Regulamin klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Poslkich w Rydułtowach


Regulamin

klas mundurowych

Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa wygląd zewnętrzny uczniów klas mundurowych: policyjnych
oraz ratownictwo medyczne-pożarnictwo.

2. Mundur i jego emblematy są zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klasy:

policyjnej lub ratownictwo medyczne-pożarnictwo. Mundur ucznia powinien być symbolem patriotyzmu i szacunku dla służb mundurowych.

3. Uczeń jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym staranne uczesanie. Zabrania się noszenia do munduru biżuterii.

4. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur i estetykę swojego wyglądu oraz mieć świadomość, że swoją postawą i postępowaniem reprezentuje Liceum Ogólnokształcące
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

5. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Przy noszeniu umundurowania obowiązują następujące zasady:

a) uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie:

- dni, w których odbywają się zajęcia szkoleniowe (umundurowanie ćwiczebne),

- uroczystości państwowych, na które zostaje zaproszona klasa (strój galowy),

- uroczystości szkolnych (strój galowy).

b) wolno użytkować tylko te sorty mundurowe, które zostały zatwierdzone przez Dyrekcję Szkoły;

c) mundur nie może nosić śladów zabrudzeń, ma być prany, suszony, prasowany  przechowywany w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów estetycznych.

7. Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania szkoły i klasy podczas uroczystości państwowych. O formie uczestnictwa decyduje Dyrekcja Szkoły.

8. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły
lub notorycznego opuszczania zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń klasy mundurowej może zostać ukarany obniżeniem oceny z zachowania, pozbawieniem możliwości noszenia umundurowania lub usunięciem z grupy objętej szkoleniem.

9. Uczniowie klas mundurowych mają obowiązek uczęszczania na zajęcia dodatkowe
z zakresu edukacji policyjnej i ratownictwa medycznego i pożarnictwa oraz na zajęcia samoobrony i sztuk walki. Oceny cząstkowe i oceny końcowe na zajęciach ustalane jest według zasad obowiązujących przy ocenianiu z przedmiotów obowiązkowych.

 

II. Podstawowy ubiór ucznia

1. Podstawowym ubiorem ucznia klasy policyjnej jest:

A) strój galowy:

- koszula niebieska;

- spodnie czarne  – chłopcy;

- spódnica czarna prosta - dziewczęta;

- krawat czarny;

- półbuty czarne bez ozdób –chłopcy;

- pantofle czarne (okrągłe noski, obcas nie wyższy niż 5 cm i nie szpilka) - dziewczęta

B) umundurowanie ćwiczebne:

- koszulka z krótkim rękawem czarna;

- spodenki sportowe lub spodnie dresowe;

- buty sportowe;

2. Podstawowym ubiorem ucznia klasy ratownictwo medyczne – pożarnictwo jest:

A)strój galowy / ćwiczebny:

- koszulka polo czarna;

- koszulka czerwona;

3. Zabrania się uczniom klas mundurowych:

a) noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego lub innych mundurów;

b) użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem;

c) trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób nieuzasadniony ich przeznaczeniem np.: poprzez wypychanie nadmiernie zewnętrznych kieszeni.

4. Uzupełnieniem ubioru podstawowego w porze chłodnej mogą być: kurtka, rękawiczki, szalik oraz czapka zimowa najlepiej w kolorze czarnym.

 

III. Wymogi wobec klas mundurowych

1. Uczniowie klas objętych szkoleniem bezwzględnie muszą się podporządkować przepisom BHP dotyczącym transportu na zajęcia praktyczne, pobytu na strzelnicy, pobytu na zajęciach

praktycznych poza terenem szkoły.

2. W czasie zajęć praktycznych uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania

regulaminów oraz podporządkowania się poleceniom kadry szkoleniowej.

3. W razie naruszenia przez ucznia regulaminu strzelnicy lub zachowania stwarzającego

zagrożenie życia lub zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć.

4. W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek być umundurowani (strój ćwiczebny).

5. Uczniowie, którzy nie są umundurowani mogą być odsunięci od zajęć praktycznych.

6. Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez munduru

(obowiązuje usprawiedliwienie), lecz decyzję o dopuszczeniu do zajęć podejmuje prowadzący.

7. Brak munduru powoduje niezaliczenie zajęć praktycznych.

8. Zwolnienia z zajęć praktycznych (w tym w-f, sztuki walki) na czas dłuższy niż pięć dni powinny być wydane przez lekarza.

9. Nieobecność usprawiedliwiona na zajęciach teoretycznych może być zaliczona, formę

zaliczenia ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.

10. Nieobecność usprawiedliwiona na zajęciach praktycznych może być zaliczona, formę

zaliczenia ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

IV. Oznaczenia klasowe oraz zasady ich noszenia.

 

Znakiem ucznia klasy mundurowej jest naszywka wykonana według wzoru zatwierdzonego

przez Dyrekcję Szkoły zawierająca nazwę szkoły. Naszyta jest na lewym rękawie koszuli stroju galowego.

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  04‑12‑2017 07:40:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  04‑12‑2017 07:40:22
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2021 10:46:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie