Regulamin Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach


Regulamin Rady Rodziców

przy Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich

w Rydułtowach

 

Podstawa prawna:

art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity - Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły i działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

ROZDZIAL II

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 

Do zadań Rady Rodziców należy:

1) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły oraz wnioskowania do innych organów w tym zakresie,

2) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

3) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad wydatkowania tych funduszy,

4) opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli (art. 9c ust. 6 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - tekst jednolity Dz.U. Nr 97 z 2006 r., poz. 674 z późn. zm.),

5) uczestniczenie w komisji konkursowej (art. 36a ust. 5 pkt 1b Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity - Dz.U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zm.),

6) pomoc Dyrektorowi Szkoły w opracowaniu programu rozwoju szkoły,

7) organizowanie i wymiana doświadczeń wychowawczych między rodzicami,

8) udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań,

9) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku.

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I TRYB PRACY RADY RODZICÓW

 

Struktura wewnętrzna:

1) na spotkaniu rodziców ucznia danego oddziału reprezentuje jeden rodzic,

2) ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybiera spośród siebie, w głosowaniu tajnym, Radę Oddziałową Rodziców składającą się z 3 osób,

3) Oddziałowa Rada Rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, skarbnika i sekretarza,

4) w skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu z Rad Oddziałowych Rodziców,

5) najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców, które winno być zwoływane przynajmniej raz w roku szkolnym,

6) plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:

- Przewodniczącego Rady Rodziców i Zarząd Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,

- Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców,

7) działalnością Rady Rodziców kieruje Zarząd. W skład Zarządu wchodzi przewodniczący Rady Rodziców oraz członkowie w składzie od 3 do 5 osób,

8) członkowie Zarządu dokonują ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu i wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza,

9) Zarząd Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły,

10) Radę Rodziców na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący Rady Rodziców lub wyznaczona przez Zarząd osoba spośród członków Rady Rodziców,

11) Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego i jego zastępcę,

12) Przewodniczący Rady Rodziców, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców oraz Oddziałowych Rad Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

 

ROZDZIAŁ IV

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RAD ODDZIAŁOWYCH ORAZ RADY RODZICÓW

 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców:

1) wybory do Oddziałowych Rad, Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej odbywają się w każdym roku szkolnym w trybie głosowania tajnego, nie później niż do 25 września każdego roku szkolnego,

2) Przewodniczący Rady Rodziców, Zarząd Rady Rodziców i członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez przedstawicieli Oddziałowych Rad tworzących Radę Rodziców w głosowaniu tajnym,

3) lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu,

4) zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie zgodę na kandydowanie,

5) wybrani zostają Ci kandydaci, którzy uzyskali w głosowaniu tajnym największą liczbę głosów uczestników prawomocnego zebrania,

6) w przypadku równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie,

7) nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na swoim pierwszym posiedzeniu,

8) ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Oddziałowej Rady Rodziców i Rady Rodziców:

1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania takich jak: komisja regulaminowa, komisja wyborcza (wybory do tych funkcji i komisji są jawne),

2. sprawozdanie ustępującego organu ze swej działalności,

3. w przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu organowi,

4. informacja odpowiednio wychowawcy/dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu klasy/szkoły,

5. wystąpienie zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,

6. dyskusja programowa,

7. uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych Oddziałowej Rady Rodziców lub Rady Rodziców,

8. wybory odpowiednio nowych organów:

- Oddziałowej Rady Rodziców i przedstawicieli Rady Rodziców w trakcie zebrania w poszczególnych oddziałach,

- Przewodniczącego Rady Rodziców, Zarządu Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu plenarnym Rady Rodziców,

9) sprawozdanie komisji skrutacyjnej - ukonstytuowanie się nowych organów po wyborach.

 

ROZDZIAŁ V

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE

 

Tryb podejmowania uchwał:

1) uchwały zapadają zwykłą większością głosów przedstawicieli Oddziałowych Rad uczestniczących w zebraniu w głosowaniu jawnym zarówno Rady Rodziców jak i Zarządu Rady Rodziców, w obecności, co najmniej połowy składu organu.

2) listę uczestników posiedzenia organu ustala każdorazowo przewodniczący lub sekretarz,

3) uchwały są zapisywane w księdze protokołów Rady Rodziców,

4) w przypadku, jeśli uchwały i inne decyzje byłyby sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły Dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie,

5) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

ROZDZIAŁ VI

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW

 

Plan pracy:

1) plenarne posiedzenia Rady Rodziców są zwoływane przez Zarząd Rady Rodziców, nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolnym,

2) zebrania plenarne Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek Oddziałowych Rad Rodziców,

3) posiedzenia Rady Rodziców i Zarządu Rady Rodziców są protokołowane w Księdze Protokołów,

4) posiedzenia Komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnym posiedzeniem Rady Rodziców,

5) Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Rady Rodziców, Oddziałowej Rady Rodziców, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 20 osób,

6) ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW

 

1) Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

a) ze składek rodziców,

b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Zarząd Rady Rodziców,

c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,

2) wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców:

a) jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składek w pełnej wysokości tylko przez jedno dziecko,

b) Rada Rodziców może obniżyć lub całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna (wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawcy do Rady Rodziców),

3) wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie "Preliminarza wydatków Rady Rodziców" zatwierdzonego na dany rok szkolny przez Zarząd Rady Rodziców,

4) Zarząd Rady Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących opłat i przelewów,

5) do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych upoważniony jest Dyrektor szkoły, inny przedstawiciel i Przewodniczący Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZADANIA ODDZIAŁOWEJ RADY RODZICÓW

 

Zadaniem Oddziałowej Rady Rodziców jest:

1) realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy,

2) dostosowanie zadań zawartych w rozdziale II do konkretnych potrzeb klasy, wyrażanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA CZLONKOW RADY RODZICÓW

 

Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy w szczególności:

a) dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w rozdziale II,

b) dokonanie podziału zadań i obowiązków między członkami Zarządu Rady Rodziców,

c) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami uczniów w szkole oraz włączanie ich do realizacji planu pracy,

d) reprezentowanie Rady Rodziców w komisji konkursowej na zasadach określonych w art. 3a ust. 5 pkt 1b Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity - Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zm.),

e) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

f) przekazywanie opinii i postulatów wobec Dyrektora szkoły,

g) akceptowanie pod względem formalnym i merytorycznym finansowych dokumentów źródłowych dotyczących gospodarki funduszami Rady Rodziców, realizacji bieżących opłat i przelewów, zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem,

h) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

 

Do zadań Sekretarza Rady Rodziców należy zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:

a) opracowanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie ich realizacją,

b) organizowanie zebrań Zarządu i Rady Rodziców,

c) w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Rodziców reprezentowanie Rady Rodziców w komisji konkursowej na zasadach określonych w art. 3a ust. 5 pkt 1b Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity - Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zm.),

d) prowadzenie korespondencji o dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania,

e) protokołowanie zebrań Rady Rodziców i Zarządu Rady Rodziców.

 

Do zadań Skarbnika Rady Rodziców należy w szczególności:

a) pełnienie bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego lub prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczeń dotyczących gospodarki funduszami Rady Rodziców,

b) pogłębienie znajomości zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych,

c) zbieranie z poszczególnych oddziałów składek klasowych i wpłacanie ich na odpowiedni rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,

d) akceptacja rachunkowa źródłowych dokumentów finansowych podczas realizacji opłat i przelewów, zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem,

e) opracowywanie i przedstawianie zestawień z wpływów i wydatków dokonywanych na koncie Rady Rodziców na posiedzenia Zarządu Rady Rodziców oraz Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1) Działalność Rady Rodziców winna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

3) Kadencja każdego organu Rady Rodziców trwa 1 rok szkolny do czasu powołania nowych organów,

4) Mandat Przewodniczącego Rady Rodziców, Członków Zarządu Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej oraz Oddziałowych Rad Rodziców wygasa:

a) z dniem wyboru ich następców,

b) złożenia rezygnacji z zajmowanej funkcji.

5) Członkowie Oddziałowej Rady Rodziców, Zarządu Rady Rodziców i komisji Rewizyjnej rady Rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji.

6) Odwołanie osób wymienionych w punkcie 4 dokonuje się przez podjęcie stosownej uchwały na zasadach określonych w Rozdziale V niniejszego regulaminu.

7) Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych na zasadach określonych w Rozdziale IV niniejszego regulaminu.

8) W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zapytania, skargi, postulaty itp. Zarząd Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

9) Rada Rodziców może używać pieczątki:

 

Rada Rodziców

przy Liceum Ogólnokształcącym

im. Noblistów Polskich

44-280 Rydułtowy, ul. Skalna 1

NIP 647-22-09-934

 

10) Rada Rodziców ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie.

 

Regulamin Rady Rodziców znajduje się:

- u Dyrektora szkoły,

- na stronie internetowej szkoły.

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 11 września 2014 r.

uchwałą Nr 2/2014/2015.

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  22‑09‑2014 13:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  22‑09‑2014 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2021 10:47:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie