Regulamin wycieczek szkolnych


Regulamin wycieczek szkolnych

w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

§ 1

Podstawę regulaminu stanowią aktualne przepisy prawne:

1) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

2) Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 oraz z 2014 r., poz. 1150).

3) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 196 z późn. zm.).

4) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

§ 2

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna służyć w szczególności:

- poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

- poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego,

- wspomaganiu rodziny i szkoły w procesie wychowania,

- upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

- podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,

- upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku,

- przeciwdziałaniu patologii społecznej,

- poznawaniu kultury i języka innych państw,

- poznaniu zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

§ 3

Organizacja działalności krajoznawczo - turystycznej szkoły

Organizacja wycieczek szkolnych wynika z rocznego planu wycieczek szkolnych oraz z rozkładów materiału nauczania w przypadku wycieczek przedmiotowych.

1) Wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego planu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

2) Wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.

3) Wycieczki i inne imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów i sprawności fizycznej.

4) W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

5) Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach turystycznych.

6) Na udział uczniów niepełnosprawnych w wycieczce wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

7) Na udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce wymagana jest pisemna zgoda Rodziców lub prawnych opiekunów.

8) Szczegółowo wypełnioną kartę wycieczki (wzór w załączeniu) - zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej pięć dni przed jej realizacją.

9) Szkoła może zorganizować wycieczkę zagraniczną, na którą wydaje zgodę dyrektor szkoły po powiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (wzór w załączeniu).

10) Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

§ 4

Uczestnicy wycieczek i imprez turystycznych powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wyjazdu zagranicznego ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

§ 5

Zasady opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi i młodzieżą - uczestnikami wycieczki

1) Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup.

2) Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej, jednodniowej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości lub poza nią, opiekę powinny sprawować, co najmniej dwie osoby na 30 uczniów (kierownik i jeden opiekun).

3) Na wycieczkach wielodniowych opiekę nad młodzieżą sprawują kierownik oraz opiekunowie w ilości jeden opiekun na 15 uczestników, przy czym kierownik i jeden opiekun to nauczyciele naszej szkoły.

4) Na obszarach górskich powyżej 1000m.n.p.m., grupa zorganizowana licząca ponad 10 osób zobowiązana jest do korzystania z usług przewodnika górskiego posiadającego uprawnienia na dany rejon.

5) Na terenach parków narodowych, rezerwatów grupy zorganizowane zobowiązane są do przestrzegania regulaminów szczegółowych tych obszarów.

6) W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie niepełnoletni (posiadający kartę rowerową). Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 kilometrów. Na takich wycieczkach jeden opiekun przypada na 10 uczestników.

7) Wycieczki narciarskie mogą się odbywać tylko pod nadzorem uprawnionego instruktora narciarstwa.

8) W przypadku wyjazdu na lodowisko jednym z opiekunów musi być nauczyciel WF.

9) Zajęcia w wodzie mogą odbywać się tylko w miejscach dozwolonych i strzeżonych.

10) W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych kierownik wycieczki powinien tak zmodyfikować program, by zapewnić bezpieczeństwo jej uczestnikom. Zabrania się prowadzenia wycieczek w otwartym terenie podczas burzy, śnieżycy i w podobnych warunkach stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników.

11) W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wymaga tego dobro lub bezpieczeństwo grupy, kierownik może wprowadzić zmiany do programu wycieczki.

12) Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie lub wypływanie na łodziach lub kajakach, jeżeli nie zostało ono uwzględnione w programie wycieczki.

13) Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczestników.

14) Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

15) Kolumna uczniów może poruszać się tylko prawą stroną jezdni.

§ 6

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

Kierownikiem wycieczki krajoznawczo - turystycznej powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie ukończenia kursu kierowników wycieczek szkolnych.

Obowiązki kierownika wycieczki:

- opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki,

- zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz zapewnienie nadzoru w tym zakresie,

- zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich realizacji,

- określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu,

- zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,

- nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprawny sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy,

- organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

- podział zadań wśród uczestników,

- dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

- posumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

§ 7

1. Opiekunem wycieczki powinien być nauczyciel albo w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna /pełnoletnia/ osoba.

2. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy.

Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:

- sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami,

- współdziałanie z kierownikiem w zakresie programu i harmonogramu wycieczki,

- nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

§ 8

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

- z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,

- ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,

- ze środków wypracowanych przez uczniów,

- ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne
i prawne.

Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.

§ 9

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin wycieczek szkolnych z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach z dnia 02.02.2011 r.

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą podpisania.

Rydułtowy 17.11.2014 r.

Piotr Skowronek
Dyrektor szkoły


Załącznik do regulaminu wycieczek szkolnych obowiązującego w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

KARTA WYCIECZKI / IMPREZY

Cel i założenia programowe wycieczki / imprezy .......................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Trasa wycieczki / imprezy ...........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Termin ................................ ilość dni ................................... klasa .............................................

Liczba uczniów ............................................................................................................................

Kierownik (imię i nazwisko) .......................................................................................................

Liczba opiekunów .......................................................................................................................

Środek lokomocji ........................................................................................................................

Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki ..........................................................................

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki / imprezy Kierownik wycieczki / imprezy

(imię i nazwisko oraz podpisy) (podpis)

1. .............................................. ............................................

2. ..............................................

3. .............................................

4. .............................................

HARMONOGRAM WYCIECZKI / IMPREZY

Data i godzina

km

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego i żywieniowego


Zatwierdzam

......................................................
pieczęć i podpis dyrektora szkoły
HARMONOGRAM WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ

Data i godzina

km

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego i żywieniowego

Sprawdził

......................................

Adnotacje organu prowadzącego

i sprawującego nadzór pedagogiczny Zatwierdzam

.............................................
pieczęć i podpis dyrektora szkołyInformacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  17‑11‑2014 09:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  17‑11‑2014 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑11‑2014 09:59:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie