuciu odpowiedzialności i szacunku dla prac własnych i cudzych, w tym dziedzictwa kulturowego.

Filozofia

1.Zwrócenie uwagi na zapoczątkowane w starożytności, ale ponadczasowe i wciąż podejmowane problemy i spory filozoficzne.

2.Przygotowanie ucznia do krytycznego zaznajamiania się z historią filozofii.

3.Porządkowanie wiedzy uzyskanej na wcześniejszych zajęciach.

4.Wprowadzenie ucznia w proces uprawiania filozofii, polegający na formułowaniu i rozwiązywaniu określonych problemów.

5.Zwrócenie uwagi uczniów na wyraz sposobu myślenia typowego dla danej epoki.

6.Ukazywanie przykładów możliwego rozwiązania określonego zagadnienia filozoficznego.

7.Uwrażliwianie na logiczną analizę.

VI. OSIĄGNIECIA – CO UCZEŃ POTRAFI

 

Przedmiot

 

Osiągnięcia

 

Język polski

 

 1. Słuchanie i mówienie:

1)rozpoznawanie aktów mowy i ich intencji (odróżnianie prośby od rozkazu, pytania od żądania, spostrzeganie ironii, sarkazmu, rubaszności, prowokacji, aprobaty, negacji); sprawne wypowiadanie się ze świadomością intencji,

2)stosowanie zabiegów perswazyjnych wraz z rozpoznawaniem ich wartości  (zwłaszcza odróżnianie szczerości od nieszczerości, prawdy od nieprawdy, podchwytliwości, eufemizmów, agresji, brutalności i wulgaryzmów  w zachowaniach językowych),

3)sprawne i świadome posługiwanie się różnymi odmianami polszczyzny mówionej (zwłaszcza ogólną i potoczną) w zależności od sytuacji komunikacyjnej,

4)poprawne formułowanie pytań i odpowiedzi; rozpoznawanie pytań sugestywnych, źle postawionych, podchwytliwych, retorycznych,

5)operowanie bogatym repertuarem semantycznym i frazeologicznym w rozmaitych wypowiedziach,

6)skuteczne uczestniczenie w dialogu, dyskusji i negocjacjach; słuchanie wypowiedzi partnerów (dostrzeganie kontrowersji w dyskusji i negocjacjach),

7)aktywne i krytyczne słuchanie (z empatią, ze wspomaganiem, z korygowaniem,  ze sprzeciwem) wystąpień publicznych; odróżnianie faktów od opinii.

II.Pisanie i redagowanie tekstów:

1)sprawne posługiwanie się różnymi odmianami polszczyzny w odmianie pisanej (zwłaszcza ogólnej i fachowej) w zależności od sytuacji komunikacyjnej,

2)komponowanie dłuższych, spójnych wypowiedzi: analiza tematu, układanie planów  i konspektów,

3)praca redakcyjna nad tekstem własnym i cudzym, w tym z użyciem edytora tekstu: poprawianie, adiustacja, podział na części składowe (rozdziały, paragrafy, akapity), wyróżnienia w tekście,

4)przekształcanie tekstu własnego i cudzego: streszczanie, skracanie, rozwijanie, cytowanie,

5)eliminowanie niewłaściwego użycia środków powodujących niejednoznaczność wypowiedzi (homonimie, anakoluty, elipsy, paradoksy),

6)prowadzenie korespondencji, stosowanie zwrotów adresatywnych, etykiety językowej;  pisanie życiorysu, listu intencyjnego i motywacyjnego,

7)wypowiadanie się w podstawowych (szkolnych) formach gatunkowych: rozprawka, recenzja, referat, interpretacja utworu literackiego lub fragmentu.

III.Czytanie:

1)rozumienie różnych kodów w przekazach kultury masowej,

2)odróżnianie cech swoistych i rozumienie funkcji gatunków publicystycznych i popularnonaukowych, tekstów prasowych (informacja, komentarze, artykuły, reportaże, wystąpienia publiczne),

3)umiejętność czytania ze zrozumieniem dzieł literackich.

IV.Odbiór dzieł sztuki:

1)właściwa interpretacja językowa,

2) w wymiarze historycznym: rozpoznawanie, porównywanie, wartościowanie,

 3) w wymiarze aksjologiczno – egzystencjalnym:

a) rozpoznawanie wartości i ich hierarchii w dziełach literackich, wskazywanie  w literaturze i sztuce wartości aprobowanych przez siebie,

b) odróżnianie spontanicznych i osobistych przeżyć literackich 

od ponadindywidualnych, utrwalonych w tradycji i krytyce kodów odbioru; zrozumienie formacyjnych i terapeutycznych wartości czytanych dzieł  dla pojedynczego czytelnika i wspólnoty pokoleniowej czy kulturowej.

5. Samokształcenie:

1) syntetyzowanie poznanego materiału: scalanie zebranych informacji w problemowe całości,

2) korzystanie z literatury fachowej: notowanie, relacjonowanie; opis bibliograficzny, 3) korzystanie z różnych źródeł informacji (dokumentów, leksykonów, encyklopedii, słowników, baz danych, nagrań magnetofonowych i magnetowidowych, internetu).

 

 

Po szkole podstawowej:

1.Rozumie pojęcie tradycji literackiej i kulturowej.

2.Rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe.

3.Przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych.

4.Analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację.

5.Rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), retorycznych (przemówienie, laudacja, homilia), popularnonaukowych i naukowych (rozprawa); wśród tekstów prasowych rozróżnia wiadomość i komentarz; rozpoznaje środki językowe i ich funkcje zastosowane w tekstach;

6.Odczytuje informacje i przekazy jawne i ukryte; rozróżnia odpowiedzi właściwe i unikowe.

7.Odróżnia dzieła kultury wysokiej od tekstów kultury popularnej, stosuje kryteria pozwalające odróżnić arcydzieło od kiczu.

8.Określa właściwości języka jako nośnika i przekaźnika treści kulturowych.

9.Rozpoznaje słownictwo o charakterze wartościującym; odróżnia słownictwo neutralne od słownictwa o zabarwieniu emocjonalnym, oficjalne od potocznego.

10.Określa rolę języka jako narzędzia wartościowania w tekstach literackich.

11.Określa cechy stylu wypowiedzi internetowych oraz wartościuje wypowiedzi tworzone przez internautów.

12.Zna pojęcie aktu komunikacji językowej oraz jego składowe (komunikat, nadawca, odbiorca, kod, kontekst, kontakt).

13.Rozpoznaje i określa funkcje tekstu (informatywną, poetycką, metajęzykową, ekspresywną, impresywną – w tym perswazyjną).

14.Określa funkcje języka: poznawczą (kategoryzowanie świata), komunikacyjną (dostosowanie języka do sytuacji komunikacyjnej) oraz społeczną (budowanie wspólnoty regionalnej, środowiskowej, narodowej).

14.Rozpoznaje zjawiska powodujące niejednoznaczność oraz intencję wypowiedzi.

15.Posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej.

16.Stosuje zasady etyki wypowiedzi; wartościuje wypowiedzi językowe, stosując kryteria, np. prawda – fałsz, poprawność – niepoprawność; 17.Rozróżnia pojęcia manipulacji, dezinformacji, postprawdy, stereotypu, bańki informacyjnej, wiralności; rozpoznaje te zjawiska w tekstach i je charakteryzuje.

18.Stosuje zasady etykiety językowej w wypowiedziach ustnych i pisemnych odpowiednie do sytuacji.

19.Charakteryzuje zmiany w komunikacji językowej związane z rozwojem jej form (np. komunikacji internetowej).

20.Formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych.

21.Rozumie, na czym polega logika i konsekwencja toku rozumowania w wypowiedziach argumentacyjnych i stosuje je we własnych tekstach; 22.Odróżnia dyskusję od sporu i kłótni.

23.Rozumie i stosuje w tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną (np. teza, argumenty, apel, pointa).

24.Zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie.

25.Buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej, z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki.

26.Reaguje na przejawy agresji językowej, np. zadając pytania, prosząc o rozwinięcie lub uzasadnienie stanowiska, wykazując sprzeczność wypowiedzi.

27.Zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji.

27.Tworzy formy użytkowe: protokół, opinię, zażalenie; stosuje zwroty adresatywne, etykietę językową.

27.Tworzy spójne wypowiedzi.

28.Rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska.

29.Porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach.

30.Wzbogaca swoją wypowiedź pozajęzykowymi środkami komunikacji.

31.Wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny.

32.Gromadzi i przetwarza informacje, sporządza bazę danych.

33.Korzysta z zasobów multimedialnych.

 

Języki obce

 

1.Praktyczne posługiwanie się językiem na poziomie zaawansowanym.  2.Ogólne rozumienie autentycznych przekazów słownych, odbieranych za pośrednictwem mediów (audycja radiowa, telewizyjna, film) oraz tekstowych (prasa, opracowania popularnonaukowe, fragmenty tekstów literackich, wybrane przekazy internetowe).

3.Umiejętność wyszukiwania, selekcji, porządkowania szczegółowych informacji  w autentycznych przekazach słownych oraz tekstowych.

4.Umiejętność uczestniczenia w dyskusji, w tym argumentowanie, wyrażanie opinii, uzasadnianie i obrona własnych sądów.

5.Rozumienie i stosowanie środków językowych, służących wyrażaniu różnorodnych intencji oraz stanów emocjonalnych (na przykład hipoteza, wątpliwość, zakłopotanie).

6.Posługiwanie się wybranymi środkami stylistycznymi dla wyrażania ironii, żartobliwego charakteru wypowiedzi.

7.Dokonywanie kompozycji tekstów usłyszanych i przeczytanych.

8.Przetwarzanie przeczytanych lub usłyszanych informacji,.

9.Rozumienie i umiejętność skomentowania faktów socjokulturowych, typowych dla obszaru języka nauczanego, w tym zwyczajów, tradycji i literatury.

10.Pisanie typowych sformalizowanych tekstów (w szczególności curriculum vitae, podanie o pracę czy stypendium). Umiejętność wykorzystywania Europejskiego Portfolio Językowego i EUROPASS. 11.Pisanie wybranych tekstów niesformalizowanych (w szczególności list, komentarz, esej).

12.Dostrzeganie błędów oraz dokonywanie autokorekty.

15.Opanowanie indywidualnych strategii uczenia się, korzystanie z różnych źródeł informacji (między innymi leksykonów, encyklopedii, słowników specjalistycznych oraz źródeł elektronicznych). 

 

Po szkole podstawowej

1.Uczeń posługuje się dość bogatym zasobem środków językowych.

2.Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne i pisemne.

3.Uczeń tworzy proste, spójne i logiczne wypowiedzi.

4.Nawiązuje kontakty towarzyskie.

5.Uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia.

6.Wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych osób, wyraża wątpliwość.

7.Wyraża i uzasadnia swoje upodobania, preferencje, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, preferencje, intencje i pragnienia innych osób.

8.Prosi o radę i udziela rady.

9.Pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia.

10.Ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje.

11.Wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby.

12.Wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, złość, zdziwienie, nadzieję, obawę, współczucie.

13.Stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

14.Dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji.

15.Uczeń posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

16.Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.

17.Uczeń współdziała w grupie.

18.Uczeń stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne.

 

 

Historia

 

1.Umiejętność zbierania, przedstawiania i interpretowania wiedzy historycznej,  z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji.

2.Umiejętność dokonywania ujęć przekrojowych i problemowych.

3.Rozumienie, że jednostki i grupy społeczne, w przeszłości i obecnie, w zróżnicowany sposób objaśniają i wykorzystują historię.

4. Formułowanie i uzasadnianie opinii historycznych podczas dyskusji oraz w krótkich wypowiedziach ustnych i pisemnych.

5.Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu społecznym. Dostrzeganie zmian w systemie norm i wartości obowiązujących w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym na przestrzeni dziejów. 

 

Po szkole podstawowej

1.Charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne.

2.Analizuje cywilizacje historyczne i kulturowe – dokonuje oceny, porównania, wyrażania swojego zdania, opinii, poglądów.

3.Dokonuje analizy i następstwa poznanych zjawisk.

4.Charakteryzuje struktury narodowe i społeczne.

5.Nabywa umiejętności uwrażliwiania się oraz dokonywania oceny zjawisk historycznych takich jak wojna, jej skutki i konsekwencje.

6.Rozumie ideologie i zjawiska trudne dla narodowości Polskiej, np. Holokaust.

 

Wiedza o społeczeństwie

 

1.Rozumienie problemów życia publicznego, określanie ich przyczyn i przewidywanie skutków.

2 Krytyczne korzystanie z różnych źródeł informacji dotyczących spraw publicznych.

3.Umiejętność formułowania, uzasadniania i obrony własnego stanowiska na forum publicznym.

4.Umiejętność organizowania działań o charakterze obywatelskim, zgodnych z normami i wartościami demokratycznymi.

5.Znajomość zasad i umiejętność stosowania procedur demokratycznych.  6.Znajomość podstaw ustroju Polski zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw i obowiązków obywatelskich.

7.Rozróżnianie kompetencji poszczególnych organów władzy i instytucji państwowych i samorządowych.

8.Rozumienie stanowisk uczestników debaty publicznej i umiejętność krytycznej analizy ich argumentów.

9.Analizowanie motywów działań i wyborów dokonywanych przez uczestników życia publicznego z punktu widzenia podstawowych wartości życia społecznego; ocena własnych decyzji i działań. 

10.Orientacja w podstawowych zasadach prawa i polskiego systemu prawnego.

11.Rozumienie aktów prawnych; umiejętność formułowania argumentów dla poparcia własnego stanowiska.

12.Wypełnianie druków urzędowych (w szczególności w sprawie dowodu osobistego, prawa jazdy i paszportu), sporządzanie pism do władz publicznych i innych instytucji.

13.Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów publicystycznych  i popularnonaukowych dotyczących nauk społecznych, polityki i prawa.

 

Po szkole podstawowej:

1.Wyjaśnia, czym są potrzeby człowieka i ustala ich hierarchię, uwzględniając społecznie akceptowany system aksjologiczny.

2.Charakteryzuje role społeczne człowieka w związku z jego przynależnością do różnych grup społecznych; analizuje zasady wzajemności, zaufania i pomocy.

3.Wyjaśnia charakter procesu socjalizacji; podaje przykłady wpływu społecznego w różnych dziedzinach życia; analizuje przypadki oraz przedstawia zalety i wady konformizmu i nonkonformizmu.

4.Odróżnia tolerancję od akceptacji; wyjaśnia, jak tworzą się podziały w społeczeństwie na „swoich” i „obcych”; rozpoznaje przyczyny, przejawy i skutki nietolerancji i stygmatyzacji oraz przedstawia możliwe sposoby przeciwstawiania się tym zjawiskom.

5.Przedstawia podstawowe metody rozwiązywania konfliktów (mediacja, negocjacje, arbitraż) oraz zalety i wady wskazanych rozwiązań.

6.Charakteryzuje współczesne społeczeństwo i analizuje jego cechy (otwarte, postindustrialne, konsumpcyjne, masowe i informacyjne).

7.Rozpoznaje problemy życiowe młodzieży w społeczeństwie polskim i formułuje sądy w tych kwestiach.

8. Zna zagadnienia związane z prawami człowieka i ich ochroną.

 

Matematyka

 

1.Budowanie modeli zjawisk losowych.

2.Umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi i technik matematycznych.

3.Umiejętność przeprowadzenia prostego rozumowania dedukcyjnego.

4.Umiejętność zdobywania i krytycznego analizowania informacji, formułowania hipotez oraz ich weryfikacji.

 

Po szkole podstawowej:

1.Wykorzystanie i tworzenie informacji.

2.Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno matematycznym, jak i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.

3.Używanie języka matematycznego.

4.Rozumowanie i argumentacja.

5.Przeprowadzanie rozumowań, także kilkuetapowych, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, odróżnianie dowodu od przykładu.

6.Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii, formułowanie wniosków na ich podstawie i uzasadnianie ich poprawności.

7.Dobieranie argumentów do uzasadnienia poprawności rozwiązywania problemów, tworzenie ciągu argumentów, gwarantujących poprawność rozwiązania i skuteczność w poszukiwaniu rozwiązań zagadnienia. 8.Stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.

 

Fizyka

 

1.Umiejętność obserwacji i opisywania zjawisk.

2.Umiejętność posługiwania się ze zrozumieniem wybranymi pojęciami.

3.Umiejętność wykorzystywania modeli do wyjaśniania zjawisk i procesów, granic.

4.Umiejętność planowania i wykonywania doświadczeń, analizowania ich wyników.

5.Umiejętność korzystania z praw i zasad fizyki do wyjaśniania wybranych zjawisk zachodzących w przyrodzie.

7.Umiejętność wykorzystywania wiedzy fizycznej do wyjaśniania zasad działania  i bezpiecznego użytkowania wybranych urządzeń technicznych.

8.Umiejętność wskazania przykładów degradacji środowiska wynikającej z technicznej działalności człowieka oraz możliwych sposobów zapobiegania tej degradacji.

9.Ogólna znajomość prawidłowości przyrodniczych i metod ich poznawania. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów i uwzględnia ich rozdzielczość.

2.Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń;

3.Przeprowadza doświadczenia.

4.Obserwuje i opisuje zjawiska.

5.Łączy wiedzę z innymi przedmiotami oraz odzwierciedla swoją wiedzę w praktyce.

6.Koreluje swoją wiedzę z innymi dziedzinami nauki.

 

Chemia

 

1.Dostrzeganie przemian chemicznych w środowisku przyrodniczym oraz czynników wpływających na ich przebieg.

2.Umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym.

3.Umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

 

Po szkole podstawowej:

1.Wnioskuje i analizuje.

2.Opisuje, przewiduje oraz dokonuje interpretacji i klasyfikacji.

3.Wyjaśnia, na czym mogą polegać i od czego zależeć lecznicze i toksyczne właściwości substancji chemicznych.

4.Wyszukuje informacje na temat działania składników popularnych leków.

5.Wyszukuje informacje na temat składników zawartych w kawie, herbacie, mleku, wodzie mineralnej, napojach typu cola w aspekcie ich działania na organizm ludzki.

6.Wyjaśnia przyczyny psucia się żywności i proponuje sposoby zapobiegania temu procesowi; przedstawia znaczenie i konsekwencje stosowania dodatków do żywności, w tym konserwantów.

7.Podaje przykłady opakowań (celulozowych, szklanych, metalowych, z tworzyw sztucznych) stosowanych w życiu codziennym; opisuje ich wady i zalety.

8.Uzasadnia potrzebę zagospodarowania odpadów pochodzących z różnych opakowań.

9.Tłumaczy, na czym polegają sorpcyjne właściwości gleby w uprawie roślin i ochronie środowiska.

10.Wymienia podstawowe rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.

11.Proponuje sposoby ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem i degradacją zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

12.Wskazuje potrzebę rozwoju gałęzi przemysłu chemicznego (leki, źródła energii, materiały); wskazuje problemy i zagrożenia wynikające z niewłaściwego planowania i prowadzenia procesów chemicznych; 13.Uzasadnia konieczność projektowania i wdrażania procesów chemicznych umożliwiających ograniczenie lub wyeliminowanie używania albo wytwarzania niebezpiecznych substancji; wyjaśnia zasady tzw. zielonej chemii.

14.Wskazuje powszechność stosowania środków ochrony roślin oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikające z nierozważnego ich użycia.

 

Biologia

 

1.Znajomość funkcji fizjologicznych różnych układów organizmu ludzkiego.

2.Rozpoznawanie zagrożeń dla zdrowia człowieka i znajomość zasad działania na rzecz własnego zdrowia.

3.Rozumienie zasad dziedziczenia; dostrzeganie korzyści i zagrożeń wynikających  z postępów w genetyce.

4.Znajomość przyczyn aktualnego stanu środowiska w skali lokalnej, krajowej, światowej oraz sposobów przeciwdziałania niekorzystnym zmianom.

5.Świadomość wartości różnorodności biologicznej. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Wyjaśnia rolę wody w życiu organizmów w oparciu o jej właściwości fizyczne i chemiczne.

2.Wyjaśnia wpływ czynników fizycznych i chemicznych

3.Zna podstawowe zasady budowy i funkcjonowania organizmu człowieka.

4.Opanował informacje związane z procesami, zasadami odżywiania w tym przedstawia zasady racjonalnego żywienia, przedstawia zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) i przewiduje ich skutki zdrowotne, podaje przyczyny (w tym uwarunkowania genetyczne) otyłości oraz sposoby jej profilaktyki.

5.Analizuje zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego.

6.Wykazuje związek między budową i funkcją elementów układu oddechowego człowieka.

7.Analizuje wpływ czynników zewnętrznych na funkcjonowanie układu oddechowego (tlenek węgla, pyłowe zanieczyszczenie powietrza, dym tytoniowy, smog).

8.Przedstawia znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu oddechowego (RTG klatki piersiowej, spirometria, bronchoskopia).

9.Wykazuje związek między stylem życia i chorobami układu krążenia.

wyjaśnia rolę hormonów w reakcji na stres.

10.Porównuje rodzaje odruchów i przedstawia rolę odruchów warunkowych w procesie uczenia się.

11.Wykazuje biologiczne znaczenie snu.

12.Wyjaśnia wpływ substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, na funkcjonowanie organizmu.

13.Przedstawia wybrane choroby układu nerwowego (depresja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia) oraz znaczenie ich wczesnej diagnostyki dla ograniczenia społecznych skutków tych chorób.

14.Wyjaśnia wpływ odżywiania się (w tym suplementacji) i aktywności fizycznej na rozwój oraz stan kości i mięśni człowieka; 10) przedstawia wpływ substancji stosowanych w dopingu na organizm człowieka.

15.Przedstawia istotę rozmnażania płciowego.

16.Przedstawia przebieg cyklu menstruacyjnego, z uwzględnieniem działania hormonów przysadkowych i jajnikowych w jego regulacji.

17.Przedstawia przebieg ciąży, z uwzględnieniem funkcji łożyska i błon płodowych; analizuje wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na przebieg ciąży; wyjaśnia istotę i znaczenie badań prenatalnych.

18.Przedstawia wybrane choroby układu rozrodczego (rak szyjki macicy, rak jądra, rak jajnika, przerost gruczołu krokowego) oraz znaczenie ich wczesnej diagnostyki.

19.Przedstawia wybrane choroby przenoszone drogą płciową (kiła, rzeżączka, chlamydioza, rzęsistkowica, zakażenia HPV, grzybice narządów płciowych) oraz sposoby ich profilaktyki.

20.Przedstawia etapy ontogenezy, uwzględniając skutki wydłużającego się okresu starości.

21.Ekspresja informacji genetycznej w komórkach człowieka.

22.Określa, na podstawie analizy rodowodu lub kariotypu, podłoże genetyczne chorób człowieka.

23.Wykazuje związek pomiędzy narażeniem organizmu na działanie czynników mutagennych (fizycznych, chemicznych, biologicznych) a zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób.

 

Geografia

 

1.Rozszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu człowiek – środowisko,  ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych. 2.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji.

3.Selekcjonowanie, porządkowanie, analizowanie i interpretowanie informacji  o stanie i zmianach środowiska geograficznego oraz sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej.

4.Dostrzeganie i analizowanie relacji między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego oraz działalnością człowieka w skali globalnej, regionalnej  i lokalnej.

7.Prognozowanie (na zasadzie ekstrapolacji istniejących tendencji) stanu środowiska poszczególnych obszarów (z uwzględnieniem interakcji Ziemia-człowiek).

 

Po szkole podstawowej:

1.Przedstawia możliwości wykorzystywania różnych źródeł informacji geograficznej i ocenia ich przydatność.

2.Podaje przykłady informacji pozyskiwanych na podstawie obserwacji i pomiarów prowadzonych w terenie.

3.Przedstawia czynniki klimatotwórcze decydujące o zróżnicowaniu klimatu na Ziemi.

4.Przedstawia piękno, potęgę oraz dynamikę zmian zachodzących w atmosferze, wyjaśnia przyczyny tych zmian, ukazuje ich zagrożenia i skutki w formie prezentacji fotograficzno-opisowej.

5.Wyjaśnia zróżnicowanie rodzajów i wielkości zasobów wód na Ziemi oraz we własnym regionie.

6.Przedstawia czynniki i przebieg głównych procesów glebotwórczych, w tym zachodzących na obszarze, na którym zlokalizowana jest szkoła.

7.Dyskutuje na temat wpływu kolonializmu i jego rozpadu na współczesny podział polityczny świata, zróżnicowanie struktur ludnościowych, migracje ludności, występowanie konfliktów zbrojnych i dysproporcje w rozwoju państw.

8.Dyskutuje na temat wpływu mediów na społeczny odbiór przyczyn i skutków konfliktów na świecie na wybranych przykładach.

9.Omawia przyczyny i konsekwencje procesu starzenia się ludności oraz jego zróżnicowania na świecie.

10.Charakteryzuje główne kierunki i przyczyny migracji ludności na świecie.

11.Dyskutuje na temat skutków wielkich ruchów migracyjnych dla społeczeństw i gospodarki wybranych państw świata, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy, w tym Polski.

12.Odróżnia uchodźstwo od migracji ekonomicznej oraz opisuje problemy uchodźców, w tym dzieci, na wybranych przykładach z Europy i innych regionów świata.

13.Charakteryzuje strukturę narodowościową ludności świata i Polski oraz zróżnicowanie etniczne w wybranych regionach świata.

14.Charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności świata i Polski oraz wpływ religii na życie społeczne i gospodarkę.

15.Wyróżnia główne kręgi kulturowe, przedstawia wartości wyznawane przez ich społeczności oraz wkład w dziedzictwo kulturowe ludzkości.

16.Identyfikuje główne czynniki rozwoju obszarów wiejskich na świecie oraz wyjaśnia przyczyny depopulacji niektórych wsi w Polsce.

17.Wyjaśnia przyczyny i formułuje twierdzenia o prawidłowościach w zakresie zmiany roli sektorów gospodarki (rolnictwa, przemysłu i usług) w rozwoju cywilizacyjnym dla wybranych krajów świata, w tym Polski.

18.Charakteryzuje główne cechy gospodarki opartej na wiedzy i czynniki wpływające na jej innowacyjność i rozwój w Polsce oraz innych krajach świata.

19.Wykazuje znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym.

20.Dyskutuje na temat przejawów i skutków kształtowania się społeczeństwa informacyjnego.

21.Wyjaśnia zmieniającą się rolę czynników lokalizacji przemysłu oraz ich wpływ na rozmieszczenie i rozwój wybranych jego działów.

22.Porównuje cechy przemysłu tradycyjnego i przemysłu zaawansowanych technologii oraz analizuje gospodarcze i społeczne skutki rozwoju nowoczesnego przemysłu.

23.Charakteryzuje zmiany w strukturze zużycia energii, z uwzględnieniem podziału na źródła odnawialne i nieodnawialne oraz porównuje strukturę produkcji energii w Polsce ze strukturą w innych krajach w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.

24.Ocenia stan i zmiany bilansu energetycznego świata i Polski, przedstawia skutki rosnącego zapotrzebowania na energię, jego wpływ na środowisko geograficzne oraz uzasadnia konieczność podejmowania działań na rzecz ograniczania tempa wzrostu zużycia energii.

25.Dyskutuje na temat pozytywnych i negatywnych skutków stosowania odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii.

26.Przedstawia stopień zaspokojenia potrzeb na usługi podstawowe i wyspecjalizowane w państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego.

27.Wyjaśnia znaczenie usług komunikacyjnych (transportu i łączności), edukacyjnych, finansowych i turystycznych oraz handlowej wymiany towarowej w rozwoju społeczno-gospodarczym świata.

28.Identyfikuje konflikty interesów w relacjach człowiek – środowisko i rozumie potrzebę ich rozwiązywania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz podaje własne propozycje sposobów rozwiązania takich konfliktów.

29.Przyjmuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego Ziemi.

30.Uzasadnia konieczność działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce, określa możliwości własnego zaangażowania w tym zakresie oraz przedstawia różne formy ochrony przyrody w Polsce i własnym regionie.

31.Projektuje wraz z innymi uczniami trasę wycieczki uwzględniającą wybrane grupy atrakcji turystycznych w miejscowości lub regionie oraz realizuje ją w terenie, wykorzystując mapę i odbiornik GPS.

 

Wiedza o kulturze

 

1.Znajomość dzieł różnych dziedzin i epok kultury narodowej i światowej.

2.Umiejętność dostrzegania walorów kultury własnego regionu.

3. Świadomość różnych funkcji sztuki.

4.Dostrzeganie związków zachodzących pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki.

5.Rozwinięcie wybranych form aktywności artystycznej w zakresie różnych dziedzin sztuki.

6.Znajomość elementarnych zasad ochrony dziedzictwa narodowego.

7.Znajomość wybitnych dzieł dziedzictwa narodowego. 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

1.Dokonanie trafnej samooceny oraz umiejętność autoprezentacji.

2.Umiejętność stosowania podstawowych zasad pracy w zespole i prowadzenia negocjacji.

3.Planowanie budżetu gospodarstwa domowego.

4.Rozróżnianie form inwestowania.

5.Umiejętność przewidywania opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego w kontekście wydatków i przychodów, zysku i ryzyka. Obliczanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa na prostych przykładach.

6.Identyfikowanie podstawowych form własności oraz form organizacyjno – prawnych przedsiębiorstw.

7.Znajomość podstawowych przepisów prawa dotyczących zatrudnienia oraz praw i obowiązków pracowników i pracodawców.

8.Odróżnianie zachowań etycznych i nieetycznych w roli pracodawcy i pracownika.

 

Po szkole podstawowej:

1.Identyfikuje cechy człowieka o postawie przedsiębiorczej, rozpoznaje je u siebie oraz określa związek zachowania się osoby przedsiębiorczej z szansami, jakie stwarza gospodarka rynkowa.

2.Rozumie rolę umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej jako elementu postawy przedsiębiorczej oraz stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej we współdziałaniu z innymi uczestnikami rynku.

3.Dostrzega znaczenie przedsiębiorczości, w tym innowacyjności i kreatywności w życiu osobistym i rozwoju społeczno-gospodarczym w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

4.Charakteryzuje organizacje i instytucje prokonsumenckie, w tym rzecznika konsumenta i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wyjaśnia zakres ich działania na podstawie materiałów źródłowych.

5.Posługując się prawami przysługującymi konsumentom, określa drogę ich egzekwowania, w tym zasady składania reklamacji oraz dostrzega możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich.

6.Charakteryzuje instytucje rynku finansowego w Polsce.

7.Rozróżnia formy oszczędzania i inwestowania, ocenia je z punktu widzenia ryzyka i przewidywanych zysków oraz przeprowadza symulowaną inwestycję w wybraną formę.

8.Dostrzega konieczność wczesnego rozpoczęcia systematycznego oszczędzania i inwestowania środków finansowych na emeryturę.

9.Analizuje oferty usług banków komercyjnych i spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie kont osobistych, kart płatniczych, lokat terminowych, kredytów i pożyczek oraz oferty pozabankowych instytucji pożyczkowych, uwzględniając realną stopę procentową, a także dostrzega zagrożenia i rozumie zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z bankowości elektronicznej.

10.Identyfikuje rodzaje podatków według różnych.

11.Formułuje reklamację do instytucji rynku finansowego i pisze skargę do Rzecznika Finansowego na przykładzie wybranego produktu finansowego.

12.Jest świadomy, że należy korzystać z różnorodnych i wiarygodnych źródeł informacji przed podjęciem decyzji finansowych.

13.Ocenia przykłady praktyk i zachowań etycznych oraz nieetycznych na rynku finansowym.

14.Analizuje podstawowe mierniki i wskaźniki rynku pracy, w tym współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopę bezrobocia.

15.Wyjaśnia mechanizm popytu i podaży na rynku pracy oraz identyfikuje czynniki wpływające na równowagę na rynku pracy.

16.Rozpoznaje motywy aktywności zawodowej człowieka oraz analizuje szanse i możliwości rozwoju własnej kariery zawodowej, dostrzegając rolę procesu uczenia się przez całe życie.

17.Rozróżnia metody poszukiwania pracy oraz ocenia ich przydatność i efektywność z punktu widzenia własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

18.Analizuje własne kompetencje i możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w formie wolontariatu, praktyk lub stażu oraz znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

19.Opracowuje dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty pracy.

20.Przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczy w niej w warunkach symulowanych, eksponując swoje zalety oraz dostrzega podstawowe błędy popełniane podczas rozmowy.

21.Rozróżnia formy zatrudnienia i rodzaje umów o pracę, określa korzyści z wyboru konkretnej formy i umowy oraz wymienia sposoby rozwiązywania stosunku pracy.

22.Analizuje prawa i obowiązki pracownika (w tym młodocianego) i pracodawcy oraz omawia specyfikę zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

23.Przedstawia zasady dobrej organizacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

24.Uzasadnia przydatność sporządzania i przedstawia strukturę biznesplanu oraz objaśnia poszczególne jego elementy.

25.Charakteryzuje podstawowe formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.

26.Przedstawia procedury związane z rejestracją indywidualnej działalności gospodarczej i jej likwidacją.

27.Stosuje zasady pracy zespołowej, wyjaśnia rolę oraz identyfikuje cechy dobrego lidera i wykonawcy.

28.Wykazując się kreatywnością, projektuje działania promocyjne, uzasadnia ich rolę w planowanym przedsięwzięciu oraz dyskutuje nad pozytywnymi i negatywnymi przykładami wpływu reklamy na klientów.

29.Rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie.

 

Informatyka

 

1.Opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych  i różnych źródeł informacji.

2.Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem programów komputerowych. 3.Posługiwanie się programami komputerowymi i metodami informatyki w uczeniu się  i rozwiązywaniu problemów.

4.Korzystanie z dostępnych źródeł informacji za pomocą komputerów.

5.Komunikowanie się z wykorzystaniem sieci komputerowej.

 

Po szkole podstawowej:

1.Planuje kolejne kroki rozwiązywania problemu, z uwzględnieniem podstawowych etapów myślenia komutacyjnego.

2.Dyskutuje na temat roli myślenia komputacyjnego i jego metod, takich jak: abstrakcja, reprezentacja danych, dekompozycja problemu, redukcja, myślenie rekurencyjne, podejście heurystyczne w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin.

3.Projektuje i programuje rozwiązania problemów z różnych dziedzin.

do realizacji rozwiązań problemów prawidłowo dobiera środowiska informatyczne, aplikacje oraz zasoby, wykorzystuje również elementy robotyki.

4.Przygotowuje opracowania rozwiązań problemów, posługując się wybranymi aplikacjami.

5.Współtworzy otwarte zasoby i aktywności oraz umieszcza je w sieci, m.in. na platformie do e-nauczania.

6.Zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń cyfrowych i towarzyszącego im oprogramowania.

7.Objaśnia funkcje innych niż komputer urządzeń cyfrowych i korzysta z ich możliwości.

8.Rozwiązuje problemy korzystając z różnych systemów operacyjnych.

9.Charakteryzuje sieć internet, jej ogólną budowę i usługi, opisuje podstawowe topologie sieci komputerowej, przedstawia i porównuje zasady działania i funkcjonowania sieci komputerowej typu klient-serwer, peer-to-peer, opisuje sposoby identyfikowania komputerów w sieci.

10.Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów informatycznych rozwiązujących problemy z różnych dziedzin, przyjmuje przy tym różne role w zespole realizującym projekt i prezentuje efekty wspólnej pracy.

11.Podaje przykłady wpływu informatyki i technologii komputerowej na najważniejsze sfery życia osobistego i zawodowego; korzysta z wybranych e-usług; przedstawia wpływ technologii na dobrobyt społeczeństw i komunikację społeczną.

12.Objaśnia konsekwencje wykluczenia i pozytywne aspekty włączenia cyfrowego.

13.Przedstawia korzyści, jakie przynosi informatyka i technologia komputerowa osobom o specjalnych potrzebach.

14.Bezpiecznie buduje swój wizerunek w przestrzeni medialnej.

15.Przedstawia trendy w historycznym rozwoju informatyki i technologii oraz ich wpływ na rozwój społeczeństw.

16.Poszerza i uzupełnia swoją wiedzę korzystając z zasobów udostępnionych na platformach do e-nauczania.

17.Postępuje zgodnie z zasadami netykiety oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi: ochrony danych osobowych, ochrony informacji oraz prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w dostępie do informacji; jest świadomy konsekwencji łamania tych zasad.

17.Respektuje obowiązujące prawo i normy etyczne dotyczące korzystania i rozpowszechniania oprogramowania komputerowego, aplikacji cudzych i własnych oraz dokumentów elektronicznych.

18.Stosuje dobre praktyki w zakresie ochrony informacji wrażliwych (np. hasła, pin), danych i bezpieczeństwa systemu operacyjnego, objaśnia rolę szyfrowania informacji.

19.Opisuje szkody, jakie mogą spowodować działania pirackie w sieci, w odniesieniu do indywidualnych osób, wybranych instytucji i całego społeczeństwa.

 

Wychowanie fizyczne

 

1.Samoocena możliwości i potrzeb ruchowych na podstawie pomiaru podstawowych właściwości somatycznych i fizjologicznych.

2.Umiejętne stosowanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała oraz sprawność fizyczną i ruchową.

3.Organizowanie i aktywne uczestnictwo w indywidualnych i zespołowych formach aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

4.Stosowanie różnorodnych form relaksacji po pracy umysłowej i fizycznej.

5.Przyjęcie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

 

Po szkole podstawowej:

1.Wyjaśnia związek między sprawnością fizyczną a zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

2,Wskazuje mocne i słabe strony własnej sprawności fizycznej.

3.Omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach życia.

4.Definiuje pojęcie wskaźnik masy ciała (BMI).

5.Dokonuje samooceny sprawności fizycznej na tle indywidualnych potrzeb i norm zdrowotnych dla kategorii wiekowej.

6.Dobiera sposoby kształtowania sprawności fizycznej w zależności od zainteresowań i charakteru pracy zawodowej.

7.Ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności.

8.Wylicza oraz interpretuje wskaźnik masy ciała (BMI) na tle indywidualnych potrzeb i norm zdrowotnych dla kategorii wiekowej.

9.Omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia, rodzaju pracy zawodowej, pory roku, środowiska.

10.Wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej oraz warunków środowiskowych.

11.Opisuje wybrane techniki relaksacyjne.

12.Wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do oceny tygodniowej aktywności fizycznej.

13.Wskazuje zagrożenia związane z komercjalizacją sportu w tym ruchu olimpijskiego.

14.Diagnozuje, planuje i organizuje własną, tygodniową aktywność fizyczną (trening zdrowotny), z uwzględnieniem sportów całego życia przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (urządzenia monitorujące, aplikacje internetowe) i rekomendacji zdrowotnych (np. WHO lub UE); 2) przeprowadza rozgrzewkę ukierunkowaną na wybraną formę aktywności fizycznej.

15.Stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej (z uwzględnieniem form nowoczesnych i form z innych kręgów kulturowych, np. capoeira, frisbee ultimate, lacrosse, kabbadi, korfball, tchoukball).

16.Planuje i współorganizuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „każdy z każdym”.

17.Wykonuje ćwiczenia relaksacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb.

18.Opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca towarzyskiego lub nowoczesnego.

19.Wykorzystuje środowisko do planowania aktywności fizycznej (np. programowanie ścieżki zdrowia, biegi terenowe), z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technologii.

20.Wykonuje podstawowe elementy samoobrony.

wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka wystąpienia urazu związanego z niektórymi sportami lub wysiłkami fizycznymi.

21.Wyjaśnia, na czym polega umiejętność planowania bezpiecznej aktywności fizycznej dla siebie i innych.

22.Opisuje zasady ergonomicznej organizacji stanowiska pracy.

23.Opisuje zasady asekuracji i pomocy w różnych sytuacjach życiowych osobom młodszym, seniorom, osobom z niepełnosprawnością.

24.Wskazuje zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnego sprzętu sportowego.

25.Wskazuje i wyjaśnia zalety i niebezpieczeństwa wynikające z uprawiania turystyki rowerowej, zna przepisy ruchu drogowego i zasady zachowania się na drodze.

26.Stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji w różnych sytuacjach życiowych.

27.Potrafi zachować się w sytuacji wypadków (w tym komunikacyjnych) i urazów w czasie zajęć ruchowych – udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej (wykorzystanie wiedzy z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa).

28.Opracowuje regulamin uczestnictwa w zawodach sportowych lub korzystania z wybranego obiektu sportowego.

29.Organizuje bezpieczną imprezę rekreacyjno-sportową (np. festyn, turniej).

30.Wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi.

31.Wyjaśnia zależności między odżywianiem i nawadnianiem a wysiłkiem fizycznym i rodzajem pracy zawodowej.

32.Wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia oraz dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie (trendy, mody, diety, wzorce żywieniowe).

33.Wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, nieodpowiednim odżywianiem, w szczególności choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość, oraz omawia sposoby zapobiegania im. 34.Wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a zdrowiem, w tym omawia problem dopingu.

35.Wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w różnych okresach życia.

36.Omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem i dostosowania formy aktywnego wypoczynku do rodzaju pracy zawodowej i okresu życia.

37.Wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego należy poddawać się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia.

38.Omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością, chorych psychicznie i dyskryminowanych.

39.Omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.

40.Opracowuje indywidualny, jednodniowy plan żywienia, z uwzględnieniem bilansu energetycznego i zgodny z planem treningu zdrowotnego.

41.Opracowuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje na sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektów w szkole, domu lub w społeczności lokalnej.

42.Dobiera sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny.

43.Opracowuje i wykonuje zestaw ćwiczeń kształtujących i kompensacyjnych w zakresie treningu funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki bólów kręgosłupa oraz rodzaju pracy zawodowej.

44.Wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji.

45.Wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką.

46.Pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych; podejmuje inicjatywy indywidualne i zespołowe.

47Wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców sportowych.

48.Wskazuje związki między wartościami etyki olimpijskiej a życiem pozasportowym.

49.Omawia etyczne konsekwencje stosowania środków dopingujących.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

1.Rozróżnianie podsystemów (struktur) obronności kraju, rozumienie ich roli oraz form spełniania powinności obronnych przez organy władzy i obywateli.

2.Znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 3.Umiejętność udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.

4.Umiejętność posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

5.Orientowanie się w terenie według mapy i bez mapy.

6.Znajomość zasad planowania i organizowania działań.  

 

Po szkole podstawowej:

1.Potrafi identyfikować wyzwania dla bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, kategoryzować je, przypisywać właściwe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa lokalnego i całego państwa.

2.Wyjaśnia znaczenie cyberprzemocy i zna procedury postępowania w przypadku jej wystąpienia oraz wskazuje niewłaściwe zachowania dotyczące cyberprzemocy i wie, jaka powinna być na nie właściwa reakcja.

3.Wyjaśnia rolę i zasady funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.

4.Opisuje obowiązki pieszego i kierowcy w zakresie zachowania się na drodze w momencie przejazdu karetki pogotowia lub innego pojazdu z włączonymi sygnałami uprzywilejowania.

5.Rozpoznaje zagrożenia i ich źródła; zna zasady postępowania podczas pożaru, w przypadku wypadków komunikacyjnych, w czasie zagrożenia powodzią, w przypadku katastrofy budowlanej, wycieku gazu z instalacji w budynku mieszkalnym, odnalezienia niewypału lub niewybuchu, zagrożenia lawiną, intensywnej śnieżycy i innych klęsk żywiołowych.

6.Omawia zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych.

7.Wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność.

8.Charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, w szkole i w najbliższej okolicy; wymienia rodzaje i zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz potrafi dobrać odpowiedni rodzaj środka gaśniczego w zależności od rodzaju pożaru (np. płonąca patelnia, komputer).

9.Wyznacza strefę bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

10.Uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice.

11.Definiuje i rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych.

12.Charakteryzuje zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu.

13.Potrafi zainstalować w telefonie komórkowym dostępny w miejscu swojego zamieszkania system ostrzegania o lokalnych zagrożeniach.

14.Podaje definicję, wymienia cele i zadania pierwszej pomocy; wymienia działania wchodzące w zakres pierwszej pomocy.

15.Rozumie znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia oraz przedstawia jego rolę.

16.Zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia.

17.Podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach.

18.Przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć.

19.Potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia.

20.Wie, jak prawidłowo wezwać pomoc.

21.Podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie pierwszej pomocy.

22.Zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy; wymienia przedmioty, jakie powinny znaleźć się w apteczce np. domowej, samochodowej.

23.Zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Rozumie na czym polega udzielanie pomocy przy zadławieniu, urazach kończyn, we wstrząsie, przy oparzeniach, podtopieniach, zatruciach.

24.Zna czynniki chorób cywilizacyjnych, takich jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość; definiuje pojęcie zespołu metabolicznego (nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca, zaburzenia lipidowe.

25.Zna pojęcie wskaźnika masy ciała (BMI) i potrafi określić do czego służy; zna tendencje związane z otyłością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce.

26.Wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie.

27.Wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych.

27.Ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia.

28.Zna podstawowe sygnały i objawy problemów ze zdrowiem psychicznym (stres fizyczny i emocjonalny, zaburzenia odżywiania, depresja kliniczna).

29.Opisuje konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami, w tym negatywnymi.

30.Określa, gdzie w okolicy swojego miejsca zamieszkania działają instytucje i organizacje świadczące leczenie, pomoc i wsparcie w przypadkach problemów zdrowia psychicznego, w szczególności świadczące usługi dla młodzieży.

31.Dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie).

32.Wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków.

33.Odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może.

34.Omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu.

35.Wyjaśnia zagadnienia związane z właściwą i racjonalną aktywnością fizyczną; uzasadnia jej znaczenie dla zdrowia i rozwoju, w tym ochrony przed chorobami przewlekłymi.

36.Wyjaśnia związki między aktywnością fizyczną zwyczajami żywieniowymi i dobrostanem emocjonalnym.

37.Wyjaśnia zagadnienia związane z właściwym, racjonalnym żywieniem; uzasadnia jego znaczenie dla zdrowia i rozwoju, w tym ochrony przed chorobami przewlekłymi.

38.Definiuje pojęcia bulimia i anoreksja; wyjaśnia ich następstwa.

39.Wyjaśnia zagadnienia związane z właściwym, racjonalnym odżywianiem; uzasadnia jego znaczenie dla zdrowia i rozwoju, w tym ochrony przed chorobami przewlekłymi.

40.Analizuje objawy różnych rodzajów uzależnień behawioralnych, w tym uzależnienie od komputera, internetu, hazardu.

41.Wie, jakie przekonania dotyczące spożycia alkoholu, palenia tytoniu, brania dopalaczy i narkotyków przez młodzież mogą mieć wpływ na podejmowanie wymienionych zachowań.

42.Zna wiarygodne źródła informacji na temat tendencji i skutków dotyczących spożycia alkoholu, palenia tytoniu, brania dopalaczy i narkotyków przez młodzież w Polsce; wyjaśnia, w jaki sposób można unikać picia alkoholu, palenia tytoniu, brania dopalaczy i narkotyków.

43.Zna zasady odpowiedniego stosowania leków (produktów leczniczych) i suplementów diety.

44.Ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.).

45.Wyjaśnia wpływ substancji psychoaktywnych na sprawność kierowcy, zna przepisy prawa dotyczące używania substancji psychoaktywnych i prowadzenia pojazdów.

 

Etyka

 

1.Znajomość podstawowych pojęć i koncepcji etycznych.

2.Umiejętność dokonywania etycznej analizy i oceny działań i decyzji własnych i innych.

3.Znajomość podstawowych zasad i wartości etycznych w najważniejszych dziedzinach życia publicznego.

4.Umiejętność dokonywania wyborów moralnych i podejmowania decyzji w świetle wartości moralnych i tworzenia hierarchii wartości.

5.Umiejętność lepszego poznania siebie i rozwijania własnej tożsamości.

 

Po szkole podstawowej:

1.Analizuje i wyjaśnia relacje między etyką, moralnością, obyczajami, prawem i religią.

2.Objaśnia pojęcia: dobro i zło, wartość, godność, prawda, wolność, odpowiedzialność oraz rozważa rolę tych pojęć w etyce.

3.Wyjaśnia pojęcie normy moralnej oraz przedstawia genezę norm moralnych.

4.Identyfikuje główne elementy struktury ludzkiego działania: podmiot (sprawca), adresat, przedmiot (wewnętrzna treść), motyw, intencja, skutki, okoliczności.

5.Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje oraz uczucia; posługuje się nazwami emocji i uczuć do charakteryzowania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób – rzeczywistych i fikcyjnych.

6.Zna i wyjaśnia pojęcia sprawstwa i zaniechania, opisuje i wyjaśnia zjawisko trafu moralnego.

7.Zna różne kryteria moralnego wartościowania i posługuje się nimi przy wyznaczaniu moralnej wartości czynów.

8.Identyfikuje i analizuje moralne aspekty przyjaźni, charakteryzuje przyjaźń jako relację międzyosobową, ocenia wartość przyjaźni.

9.Identyfikuje i analizuje moralne aspekty miłości, charakteryzuje miłość jako relację międzyosobową, rozważa relację miłości do moralności.

Identyfikuje i analizuje moralne aspekty ludzkiej seksualności, rozpoznaje biologiczne, psychiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania ludzkiej seksualności, formułuje ocenę moralną różnych zachowań seksualnych.

10.Podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie; wyjaśnia, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do własnego ciała.

11.Analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych i formułuje ocenę moralną dotyczącą tego typu działań (m.in. na przykładzie skutków ich stosowania przez uczestników ruchu drogowego).

12.Identyfikuje i analizuje moralne aspekty życia rodzinnego, zna i porównuje różne historyczne i kulturowe modele rodziny, wyjaśnia znaczenie relacji rodzinnych w kontekście rozwoju moralnego człowieka, ocenia wartość rodziny.

13.Wyjaśnia, dlaczego człowiekowi należy okazywać szacunek; kształtuje postawę szacunku wobec każdego człowieka.

14.Wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady postaw autonomicznych i nieautonomicznych.

15.Zna i analizuje pojęcie tolerancji, rozważa zagadnienie granic tolerancji, kształtuje postawę otwartości i tolerancji.

16.Wyjaśnia pojęcie praw człowieka, analizuje wybrane artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wskazuje przykłady łamania praw człowieka oraz rozważa różne sposoby ich ochrony.

17.Rozważa znaczenie prawdy w życiu społecznym i politycznym; kształtuje postawę uczciwości.

18.Rozpoznaje różne przejawy kłamstwa, zna społeczne skutki kłamstwa i dokonuje moralnej oceny kłamstwa.

19.Identyfikuje i analizuje problemy moralne dotyczące kwestii wolności słowa i jej granic.

20.Podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowych technologii, w szczególności technologii informatycznych.

21.Jwiadomy, że postęp cywilizacyjny dokonuje się dzięki wiedzy; wyjaśnia, dlaczego wiedza jest dobrem (wartością).

22.Identyfikuje i analizuje wybrane problemy moralne związane z postępem naukowo-technicznym (np. problem ochrony prywatności, ochrony praw autorskich, cyberprzemocy, rozwój sztucznej inteligencji, transhumanizm).

23.Zna zasady etyk zawodowych i stosuje je do analizy szczegółowych zagadnień z zakresu wybranych etyk zawodowych (np. etyki dziennikarskiej, etyki lekarskiej, etyki menedżerskiej, etyki nauczycielskiej, etyki pracownika PR, etyki prawniczej);

 

Edukacja czytelnicza i medialna

 

 

1.Umiejętność sprawnego zebrania określonych informacji i wyselekcjonowania przydatnych treści.

2.Postrzeganie roli mediów w szerszym kontekście cywilizacyjno-kulturowym.

3.Dostrzeganie wpływu mediów na życie i zachowanie ludzi oraz całych społeczeństw.

4.Formułowanie ocen, opinii i recenzji wybranych informacji przekazywanych przez media.

5.Samodzielne tworzenie podstawowych komunikatów medialnych z wykorzystaniem modelu warsztatu pracy dziennikarza prasowego oraz radiowego lub telewizyjnego. 

 

Edukacja Ekologiczna

1.Dostrzeganie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska i z nierównomiernego poziomu życia w różnych regionach świata.

2.Ocenianie działalności ekologicznych organizacji pozarządowych, ich celów i form działania oraz zgodności z polityką ekologiczną państwa.

3.Podejmowanie racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. 

 

 

Edukacja Europejska

 

1.Znajomość historii, celów i zasad działania głównych instytucji oraz podstaw prawa Unii Europejskiej.

2.Znajomość praw i obowiązków obywateli i kraju z punktu widzenia wymogów integracyjnych.

3.Znajomość istniejących źródeł informacji na temat Unii Europejskiej oraz umiejętność korzystania z nich.

4.Umiejętność samodzielnego gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji na określony temat dotyczący Unii Europejskiej.

5.Znajomość mechanizmów współpracy i komunikowania się, w tym w językach obcych, oraz umiejętność tworzenia odpowiednich projektów umożliwiających tę współpracę.

6.Znajomość zasad i form współpracy Polski w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem państw sąsiadujących.

7.Rozumienie pojęcia wielokulturowości i wielojęzyczności. 8.Umiejętność wykorzystywania Europejskiego Portfolio Językowego i EUROPASS.

 

 

Filozofia

 

1.Umiejętność formułowania podstawowych pytań filozoficznych.

2.Umiejętność definiowania, klasyfikowania, tworzenia typologii, argumentowania oraz prowadzenia dyskusji.

3.Umiejętność dokonywania analizy tekstów filozoficznych w aspekcie zawartych w nich problemów.

4.Dostrzeganie zagadnień filozoficznych w nauce, sztuce i religii. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Próbuje odpowiedzieć na pytanie „kim jest człowiek?” oraz w jego kontekście wyjaśnia koncepcję człowieka jako jedności ciała i duszy.

2.Określa rolę logiki jako narzędzia nauki i filozofii.

3.Przedstawienie poglądów wybranych filozofów starożytnych na określone kwestie.

4.Zwrócenie uwagi na wpływ omawianych pojęć i koncepcji filozoficznych na różne działy kultury europejskiej późniejszych epok.

5.Rekonstruuje problemy filozoficzne, poruszonych niegdyś przez myślicieli starożytnych i aktualnych aż do dziś.

6.Analizuje i stawia pytania filozoficzne oraz używa argumentacji, które można wysunąć za dyskutowanymi stanowiskami filozoficznymi lub przeciw nim.

 

Edukacja Prozdrowotna

 

1.Znajomość głównych czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu oraz bezpieczeństwu człowieka, jak również podstawowych zasad profilaktyki najczęstszych zaburzeń i chorób, w tym chorób zakaźnych. Realizowanie wartości związanych ze zdrowiem.

2.Umiejętność korzystania z pomocy medycznej i psychologicznej, radzenie sobie  w sytuacjach trudnych oraz umiejętność wspierania innych.

3.Umiejętność porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji z innymi ludźmi oraz funkcjonowania i współpracy w grupie, radzenia sobie z presją środowiska.

4.Świadome dążenie do ochrony, utrzymania i poprawy zdrowia własnego oraz osób, wśród których uczeń żyje. 

 

 

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe regionu

 

 

1.Zdobycie wieloaspektowej wiedzy o regionie, w tym o jego dziedzictwie kulturowym, na tle Polski i Europy.

2.Dostrzeganie znaczenia wartości regionu w życiu osobistym, wspólnotowym  i społecznym.

3.Całościowe postrzeganie regionu jako miejsca życia, aktywności i szeroko rozumianej twórczości.

4.Świadomy udział w życiu kulturowym, społecznym, gospodarczym i politycznym środowiska lokalnego.

5.Pielęgnowanie i pomnażanie regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego.

6. Umiejętności prezentowania i promowania regionu w kraju i za granicą.

7. Dostrzeganie wartości kultury narodowej w jej różnorodności regionalnej na tle kultur innych wspólnot etnicznych i narodowych.

8.Ukształtowanie postawy solidarności narodowej i otwartości na inne wspólnoty oraz kultury. 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

1.Umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny.

2.Umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości.

3.Przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności, do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.

4.Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności.

5.Umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jakie są jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia?  

 

Po szkole podstawowej:

1.Zna i rozumie konstytucyjnie chronione wartości związane z funkcjonowaniem jednostki w społeczeństwie: małżeństwo, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo.

2.Wyjaśnia, na czym polega dojrzałość do małżeństwa (fizyczna, prawna, psychiczna, umysłowa, uczuciowa, społeczna, socjalna), omawia przyczyny niedojrzałości wyboru małżonka (np. chęć ucieczki z domu, nieplanowana ciąża, kwestie materialne), odróżnia separację od rozwodu.

3.Rozpoznaje typy struktury rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina zrekonstruowana.

4.Zna i rozumie funkcje rodziny: prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, ekonomiczna i profilaktyczna oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.

5.Przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu.

6.Rozumie, na czym polega wierność, zaufanie i dialog w rodzinie; omawia relacje osobowe w rodzinie, wskazuje czynniki je osłabiające.

7.Wyjaśnia miejsce dziecka w rodzinie.

8.Wskazuje źródło konfliktów i określa ich przyczyny; zna sposoby rozwiązywania konfliktów.

9.Zna prawodawstwo dotyczące rodziny.

10.Omawia prawa i obowiązki małżonków i rodziców; prawa dziecka oraz obowiązki państwa wobec rodziny.

11.Wie, na czym polega instytucjonalna pomoc rodzinie w sytuacji: choroby, uzależnienia, ubóstwa, bezrobocia, zachowań ryzykownych, problemów pedagogicznych, psychologicznych, prawnych.

12.Rozpoznaje zmiany fizyczne i psychiczne; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.

13.Rozumie i akceptuje kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej.

14.Zna podstawy higieny okresu dojrzewania; troszczy się o zdrowie: właściwe odżywianie, odpowiedni strój, sen i aktywność fizyczna.

15.Rozumie, czym jest cielesność, płciowość, integracja seksualna.

16.Zna zagrożenia okresu dojrzewania: uzależnienia chemiczne behawioralne, presja seksualna, pornografia, prostytucja nieletnich, ekshibicjonizm także w Internecie.

17.Omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby radzenia sobie z nimi.

18.Rozumie, jak budowane są relacje międzyosobowe, wyjaśnia ich znaczenie w rozwoju społeczno-emocjonalnym; w tym: istota koleżeństwa i przyjaźni, sympatie młodzieńcze; pierwsze fascynacje, zakochanie, miłość, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.

19.Określa pojęcia związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo.

20.Rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi.

21.Określa główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo, wzajemna pomoc i uzupełnianie, integralna współpraca płci.

22.Rozumie, na czym polega odpowiedzialność za sferę seksualną i prokreację.

23.Wie, na czym polega macierzyństwo i ojcostwo, posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.

24.Rozumie związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością.

25.Omawia problemy związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej.

26.Rozumie, na czym polega prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa.

27.Przedstawia przyczyny, skutki i profilaktykę przedwczesnej inicjacji seksualnej.

28.Zna choroby przenoszone drogą płciową; rozumie ich specyfikę, rozwój i objawy; wie, jakie są drogi przenoszenia zakażenia, zna zasady profilaktyki.

29.Rozumie potrzebę planowania dzietności rodziny.

30.Potrafi komunikować swoje uczucia i budować prawidłowe relacje w rodzinie i grupie społecznej.

31.Rozumie, na czym polega odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie.

32.Radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu; umie obronić własne poglądy.

33.Zna zasady savoir-vivre’u w domu rodzinnym i różnych sytuacjach społecznych.

34.Rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; bierze udział w życiu społecznym poprzez wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i konkretne sposoby jej udzielania.

35.Rozumie, że osoby z niepełnosprawnością mogą być kolegami i przyjaciółmi; świadomie korzysta ze środków społecznego przekazu.

36.Jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie.

Wiedza o społeczeństwie

Po szkole podstawowej:

1.Wyjaśnia, czym są potrzeby człowieka i ustala ich hierarchię, uwzględniając społecznie akceptowany system aksjologiczny.

2.Charakteryzuje role społeczne człowieka w związku z jego przynależnością do różnych grup społecznych; analizuje zasady wzajemności, zaufania i pomocy.

3.Odróżnia tolerancję od akceptacji; wyjaśnia, jak tworzą się podziały w społeczeństwie na „swoich” i „obcych”; rozpoznaje przyczyny, przejawy i skutki nietolerancji i stygmatyzacji oraz przedstawia możliwe sposoby przeciwstawiania się tym zjawiskom.

4.Przedstawia podstawowe metody rozwiązywania konfliktów (mediacja, negocjacje, arbitraż) oraz zalety i wady wskazanych rozwiązań.

5.Charakteryzuje współczesne społeczeństwo i analizuje jego cechy (otwarte, postindustrialne, konsumpcyjne, masowe i informacyjne).

6.ozpoznaje problemy życiowe młodzieży w społeczeństwie polskim i formułuje sądy w tych kwestiach.

7.Przygotowuje materiał do zamieszczenia w internecie na temat działań indywidualnych lub grupowych w życiu publicznym (np. w wątku publicznym swojego profilu na portalach społecznościowych lub na blogu).

8.Dokonuje krytycznej analizy materiałów z kampanii wyborczych (np. spoty, memy, ulotki i hasła wyborcze).

9.Krytycznie analizuje przekazy medialne i porównuje przekazy różnych mediów dotyczące tych samych wydarzeń czy procesów; formułuje własną opinię w oparciu o poznane fakty; rozpoznaje przejawy nieetycznych zachowań dziennikarzy.

10.Rozpoznaje przejawy patologii życia publicznego i wykazuje ich negatywny wpływ na życie publiczne; przedstawia mechanizmy korupcji i analizuje – z wykorzystaniem materiałów medialnych – jej udowodniony przykład.

11.Wymienia „zasady ogólne” i katalog praw człowieka zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 2) przedstawia sądowe środki ochrony praw i wolności w Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich; pisze skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (według wzoru dostępnego na stronie internetowej); wykazuje znaczenie skargi konstytucyjne.

12.Uzasadnia znaczenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w kontekście Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; przedstawia warunki, jakie muszą zaistnieć, aby rozpatrzył on skargę obywatela; analizuje wybrany wyrok tego trybunału.

13.Przedstawia szczegółowe prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz grupy posługującej się językiem regionalnym w Rzeczypospolitej Polskiej; pozyskuje informacje na temat praw mniejszości polskiej w różnych państwach.

14.Pozyskuje w środkach masowego przekazu (między innymi, na stronach organizacji pozarządowych broniących praw człowieka) informacje o przypadkach naruszania praw człowieka w państwach demokratycznych i przygotowuje analizę na ten temat.

15.Wskazuje organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka i charakteryzuje działania jednej z nich.

16.Wykazuje różnice w przestrzeganiu praw człowieka w państwie demokratycznym i niedemokratycznym; przedstawia problem łamania praw człowieka w wybranym państwie niedemokratycznym.

17.Wyjaśnia, czym różnią się normy prawne od innych typów norm; wymienia podstawowe zasady prawa (prawo nie działa wstecz, domniemanie niewinności, nie ma winy bez prawa, nieznajomość prawa szkodzi) i wyjaśnia konsekwencje ich łamania.

18.Rozpoznaje sprawy regulowane przez prawo cywilne, rodzinne, administracyjne i karne; wskazuje, w jakim kodeksie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć przepisy dotyczące konkretnej sprawy; interpretuje przepisy prawne.

19.Wskazuje, do jakich organów i instytucji można się zwrócić w Rzeczypospolitej Polskiej o pomoc prawną w konkretnych sytuacjach; przedstawia zadania notariuszy, radców prawnych, adwokatów.

20.Wyjaśnia, jak można korzystać w Rzeczypospolitej Polskiej z dokumentacji gromadzonej w urzędach (ze szczególnym uwzględnieniem e-administracji) i archiwach oraz jakie sprawy można dzięki temu załatwić; pisze wniosek o udzielenie informacji publicznej.

 

Plastyka

Po szkole podstawowej:

1.Rozróżnia poszczególne dyscypliny sztuki, wskazuje formy wypowiedzi artystycznej, które wymykają się tradycyjnej klasyfikacji (w tym: akcjonizm, instalacja, sztuka mediów).

2.Rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii, religii; 4) w oparciu o właściwą terminologię dokonuje opisu i analizy wybranych dzieł sztuki różnych dyscyplin.

3.Opisuje dzieła sztuki regionu, stosując terminy i pojęcia właściwe dla danego obiektu i stylu.

4.Dokumentuje (fotografuje, filmuje lub tworzy prezentacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) dzieła lub wydarzenia istotne dla kultury lokalnej.

5.Formułuje samodzielne sądy (pisemne lub ustne) na temat zwiedzanych galerii, wystaw i wydarzeń artystycznych.

6.Organizuje samodzielnie lub zespołowo wystawę rzeczywistą lub wirtualną prac plastycznych (np. fotografii), poprzedzoną promocją i reklamą (np. zaproszenie, ulotka, plakat) i np. organizacją wernisażu.

7.Aktywnie uczestniczy w wystawach i akcjach organizowanych przez twórców.

8.Wymienia obszary, w których multimedia mają zastosowanie (sztuka, reklama, edukacja, rozrywka).

9.Rozumie, że współczesna działalność twórcza pozwala na wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi medialnych.

10.Wykorzystując proste narzędzia rejestrujące, samodzielnie wykonuje kilkunastosekundowy film, prezentację lub cykl fotografii na zadany lub wybrany temat.

11.Opisuje założenia, koncepcję realizacyjną oraz sposób wykonania swojej pracy.

12.Krytycznie ocenia wykonane przez siebie i innych autorów filmy, prezentacje i fotografie.

Muzyka

Po szkole podstawowej:

1.Podejmuje różnorodną aktywność muzyczną w kontekście własnych doświadczeń.

2.Doskonali własny warsztat muzyczny i autoekspresję poprzez muzykowanie (śpiew, gra na instrumentach, taniec, tworzenie).

3.Angażuje się w zadania zespołowe.

4.Jest otwarty na różnorodne propozycje realizacyjne podczas działań projektowych.

5.Wykazuje się dbałością, starannością i kulturą wykonawczą.

6.Zna muzyczne programy, aplikacje, techniki i narzędzia multimedialne w kontekście ich praktycznego zastosowania.

7.Wyraża gotowość do komunikowania się i dialogu wewnątrz grupy oraz z odbiorcą (słuchaczem, widzem).

8.Jest zaangażowany w pracę projektową.

9.Wykazuje wrażliwość na ochronę własności intelektualnej i wizerunku.

formułuje samodzielne sądy na temat koncertów, recitali, przedstawień i innych wydarzeń artystycznych.

10.Komunikuje się w grupie i potrafi nawiązywać kontakty z nowymi osobami.

11.Charakteryzuje się ciekawością poznawczą i otwartością wobec różnorodności w kulturze muzycznej.

12.Okazuje szacunek dla twórców i odbiorców.

13.Jest zaangażowany i kreatywny w pracy projektowej i aktywnym muzykowaniu.

14.Rozumie, na czym polega odpowiedzialność za ustalone zadania oraz dbałość o efekt końcowy.

Historia muzyki

Po szkole podstawowej:

1.Zna podstawowe terminy i pojęcia właściwe dla opisu i zrozumienia wybranych dzieł muzycznych.

2.Nazywa i porządkuje główne nurty, gatunki i style muzyczne, wskazuje formy wypowiedzi artystycznej spoza tradycyjnej klasyfikacji, uzasadniając swoją wypowiedź.

3.Zna konteksty kulturowe i naukowe powstawania muzyki.

4.Dokonuje analizy percepcyjnej.

5.Wypowiada się w formie ustnej (np. dyskusja, prezentacja, debata) i/lub pisemnej (np. esej, referat) o dziełach muzycznych w oparciu o podstawową terminologię.

6.Przybliża twórczość i działalność przedstawicieli różnych obszarów kultury muzycznej, np. dyrygent, leader zespołu, koncertmistrz, reżyser spektaklu muzyczno-teatralnego, kompozytor, wykonawca, wirtuoz, primadonna, primabalerina, performer, klezmer, muzykant, pieśniarz.

7.Interpretuje i odczytuje w kontekście dokonań epoki wybrane dzieła muzyczne.

8.Formułuje logiczną wypowiedź na temat dzieł, form, gatunków, stylów, technik i twórców muzycznych, uwzględniając zależności między nimi w kontekście: genezy, przeobrażeń, porównań.

Historia sztuki

Po szkole podstawowej:

1.Rozumie konteksty kulturowe i uwarunkowania przemian w dziejach sztuki (w tym historyczne, religijne, filozoficzne),

2.Samodzielnie wyszukuje informacje na temat sztuki i zjawisk artystycznych, określa źródła informacji zgodnie z zasadami prawa autorskiego i praw pokrewnych.

3.Łączy najistotniejsze dzieła ze środowiskiem artystycznym, w którym powstały.

4.Porównuje style i kierunki oraz ich wzajemne oddziaływania; uwzględnia źródła inspiracji, wpływ wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych stylów.

5.Analizuje teksty pisarzy, filozofów, krytyków sztuki i artystów, interpretuje je i wskazuje wpływ tych wypowiedzi na charakter stylów, epok i tendencji w sztuce oraz na kształt dzieła.

6.Formułuje samodzielne, logiczne wypowiedzi argumentacyjne na temat epok, kierunków, stylów i tendencji w sztuce oraz środowisk artystycznych.

7.Formułuje samodzielne, logiczne wypowiedzi argumentacyjne na temat dzieł sztuki.

8.Wymienia najważniejsze muzea i kolekcje sztuki w Polsce i na świecie, wskazuje miasta, w których się znajdują.

9.Zna najistotniejszych fundatorów, mecenasów i marszandów, na których zlecenie powstawały wybitne dzieła sztuki.

10.Łączy dzieło z muzeum lub miejscem (kościoły, pałace, galerie), w którym się ono znajduje.

11.Łączy dzieło z fundatorem, mecenasem lub marszandem, dla którego powstało.

12.Formułuje samodzielne, logiczne wypowiedzi argumentacyjne na temat wpływu mecenatu artystycznego na kształt dzieła.

 

VII. HARMONOGRAM

(plany wychowawcze poszczególnych poziomów edukacyjnych kl I, II i III)

 

Zadania wychowawczo – profilaktyczne realizowane są na poszczególnych lekcjach wychowawczych, warsztatach oraz różnego rodzaju zajęciach.

 

 

Przedmiot

 

Treści nauczania

 

Język polski

 

1.Komunikowanie, informowanie, ekspresja, impresja,

2.Budowa wypowiedzeń (zdań) i tekstów; leksykalna i składniowa spójność tekstu. 

3.Wypowiedzi monologowe i dialogowe.

4. Podstawowe gatunki wypowiedzi językowych (przemówienie, referat, artykuł, dyskusja, negocjacje).

5.Wartościowanie wypowiedzi językowych: poprawność, błąd językowy, prawdziwość - fałszywość, szczerość - kłamstwo, wartość estetyczna wypowiedzi.

6.Etyka mówienia: uczciwość, agresja językowa, wulgarność, manipulacja językowa.

7.Retoryczne użycie języka: a) werbalne i niewerbalne środki komunikacji, b) retoryczne środki perswazji i ekspresji, c) stosowność i skuteczność retoryczna, d) retoryczny aspekt wieloznaczności słowa i wypowiedzi.

8.Etykieta językowa. 

9.Społeczne i terytorialne zróżnicowanie języka.

10.Stylowe odmiany języka.

11. Pojęcia kultury: kultura masowa i elitarna; pop-kultura i kultura wysoka, społeczne środki przekazu (prasa, radio, telewizja, internet),

12.uczestnictwo w kulturze: twórcy i odbiorcy,

13.Tematy, motywy, wątki: miłość, dom, rodzina, śmierć, droga. 14.Wartości, kategorie estetyczne i filozoficzne: prawda, dobro, piękno,

wolność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, tolerancja,

 

Po szkole podstawowej:

1.Odbiór tekstów kultury.

2.Kształcenie językowe.

3.Komunikacja językowa i kultura języka.

4.Tworzenie wypowiedzi.

5.Mówienie i pisanie.

6.Samokształcenie.

 

Języki obce

 

1.Rozwijanie integracji sprawności językowych.

2.Uzyskanie szerokich umiejętności językowych, pozwalających na swobodne operowanie językiem w bogatym repertuarze sytuacyjno-tematycznym, z uwzględnieniem tematyki kraju ojczystego.

3.Uzyskanie umiejętności językowych poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi.

4.Korzystanie z wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie nauki innego języka obcego oraz pozostałych przedmiotów.

5.Zapoznanie z elementami języka i normami socjokulturowymi, które pozwalają funkcjonować na rynku pracy. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Uczeń posługuje się dość bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych.

2.Uczeń rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje, relacje, wywiady, dyskusje, prelekcje), wypowiadane w naturalnym tempie.

3.Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu złożoności (np. listy, e-mail, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje, komiksy, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie.

4.Uczeń tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne.

5.Uczeń tworzy proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, kartkę pocztową, e-mail, historyjkę, list prywatny, życiorys, CV, list motywacyjny, wpis na blogu).

6.Uczeń reaguje ustnie w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach.

7.Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, list prywatny, formularz, e-mail, komentarz, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach.

8.Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie.

 

Historia

 

1.Różnorodność cywilizacji świata w przeszłości i obecnie.

2.Postęp a kryzysy cywilizacyjne. Konflikty społeczne.

3.Przemiany form gospodarowania od czasów najdawniejszych po współczesną rewolucję techniczną; historyczny rozwój kultury materialnej.

4.Państwo jako podstawowa forma zorganizowania społeczeństw; przemiany państw.

 

Po szkole podstawowej:

1.Wyjaśnia następstwa i genezy sytuacji historycznych oraz politycznych.

2. Omawia, opisuje i dokonuje porównań.

3. Definiuje podstawowe pojęcia historyczne.

4.Charakteryzuje nauki pomocnicze historii.

5.Wyjaśnia zasady krytycznej analizy i interpretacji różnych rodzajów źródeł historycznych.

6. Analizuje różne oceny historiografii, dotyczące dziejów ojczystych i powszechnych.

7.Charakteryzuje i analizuje systemy prawne i etyczne.

8. Charakteryzuje przemiany społeczne.

 

Wiedza o społeczeństwie

 

1.Jednostka – grupa – społeczeństwo. Struktura życia społecznego.

2.Prawidłowości życia społecznego. Instytucje. 

3.Konflikty społeczne, harmonia społeczna.

4.Samoorganizujące się społeczeństwo. Wzory obywatelskiego działania, rola interesów grupowych.

5.Społeczeństwo polskie we współczesnym świecie i jego problemy.

6.Etyka życia społecznego. Postawy prospołeczne (odwaga cywilna, prawdomówność, wrażliwość społeczna, solidarność). Korupcja i inne formy naruszania etyki życia społecznego - rozpoznawanie i przeciwdziałanie.

7.Kultura życia publicznego. Subkultury młodzieżowe. 

8.Demokracja i wartości, konflikty wartości w życiu publicznym. 

9.Prawa i obowiązki, cnoty obywatelskie, kultura polityczna.

10.Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

11. Pojęcie prawa, normy prawnej, przepisu prawa. 

12.Integracja europejska, Polska w Europie.

13.Ład międzynarodowy – konflikty i systemy bezpieczeństwa.

14.Problemy współczesnego świata.

 

Po szkole podstawowej:

1.Człowiek i społeczeństwo.

2.Społeczeństwo obywatelskie.

3.Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Prawa człowieka i ich ochrona.

5.Prawo w Rzeczypospolitej Polskiej.

7.Współczesne stosunki międzynarodowe.

8. Różnorodność kulturowa.

9. Struktura społeczna i problemy społeczne.

10.Aspekty etyczne życia społecznego.

11.Ład międzynarodowy.

12.Integracja Europejska.

13.Edukacja i nauka.

 

Matematyka

 

1.Prowadzenie prostego rozumowania.

2.Tworzenie strategii rozwiązywania problemu.

3.Stosowanie strategii.

4.Używanie prostych, znajomych obiektów jako odnośnika.

 

Po szkole podstawowej:

1.Prowadzenie prostego rozumowania.

2.Tworzenie strategii rozwiązywania problemu.

3.Stosowanie strategii.

4.Używanie prostych, znajomych obiektów jako odnośnika.

5. Korelacja przyswojonych zagadnień z innymi przedmiotami.

 

Fizyka

 

1.Oddziaływania w przyrodzie. Rodzaje oddziaływań w mikro- i makroświecie.

2.Porządek i chaos w przyrodzie. Procesy termodynamiczne, ich przyczyny i skutki. Procesy odwracalne i nieodwracalne.

3.Budowa i ewolucja Wszechświata.

4.Elementy metodologii nauk, metoda indukcyjna i hipotetyczno-dedukcyjna, metody statystyczne.

5.Narzędzia współczesnej fizyki. Współczesne obserwatoria astronomiczne. Osiągnięcia naukowe minionego wieku i ich znaczenie. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Przedstawia jednostki wielkości fizycznych, opisuje ich związki z jednostkami podstawowymi; przelicza wielokrotności i podwielokrotności.

2.Posługuje się materiałami pomocniczymi, w tym tablicami fizycznymi i chemicznymi oraz kartą wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych.

3.Prowadzi obliczenia szacunkowe i poddaje analizie otrzymany wynik.

4.Przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;

wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach.

5.Rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu; rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie wykresu.

6.Dopasowuje prostą do danych przedstawionych w postaci wykresu; interpretuje nachylenie tej prostej i punkty przecięcia z osiami;

7.Przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów i uwzględnia ich rozdzielczość.

8.Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń.

9.Wyznacza średnią z kilku pomiarów jako końcowy wynik pomiaru powtarzanego.

10.Posługuje się pojęciem niepewności pomiaru wielkości prostych; zapisuje wynik pomiaru wraz z jego jednostką oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności.

11.Przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych.

12.Wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu.

13.Przedstawia własnymi słowami główne tezy tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii.

14.Przedstawia wybrane informacje z historii odkryć kluczowych dla rozwoju fizyki.

 

Chemia

 

1.Chemia w życiu gospodarczym, społecznym i ochronie środowiska. Praktyczne zastosowania poznanych substancji chemicznych i zagrożenia powodowane niewłaściwym ich wykorzystaniem. 

 

Po szkole podstawowej:

1.Chemia wokół nas.

2.Elementy ochrony środowiska.

 

Biologia

 

1.Organizm człowieka jako zintegrowana całość i prawidłowe jego funkcjonowanie.

2.Zasady inżynierii genetycznej, zastosowanie biotechnologii.

3.Elementy ekologii i ochrony środowiska.

 

Po szkole podstawowej:

1. Chemizm życia.

2. Składniki organiczne.

3. Energia i metabolizm.

4. Budowa i fizjologia człowieka.

5. Ekspresja informacji genetycznej w komórkach człowieka.

6. Genetyka klasyczna.

7. Biotechnologia. Podstawy inżynierii genetycznej.

8. Ewolucja.

9. Ekologia.

10. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona.

 

Geografia

 

1.Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi – zjawiska, procesy, wzajemne zależności, zmienność środowiska w przestrzeni i w czasie, między innymi zmiany pogody i ich prognozowanie, klęski żywiołowe. Równowaga ekologiczna.

2.Funkcjonalne i przestrzenne powiązania oraz wzajemne zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka.

3.Problemy demograficzne społeczeństw.

4.Świat w fazie przemian społecznych, gospodarczych i politycznych. Modernizacja, restrukturyzacja, globalizacja. Biedni i bogaci współczesnego świata.

5.Konflikty zbrojne i inne zagrożenia społeczno-ekonomiczne.

 

Po szkole podstawowej:

1. Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane liczbowe oraz graficzna i kartograficzna ich prezentacja.

2. Ziemia we Wszechświecie: Ziemia jako planeta, następstwa ruchów Ziemi, ciała niebieskie, Układ Słoneczny, budowa Wszechświata.

3. Atmosfera: czynniki klimatotwórcze, rozkład temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego i opadów, ogólna cyrkulacja atmosferyczna, mapa synoptyczna, strefy klimatyczne i typy klimatów.

4. Hydrosfera: zasoby wód na Ziemi, morza, prądy morskie, sieć rzeczna, lodowce.

5. Litosfera: związek budowy wnętrza Ziemi z tektoniką płyt litosfery, procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi i ich skutki, skały.

6. Pedosfera i biosfera: procesy glebotwórcze, typy gleb, strefowość i piętrowość gleb oraz roślinności.

7. Podział polityczny i zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego świata: mapa podziału politycznego, system kolonialny i jego rozpad, procesy integracyjne i dezintegracyjne na świecie, konflikty zbrojne i terroryzm, podstawowe wskaźniki rozwoju.

8. Przemiany struktur demograficznych i społecznych oraz procesy osadnicze: rozmieszczenie i liczba ludności, przemiany demograficzne, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i religijne, kręgi kulturowe, sieć osadnicza, procesy urbanizacji, rozwój obszarów wiejskich.

9. Uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej: rola poszczególnych sektorów gospodarki w rozwoju cywilizacyjnym, procesy globalizacji, współpraca międzynarodowa, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne.

10. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo: czynniki rozwoju rolnictwa, struktura użytków rolnych, obszary upraw i chów zwierząt, zrównoważona gospodarka leśna, rybactwo (morskie i śródlądowe, akwakultura).

11. Przemysł: czynniki lokalizacji, przemysł tradycyjny i zaawansowanych technologii, deindustrializacja i reindustrializacja, struktura produkcji energii i bilans energetyczny, zmiany wykorzystania poszczególnych źródeł energii, dylematy rozwoju energetyki jądrowej.

12. Usługi: zróżnicowanie sektora usług, rola usług komunikacyjnych, edukacyjnych, finansowych i turystycznych oraz wymiany towarowej w rozwoju społeczno gospodarczym, rodzaje transportu, atrakcyjność regionów turystycznych świata.

13. Człowiek a środowisko geograficzne – konflikty interesów: wpływ działalności człowieka na atmosferę na przykładzie smogu, inwestycji hydrologicznych na środowisko geograficzne, rolnictwa, górnictwa i turystyki na środowisko geograficzne, transportu na warunki życia i degradację środowiska przyrodniczego, zagospodarowania miast i wsi na krajobraz kulturowy, konflikt interesów człowiek – środowisko, procesy rewitalizacji i działania proekologiczne.

14. Regionalne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski: podział na regiony fizycznogeograficzne, budowa geologiczna i zasoby surowcowe, ukształtowanie powierzchni, sieć wodna, warunki klimatyczne, formy ochrony przyrody, stan środowiska przyrodniczego.

15. Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura demograficzna, saldo migracji, struktura zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja i sieć osadnicza, warunki rozwoju rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, sieć transportowa, atrakcyjność turystyczna.

 

Wiedza o kulturze

 

1.Związki i zależności pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki oraz pomiędzy kulturą narodową i kulturą regionu.

2.Różne funkcje sztuki.

3.Ocena i interpretacja dzieł różnych dziedzin sztuki.

4.Różnorodne formy kontaktu z dziełami sztuki.

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

1.Postawa przedsiębiorczości. Mocne i słabe strony własnej osobowości, samoakceptacja, asertywność, inicjatywność, odpowiedzialność. 

2.Organizacja pracy. Zasady pracy zespołowej. Kierowanie i podejmowanie decyzji, z uwzględnieniem zasad etycznych obowiązujących w działalności gospodarczej oraz etyki pracy. 

3.Mobbing w miejscu pracy, sposoby przeciwdziałania.

4.Motywy aktywności zawodowej i gospodarczej człowieka. Rodzaje potrzeb. Zdolność do wyznaczania sobie celów i zadań. 

5.Funkcjonowanie rynku i gospodarki rynkowej. Rola norm etycznych w funkcjonowaniu rynku („kreatywna księgowość”, korupcja). 6.Gospodarstwa domowe – dochody i wydatki, inwestowanie własnych pieniędzy.

7.Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

8.Rynek pracy i bezrobocie.

9.Metody aktywnego poszukiwania pracy. Instytucje wspomagające aktywne poszukiwanie pracy. 

10.Etyka biznesu.

 

Po szkole podstawowej

1. Gospodarka rynkowa: przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej, gospodarka nakazowo- -rozdzielcza (centralnie planowana) i rynkowa, rodzaje rynków, podmioty gospodarki rynkowej, struktury rynkowe, mechanizm rynkowy, fazy cyklu koniunkturalnego, rola państwa w gospodarce, konsument na rynku.

2. Rynek finansowy: pieniądz i jego obieg, instytucje rynku finansowego, formy inwestowania, bank centralny i polityka pieniężna, bankowość komercyjna i spółdzielcza, podatki, ubezpieczenia, umowy bankowe i ubezpieczeniowe, ochrona klienta usług finansowych, etyka w finansach.

3. Rynek pracy: mierniki i wskaźniki, popyt i podaż na rynku pracy, kariera zawodowa, poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, formy zatrudnienia, systemy płac, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, bhp i organizacja pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, związki zawodowe, etyka w pracy.

4. Przedsiębiorstwo: klasyfikacje przedsiębiorstw, biznesplan, otoczenie przedsiębiorstwa, formy organizacyjno-prawne, procedury rejestracji i likwidacji, źródła finansowania działalności, analiza rynku, zarządzanie przedsiębiorstwem, praca zespołowa, marketing, wynik finansowy, formy opodatkowania, księgowość, negocjacje, etyka w biznesie i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Informatyka

 

1.Opracowywanie dokumentów o rozbudowanej strukturze zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł.

2.Rozwiązywanie zadań z zakresu różnych dziedzin nauczania z wykorzystaniem programów komputerowych i metod informatyki.

3. Podstawowe formy organizowania informacji w bazach danych spotykanych w otoczeniu ucznia. Wyszukiwanie informacji w bazach danych, formułowanie rozbudowanych zapytań.

4.Korzystanie z informacji związanych z kształceniem, pochodzących z różnych źródeł oraz komunikowanie się poprzez sieć.

5.Wspomaganie prezentacji prac uczniów z zastosowaniem programów komputerowych. Prezentacja w sieci.

6. Rozwój zastosowań komputerów. Prawne i społeczne aspekty zastosowań informatyki.

 

Po szkole podstawowej:

1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.

2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.

3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.

4. Rozwijanie kompetencji społecznych.

5. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.

 

Wychowanie fizyczne

 

1.Ćwiczenia doskonalące ruchowe umiejętności utylitarne i rekreacyjno-sportowe.

2.Zajęcia i imprezy sportowe.

3.Zajęcia i imprezy turystyczne i rekreacyjne.

4.Ćwiczenia relaksacyjne na rzecz zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

5.Samokontrola i samoocena rozwoju fizycznego, sprawności i umiejętności ruchowych.  

 

Po szkole podstawowej:

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.

2. Aktywność fizyczna.

3. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.

4. Edukacja zdrowotna.

5. Kompetencje społeczne.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

1.Zagrożenia w czasie pokoju i wojny. System obronności.

2.Psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych i sposoby radzenia sobie z nimi.

3.Stres i jego wpływ na zachowanie ludzi.

4.Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach:

5.Rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego.

 

Po szkole podstawowej:

1. Bezpieczeństwo państwa.

2. Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof).

3. Podstawy pierwszej pomocy.

4. Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym. Zachowania prozdrowotne.

 

Etyka

 

1.Etyka a pozostałe dyscypliny filozoficzne i nauki szczegółowe. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia.

2.Teorie i szkoły etyczne. Koncepcje etyczne w nurcie filozofii klasycznej.

3.Człowiek jako osoba i jego działanie. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Motywy podejmowanych decyzji.

4.Cel i sens ludzkiej egzystencji. Hierarchie celów. Szczęście w życiu ludzkim. Rozwój moralny i duchowy człowieka jako osoby. Rola oddziaływań wychowawczych.

5.Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia wartości. Wartości autoteliczne  i instrumentalne. Konflikt wartości. Wartości wybierane i realizowane. 

6. Prawo moralne, imperatyw moralny, w tym prawo naturalne. Dekalog jako podstawa życia moralnego. Problem relatywizmu moralnego i sposoby jego przezwyciężania.

7.Wymiar moralny życia człowieka.

8.Sprawności moralne. Samowychowanie.

9.Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego.

10.Etyczny wymiar życia szkolnego. Umiejętność życia z innymi i dla innych. Uczciwość. Problem „ściągania”. Wartości szczególnie cenione w życiu szkolnym.   

 

Po szkole podstawowej:

1. Elementy etyki ogólnej.

2. Wybrane zagadnienia etyki szczegółowej (praktycznej, stosowanej, zawodowej).

 

Edukacja czytelnicza i medialna

 

 

1.Wprowadzenie w technologię pracy umysłowej jako przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych.

2.Rozwijanie wiedzy na temat powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych.

3.Stwarzanie warunków dla samodzielnego sporządzania przez uczniów komunikatów medialnych.

4.Dostarczanie materiałów do krytycznej analizy przekazów informacyjnych (prasa, telewizja, reklama zewnętrzna).

 

 

Edukacja Ekologiczna

 

1.Umożliwienie prowadzenia badań w terenie.

2.Tworzenie warunków pozwalających integrować różne dziedziny wiedzy w celu zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju.

 

 

Edukacja Europejska

 

1.Budzenie zainteresowania sprawami dotyczącymi integracji europejskiej, działaniami Rządu w tym zakresie oraz skutkami integracji dla każdego mieszkańca Polski. 

2.Ułatwienie rozumienia głównych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.

3.Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w zdobywaniu informacji na temat Unii Europejskiej, w tym w językach obcych.

4.Wskazywanie konkretnych form i możliwości współpracy młodzieży oraz uczestnictwa w życiu publicznym zjednoczonej Europy.

 

 

Edukacja Filozoficzna

 

1.Ukazanie wkładu myśli filozoficznej w kulturę europejską i polską.

2.Przekazanie podstawowych informacji na temat pojęć, problemów, kierunków  i szkół filozoficznych.

3.Umożliwienie uczniom obcowania z tekstem filozoficznym.

 

 

Edukacja Prozdrowotna

 

1.Zwiększanie zainteresowania uczniów sprawami zdrowia i przekazywanie im rzetelnej wiedzy o różnych jego aspektach (zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe) oraz czynnikach sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. Wskazywanie najczęstszych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz możliwości ich eliminowania.

2.Tworzenie w szkole środowiska umożliwiającego uczniom praktykowanie prozdrowotnego stylu życia, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie  i swoje możliwości oraz udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach trudnych (wskazywanie osób, instytucji i organizacji wspierających w przypadku, między innymi, uzależnienia, przemocy w rodzinie i środowisku).

3.Rozwijanie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną w zakresie edukacji prozdrowotnej i rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów.

 

 

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe regionu

 

 

1.Dzieje regionu na tle historii Polski i Europy.

2.Specyfika przyrodnicza, społeczna, ekonomiczna, kulturowa regionu w relacji z innymi regionami Polski i Europy.

3.Przeszłość regionu, jego dziedzictwo kulturowe jako podstawa rozumienia współczesności regionu.

4.Perspektywy i szanse rozwoju regionu we współpracy krajowej i międzynarodowej.

5.Promocja regionu w kraju i za granicą. 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

1.Tożsamość i wielowymiarowość człowieka. Poczucie sensu życia.

2.Komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki negocjacji, empatia.

3.Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, seksualnych. 

4.Rozwój psychoseksualny człowieka w kolejnych fazach życia.

5.Wartości i pojęcia związane z płciowością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, rodzina, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości i budowaniu emocjonalnych więzi. Role kobiet i mężczyzn a panujące stereotypy.

6.Inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa.

7.Istota seksualności człowieka i jej aspekty. Integracja seksualna. 8.Komplementarność płci – wzajemne dopełnianie się płci w sferach fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. Rozumienie, akceptacja i szacunek dla osób płci odmiennej.

9.Istota, rodzaje i etapy rozwoju miłości. Różnice w przeżywaniu miłości.

10.Choroby przenoszone drogą płciową i zapobieganie im.

11.Trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, możliwości pomocy.

12.Normy zachowań seksualnych.

13.Problemy wierności, zaufania i dialogu.

14.Funkcje rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci w rodzinie.

15.Nieplanowana ciąża; sposoby szukania pomocy w sytuacjach trudnych.

16.Aborcja jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego- aspekty: prawny, medyczny i etyczny.

17.Konflikty w rodzinie i ich przyczyny. Sposoby rozwiązywania konfliktów.

18.Przemoc w rodzinie.

19.Zagrożenia życia społecznego: alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, pornografia.

20.Prawodawstwo dotyczące rodziny. Zawarcie małżeństwa, separacja , rozwód. Prawa i obowiązki małżonków i rodziców, prawa dziecka. Obowiązki państwa wobec rodziny.

21.Człowiek wobec niepełnosprawności, starości, choroby, umierania i śmierci, w tym w aspekcie życia rodzinnego.

 

Po szkole podstawowej:

1. Rodzina.

2. Dojrzewanie.

3. Seksualność człowieka.

4. Życie jako fundamentalna wartość.

5. Płodność.

6. Postawy.

Plastyka

Po szkole podstawowej:

1. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła.

2. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu o środki wyrazu, charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku.

3. Wprowadzenie w obszar działań instytucji profesjonalnie zajmujących się upowszechnianiem kultury w zakresie sztuk plastycznych, ekspresja twórcza podejmowana w związku z organizacją wystaw.

4. Wprowadzenie w zakres sztuk o charakterze multimedialnym, ekspresja twórcza w oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej.

Muzyka

Po szkole podstawowej:

1. Ekspresja muzyczna.

2. Muzyka w wymiarze multimedialnym oraz twórcze wykorzystywanie współczesnych narzędzi komunikacji dźwiękowej, wizualnej i audiowizualnej.

3. Wprowadzenie w obszar działań instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej.

Historia muzyki

Po szkole podstawowej:

1. Muzyka w ujęciu historycznym – periodyzacja, język, właściwości i charakterystyka.

2. Analiza i interpretacja dzieł muzycznych.

3. Tworzenie wypowiedzi związanych z historią i kulturą muzyczną.

Historia sztuki

Po szkole podstawowej:

1. Rozwijanie zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki w kontekście ich uwarunkowań kulturowych, środowiskowych, epok, kierunków, stylów i tendencji w sztuce.

2. Zapoznawanie z najwybitniejszymi dziełami w zakresie architektury i sztuk plastycznych.

3. Zapoznawanie z dorobkiem najwybitniejszych twórców dzieł architektury i sztuk plastycznych.

4. Kształcenie w zakresie rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych z dziełami sztuki, ich strukturą i formą, tematyką oraz techniką wykonania.

5. Zapoznanie ze zbiorami najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki na świecie i w Polsce, a także z funkcją mecenatu artystycznego oraz jego wpływem na kształt dzieła sztuki.

 

Zadania szczególnie ważne, realizowane ze względu na istniejące potrzeby nie tylko środowiska społecznego, ale i ze względu na zagrożenia wynikające z zachodzących zmian we współczesnym świecie.

 

CEL

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Sposób

monitorowania i

kontroli

Diagnoza czynników chroniących oraz czynników ryzyka występujących w środowisku szkolnym

Diagnoza potrzeb i problemów szkoły.

 

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęcie działań zmierzających do zapoznania się z istniejącymi zagrożeniami.

 

 

Integracja zespołów klasowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analiza dokumentów szkolnych.

2. Rozmowy z rodzicami, uczniami, wychowawcami.

3. Badania ankietowe.

4. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę.

5. Obserwacja uczniów i rozpoznawanie warunków ich życia.

 

 

1. Prowadzenie lekcji wychowawczych oraz zajęć warsztatowych mających na celu integrację zespołów klasowych.

2. Prowadzenie lekcji wychowawczych z zakresu komunikacji oraz nabywania umiejętności interpersonalnych.

3. Uwrażliwianie uczniów na jakość oraz sposób wypowiadanych komunikatów.

4. Nauka nabywania społecznie pożądanych nawyków.

5. Konsultacje indywidualne.

6. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

higienistka szkolna

 

 

wychowawcy klas

 

wszyscy nauczyciele

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

 

wyniki ankiet

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole poprzez przeciwdziałanie wszelkim przejawom agresji słownej i wulgarności na terenie szkoły i poza nią.

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania wśród podopiecznych agresji werbalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania zmierzające do ograniczenia wulgarności wśród uczniów

 1. Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy sygnał o wszelkich przejawach wulgaryzmów werbalnych.
 2. Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.
 3. Uwrażliwienie na wszechobecność jawnych i ukrytych wzorców przemocy w ofertach kulturowych kierowanych do młodzieży i przeciwstawianie się im.
 4. Zacieśnianie współpracy między RP a społecznością uczniowską.
 5. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty agresji.
 6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • utrwalanie pożądanego zachowania i nadawania komunikatów w stosunkach interpersonalnych,
 • poznanie zasad poprawnej komunikacji,
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z agresywnych zachowań w komunikacji elektronicznej,
 • uświadomienie prawidłowej komunikacji pozawerbalnej i kształtowania umiejętności wyrażania uczuć poprzez gest, mimikę i ruch,
 • uświadomienie uczniom występowania barier komunikacyjnych poprzez obrazowanie ich w różnego rodzaju symulacjach,
 • kształtowanie tolerancji wobec innych i ich „inności”,
 • kształtowanie umiejętności intrapersonalych a w szczególności samoświadomości, samooceny, samodyscypliny,
 • kształtowanie empatii,
 • ćwiczenia asertywności w tym pozytywnych i negatywnych jej aspektów,
 • uświadamianie uczniom roli i znaczenia pozytywnego autorytetu.
 1. Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego 
 2. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowe, rodzinnej.
 3. Pedagogizacja rodziców, pomoc doraźna.

 

 1. Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy przejaw wulgarności na jej terenie i poza nią.
 2. Wyczulenie uczniów na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.
 3. Uwrażliwienie na wszechobecność jawnych i ukrytych wulgaryzmów w ofertach kulturowych kierowanych do dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem Internetu i przeciwstawianie się im.
 4. Zacieśnianie współpracy między RP a społecznością uczniowską.
 5. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty agresji zgodnie z WSO.
 6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych  (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • rozwijanie przez młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć,
 • uczenie sposobów przeciwstawiania się wulgarnym zachowaniom kolegów,
 • kształtowanie umiejętności świadomej rezygnacji z używania wulgaryzmów
  w kontaktach interpersonalnych,
 • kształtowanie krytycyzmu wobec kulturowych „krzyków mody”,
 • kształtowanie umiejętności intrapersonalych a w szczególności samoświadomości, samooceny, samodyscypliny,
 • kształtowanie zachowań asertywnych,
 • wzmacnianie umiejętności świadomej rezygnacji z obcowania z wulgaryzmami w kulturze i sztuce,
 • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi z innymi, ukazanie znaczenia presji grupy.
 1. Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego

8.Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej.

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

wszyscy nauczyciele

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

rodzice

 

bibliotekarz szkolny

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

personel pomocniczy

 

 

 

 

wychowawcy

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

pedagog szkolny

rodzice

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

(karta obserwacji zachowań agresywnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

szkolnej

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

(karta obserwacji zachowań agresywnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole poprzez przeciwdziałanie wszelkim przejawom  przemocy agresji fizycznej na terenie szkoły i poza nią

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania wszelkich przejawów agresji               i rozwiązywania konfliktów za pomocą  siły fizycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęcie działań zmierzających do przeciwdziałania wzajemnemu dokuczaniu sobie.

 1. Reagowanie wszystkich pracowników szkoły na każdy przejaw agresji na jej terenie i poza nią.
 2. Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.
 3. Uwrażliwienie na wszechobecność jawnych i ukrytych wzorów przemocy
  w ofertach kulturowych kierowanych do dzieci i przeciwstawianie się im.
 4. Zapoznanie uczniów z dokumentami dotyczącymi praw człowieka i konsekwencjami ich nieprzestrzegania.
 5. Zacieśnianie współpracy między RP
  a społecznością uczniowską.
 6. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty agresji zgodnie z WSO szkoły oraz stosowanie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci
  i młodzieży demoralizacją.
 7. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • rozwijanie przez młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć,
 • rozwijanie rozumienia źródeł zachowań agresywnych i ich skutków osobistych
  i społecznych,
 • uczenie sposobów przeciwstawiania się agresywnym zachowaniom kolegów,
 • ukazywanie i ćwiczenie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję,
 • kształtowanie krytycyzmu wobec kulturowych „krzyków mody”,
 • wzmacnianie umiejętności świadomej rezygnacji z obcowania z przemocą w kulturze i sztuce,
 • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi z innymi, ukazanie znaczenia presji grupy.
 1. Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego
 2. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej:
 • uświadamianie rodzicom problemu,
 • wspólne szukanie przyczyn,
 • uczulenie rodziców na skutki zachowań agresywnych.
 1. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami, powiadamianie ich o wszelkich aktach agresji.

11. Współpraca z pedagogiem szkolnym, policją i Sądem dla Nieletnich w Wodzisławiu Śl

 

 

 • Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy przejaw znęcania i dokuczania  na terenie placówki i poza nią.
 • Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i wyrażania niechęci w Internecie.
 • Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.
 • Uwrażliwienie na wszechobecność jawnych i ukrytych wzorów przemocy i znęcania w ofertach kulturowych kierowanych do dzieci i przeciwstawianie się im.
 • Zacieśnianie współpracy między RP a społecznością uczniowską.
 • Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty agresji zgodnie z WSO poszczególnych szkół.
 • Prowadzenie zajęć profilaktycznych bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem

 szczególnej uwagi na:

 • rozwijanie rozumienia źródeł i skutków osobistych i społecznych tzw. „fali”
 • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi z innymi, ukazanie znaczenia presji grupy,
 • pobudzanie do znajdywania dróg rozwiązań trudnych sytuacji,
 • uświadomienie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami oraz roli, jaką mogą odegrać inni,
 • doskonalenie zachowań empatycznych,
 • uczenie tolerancji i szacunku dla odmiennego zdania, wyznania i światopoglądu kolegów.
  • Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego.
  • Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej.
  • Współpraca z pedagogiem szkolnym, policją i Sądem dla Nieletnich.
  • Pedagogizacja rodziców, pomoc doraźna.

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

personel pomocniczy

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

pedagog szkolny

 

 

 

 

wychowawcy

pedagog szkolny

rodzice

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

personel pomocniczy

 

bibliotekarz szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

personel pomocniczy

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy klas

rodzice

 

analiza dokumentacji szkolnej:

dzienniki lekcyjne,

dziennik pedagoga szkolnego

 

kwestionariusze wywiadu z pracownikami szkoły

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

(karta obserwacji zachowań agresywnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ankieta dla uczniów

 

 

analiza dziennika pedagoga szkolnego

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami,

 

notatki służbowe

 

notatki służbowe

 

 

 

 

Kwestionariusze wywiadu z pracownikami szkoły

ankieta dla uczniów

 

 

 

 

 

 

kwestionariusze wywiadu z uczniami

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

 

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami,

 

notatki służbowe

 

Promocja zdrowia, profilaktyka uzależnień, ograniczanie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego oraz umożliwianie powrotu do normalnego życia wolnego od uzależnień. Profilaktyka przeciwdziałania występowaniu chorób cywilizacyjnych.

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. Uwrażliwienie uczniów na konieczność uczęszczania na zajęcia z wychowania  fizycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność dokonywania świadomych wyborów w sprawie własnego zdrowia.

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 

 

 

 

Redukcja czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących młodzież przed środkami psychoaktywnymi.

LW - pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja zdrowego stylu życia, opóźnianie wieku inicjacji seksualnej („poczekaj do dorosłości”.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczanie palenia przez młodzież papierosów, zażywania tabaki oraz alkoholu, przeciwdziałanie pogłębianiu się patologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja zdrowego stylu życia, ograniczanie głębokości i przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego w związku z uzależnieniem od czynności /hazard, gry komputerowe, jedzenie, opalanie w solarium, telewizja, piercing/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych

1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

 • zasady bhp
 • spotkania, pogadanki z higienistką szkolną, lekarzem
 • pierwsza pomoc

 

2. Prowadzenie lekcji wychowawczych oraz warsztatów przeciwdziałających zjawisku anoreksji i bulimii.

3. Uwrażliwienie młodzieży na jakość zdrowego stylu życia.

4. Prowadzenie zajęć / warsztatów na temat uzależnienia od komputera i Internetu, występowaniu, diagnozie oraz zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym

5. Pedagogizacja rodziców, pomoc doraźna.

6. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

1. Udział w zajęciach sportowych.

2. Udział w wycieczkach pieszych, rajdach rowerowych.

3. Wspólne zabawy na świeżym powietrzu (festyny, ogniska itp.)

4. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych).

5. Realizacja programu Erasmus+

 

 

 

 1. Wykrywanie osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 2. Dostarczenie uczniom wiedzy na temat szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych /opiaty, konopie indyjskie, substancje uspokajające i nasenne, kokaina, amfetamina, substancje halucynogenne, nikotyna, lotne rozpuszczalniki, alkohol/.
 3. Dostarczanie podstawowej wiedzy na temat istoty, rodzajów, sposobów powstawania i możliwości leczenia uzależnień.

Podanie informacji na temat współuzależnienia oraz możliwości zakażenia HIV i AIDS

 1. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych oraz lekcji wychowawczych mających na celu:
 • rozwijanie u młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć,
 • kształtowanie umiejętności nazywania przeżywanych emocji,
 • kształtowanie umiejętności intrapersonalych a w szczególności samoświadomości, samooceny, samodyscypliny.
 • pobudzanie do znajdywania dróg rozwiązań trudnych sytuacji,
 • uświadamianie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami oraz roli, jaką mogą odegrać inni ludzie,
 • kształtowanie postawy asertywnej
  i asertywnego odmawiania.
 1. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej.

 

 

 

 

 1. Uświadomienie wychowankom rozległości pojęcia zdrowia.
 2. Uświadomienie zależności między określonymi zachowaniami a zdrowiem.
 3. Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia poprzez znajomość swojego ciała, prawidłowe i zdrowe odżywianie się, życie zgodne z zasadami higieny.
 4. Uczenie sposobów zdrowego i aktywnego zagospodarowywania czasu wolnego - profilaktyka alternatyw.
 5. Uświadomienie młodym ludziom zagrożeń dla zdrowia, wynikających ze wczesnego spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, sterydów i leków bez zaleceń lekarza.
 6. Kształtowanie umiejętności asertywnego odmawiania.
 7. Kształtowanie nawyków odpowiedzialności za własne czyny.

 

 1. Wykrywanie osób o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności.
 2. Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy sygnał o paleniu i piciu alkoholu przez młodzież na terenie placówki i poza nią.
 3. Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.
 4. Zacieśnianie współpracy między RP a społecznością uczniowską.
 5. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na patologię zgodnie z WSO oraz stosowanie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci
  i młodzieży demoralizacją.
 6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • zapoznanie uczniów z pojęciem i istotą uzależnienia,
 • uświadomienie skutków palenia i picia alkoholu w tak młodym wieku,
 • uczenie postawy asertywnej,
 • kształtowanie umiejętności asertywnego odmawiania,
 • kształtowanie krytycyzmu wobec reklam tytoniu i alkoholu,
 • kształtowanie empatii i niesienia pomocy osobom uzależnionym,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne działania.
 • kształtowanie umiejętności intrapersonalnych, a w szczególności samoświadomości, samooceny, samodyscypliny.

 

 1. Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego.
 2. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej:
 • uświadamianie rodzicom problemu,
 • wspólne szukanie przyczyn,
 • uczulenie rodziców na skutki inicjacji tytoniowej i alkoholowej .
 1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

 

 1. Wykrywanie osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 2. Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat istoty, sposobu powstawania i możliwości leczenia tego typu uzależnień. Przedstawienie informacji na temat współuzależnienia.
 3. Kształtowanie odpowiednich postaw wobec kulturowych „krzyków mody” i prostowanie obiegowo przyjętych opinii na tematy z wiązane z  tego typu uzależnieniami.
 4. Dostarczenie podopiecznym bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych – profilaktyka alternatyw.
 5. Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu - profilaktyka alternatywna.
 6. Stymulowanie umiejętności rozładowywania napięć emocjonalnych poprzez różne formy relaksacji.
 7. Budowanie pozytywnego i realnego obrazu własnej osoby (moje mocne strony, jak mnie postrzegają, co chciałbym zmienić u siebie)
 8. Pedagogizacja rodziców, pomoc doraźna.
 9. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

10. Realizacja programu Erasmus+

 

 

1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych).

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

nauczyciele wychowania fizycznego

wszyscy nauczyciele

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

bibliotekarz szkolny

 

wszyscy nauczyciele

higienistka szkolna

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

higienistka szkolna

 

wychowawcy

bibliotekarz szkolny

 

wszyscy nauczyciele

(zwłaszcza nauczyciele przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania fizycznego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny,

 

higienistka szkolna,

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

higienistka szkolna,

 

wychowawcy

 

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

pedagog szkolny

 

higienistka szkolna

 

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

personel pomocniczy

 

 

 

wszyscy pracownicy szkoły

 

 

pedagog szkolny

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

wychowawcy

rodzice

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

wszyscy nauczyciele (zwłaszcza nauczyciele wychowania fizycznego)

 

bibliotekarz szkolny

 

higienistka szkolna

pedagog szkolny

wychowawcy

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

Pedagogicznej,

 

ankieta dla uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

szkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

wywiady z wychowawcami

nauczycielami dyżurującymi podczas przerw międzylekcyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza dokumentacji pedagogicznej

 

Przeciwdziałanie zaniedbywaniu obowiązku szkolnego oraz redukcja wynikających z tego trudności edukacyjnych

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów z różnorodnymi trudnościami

 

 

Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie wagarom szkolnych

 

 

 

 

Pomoc uczniom mającym trudności dyslektyczne

 

 

Umiejętność gospodarowania czasem wolnym

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

Umiejętność dokonywania świadomego wyboru zawodu oraz drogi kształcenia w ramach doradztwa zawodowego.

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 

1. Wykrywanie osób z zaistniałymi problemami rodzinnymi, osobistymi oraz wychowawczymi.

2. Szybka reakcja na zaistniałe problemy ucznia.

3. Systematyczna i konsekwentna współpraca pedagoga szkolnego z wychowawcami klas.

5. Realizacja programu Erasmus+

 

 1. Szybka reakcja na pogorszenie wyników w nauce, nieusprawiedliwione godziny lekcyjne.
 2. Systematyczne i konsekwentne informowanie o niepowodzenia szkolnych. Praca nad efektywniejszą współpracą z rodzicami.
 3. Ćwiczenia psychoedukacyjne skierowane na:
 1. zwiększenie motywacji własnej uczniów,
 2. przedstawienie technik samodoskonalenia,
 3. ćwiczenia szybkiego i efektywnego uczenia się,
 4. umiejętność wykonywania pomocnych notatek,
 5. przygotowanie uczniów do wzajemnej pomocy w nauce,
 6. techniki relaksacyjne rozładowujące stres.
  1. Rzetelne i systematyczne informowanie uczniów o kryteriach oceniania. Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi prawami i regulaminami szkolnymi.
  2. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

1. Analiza przyczyn nieobecności w szkole.

2. Systematyczna współpraca z rodzicami.

3. Szybka reakcja nauczycieli oraz wychowawców klas.

 

 

1. Prowadzenie zajęć z uczniami dyslektycznymi.

2. Współpraca z Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl.

 

 

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz prowadzonych poza szkołą.

2. Udział w wycieczkach oraz imprezach klasowych i szkolnych.

3. Uwrażliwianie uczniów na jakość gospodarowania czasem wolnym.

4. Aktywizowanie uczniów, poprzez prowadzenie lekcji oraz zajęć warsztatowych z zakresu:

 • orgiami, komunikacji interpersonalnej,
 • zajęć z biblioterapii, bajkoterapii

 

 

1. Udział w zajęciach warsztatowych ułatwiających podjęcie decyzji o wyborze zawodu.

2. Korzystanie z ofert PPP (udział w zajęciach warsztatowych oraz targach edukacyjnych).

3. Prowadzenie lekcji wychowawczych oraz zajęć indywidualnych w tym zakresie.

4. Aktywne metody poszukiwania odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia.

wychowawcy

pedagog szkolny

rodzice

bibliotekarz szkolny

wszyscy nauczyciele

 

 

wychowawca

pedagog szkolny

 

wychowawcy

pedagog szkolny

rodzica

 

pedagog szkolny

 

 

 

wszyscy nauczyciele

wychowawca

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

wszyscy nauczyciele

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

bibliotekarz szkolny

 

sprawozdanie pedagoga szkolnego

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

 

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

dziennik pedagoga szkolnego, indywidualne karty uczniów

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole oraz   edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

poprzez naukę zasad tolerancji wobec osób chorych i niepełnosprawnych

Praca na rzecz „innych”

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

 

Kształcenie wrażliwości uczniów na cierpienie innych

 

 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych w poszukiwaniu własnych doświadczeń (wolontariat)

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Bezpieczeństwo w mediach.

1. Uwrażliwianie na „innego”.

2. Prowadzenie lekcji wychowawczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tolerancję

 wobec osób chorych oraz niepełnosprawnych.

 

1. Zaciśnięcie współpracy z instytucjami pomocy oraz opieki chorym i niepełnosprawnym.

2. Aktywny udział uczniów w wolontariacie.

 

 

 

 

 

1. Zaciśnięcie współpracy z rodzicami uczniów oraz uczniami.

2. Aktywny udział w indywidualizowaniu pracy z uczniem.

 

pedagog szkolny

wychowawcy

 

 

 

pedagog szkolny

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

Wychowawcy

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole poprzez wdrażanie elementów prawa i jego konsekwencje

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Wychowanie do wartości.

Podjęcie działań zmierzających do zapoznania się z elementami prawa pracy, prawa karnego, praw oraz obowiązków ucznia. Bezpieczeństwo w mediach.

 

 

 

 

 

Wolność, godność, obowiązek obywatelski

1. Organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu wybranej tematyki prawa.

2. Prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych.

3. Prowadzenie spotkań z rodzicami.

4. Gazetki tematyczne.

5. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 1. Włączanie się w akcje promujące pozytywne postawy obywatelskie,
 2. Udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym,
 3. Udział w konkursach historycznych
 4. Apele okolicznościowe
 5. Udział w projektach i przedsięwzięciach o tematyce historycznej

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele historii, j. polskiego , WOS

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dzienniki lekcyjne)

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole poprzez ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny

Działania szkoły na rzecz zdrowia

i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności oraz asertywnej postawy społecznej

1. Prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych oraz zajęć warsztatowych.

2. Spotkania ze specjalistami.

3. Konsekwentne reagowanie pracowników szkoły na wszelkie przejawy nieodpowiedzialnego zachowania.

4. Spotkania z rodzicami.

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

Bezpieczny dla siebie i innych – profilaktyka występowaniu wypadków.

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Akcje profilaktyczne DOPALACZOM STOP

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, podjęcie działań zmierzających do zapoznania z prawnymi, społecznymi oraz emocjonalnymi skutkami wypadków.

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 

 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, uwrażliwianie na podejmowanie nieprzemyślanych decyzji

 

 

 

1. Prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych oraz zajęć warsztatowych.

2. Spotkania ze specjalistami.

3. Prowadzenie spotkań z rodzicami.

4. Gazetki tematyczne.

 

 

 

 

 

 

 

1. Prowadzenie pogadanek, lekcji wychowawczych.

2. gazetki tematyczne

 

 

 1. Realizacja programów i akcji proponowanych

przez przedstawicieli policji, sanepidu oraz innych instytucji tj.: policja, straż miejska, Służba Celna, Straż Graniczna,

 1. Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz lekcji wychowawczych,
 2. Spotkania ze specjalistami w poszczególnych dziedzinach zdrowia i profilaktyki,
 3. Realizacja programów i akcji proponowanych przez przedstawicieli sanepidu.

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

Zapobieganie pandemii COVID-19

Podjęcie działań zmierzających do ograniczenia ryzyka wynikającego z występowania pandemii COVID-19

 

 

 

 

 

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego

 

 

1. Informowanie uczniów o zagrożeniu związanym z COVID-19 przez prowadzenie lekcji wychowawczych.

2. Umieszczanie broszur i plakatów informacyjnych na terenie szkoły.

3. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.

4. Inicjatywy dotyczące przeciwdziałaniu COVID -19: zakup rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji powierzchni, mydeł dezynfekujących oraz ozonatora.

 

 

1. Prowadzenie działań przez pedagoga i nauczycieli mających na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz rozwijanie i kształtowanie relacji społecznych.

2. Udzielanie wsparcia uczniom.

3. Kierowanie uczniów do poradni specjalistycznych.

 

 

Wychowawcy dyrekcja, pedagog, higienistka, wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Analiza dokumentacji szkolnej, sprawozdania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza dokumentacji pedagogicznej

 

Promocja zdrowia – profilaktyka chorób zakaźnych

Dostarczanie uczniom informacji na temat chorób zakaźnych,
sposobów zapobiegania oraz możliwości leczenia.
Uświadamianie młodzieży ryzykownych zachowań,
sprzyjających rozprzestrzenianiu się chorób.

 1. Przeprowadzenie w klasach zajęć profilaktycznych lub pogadanek.
 2. Konkursy profilaktyczne z zakresu wiedzy na temat chorób zakaźnych.

 pielęgniarka szkolna, nauczyciel biologii, pedagog szkolny,

wychowawcy

Analiza dokumentacji pedagogicznej (dzienniki lekcyjne, dziennik pedagoga)

Promocja zdrowia – dbanie o higienę osobistą

Kształtowanie postaw dbałości o własne ciało.

Uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania właściwej higieny osobistej.

1. Organizowanie spotkań z higienistką szkolną oraz położną.

2.Przystąpienie do programu "Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny" Fundacji Kulczyk

Higienistka szkolna,

Pedagog szkolny, wychowawcy

 

Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

Uwzględnianie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa

1.Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów.

3.Udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom.

 

Pedagog szkolny,

wszyscy nauczyciele

Analiza dokumentacji pedagogicznej

Roztropne korzystanie w procesach edukacyjnych z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 1. Udział w programach, projektach oraz konkursach.
 2. Doskonalenie umiejętności na zajęciach z informatyki.
 3. Uczenie zachowania wszelkich zasad bezpiecznego korzystania z sieci.

Wszyscy nauczyciele, szczególnie nauczyciele informatyki,

 

Analiza dokumentacji (dzienniki, sprawozdania)

Wychowanie prorodzinne.

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

1.Realizacja tematów związanych z wychowaniem do życia w rodzinie.

2.Realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

3.Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i rodziców.

4.Angażowanie rodziców w życie szkoły.

5.Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę.

Wychowawcy, pedagog szkolny, wszyscy nauczyciele

Analiza dokumentacji (dzienniki lekcyjne, dziennik pedagoga szkolnego)

Wychowanie do wartości.

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie postaw szlachetności i zaangażowania społecznego oraz dbałości o zdrowie.

1. Realizacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

2. Pogadanki z uczniami.

3.Wskazywanie uczniom konsekwencji ich zachowania.

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

Analiza dokumentacji (dzienniki, ewaluacja szkolnego programu wychowawczo- profilaktycz-nego

Wychowanie patriotyczne.

Szersze udostępnianie kanonu edukacji klasycznej, patriotycznej oraz dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

1.Prowadzenie lekcji historii oraz języka polskiego.

2.Poznawanie polskiej kultury, ukazywanie osiągnięć duchowych i materialnych.

3.Wycieczki edukacyjne

Nauczyciele historii, języka polskiego, wos,

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Analiza dokumentacji (dzienniki lekcyjne, karty wycieczek szkolnych)

Rozwój osobisty i zawodowy uczniów.

Planowanie rozwoju osobistego i zawodowego uczniów

1.Rozwijanie zainteresowań i umiejętności zawodowych.

2.Organizowanie zajęć z doradztwa zawodowego.

3.Współpraca z SzOK oraz MCK

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny

Analiza dokumentacji (dzienniki lekcyjne)

Wychowanie ekologiczne.

Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

1.Prowadzenie lekcji przyrody, geografii, biologii, chemii.

2.Udział w akcjach mających na celu ochronę środowiska.

3.Kształtowanie u młodzieży ekologicznych nawyków.

Nauczyciele przyrody, geografii, biologii, chemii,

wychowawcy

Analiza dokumentacji (dzienniki lekcyjne)

VIII. EWALUACJA

Ewaluacja prowadzona jest w celu sprawdzenia, czy realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego przebiega zgodnie z założeniami, czy uzyskuje się przewidziane efekty i czy nie zachodzi potrzeba wprowadzenia korekt w programie. Ewaluacja przeprowadzana będzie pod koniec każdego roku szkolnego w formie zbierania opinii uczniów i nauczycieli na podstawie ankiet ewaluacyjnych oraz zbierania opinii przedstawicieli Rady Rodziców. Źródłem informacji będą opinie uczniów i wychowawców, dokumenty przebiegu nauczania.

Wyniki ewaluacji zostaną opracowane w postaci sprawozdania. Sprawozdanie będzie udostępnione osobom zainteresowanym: dyrekcji szkoły, radzie pedagogicznej, rodzicom uczniów.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Tematyka lekcji wychowawczych w klasie Ia
 2. Tematyka lekcji wychowawczych w klasie IIa
 3. Tematyka lekcji wychowawczych w klasie IIb
 4. Tematyka lekcji wychowawczych w klasie IIIa oraz IIIb
 5. Tematyka lekcji wychowawczych w klasie IIIc
 6. Tematyka lekcji wychowawczych w klasie IIId
Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 14:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  03‑09‑2014 14:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑10‑2021 10:44:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie