Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach


 

Regulamin

wyboru przedmiotów nauczanych
w zakresie rozszerzonym

 

Liceum Ogólnokształcące
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

 

§ 1

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 204) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
 2. Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

 

§ 2

 1. Uczniowie klas pierwszych oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie są zapoznawani z obowiązującym regulaminem do końca stycznia w danym roku szkolnym.
 2. Podpisanie deklaracji wyboru nauczanych przedmiotów w zakresie rozszerzonym jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym.

 

§ 3

 1. Regulamin dostępny jest na stronie BIP szkoły oraz w sekretariacie.
 2. Dyrektor organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym:
 1. od 1 września danego roku szkolnego w klasach drugich i trzecich z przedmiotów, które zostały wybrane i zgłoszone w deklaracji w klasie pierwszej- 3 przedmioty na oddział, najliczniej wybierane przez młodzież spośród: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, historia.
 1. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzi się w systemie międzyoddziałowym, jeżeli w danym roku szkolnym jest tworzona więcej niż jedna klasa.
 2. Uczeń ma obowiązek realizacji trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
 3. Dokładne liczby godzin wszystkich przedmiotów rozszerzonych w klasie II i III są podawane w ramowym planie nauczania.
 4. Wybory powinny być przemyślane, gdyż wybrane przedmioty będą realizowane do końca cyklu kształcenia bez możliwości zmiany, z zastrzeżeniem § 7.

 

§ 4

 1. Przedmiotami uzupełniającymi w szkole są historia i społeczeństwo oraz przyroda.
 2. Uczeń, który nie wybrał do realizacji w zakresie rozszerzonym historii obowiązkowo realizuje jako przedmiot uzupełniający historię i społeczeństwo.
 3. Uczeń, który nie wybrał do realizacji w zakresie rozszerzonym biologii, chemii, fizyki lub geografii, obowiązkowo realizuje jako przedmiot uzupełniający przyrodę.
 4. W szkole prowadzone są także zajęcia z dodatkowego przedmiotu uzupełniającego tj. zajęcia artystyczne.

 

§ 5

 
 1. Uczniowie wybierają przedmioty na podstawie obowiązującego w szkole regulaminu oraz ramowego planu nauczania.
 2. Uczeń zobowiązany jest do złożenia deklaracji wstępnej (załącznik nr 1 do regulaminu) do 15 marca danego roku szkolnego.
 3. Na podstawie deklaracji wstępnej dyrektor w ciągu 14 dni roboczych  w porozumieniu z nauczycielami opracowuje listy grup uczniów rozszerzających dany przedmiot.
 4. Do 15 kwietnia danego roku szkolnego uczniowie, którzy z przyczyn organizacyjnych i wyboru przedmiotu, który nie został zaakceptowany przy podziale grup składają ostateczną deklarację (załącznik nr 2) narzucają wybór większościowy.
 5. Do końca kwietnia danego roku szkolnego dyrektor zatwierdza listy grup uczniów rozszerzających dane przedmioty.
 6. Wychowawca klasy potwierdza fakt poprawnego wypełnienia przez ucznia deklaracji poprzez złożenie na niej swojego podpisu.
 7. Uczniowie składają prawidłowo wypełnione deklaracje wstępne i ostateczne za pośrednictwem wychowawcy do dyrektora szkoły.

 

§ 6

 1. Minimalna ilość uczniów tworzących grupę realizującą przedmiot w zakresie rozszerzonym jest określana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. W przypadku, gdy ze względów organizacyjnych, nie ma możliwości przyporządkowania ucznia do danej grupy przedmiotowej, uczeń wybiera jedynie przedmioty, dla których zostały już utworzone grupy.

 

§ 7

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić wybrany przez siebie przedmiot lub przedmioty.
 2. W przypadku o którym mowa w § 7 pkt.1 uczeń zobowiązany jest złożyć do dyrektora szkoły podanie z uzasadnieniem zmiany wraz z prawidłowo wypełnioną deklaracją nie później niż do zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w klasach pierwszych.
 3. Podanie to może być rozpatrzone pozytywnie przez dyrektora szkoły jedynie  w przypadku, gdy grupa klasowa- po odejściu z niej ucznia, nie ulegnie rozwiązaniu.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje podanie w terminie pięciu dni roboczych.
 5. Zmiana przez ucznia przedmiotu lub przedmiotów może nastąpić wyłącznie po jej pozytywnym zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez dyrektora oraz nauczycieli danych przedmiotów.

 

  § 8
 1. Uczeń może dokonać zmiany zajęć pod warunkiem, że rezygnacja z przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym:
  • nie powoduje to zmian w organizacji szkoły,
  • nie zmniejsza się ustalona minimalna liczba uczniów w grupie przedmiotowej,
  • zachowana jest zasada realizacji minimum 3 przedmiotów rozszerzonych.
 2. Dyrektor szkoły rozpatruje podanie w terminie pięciu dni roboczych od daty jego złożenia.
 3. W przypadku rezygnacji z realizacji przedmiotu w zakresie rozszerzonym, uczeń nie otrzymuje oceny rocznej z tego przedmiotu, a kolejne świadectwa nie zawierają informacji o realizacji tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym. Oceną końcową z tego przedmiotu jest ocena końcowa uzyskana na poziomie podstawowym.

 

Załącznik nr 1

WSTĘPNA DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ORAZ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

 

    Imię i nazwisko ucznia: ..........................................................................

                                    Klasa: .............................  

 

WYBÓR PRZEDMIOTÓW (wpisz lub zaznacz X przy jednej opcji)

 

KLASA

 

PRZEDMIOT GŁÓWNY

OBOWIĄZKOWY

1 DODATKOWY PRZEDMIOT ROZSZERZONY

2

 DODATKOWY PRZEDMIOT ROZSZERZONY

 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE OBOWIĄZKOWE

 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

DODATKOWE

c A

(mat)

MATEMATYKA

…………………

 

……………………

 

Historia i społeczeństwo

-

c B

(biol)

BIOLOGIA

…………………

 

……………………

 

Historia i społeczeństwo

-

c C

(human)

J.POLSKI

HISTORIA

 

……………………

 

Przyroda

Zajęcia artystyczne

 

 

……………………………………….                                                              ……………………………………
                         ( data)                                                                                                                        (podpis ucznia)

 

..........................................                                                                   …………………………………..
                 (podpis wychowawcy)                                                                                              (podpis rodziców/opiekunów)

 

 

 

Załącznik nr 2

DEKLARACJA OSTATECZNA WYBORU PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM NA ROK SZKOLNY ………………….

 

…………………………………………………………………………………………….. klasa ………………
( imię i nazwisko)

deklaruję wybór następujących przedmiotów w zakresie rozszerzonym:

 

 1. ………………………………………………………
 2. ………………………………………………………
 3. ………………………………………………………

wraz z przedmiotem(ami) uzupełniającym(i)    ……………………………………………..

 

……………………………………….                                                ……………………………………
                         ( data)                                                                                                                         (podpis ucznia)

 

..........................................                                                    …………………………………..
                 (podpis wychowawcy)                                                                                              (podpis rodziców/opiekunów)

 

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  04‑12‑2017 07:44:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  04‑12‑2017 07:44:58
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2021 10:30:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie