Program Wychowawczo Profilaktyczny w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 2018


  

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH

2018

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.
 4. Konwencja Praw Dziecka.
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz 996 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w  tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnie przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. poz.356 z późn. zm.) 

      Prawo oświatowe

 1.  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 1249 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i organizacji udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017., poz 1591 z późn. zm.)
 6. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
 7. Rozporządzenie Minisra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U., poz. 997 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2012 r. poz.204 z późn. zm.).

 

SPIS TREŚCI:

 

 1. Założenia teoretyczne
 2. Sylwetka absolwenta
 1. Uwarunkowania formalnoprawne
 2. Oczekiwania rodziców
 3. Ocena potencjałów i możliwości rozwojowych uczniów
 4. Analiza uwarunkowań lokalnej społeczności
 5. Sylwetka absolwenta – oczekiwania nauczycieli
 1. Diagnoza potrzeb i problemów
 1. Bilans zasobów szkoły
 2. Sukcesy szkoły
 3. Problemy i porażki szkoły
 4. Analiza dotychczasowych metod
 5. Potrzeby rozwojowe nauczycieli w zakresie profilaktyki i wychowania
 6. Analiza instytucji wspierających szkołę
 1. Cele programu
 2. Zadania szkoły
 3. Osiągnięcia – co uczeń potrafi
 4. Harmonogram
 5. Ewaluacja

 

I. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

W programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo oświatowe w każdej winna dokonać się integracja realizowanych dotychczas działań wychowawczych i działań profilaktycznych w obrębie jednolitego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Wychowanie to proces tak stary jak ludzkość i od czasów starożytnych podejmowane są dyskusje mające na celu jego zdefiniowanie. Niezależnie od tworzonych na przestrzeni wieków różnych teorii, tak naprawdę każdy z nas ma swoją osobistą koncepcję wychowania. Dziecko nie powinno jednak żyć w świecie, w którym jego najważniejsi wychowawcy kierują się rozbieżnymi poglądami na temat wychowania i dlatego istnieje konieczność względnego porozumienia w tym zakresie. Z tego też powodu w zapisach ustawowych przyjęto koncepcję wychowania jako wspierania ucznia w rozwoju.

Doprecyzowując, możemy powiedzieć, że wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju angażujący dwie osoby: wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, duszpasterza, sąsiada, starszego kolegę/koleżankę) oraz wychowanka (dziecko/nastolatka); pozostające w osobowej relacji (których spotkanie oparte jest na poszanowaniu godności osobowej zarówno wychowawcy, jak i wychowanka).

Współdziałając w osiąganiu celów wychowawczych tj. pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: fizycznej, psychicznej – w tym m.in. emocjonalnej i intelektualnej – społecznej i duchowej. Dojrzałość fizyczną należy rozumieć jako prowadzenie zdrowego stylu życia, dojrzałość psychiczną – jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat, dojrzałość społeczną – jako konstruktywne pełnienie ról społecznych, a dojrzałość duchową – jako posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka; Š dzielące się odpowiedzialnością: wychowawca odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju, zaś wychowanek za korzystanie z istniejących warunków w celu realizacji zadań rozwojowych.

Kluczową rolę w tak rozumianym procesie wspierania ucznia w rozwoju spełnia osoba wspierająca – czyli nauczyciel. Warunkiem koniecznym, by jego działania okazywały się skuteczne, jest prezentowanie w kontakcie wychowawczym sześciu cech osobowych:

 • świadomość siebie i swojego systemu wartości, która rozpoczyna się  od poszukiwania odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: jaki jestem? jaki jest mój system wartości? Poznanie odpowiedzi pozwala na szczerą prezentację własnej osoby wychowankowi. Wiedza o sobie i mechanizmach własnego działania stanowi najlepsze zabezpieczenie przed stosowaniem manipulacji w procesie wychowania (czyli przed wykorzystywaniem ucznia i samego kontaktu wychowawczego do zaspokajania własnych potrzeb). Ponadto pozwala ona na samokontrolę dotyczącą tego, czy w trakcie wzajemnych kontaktów wychowawcy i wychowanka nie dochodzi do ograniczania wolności i odpowiedzialności którejś z osób. Samoświadomość pomaga również w powstrzymywaniu się przed stosowaniem ocen i etykiet, albowiem doświadczenia związane z pogłębianiem samowiedzy umożliwiają wyraźne oddzielenie opisu zachowania od jego wartościowania. Z kolei jasny system wartości ułatwia zachowanie dystansu oraz przejawianie tolerancji, albowiem chroni przed projekcją i generalizowaniem. Wartości i przekonania ujawniające się w działaniach zawodowych nauczyciela mają duże znaczenie dla ogólnej skuteczności nauczania i wychowania. Zjawisko to szczególnie wyraźnie można zaobserwować w odniesieniu do zasad obowiązujących w życiu klasowym oraz strategii przyjmowanych podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Przekonania i poglądy wychowawcy działają bowiem jak specyficzny filtr, przez który dokonuje on korekty własnych decyzji i działań;
 • doświadczanie emocji, które są efektem między innymi kontaktu z wychowankiem i prowadzonych oddziaływań. Świadomość własnej emocjonalności wiąże się z koniecznością akceptacji uczuć oraz umiejętnością ich komunikowania w sposób bezpieczny dla siebie i wychowanka. Niwelowanie uczuć lub wmawianie sobie, iż nauczyciel winien zachowywać chłód emocjonalny i dystans wobec ucznia, prowadzi z jednej strony do zaniku wrażliwości, zaś z drugiej do niekontrolowanych przeniesień i projekcji. Natomiast w sytuacji, w której wychowawca przekazuje wychowankom – zarówno w sposób werbalny, jak i pozawerbalny – komunikaty o swoim samopoczuciu i odczuciach, uczeń osiąga wyższy poziom poczucia bezpieczeństwa, a w wyniku modelowania uczy się dojrzałego wyrażania emocji i przejawia skłonność do nawiązywania bliższych relacji z nauczycielem;
 • dostarczanie wspomaganemu wzorców zachowań – z tego powodu niezwykle istotne jest, aby wychowujący prowadził konstruktywne i satysfakcjonujące życie osobiste i społeczne, dzięki czemu uniknie pokusy kompensowania sobie własnych niedostatków w świadczeniu pomocy oraz w sposób najbardziej autentyczny zakomunikuje wychowankowi, iż sam praktykuje to, o czym mówi;
 • zainteresowanie ludźmi i problemami społecznymi, które wiąże się z dwoma zagadnieniami. Po pierwsze, umożliwia odpowiedź na pytanie: dlaczego wybrałem zawód nauczyciela/wychowawcy? Służy zatem odnalezieniu elementów altruistycznych i prospołecznych we własnych działaniach wychowawczych. Po drugie sprzyja gromadzeniu wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania człowieka i społeczności ludzkiej, przez co wtórnie podnosi skuteczność działań wychowawcy;
 • urzeczywistnianie zasad etycznych – istotna jest maksymalna transparentność norm moralnych charakteryzujących nauczyciela, przestrzeganie przez niego zasad życia społecznego oraz norm profesjonalnych;
 • poczucie odpowiedzialności – obejmujące zarówno odpowiedzialność  za własne działania, jak i za zachowania ucznia (proporcjonalnie do poziomu jego dojrzałości – uczeń nie może bowiem ponosić odpowiedzialności za zadania i działania, do których jeszcze nie dorósł).

Wychowawca charakteryzujący się powyższymi cechami osobowymi oraz uwzględniający warunki osobowego kontaktu z wychowankiem, winien posiadać również szereg umiejętności pozwalających mu wspierać wychowanka w rozwoju.

Generalnie możemy mówić o trzech podstawowych grupach umiejętności wykorzystywanych do wspierania wychowanka w rozwoju. Są to:

 • umiejętności służące rozumieniu wychowanka i okazywaniu mu zrozumienia, które stanowią podstawę relacji wychowawczej i umożliwiają osobiste spotkanie dwóch różnych osób;
 • umiejętności służące zapewnianiu wychowankowi komfortu potrzebnego do budowania poczucia bezpieczeństwa, które umożliwiają wychowankowi wspieranemu przez wychowawcę podjąć ryzyko zmiany;
 • umiejętności sprzyjające pozytywnemu działaniu wychowanka i wprowadzaniu przez niego zmian w swoim zachowaniu, dzięki którym wychowanek realizuje zadania rozwojowe, dzięki czemu cele wychowawcze zostają osiągnięte.

Wychowawca posiadający wspomniane cechy osobowe oraz wymienione powyżej umiejętności staje się osobą kompetentną w tworzeniu wychowankowi warunków wspierających go w rozwoju.

Specjaliści są zasadniczo zgodni, że kluczową rolę w procesie dojrzewania wychowanka odgrywają:

 • doświadczanie przez wychowanka zrozumienia i akceptacji ze strony wychowawcy. Wychowanek, który nie czuje się zrozumiany, nie ma możliwości współdziałania z wychowawcą; a gdy dodatkowo nie czuje się akceptowany, ma poczucie odrzucenia, stosuje opór wobec zmian i często przejawia zachowania ucieczkowe, aspołeczne lub wręcz podejmuje działania antyspołeczne;
 • poczucie więzi uczuciowych z wychowawcą, które daje wychowankowi poczucie bliskości i przynależności, buduje zobowiązania wychowawcze oraz zapewnia oparcie w sytuacjach niepewności i zagrożeń. Subiektywnie wychowanek jest przekonany, że wychowawcy na nim zależy;
 • otwartość we wzajemnych relacjach wychowawcy i wychowanka, która umożliwia wzajemne poznawanie, ogranicza podwójną komunikację, daje szansę na pojawienie się użytecznych informacji zwrotnych budujących  u wychowanka poczucie odpowiedzialności za własne zachowania;
 • wzajemny szacunek wychowawcy i wychowanka, będący przejawem przysługującego człowiekowi poczucia godności, a dla wychowanka wyrazistą ilustracją zasady mówiącej, że innych ludzi traktować należy tak,  jak by się chciało być przez nich traktowanym;
 • świadomość granic w życiu i rozwoju, która stanowi podstawowy warunek uczenia się kontroli własnego zachowania, poznawania własnych ograniczeń i możliwości, a także dokonywania samooceny w zakresie osobistych postępów w rozwoju i dojrzewaniu;
 • dzielenie się odpowiedzialnością za osiąganie zmian w procesie wychowania, dzięki któremu wychowanek doświadcza, że wychowawca jedynie  wspiera go w rozwoju, zaś sam rozwój (lub jego brak) to efekt aktywności własnej.

Wśród różnych definicji profilaktyki szczególnie użyteczna w odniesieniu do potrzeb szkoły jest koncepcja Zbigniewa B. Gasia przyjmująca, że profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

 • wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);
 • ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;
 • inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

 

Profilaktyka w środowisku szkolnym powinna spełniać 10 podstawowych zadań, takich jak:

 1. dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń – chociaż posiadanie informacji nie gwarantuje jeszcze ich wykorzystywania, to brak wiedzy z tego zakresu wyklucza możliwość wzięcia odpowiedzialności za własne wybory;
 2. kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych – bowiem dostępność wszelakich dóbr konsumpcyjnych odpowiadających na potrzeby człowieka wymaga rozwijania mechanizmów samokontroli opartych na wartościach;
 3. kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie m. in. emocji, motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych czy samooceny) – ponieważ człowiek, który nie radzi sobie ze sobą, nie jest w stanie poradzić sobie z wyzwaniami zewnętrznego świata;
 4. kształtowanie umiejętności interpersonalnych – albowiem współczesny nastolatek (choć nie tylko on) coraz częściej wyłącza się z bezpośrednich kontaktów z drugim człowiekiem, do lapidarnej komunikacji wykorzystuje media elektroniczne, a realną bliskość zamienia na życie w świecie wirtualnym;
 5. kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, które okazują się bezcenne, mimo iż współczesny świat (także w sferze edukacji) nastawiony jest na rozwijanie myślenia i działania schematycznego (tzw. testomania), a nie samodzielnego i twórczego;
 6. rozwijanie więzi z grupą społeczną – coraz częściej mamy bowiem do czynienia z przypadkami izolacji od grupy, bezwzględnej rywalizacji (tzw. rankingomanii) czy wymuszaniem na słabszych korzystnych dla siebie działań i rozwiązań (na każdym poziomie relacji);
 7. uczenie odpowiedzialności, albowiem człowiek (zwłaszcza niedojrzały) ma naturalną potrzebę posiadania praw, a nie można z nich korzystać, jeśli nie jest się osobą odpowiedzialną (czyli akceptującą skutki własnych wyborów i działań);
 8. rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego – gdyż są to dwa podstawowe obszary, w których odbywa się rozwój i dojrzewanie uczniów, a konstruktywny rozwój może zachodzić jedynie w rozwijającym się środowisku, zaś dojrzewanie – w środowisku dojrzałym;
 9. kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu i rozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań dysfunkcjonalnych – brak jednoznacznych granic uniemożliwia nabywanie kontroli własnego zachowania i rozwijanie odpowiedzialności;
 10. wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz budowanie sieci wsparcia i pomocy dla osób i grup wysokiego ryzyka – ponieważ brak wczesnej i skutecznej interwencji prowadzi do rozwoju problemów.

Tak rozumiane działania profilaktyczne należy prowadzić na trzech poziomach.

 • Działania na pierwszym poziomie (tzw. profilaktyka I stopnia lub profilaktyka uniwersalna) kierowane są do tych wszystkich osób, które nie wykazują jeszcze dysfunkcji w rozwoju lub zachowaniu, ale w ich otoczeniu występują czynniki ryzyka i dlatego należy wyposażyć ich w umiejętności skutecznego przeciwstawiania się niebezpieczeństwom oraz dbania o własne zdrowie  i życie.
 • Działania na drugim poziomie (tzw. profilaktyka II stopnia lub profilaktyka selektywna) kierowane są do osób, w których rozwoju lub zachowaniu pojawiają się pierwsze przejawy zaburzeń, a jej celem jest zahamowanie rozwoju dysfunkcji i przywrócenie funkcjonalności.
 • Działania na trzecim poziomie (tzw. profilaktyka III stopnia lub profilaktyka skoncentrowana na jednostce) kierowane są do osób, które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, terapeutycznym czy rehabilitacyjnym odzyskały sprawność i funkcjonalność, a teraz wracając do swojego naturalnego środowiska potrzebują wsparcia, które pomoże im w readaptacji i uchroni przed nawrotem trudności.

Najważniejsze jednak wydaje się to, co łączy wychowanie i profilaktykę – jest to aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Dzięki urzeczywistnianiu wartości i norm wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze,  to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować (mimo że preferują różne metody oddziaływań), wreszcie – to w świetle wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla wychowanka zrozumiałe.

 

Szkoły i placówki prowadzą systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły i placówki w celu przeciwdziałania narkomanii.

Działalność ta obejmuje działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych  dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia społecznego.

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków;
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;
 • rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowania w działalność podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”;
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Działalność edukacyjna w szkole i placówce polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków;
 • kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole i placówce polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji, skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły lub placówki. Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji;
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków,  ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji;
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”;
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji,
 • w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;
 • w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji, lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. Uwarunkowania formalnoprawne

Absolwent oznacza osobę kończącą pewien etap nauki. Absolwent to ten, kto uzyskał dyplom jakiegoś kursu, szkoły, studium, uczelni.

Absolwent w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1995 r. nr 1, poz. 1 z późn.zm.) to absolwent szkoły ponadpodstawowej.

W rzeczonej ustawie czytamy: „Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) absolwencie – oznacza to bezrobotnego w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, jeżeli jest:

 • absolwentem, który uczęszczał w systemie dziennym do ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej albo do szkoły wyższej,
 • absolwentem studiów podyplomowych lub doktoranckich, podjętych w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej,
 • absolwentem szkoły, o której mowa w lit. a), do której uczęszczał w systemie wieczorowym lub zaocznym, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie był zatrudniony,
 • absolwentem co najmniej 12-miesięcznego przygotowania zawodowego, odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,
 • absolwentem kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie był zatrudniony,
 • absolwentem szkoły specjalnej.

2. Oczekiwania rodziców

We wrześniu przeprowadzono badania ankietowe rodziców uczniów klas I, II oraz III. Celem badania było określenie potrzeb oraz oczekiwań rodziców względem szkoły, jak również zbadanie klimatu szkoły.

W badaniach wzięło udział 150 osób w tym z klas I 66 osób, klas II 37 osoby z klas III 47 osób.

Rodzice podkreślali w ankietach, iż oczekują od szkoły przede wszystkim:

 • zapewnienia bezpieczeństwa 78%
 • rozwijania zainteresowań 62%
 • wysokiego poziomu nauczania 56%

 

Większość rodziców w wyborze naszej szkoły bierze pod uwagę:

 • dobrą opinię o szkole 78%
 • bliskość względem miejsca zamieszkania 26%
 •  tradycje rodzinne 17%

 

Ok. 65% rodziców uważa, że powinni aktywnie uczestniczyć w życiu szkolnym swojego dziecka poprze:

 • Współpracę z wychowawcą i innymi nauczycielami w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania dziecka 65%
 • Pomagać finansowo (Rada Rodziców) 62%
 • Pomagać w realizacji imprez szkolnych 24%

 

Zadaniem rodziców, żeby dobrze z nimi współpracować, szkoła powinna realizować następujące zadania:

 • Systematycznie i wyczerpująco informować o postępach i trudnościach uczniów 78%
 • Rzetelnie informować o życiu szkoły 50%
 • Zachęcać rodziców i umożliwiać im włączanie się w sprawy szkoły 45%
 • Traktować rodziców przyjaźnie i z szacunkiem 43%
 • Wspierać działania wychowawcze rodziców 36%
 • Zbierać opinie rodziców na temat szkoły i uwzględniać je w swoich działaniach 15%

 

Rodzice w ankietach uwzględnili również odpowiadające im sposoby kontaktu ze szkołą jakie ich zdaniem są najbardziej istotne:

 • Zebrania z rodzicami 70%
 • Kontakty telefoniczne 56%
 • Indywidualne spotkania z rodzicami 39%
 • Zebrania ogólne z dyrektorem szkoły 13%
 • Pisemne opinie o postępach ucznia 12%

 

Ponad 68% rodziców uważa, że w kontakcie ze szkołą pomaga dziennik elektroniczny, przede wszystkim, ze względu na:

 • Bieżące monitorowanie  postępów w nauce 94%
 • Bieżące monitorowanie frekwencji ucznia 75%

 

Dodatkowo rodzice podkreślali również sportowy zakres zainteresowań swoich dzieci.

 

Rodzice uczniów klas II oraz III (105 osób) uczestniczyli również w badaniu ankietowym, dotyczącym badania klimatu szkoły.

 

Obszar warunki dla tworzenia szkoły promującej zdrowie:

 • 65% rodziców uważa, że w naszej szkole zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą,
 • 68% uważa, że szkoła promuje zdrowie i zapoznaje rodziców ze znaczeniem promowania zdrowia,

 

Obszar Atmosfera w szkole:

 • 78,45% rodziców uważa, że w szkole są jasno określone zasady współpracy z rodzicami,
 • 100% rodziców podkreśla, że są pytani w sprawach dotyczących życia i pracy klasy/szkoły, oraz że ich zdanie na temat życia i pracy klasy i szkoły jest brane pod uwagę,
 • 94% badanych ma poczucie, że jest zachęcane do udziału w życiu klasy i szkoły,
 • 100% uważa, że dyrekcja oraz nauczyciele są dla nich życzliwi,
 • 100% rodziców wskazało, że nauczyciele udzielają im wyczerpujących informacji o postępach i zachowaniu dziecka w szkole,
 • 98% badanych twierdzi, że nauczyciele i dyrekcja udzielają im pomocy w sprawach ucznia, gdy tego potrzebują,
 • 99% badanych podkreśla, że nauczyciel są dla ich dzieci życzliwi,
 • 94% uważa, że nauczyciele traktują ich dzieci sprawiedliwie,
 • 97% podkreśla, że nauczyciele dostrzegają w uczniu to, co dobre,
 • 95% uważa, że nauczyciele pomagają ich dzieciom w kłopotach,

 

Obszar edukacja zdrowotna dzieci w szkole:

 • 85% rodziców uważa, że ich dziecko uczy się w szkole jak dbać o zdrowie,
 • 87% uważa, że wychowawca konsultuje z rodzicami tematy dotyczące zdrowia, które omawia na godzinie wychowawczej,

 

Obszar warunki i organizacja nauki w szkole:

 • 100% ankietowanych  rodziców uważa, że w szkole ich dziecka jest czysto,’
 • 82% twierdzi, że na zebraniach  rodziców są omawiane sprawy związane z aktywnością fizyczną uczniów i ich uczestnictwem w zajęciach wychowania fizycznego,
 • 58% uważa, że na zebraniach rodziców omawiane są sprawy zjadania przez uczniów śniadań w domu i w szkole,
 • 79%  twierdzi, że rodzice są zapraszani do współorganizacji i/lub udziału w imprezach szkolnych związanych z aktywnością fizyczną i zdrowiem,

 

Obszar moje samopoczucie w szkole dziecka

 • 100% badanych zwykle czuje się dobrze w szkole swojego dziecka,
 • 100% rodziców lubi przychodzić do szkoły swojego dziecka,
 • 100% badanych rodziców poleciłoby innym rodzicom nasza szkołę jako przyjazne miejsce dla innych dzieci oraz ich rodziców.

 

3. Ocena potencjałów i możliwości rozwojowych uczniów

 

Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z różnych środowisk, reprezentujący różny potencjał edukacyjny i społeczny. Szkoła pozwala im na rozwijanie swoich możliwości zarówno w zakresie edukacyjnym, jaka i społecznym. Szkoła działa motywująco, dzięki czemu uczniowie osiągają wyższy niż na starcie nie tylko zasób wiedzy ale i wiarę w siebie, i w swoje możliwości rozwojowe. Oferta wszystkich zajęć dodatkowych daje możliwość poznania podstaw teoretycznych i praktycznych z różnych zawodów, przede wszystkim tj.: policjant, strażak, ratownik medyczny, animator kultury. Otwiera horyzonty i rozwija wachlarz możliwości. Realizacja licznych projektów oraz angażowanie uczniów w różnego rodzaju aktywności ma odzwierciedlenie w osiąganych wynikach oraz sukcesach pozaszkolnych. W naszej szkole uczniowie mają poczucie bezpieczeństwa oraz rodzinnej atmosfery. Włączamy uczniów w liczne akcje z zakresu wolontariatu oraz szeroko pojętej profilaktyki i wychowania. Chętnie włączamy się również w liczne akcje charytatywne – cykliczne oraz akcyjne. W szkole uczą wykwalifikowani nauczyciele z których znaczna większość posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz ukończyła co najmniej dwa kierunki studiów wyższych. Nasza szkoła współpracuje z kilkoma uczelniami organizując warsztaty, projekty, wykłady i zajęcia. Realizujemy projekty międzynarodowe i osiągamy na tym tle liczne sukcesy.

 

We wrześniu przeprowadzono badania ankietowe uczniów klas I, II oraz III. Celem badania było określenie potrzeb oraz oczekiwań uczniów klas I względem szkoły, jak również zbadanie klimatu szkoły w klasach II i III.

W badaniach wzięły udział 172 osoby w tym z klas I 69 osób, klas II 76 osoby z klas III 59 osób.

 

Uczniowie podkreślali w ankietach, iż oczekują od szkoły przede wszystkim:

 • rozwijania zainteresowań 87%
 • wysokiego poziomu nauczania 21,3%
 • zapewnienia bezpieczeństwa 14%,
 • 7,3% wychowania,

 

Większość uczniów w wyborze naszej szkoły bierze pod uwagę:

 • dobrą opinię o szkole 74%
 • bliskość względem miejsca zamieszkania 30,3%
 •  tradycje rodzinne 6,2%
 • Inne – zainteresowania związane z kierunkiem 24,3%

 

Jaki masz pomysł na aktywne uczestniczenie w życiu szkoły:

 • Konkursy, zawody sportowe 26%,
 • Wolontariat 21%,
 • Zajęcia taneczne 45%,
 • Wycieczki, wyjazdy 45%,
 • 4-9% osób wskazywało dyskoteki, festyny, aktywne przerwy, reprezentowanie szkoły, kółka, organizowanie akademii, telewizja

 

W jakich sprawach zdaniem uczniów, powinni oni współdecydować w życiu szkoły:

 • 19,6% współdecydowanie w sprawach modernizacji budynku i pomieszczeń,
 • 18,5% współdecydowanie w sprawie organizacji wycieczek,
 • 10 % na temat konkursów,
 • 9% na tema t zawodów sportowych,
 • 14% w sprawie szkolnego systemu oceniania,
 • 21% w sprawie imprez szkolnych,
 • 18% w sprawie dodatkowych zajęć,
 • 18% w sprawie zabaw integracyjnych,
 • 18% w sprawie praw ucznia.

 

Jaki jest pomysł uczniów na szkołę w której uczeń dobrze się czuje się dobrze i jest doceniany:

 • 7% nauczyciel nie może faworyzować nikogo, równe traktowanie,
 • 9% miła atmosfera.

 

Uczniowie klas II oraz III (135 osób) uczestniczyli również w badaniu ankietowym, dotyczącym badania klimatu szkoły.

 

Obszar warunki dla tworzenia szkoły promującej zdrowie:

 • 85% uczniów uważa, że w naszej szkole zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą,
 • 88% osób uważa, że wyjaśniono uczniom co to znaczy, że moja szkoła, jest szkołą promującą zdrowie,

 

Obszar Atmosfera w szkole:

 • 80% uczniów uważa, że w szkole są jasno określone zasady (reguły) pracy na lekcji
 • 92,25% uczniów podkreśla, że są pytani w sprawach, które ich dotyczą,
 • 94% badanych uważa, że nauczyciele biorą pod uwagę ich opinie,
 • 88,5% uważa, że dyrekcja oraz nauczyciele są dla nich życzliwi,
 • 82,54% uczniów wskazało, że czują się traktowani sprawiedliwie,
 • 80,25% badanych twierdzi, że nauczyciele są dla nich życzliwi,
 • 86% badanych podkreśla, że nauczyciel dostrzegają to w czym uczniowie są dobrzy,
 • 76,1% uważa, że nauczyciele pomagają uczniom, gdy mają jakieś kłopoty lub trudności,
 • 89% podkreśla, że uczniowie z ich klasy są życzliwi,
 • 83% uważa, że uczniowie w klasie akceptują innych uczniów takich, jakimi są,
 • 85% uważa, że gdy jakiś uczeń ma w klasie kłopoty, to inni uczniowie starają się mu pomóc,
 • 83,7% jest zdania, że uczniowie dokuczają sobie rzadko lub wcale,
 • 79,9% uważa, że uczniowie w poszczególnych klasach starają się, żeby nikt nie był pozostawiony na uboczu.

 

Obszar uczenie się o zdrowiu:

 • 56,4% uczniów uważa, że na lekcjach różnych przedmiotów zajmujemy się tematami dotyczącymi naszego zdrowia i samopoczucia,
 • 59,5% uważa, że na godzinach wychowawczych omawiane są tematy dotyczące zdrowia i dbałości o nie,
 • 76,6% uważa, że uczniowie mogą promować tematy o zdrowiu takie, które ich interesują,
 • 67,5% uważa, że zajęcia na temat zdrowia i samopoczucia są dla uczniów ciekawe,
 • 74,5% jest zdania, że to, czego uczą się w szkole o zdrowiu, zachęca ich do dbania o zdrowie

 

Obszar warunki i organizacja zajęć:

 • 78,5% ankietowanych  uczniów uważa, że w szkole ich dziecka jest czysto,
 • 87,1% twierdzi, że uczniowie zachowują porządek i dbają o czystość w szkole,
 • 84,6% uważa, że przy sprzyjającej pogodzie uczniowie mogą spędzać przerwy międzylekcyjne na powietrzu,
 • 15,8%  twierdzi, że może spokojnie zjeść drugie śniadanie w szkole,

 

Obszar moje samopoczucie w szkole:

 • 83% badanych zwykle czuje się dobrze w szkole,
 • 66,4% uczniów lubi przychodzić do szkoły,
 • 94,9% badanych uczniów czuje się w szkole bezpiecznie,

 

Obszar co zrobiłeś/aś dla swojego zdrowia w ostatnim roku:

 • 62,5% stara się być bardziej aktywnym fizycznie,
 • 57% zwraca większą uwagę na to, jak się odżywia,
 • 51,2% ogranicza czas spędzony przy komputerze, tablecie, smartfonie, na oglądaniu telewizji,
 • 70,6% bardziej dba o higienę osobistą,
 • 74,4% stara się w ciągu dnia znajdować czas na odpoczynek, przyjemne zajęcia,
 • 66,4% stara się myśleć o sobie pozytywnie,
 • 65,4% prosi kogoś o pomoc, gdy ma kłopoty,
 • 66% kiedy zdarza się nieporozumienie z kolegami/koleżankami stara się rozwiązywać je pokojowo,

 

Ponad to, uczniowie wskazywali to, co powoduje, że w szkole czują się dobrze:

 • 56% ludzie z klasy,
 • 51,6% towarzystwo, znajomi,
 • 39,5% dobra atmosfera,
 • 18% nauczyciele,
 • 8,3% chęć do nauki,
 • 7% zajęcia dodatkowe,

 

Uczniowie wskazywali również na elementy, które powodują, że czują się w szkole źle:

 • 15,25% sprawdziany, nauka,
 • 15% stres,
 • 16% j. niemiecki,
 • 24% nauczyciele,
 • 17% niektóre przedmioty,
 • 7% inni uczniowie,
 • 12% wychowawca,
 • 19% brak sklepiku

 

4. Analiza uwarunkowań lokalnej społeczności

 

Szkoła jest niewielka, położona w małej miejscowości, gdzie bardzo silnie są zakorzenione tradycje rodzinne oraz przywiązanie do środowiska lokalnego. Nasze miasto dział i prężnie się rozwija. Coraz częściej następuje partycypacja mieszkańców w planowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu polityk i programów lokalnych. Tworzą się sieci kontaktów między obywatelami ze względu na wartość ich samych i dla osiągania innych celów. Coraz częściej następuje mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej ze szkołą, co sprzyja tworzeniu się kanałów i platform współpracy pomiędzy organizacjami lokalnymi.

Miasto w latach 2015/2020 bierze udział w projekcie rewitalizacyjnym. Ma on swoją specyfikę wynikającą z tego, iż ich celem nadrzędnym powinna być przede wszystkim poprawa sytuacji na obszarze rewitalizowanym, a więc na terenie, gdzie koncentrują się w mieście problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Poprzez poprawę sytuacji rozumiemy w pierwszej kolejności korzyści, jakie odnoszą mieszkańcy obszaru na którym, zgodnie z diagnozą w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, koncentrują się zjawiska kryzysowe na terenie miasta. Należy pamiętać, iż celem kluczowym rewitalizacji powinna być poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców danego obszaru, zaś wszelkie działania o charakterze infrastrukturalnym lub gospodarczym są jedynie środkami, które sprzyjają osiągnięciu celu kluczowego. Jest to o tyle istotne, że w wielu miastach panuje tendencja aby koncentrować się na działaniach infrastrukturalnych. Projekt skupia uwagę zarówno tzw. działania „twarde”, mające charakter infrastrukturalny, prowadzące do powstania obiektów przeznaczonych dla mieszkańców, sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości bądź porządkujących tkankę urbanistyczną danego obszaru, jak również tzw. działania „miękkie”, które dotyczą najczęściej takich sfer jak gospodarka (np. szkolenia, ułatwianie rozwoju własnej działalności gospodarczej), działania, kultura, czy szeroko pojęta sfera społeczna (przeciwdziałanie wykluczeniu, integrowanie społeczności lokalnej, stymulowanie działalności organizacji pozarządowych).

 

Projekty społeczne realizowane w mieście:

 

L.P

Nazwa projektu

Zakres realizowanych zadań

1

"Szansa" - program aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie osiedla Karola w Rydułtowach

Program społeczny przyczyni się do podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych zamieszkujących osiedle Karola i bezpośrednie sąsiedztwo. Planuje się działania w zakresie aktywnej integracji, aktywizujące lokalną społeczność – działania o charakterze wspomagającym i towarzyszącym. Projekt pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie zawodowe. Prowadzone działania społeczne zorientowane będą na zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Efektami projektu będzie ograniczenie skali ubóstwa społecznego i zjawisk patologicznych, zmniejszenie przestępczości oraz zwiększenie bezpieczeństwa.- rozwój instrumentów aktywnej integracji w aktywizacji osób rodzin, grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.
- organizacja treningów, kursów, warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- warsztaty grupowe i indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowy,
- praca socjalna.

2

Lepsze jutro

- integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zawodowemu
- wzrost kompetencji społecznych i zawodowych
- reintegracja społeczna
- poprawa jakości życia oraz sytuacji materialno – bytowej

3

Gotowi na zmiany (7.1.2)

Celem projektu będzie łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową 45 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Projekt skierowany do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza bezrobotnych mieszkańców obszarów rewitalizowanych w Wodzisławiu Śląskim (Stare Miasto), Rydułtowach (Osiedle Karola) oraz Radlinie (Kolonia Emma).

4

Moja firma – mój sukces (7.3.2)

Celem projektu będzie łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Projekt będzie skierowany do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

5

Środowiskowy Interfejs Pomocowy (9.2.2)

Celem projektu jest wsparcie społeczne i zawodowe osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z terenów rewitalizowanych. Podjęte zostaną działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym działania prowadzone na miejscu zamieszkania, obejmujące rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, teleopiekę, aktywizację środowisk lokalnych oraz wolontariat w celu stworzenia społecznych form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

6

KKZ, czyli kształcimy kompetentnych zawodowców (11.4.2)

Projekt skierowany do osób dorosłych pracujących, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadającą największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in.. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia. Projekt zakłada dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów kkz w kompetencje o

 

 

W mieście Rydułtowy działają następujące organizacje:

 • Towarzystwo Miłośników Rydułtów,
 • Stowarzyszenie Moje Miasto,
 • Klub Sportowy „Naprzód Rydułtowy”,
 • Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach,
 • Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych,
 • UKS Piątka Plus Rydułtowy,
 • UKS „Ognisko” Rydułtowy,
 • UKS „Dwójka” Rydułtowy,
 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Rydułtowy „Błękitne Niebo”,
 • Towarzystwo Śpiewu „Cecylia”,
 • Automobilklub „Ślązak”,
 • UKS Feniks Rydułtowy,
 • Grupa Artystyczna Konar,
 • Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego,
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
 • Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Radosowik”,
 • Ochotnicza Straż Pożarna – Radoszowy,
 • Chór mieszany „Lira”,
 • Stowarzyszenie Klubu Przyjaciół „Nowsi”,
 • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne,
 • Zespół Taneczny „Sukces”,
 • Klub Emeryta,
 • Stowarzyszenie Diabetyków,
 • Polski Związek Niewidomych,
 • Akcja Katolicka,
 • Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego,
 • Koło Gospodyń Wiejskich,
 • Klub „Pikotki”,
 • Stowarzyszenie Orkiestra KWK „Rydułtowy – Anna,”
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rydułtowach,
 • Stowarzyszenie „Nasz Śląsk,”
 • Stowarzyszenie Centrum Kulturalno – Oświatowe A i G Urbańczyk,
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych,
 • Polski Związek Skata Sportowego Klub „Karlusek”,
 • Polski Związek Wędkarski koło nr 50 Rydułtowy,
 • Stowarzyszenie Wędkarskie „Machnikowiec”,
 • Klub Chodoiwców Drobnego Inwentarza,
 • NGC Niezależna Grupa Cyklistów,
 • UKA „Master,”
 • Uczniowsko – Harcerski Klub Sportowy „Skaut”,
 • UKS „Omega,”
 • Klub Kulturystyczny „Evoluer,”
 • Klub Kulturystyczny przy „Bieliku”,
 • Klub Skautowy „Herkules,”
 • Stowarzyszenie Harcerskie „Czuwaj,”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Radoszowy - Trójka”

 

Wykaz instytucji wspierających i współpracujących ze środowiskiem:

 • Komisariat Policji,
 • Ochotnicza Straż Pożarna Radoszowy,
 • Państwowa Straż Pożarna. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
 • Urząd Miasta RYDUŁTOWY
 • Pogotowie Ratunkowe. Stacja
 • Straż Miejska
 • Szpital Miejski,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

5. Sylwetka absolwenta – oczekiwania nauczycieli

 

Uczeń jest:

1. Odpowiedzialny, pracowity, posiada też dużą wiedzę, czyli:

 • Zna swoje obowiązki, wypełnia je,
 • Umie korzystać ze swoich praw,
 • Szanuje własne i społeczne mienie,
 • Potrafi przedstawić swoje poglądy, szanuje zdanie innych,
 • Dba o estetykę wyglądu oraz higienę osobistą,
 • Posiada rozległą wiedzę o otaczającym go świecie,
 • Czuje się spadkobiercą historii, tradycji, kultury wielkiej i małej ojczyzny.

 

2. Aktywny, ambitny, rzetelny, co oznacza, że:

 • Chętnie bierze udział w różnego rodzaju działaniach podejmowanych na terenie szkoły, którą ukończył,
 • Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy, rozwijania swoich umiejętności, talentów
   i zainteresowań,
 • Sumiennie wywiązuje się z powierzonych prac oraz samodzielnie podejmowanych zadań.

 

3. Uczciwy, koleżeński, co oznacza, że:

 • Cechuje go odwaga cywilna, umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i jest gotów ponieść konsekwencje takiego zachowania,
 • Chętnie pomaga innym w różnych sytuacjach życiowych.

 

4. Kulturalny, wrażliwy, tolerancyjny, czyli:

 • Jest taktowny i życzliwy wobec otoczenia,
 • Jest wrażliwy na krzywdę innego człowieka,
 • Swoją postawą wyraża szacunek wobec ludzi innych ras, wyznań, przekonań.

 

5. Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:

 • Dostrzega własne i innych niewłaściwe zachowanie,
 • Z dystansem podchodzi do informacji ze środków masowego przekazu, odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.

 

W sferze intelektualnej:

 • Mógł posiąść wiedzę i umiejętności zakreślone programem szkoły

     w stopniu, na jaki pozwalają jego zdolności i predyspozycje.

 • Mógł posiąść umiejętności uczenia się, wykorzystania różnych źródeł technik naukowych, zastosowania wiedzy w praktyce.
 • Potrafił stać się odpowiedzialnym za własną naukę.
 • Rozpoznał własne zdolności nie tylko intelektualne i artystyczne, ale także predyspozycje, jak: siła i wytrzymałość fizyczna, odporność psychiczna, cierpliwość, zmysł organizacyjny itp., oraz umiał wykorzystywać je dla samorealizacji.
 • Zaakceptował własne słabości, aby móc je pokonywać.
 • Umiał dostrzec zależności przyrodniczo-matematyczne, prawidłowości zjawisk przyrody, jedność świata.
 • Umiał skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach, poprawnie posługiwać się językiem ojczystym, był przygotowany do publicznych wystąpień.
 • Umiejętnie gospodarował czasem.

 

W sferze emocjonalnej:

 • Miał poczucie autonomii z jednoczesną świadomością więzi społecznych.
 • Nie czuł obaw przed wyrażaniem emocji, wątpliwości, krytycznego stosunku do rzeczywistości.
 • Wyrażał niezgodę na wszelką przemoc i reagował na nią.
 • Był otwarty na problemy innych.
 • Umiał dzielić się swoim doświadczeniem, prowadzić otwartą rozmowę, udzielać pomocy i wsparcia.
 • Umiał dojrzale podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów.
 • Prezentował wysoka kulturę osobistą i trwałe nawyki dobrego wychowania, miał potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska, poznawał dziedzictwo kultury narodowej i chrześcijańskiej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
 • Poznał i akceptował siebie.
 • Umiał prezentować swoją wartość i umiejętności.
 • Rozbudzał w sobie potrzebę ciągłego rozwoju.
 • Umiał rozwiązywać problemy w sposób twórczy.

 

W sferze  moralnej i społecznej:

 • Miał uznanie dla wolności wszystkich, a własną wolność łączył z odpowiedzialnością.
 • Szanował symbole wszystkich religii.
 • Znał i szanował dziedzictwo ludzkości.
 • Miał szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 • Przyswoił sobie metody i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
 • Przyjął za ważną wartość patriotyzm, szacunek dla dobra wspólnego, troskę o losy lokalnej społeczności.
 • Umiał pełnić role społeczne: partnera, rodzica, członka szerszej społeczności.
 • Umiał współdziałać w zespole, podejmować pracę grupową i współdecydować o celach grupy.
 • Umiał formułować obiektywne sądy.
 • Nabył nawyków gospodarności, umiał szukać pracy.
 • Znał wartość życia ekologicznego. 
 • Był wdrażany do samorządności.
 • Podejmował działania na rzecz ubogich, niepełnosprawnych i odrzuconych

 

 

W sferze rozwoju fizycznego:

 • Osiągnął rozwój fizyczny i sprawność stosownie do możliwości.
 • Znał funkcjonowanie swojego organizmu.
 • Umiał troszczyć się o bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Umiał troszczyć się o zdrowie poprzez:

- myślenie pozytywne,

- higieniczne nawyki (ruch, odżywianie, higiena osobista),

- unikanie nałogów (świadomość ich niszczącej siły).

 • Był śmiały w swobodnej ekspresji (plastycznej, ruchowej, muzycznej).
 • Wykorzystywał moralne aspekty sportu do szlachetnego współzawodnictwa.
 • Umiał kierować własną seksualnością.

 

Ponad to:

 

 • Posiada poziom wiedzy ogólnej przewidzianej programem nauczania  ze wszystkich przedmiotów i dążyć do dalszego rozwoju intelektualnego.
 • Rozwija określone cechy charakteru i osobowości, takie jak: prawość, rzetelność, życzliwość, poczucie własnej wartości i honoru, powinien być wrażliwy na niesprawiedliwość i zło, kulturalny, taktowny, opanowany, lojalny, tolerancyjny.
 • Posiada umiejętności projektowania i osiąga realne cele osobiste, rozwija swoją osobowość zgodnie z przyjętymi wartościami moralnymi, podejmuje odpowiedzialne decyzje zawodowe i osobiste, odważnie prezentować własny punkt widzenia, bierze udział w dyskusjach zachowując tolerancję, otwierać się na nowe poglądy i poszerzać wiedzę.
 • Przyjmuje określoną postawę wobec innych ludzi: aktywnie uczestniczyć  w życiu społecznym i kulturalnym, cechuje się życzliwością, szacunkiem i tolerancję wobec innych, poczuwa się do odpowiedzialności za sytuacje,  w których uczestniczy i ponosi konsekwencje swoich działań.
 • Reprezentuje określoną postawę społeczną: otwarty na wartości uniwersalne, ciekawy świata, zna języki obce, dba o kulturę języka ojczystego, potrafi krytycznie, logicznie i twórczo myśleć, posiada umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, przeciwstawia się złu, niesprawiedliwości i nałogom, odważnie reaguje i podejmuje decyzje, powinien czuć się obywatelem Polski, Europy  i świata, być człowiekiem prawym, przygotowanym do godnego i mądrego życia. 

 

Po ukończeniu szkoły absolwent powinien nadal szanować tradycję szkolną, darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli, być pomocnym dla innych absolwentów tej szkoły, wyrażać się z godnością o miejscu i ludziach, którzy pracowali nad jego kształceniem i wychowaniem.  

III. DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW

1. Bilans zasobów szkoły

 1. Ludzkie:
 • dyrektor (kompetencje kadry kierowniczej) – sprawnie zarządzający pracą szkoły, dbający o bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny szkoły/placówki, sprzyjający działaniom profilaktycznym;
 • nauczyciele (kompetencje zawodowe, rozwijane poprzez dodatkowe doskonalenie się) – prowadzący analizę mocnych i słabych stron szkoły/placówki;
 • specjaliści szkolni – pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna, troje specjalistów z zakresu realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych, doradcza zawodowy,
 • szkolni realizatorzy programów profilaktycznych;
 • specjaliści spoza szkoły – przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz innych palcówek pomocowych: kuratorzy, przedstawiciele policji w tym dzielnicowi, przedstawiciele Służby Celnej i Straży Granicznej, Uczelnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Uniwersytet Opolski wydz. Chemii i wydz. prawa, Uniwersytet Śląski w Cieszynie wydz. Etnologii i nauk o edukacji, Uniwersytet Śl. w Katowicach wydział biologii Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, Biblioteka Miejska, Rydułtowskie Centrum Kultury „Fenix”, OPP, Ognisko Plastyczne w Rydułtowach, Galeria Złote Grabie, MOPS, Ochotnicze Hufce Pracy, SZOK,
 • rodzice – partnerzy w działaniach wychowawczych i profilaktycznych, zainteresowani sytuacją szkolną swoich dzieci;
 • wolontariusze – uczniowie, dorośli.
 1. Materialne zasoby szkoły to:
  • warunki lokalowe umożliwiające organizowanie zajęć wychowawczo-profilaktycznych (czytelnia w bibliotece oraz sala terapeutyczna),
  • środki finansowe na realizację np. profilaktyki w szkole, w tym szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych;
  • materiały dydaktyczne, wyposażenie biblioteki szkolnej, w tym literatura fachowa, poradniki, czasopisma, współpraca z tanią księgarnią Tuliszków, uczestniczenie w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
  • środki pozyskiwane z realizacji projektów językowych i innych,
  • bezpłatny dostęp do kortów tenisowych,
  • 17 sal lekcyjnych,
  • 1 pracownia multimedialna,
  • sala gimnastyczna ze sceną,
  • w roku szkolnym 2017/2018 nastąpi remont boiska sportowego. Dotychczasowy istniejący obiekt z nawierzchnią asfaltową zostanie rozebrany a w jego miejsce powstanie zupełnie nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej służące do uprawiania piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego i siatkówki. Teren zostanie poddany dekompozycji i nowemu zagospodarowaniu. Obiekt zostanie też  wyposażony w oświetlenie oraz monitoring wizyjny.
  • biblioteka wyposażona w stanowiska komputerowe oraz czytelnia multimedialna,
  • sala ćwiczeń – siłownia,
  • sala rekreacyjna,
  • sala komputerowa,
  • tablety do pracy na lekcji dla uczniów 25 sztuk,
  • dwa kąciki rekreacyjne dla uczniów: kuchnia oraz pomieszczenie do relaksacji,
  • komputery wraz z laptopami 91 sztuk,
  • projektory multimedialne 19 sztuk,
  • tablice interaktywne 4 sztuki,
  • jeden panel dotykowy 55”,
  • telewizory 7 sztuk,
  • kamery do użytku uczniów 2 sztuki,
  • szkoła jest monitorowana przez 16 kamer (w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe 4 kamery razem 20 kamer),

 

c) Edukacyjne:

 • realizacja zajęć dodatkowych z zakresu ratownictwo medyczne i pożarnictwo,
 • realizacja zajęć dodatkowych z zakresu edukacja kulturalno – medialna,
 • realizacja zajęć dodatkowych z zakresu edukacji policyjnej,
 • doradztwo zawodowe,

 

2. Sukcesy szkoły

 

 • Wyniki konkursów, olimpiad, zawodów:

 

2009/2010

- Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w ramach Festiwalu „Fantasy” – I miejsce – opiekun mgr Krystyna Osińska-Francuz

 - Konkurs historyczny „Katyń –zbrodnia i kłamstwo”( organizator – Biuro Posła A.Gawędy) wyróżnienie I stopnia –opiekun  mgr Dominika Gizdoń

- ogólnopolski konkurs literacki „Bohaterowie opowieści rodzinnych” I miejsce  -

opiekun mgr Maria Firut

 - Powiatowy Konkurs lirracko-historyczny „Holocaust widziany oczami Marka Edelmana” – II miejsce – opiekun mgr Krystyna Osińska -Francuz

- ogólnopolski konkurs literacki „Bohaterowie opowieści rodzinnych” III miejsce  -

opiekun mgr Maria Firut

 - IX Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn 2010” – I miejsce w kategorii poezji szkół ponadgimnazjalnych – opiekun mgr Gabriela Czogała

- Licealiada w pływaniu (szkoły powiatu wodzisławskiego i rybnickiego) I miejsce w stylu motylkowym, klasycznym na dystansie 50m, I miejsce w stylu zmiennym na dystansie 100m

- IV Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławskiego w Wieloboju Łyżwiarskim – I miejsce kategoria dziewcząt

- X Licealiada Dziewcząt Szkół Powiatu Wodzisławskiego – I miejsce w pchnięciu kulą

 

2010/2011

- VII Edycja Śląskiego Konkursu Matematycznego – finalista – opiekun mgr Ewa Absalon

- XXXIII Regionalny konkurs Matematyczny „Rozkosze Łamania Głowy” – finalista – opiekun mgr Ewa Absalon

- Wojewódzki Konkurs o Indeks PWSZ w Raciborzu – X miejsce premiowane indeksem – opiekun mgr Przemysław Grzybek

- Regionalny Przegląd teatralny „Laboratorium młodego Aktora” – wyróżnienie  – opiekun mgr Krystyna Osińska-Francuz

 - Regionalny Konkurs Poetycki ‘Daj mi Słowo” – wyróżnienie I stopnia – opiekun mgr Krystyna Osińska-Francuz

- III Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Cantemus” – II miejsce

- Powiatowy konkurs Historyczny „Zbrodnia Katyńska – Pamięć i Przesłanie” III miejsce – opiekun mgr Katarzyna Kubala – Piszcz

 - Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska w Radlinie w Kick Boeingu – I miejsce

 - Mistrzostwa Świata Formacji Latynoamerykańskiej w Moskwie -  - 15 miejsce

 - Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych w Chemie – II Wicemistrz

- Licealiada Młodzieży Szkolnej Województwa Ślskiego  - XIV miejsce w finale tenisa stołowego – opiekun mgr Tadeusz Bober

 - Rejonowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych  - I miejsce

-  VIII Międzynarodowy Turniej w Bowlingu – II miejsce

- XI Licealiada Dziewcząt Szkół Powiatu Wodzisławskiego – II miejsce w pchnięciu kulą

- VII Drużynowe Zawody Pływackie Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego – I miejsce w konkurencji 50m stylem grzbietowym w kategorii chłopców, I miejsce w konkurencji 50m stylem motylkowym w kategorii chłopców,

II miejsce w konkurencji 4x50m stylem dowolnym w kategorii sztafety mieszane,

III miejsce w konkurencji 50m stylem motylkowym w kategorii dziewcząt,

III miejsce w konkurencji 50m stylem klasycznym w kategorii dziewcząt,

III miejsce w klasyfikacji generalnej

 - Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Chłopców – II miejsce

- V Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego  -

III miejsce w klasyfikacji generalnej

 - VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie – Historia Mistrzostw Świta w Piłce Nożnej-

 III miejsce

 - V Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Łyżwiarstwie –

II miejsce w kategorii dziewcząt

 

2011/2012

- Ogólnopolska XIX Olimpiada z Informatykifinalista – opiekun dr Eugeniusz Gwóźdź

- Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej – finalistka – opiekun mgr Dominika Gizdoń

- Wojewódzki Konkurs na Pracę Literacką związaną z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku’ laureatka I miejsce  - opiekun mgr Katarzyna Kubala-Piszcz

- 57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – wyróżnienie w kategorii recytacji – etap Regionalny w Bielsku Białej  - opiekun mgr Krystyna Osińska –Francuz

 - Powiatowy Konkurs Literacki „Złoty Wawrzyn” – II miejsce – opiekun mgr Krystyna Osińska-Francuz

 - Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH – finalista – opiekun mgr Mariola Majer

- Rejonowy IX Śląski Konkurs Matematyczny – finalista – opiekun mgr Mariola Majer

- Międzyszkolny Konkurs „Moja Miłoszomania” – I miejsce w kategorii literackiej – opiekun mgr Marek Krupa

- XXXIV Konkurs z Matematyki „Rozkosze łamania Głowy” – finalista

opiekun mgr Mariola Majer

 - Ogólnokrajowy Konkurs Matematyczny „Meridian on-line” – finalista –

opiekun mgr Mariola Majer

- XXVI Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych” – półfinalista – opiekun mgr Mariola Majer

 - Konkurs Matematyczny „Kangur 2012” – 14 miejsce w regionie katowickim

opiekun

mgr Mariola Majer

- Turniej Międzynarodowy w grze Go Gyrinpia w Seulu ( Korea Pd)  - III miejsce

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

- Międzynarodowy Turniej w Grze Go zaliczany do Grand Prix Europy w Brnie – VII miejsce w kategorii open

 - Hanbayeon – Międzynarodowy Turniej w grze Go w Seulu  - X i XXII miejsce

w I lidze

- IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie – III miejsce

- VI Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisąłwskiego w Łyżwiarstwie

I miejsce w kategorii dziewcząt

- XII Licealiada Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego  -

III miejsce w turnieju piłki nożnej

 - III Zawody w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego –

III miejsce

 

2012/2013

 - XX Olimpiada Informatyczna – finalista z wyróżnieniem –

opiekun dr Eugeniusz Gwóźdź

 - Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH – finalista –

opiekun mgr Ewa Absalon

 - Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – wyróżnienie –

opiekun mgr Ewa Absalon

 - Wojewódzki Konkurs Matematyczny  „Rozkosze łamania Głowy” – finalistka –

opiekun mgr Ewa Absalon

- 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – , I miejsce w eliminacjach powiatowych, wyróżnienie na etapie rejonowym – opiekun mgr Krystyna Osińska – Francuz

 - Konkurs Historyczny :Szukamy Bohaterów” – laureatka na etapie wojewódzkim – opiekun mgr Dominika Gizdoń

 - Powiatowy Konkurs Historyczny w ramach obchodów 70 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim” – I miejsce w kategorii konkurs multimedialny –

opiekun mgr Domnika Gizdoń

 -   Powiatowy Konkurs Historyczny w ramach obchodów 70 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim” – I miejsce w kategorii wiedza –

opiekun mgr Domnika Gizdoń

- I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Olimpiada Solidarności.Dwie Dekady Historii: - udział w etapie wojewódzkim – opiekun mgr Dominika Gizdoń

 - Powiatowy Konkurs „Moja Wisławomania” I i III miejsce –

opiekun mgr Krystyna Osińska – Francuz

 - Powiatowy Konkurs „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego w oczach młodego pokolenia” –

wyróżnienie – opiekun mgr Krystyna Osińska- Francuz

- XII Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn 2013” – II miejsc w kategorii proza dla szkół ponadgimnazjalnych

opiekun mgr Krystyna Osińska – Francuz ?

 - Wojewódzki Konkurs Literacki „Bezpieczeństwo Człowieka w Ruchu Drogowym. Moja Bezpieczna Podróż” – wyróżnienie – opiekun mgr Krystyna Osińska –Francuz

 - X edycja Regionalnego Konkursu – „Śląsk Moja Mała Ojczyzna. Shilesien – Meine Kleine Heimat ” –wyróżnienie w kategorii prac multimedialnych -  

opiekun mgr Małgorzata Piotrowska  

- Powiatowy Konkurs „Polak w Europie” – I miejsce – opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

- XXXV Międzynarodowy warszawski Turniej Go – I miejsce

 - Rejonowe Zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców – III miejsce

 - Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o Janie Pawle II -  I miejsce –

opiekun mgr Dominika Gizdoń

- Mistrzostwa Śląska w Judo – I miejsce

 - Powiatowy Finał Piłki Nożnej Chłopców – I miejsce

 - Powiatowe Zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców – II miejsce

 - IV Mistrzostwa Wodzisławia Śląskiego w Lekkiej Atletyce Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych  – II miejsce w biegu na 600m

 

2013/2014

 - Ogólnopolski Konkurs Historyczny „32 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego”  - wyróżnienie – opiekun mgr Dominika Gizdoń

 - XXXI Sejmik Matematyków ( praca matematyczna) – finalistka –

opiekun mgr Ewa Absalon

 - Konkurs Historyczny „Młodzież w ZWZ i AK” – wyróżnienie –

opiekun mgr Dominika Gizdoń

 - Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – 6 miejsce w powiecie –    

opiekun mgr Ewa Absalon

 - 59 Ogólnopolski  Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe I miejsce,  III miejsce

w regionie –

opiekun mgr Krystyna Osińska - Francuz

 - XXXVI Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Rozkosze Łamania Głowy” – finalistka – opiekun mgr Ewa Absalon

 - Powiatowy Konkurs „Polak w Europie” – I miejsce w kategorii język niemiecki – opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

- Ogólnopolski  Konkurs – „Śląsk Moja Mała Ojczyzna. Shilesien – Meine Kleine Heimat ” –

II miejsce   - opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

 - VIII Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Łyżwiarstwie –

I miejsce w kategorii dziewcząt

 - VII Powiatowe Mistrzostwa w Badmintonie Dziewcząt – I miejsce

 - VII Powiatowe Mistrzostwa w Badmintonie chłopców– III miejsce

 - Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Tenisie Ziemnym –

II miejsce

 - Finał Powiatowy w Piłce Siatkowej Chłopców – III miejsce

 

2014/2015

 - Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna o „Diamentowy Indeks AGH” – finalistka – opiekun mgr Ewa Absalon

- Mistrzostwa Polski Uczniów w języku angielskim „Langloo Cup 2014” – finaliści – opiekun mgr Mirosława Dyka-Płonka

 „Polak w Europie”( edycja międzynarodowa) – III miejsce –

opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

 - Rejonowe Zawody Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych – II miejsce

 - Rejonowe Zawody Piłki Plażowej Chłopców – II miejsce

 - Rejonowe Zawody Tenisa Stołowego Dziewcząt – II miejsce

 - Powiatowy Konkurs Matematyczny – III miejsce – opiekun mgr Mariola Majer

 - Powiatowe Mistrzostwa w Badmintonie – I i III  miejsce – opiekun mgr Stanisław Jaroch

 - Powiatowy Turniej w Siatkówce Halowej – I miejsce – opiekun Stanisław Jaroch

 - Powiatowe Mistrzostwa w Łyżwiarstwie – II miejsce – opiekun mgr Stanisław Jaroch

 - Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym – II miejsce – opiekun mgr Adam Stedin

 - Powiatowy Turniej w Siatkówce Halowej – II miejsce – opiekun mgr Adam Stein

 - Powiatowy Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego – I miejsce

 - Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt - I miejsce –

opiekun mgr Stanisław Jaroch

 - Powiatowy Turniej Sitaki Plażowej – I i II miejsce

opiekun mgr Stanisław Jaroch i mgr Adam Stein

- XIV Edycja Turnieju o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego i Burmistrza Miasta Radlin w Piłce Siatkowej Chłopców – III miejsce – opiekun mgr Stanisław Jaroch

- VII Powiatowe Zawody w Badmintonie Dziewcząt – I miejsce

- VII Powiatowe Zawody w Badmintonie Chłopców – II miejsce

 - IX Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Łyżwiarstwie

II miejsce w Kategorii Dziewcząt

2015/2016

 - Historyczny Konkurs Wiedzy „Budować przyszłość na fundamentach przeszłości” – finalistka etapu wojewódzkiego – opiekun mgr Dominika Gizdoń

 - Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej „Złoty Wawrzyn 2016”  -

wyróżnienie w kategorii proza na szczeblu regionalnym –

opiekun mgr Krystyna Osińska Francuz

 - Konkurs dla młodzieży „Społeczne Zaangażowanie młodych i społeczny kapitał” –

III miejsce (poziom międzynarodowy) – opiekun mgr Lidia Szmelich

 - Piłka Siatkowa Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych – III miejsce etap wojewódzki – opiekun mgr Stanisław Jaroch

 - XVIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny – I miejsce – opiekun mgr Beata Bieżuńska

 - Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Teutsch macht Spass” – II miejsce –

opiekun  mgr Małgorzata Piotrowska

- XIV Międzynarodowy Konkurs ‘Polak w Europie” – III miejsce – opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

 - XV Edycja Turnieju o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego i Burmistrza Miasta Radlin w Piłce Siatkowej Chłopców – I miejsce – opiekun mgr Stanisław Jaroch

 - Powiatowe Zawody Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych – I miejsce – opiekun mgr Stanisław Jaroch

 - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – I miejsce na szczeblu powiatowym szkół ponadgimnazjalnych – opiekun Zbigniew Cieślik

 - VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Cantemus” – I miejsce i wyróżnienie –

opiekun mgr Katarzyna Konofał

 - Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego Dziewcząt – I miejsce –

opiekun mgr Stanisław Jaroch

 

2016/2017

Ogólnopolski Konkurs „Dzień Bezpiecznego Internetu 2017” – I miejsce  - opiekun mgr Monika Brych

- Międzynarodowy Konkurs LinquaArt pod hasłem ‘Słowem malowane” – II miejsce opiekun mgr Malgorzata Piotrowska

- Ogólnopolski Konkurs „Deutsch hat klasse” – finaliści  -

opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

- Powiatowy Konkurs Artystyczno- Literacki „Moja Sienkiewiczomania” – I miejsce 

w kategorii literackiej - opiekun mgr Krystyna Francuz

- Powiatowy Konkurs Literacki „Złoty Wawrzyn” – II miejsce –

opiekun mgr Krystyna Osińska-Francuz

- IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Cantemus” – wyróżnienie –

opiekun mgr Katarzyna Konofał

 - Regionalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Żory  - III miejsce –

 opiekun mgr Małgorzata Piotrowska

- Wojewódzki Ćwierćfinał w Badmintonie w Kategorii Dziewcząt  - II miejsce –

opiekun mgr Adam Stedin

-- Wojewódzki Ćwierćfinał w Badmintonie w Kategorii Chłopców  - II miejsce

opiekun mgr Adam Stedin

- VII Powiatowe Mistrzostwa w Badmintonie Dziewcząt – I miejsce

- XII Makroregionalny Turniej w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych – II miejsce – opiekun mgr Adam Stedin

 - Powiatowy Finał Drużynowy Badmintona Dziewcząt – II miejsce –

opiekun mgr Adam Stedin

 - XI Mistrzostwa Szkół Ponagimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Łyżwiarstwie –

II miejsce w kategorii dziewcząt – opiekun mgr Jarosław Lyko

 - XI Mistrzostwa Szkół Ponagimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Łyżwiarstwie –

III miejsce w kategorii chłopców – opiekun  mgr Jarosław Lyko

 - Mistrzostwa Raciborza Szkół Ponadgimnazjalnych w Badmintonie – III miejsce  -

opiekun mgr Jarosław Lyko

 - Powiatowy Finał Piłki Ręcznej Dziewcząt – III miejsce – opiekun  - mgr Jarosław Lyko

 

 • Innowacje i eksperymenty

 

 1. „Innowacja pedagogiczna z zakresu wiedzy o kulturze-animator kultury” autorstwa Krystyny Osińskiej- Francuz, Gabrieli Czogały, Marka Krupy, Janiny Chlebik-Turek, Joanny Marcisz, Małgorzaty Wadas, Edyty Suchodolskiej, Agaty Witkowskiej, Katarzyny Chwałek, Aleksandry Wolner, Karoliny Jonderko, Franciszka Niecia.

Działania:

wykłady pracowników naukowych Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, poznanie zasad funkcjonowania instytucji kultury, uczestnictwo w spektaklach teatralnych

w ramach programu Teatr Polska, spotkanie z artystami lokalnymi, udział

w realizowanych w RCK ‘Feniks” projekcie Kino Szkoła, praca na podstawie schematów LMA, przygotowanie w formie prezentacji multimedialnej biografii twórców związanych z regionem : ks.J.Szymika , J.Eichendorffa, poznanie technik fotograficznych, praktyka dziennikarska zdobyta czasie redagowania, przygotowywania do druku i dystrybucji szkolnej gazetki „Świat Młodych na Skalnej”.

Efekty: przygotowywanie wystawy prac twórców regionalnych, przygotowywanie wystawy prac studentów PWSZ w Raciborzu i wychowanków OPP w Rydułtowach, zaangażowanie w organizację imprez okolicznościowych i cyklicznych, przygotowywanie wystaw, przygotowywanie i i udział w debacie oxfordzkiej.

 

 1. „Innowacja programowo-organizacyjna z zakresu ratownictwa medycznego   i pożarnictwa” autorstwa Renaty Froncek-Wilczek, Katarzyny Czekały, Ewy Żymełki, Eugeniusza Gwoździa, Joanny Kowalskiej, pielęgniarki naczelnej Barbary Matuszek oraz zastępcy kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego Anny Mandrysz, pielęgniarki epidemiologicznej Henryki Johny, pracownika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Adama Setlaka,

 

 1. Innowacja programowo-organizacyjna „edukacja policyjna” autorstwa Marty Adamczyk, Adama Steina, Ewy Żymełki, nadkomisarza Adama Fiedosiuka, podkomisarza Wiesława Dryji, st.sierżanta Marcina Marszałka.

 

4. Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „Edukacja dla Ekorozwoju”.

Autorzy: mgr Lidia Szmelich i mgr Ewa Żymełka. Czas trwania od roku szkolnego 2011/2012 do roku szkolnego 2013/2014. Celem innowacji było pogłębienie kompetencji językowych uczniów oraz poszerzenia treści programowych z zakresu świata przyrody, państwa i społeczeństwa, kultury, podróżowania i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zrównoważonego rozwoju.

 

5. Innowacja pedagogiczna „Nauczanie  kultury docelowej języka angielskiego”.

Udział uczniów w projektach międzynarodowych, konkursach, warsztatach, mobilnościach projektowych. Autor: mgr Mirosława Dyka-Płonka.

 

 1. Innowacji pedagogiczna z języka angielskiego „Język Biznesu
  Poznanie przez uczniów słownictwa związanego z ogólnie pojętym biznesem - prowadzeniem firmy, zatrudnieniem, reklamą, finansami,
  - nabycie umiejętności pisania listów formalnych
  - rozumienie tekstów z prasy biznesowej
  - prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
  Realizacja opisanego materiału pozwoliła uczniom na łatwiejszy start na studiach o kierunkach ekonomicznych.

            Autor: mgr Monika Brych, mgr Przemysław Grzybek.

 

7. Innowacja „Matura w kieszeni” – przygotowanie do matury ustnej z języka angielskiego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Autor: mgr Mirosława Dyka-Płonka.
 

 • Projekty

 

- projekt „Partnerzy w nauce”

realizowany był przez Uniwersytet Śląski, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w latach 2009-2012. Głównym celem projektu było kształtowanie u uczniów szkół ponadgimnazjalnych kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki, fizyki, biologii, informatyki                             i przedsiębiorczości. Koordynatorzy: dr Eugeniusz Gwóźdź, mgr Ewa Absalon,

mgr Katarzyna Kubala-Piszcz

 

- projekt „Nowoczesny Europejczyk- Wykształcony Europejczyk”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do uczniów czterech szkół ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym był Powiat Wodzisławski realizowany w roku szkolnym 2010/2011. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Koordynator – mgr Jolanta Syrnicka

 

- projekt „Ocean Wiedzy i Umiejętności”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany od kwietnia 2014r. do czerwca 2015r. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację projektów rozwojowych w szkołach ogólnokształcących , dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.

Koordynator – mgr Przemysław Grzybek         

 

- projekt Comenius- uczenie się przez całe życie.

Współpraca szkół z Polski, Niemiec, Słowacji ,Włoch i Turcji wokół projektu  pt „Energia odnawialna w kontekście regionalnym”. Celem projektu było uświadamianie społeczności lokalnych w sprawie alternatywnych źródeł energii i porównywanie wykorzystania zasobów źródeł odnawialnych i nieodnawialnych w miejscowościach, w których mieszczą się szkoły. Koordynator – mgr Przemysław Grzybek.

 

- projekt Akcent@com realizowanego w latach 2013-2015 w ramach programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Celem projektu jest popularyzacja uczenia się języków krajów sąsiadujących , motywacja do współpracy transgranicznej m.in.n. poprzez pokonywanie stereotypów i wskazywanie nowych możliwości na rynku pracy. Koordynator – mgr Katarzyna Konofał

 

- projekt edukacyjny AIESEC przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym

w Katowicach ( Enter Your Future, Globar Citizen Word Talks).

Cyklicznie od roku 2009.Projekt ma formę tygodniowych warsztatów językowo-kulturowych prowadzonych w języku angielskim przez studentów z różnych krajów, którzy przybliżają kulturę tych krajów. Koordynator – mgr Ewa Żymełka, mgr Lidia Szmelich.

 

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – realizacja zadań w ramach projektu promującego czytelnictwo wśród młodzieży 2016-2020.

Koordynator – mgr Katarzyna Konofał

 

- współpraca dwustronna polsko-fińska. Współpraca i udział w wymianie między uczniami

 i nauczycielami szkoły średniej w Jalasjarvii i naszym licem. Celem wymiany jest poszerzenie świadomości oraz ćwiczenie umiejętności językowych. Wymiany pomagały młodzieży w poznawaniu tradycji kultur obu krajów. 

Koordynatorzy: mgr Przemysław Grzybek i mgr Katarzyna Konofał.

 

- projekt „Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej 2012”

Dyplom komisji Europejskiej – mgr Mirosława Dyka –Płonka

 

- projekt eTwinning 2012-2014.Projekt „Safetiquette-Safe Ticket for Young Internet Sers”.

Krajowa Odznaka jakości E twinning 2013, Europejska odznaka Jakości e Twinning 2013,

I nagroda w konkursie „Nasz projekt eTwinning”2014.Publikacja „Zwycięskie Projekty Programu eTwinning2014 FRSE – mgr Mirosława Dyka-Płonka.

 

- projekt Comenius Partnerstwo Wielostronne Szkół 2012-2014.

Projekt „Imagine Teres No Countries.We All Live In a Yellow Submarine”

Koordynacja projektu szkoł z Bułgarii, TURCJI, Grecji, Włoch i Polski, rezultaty opublikowane w europejskiej bazie projektów „European Shared Treasure”, 29 mobilności uczniów i nauczycieli – mgr Mirosława Dyka-Płonka.

 

- Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzież 2014

Konkurs dla uczniów, WYSTAWA PRAC W Centrum Kultury w Rakiszkach, mobilnoś 5 uczniów, 2 nauczycieli. Koordynator – mgr Mirosława Dyka-Płonka.

 - Projekt ‘Europejski Dzień Języków Obcych z kodami QR” 2014 Europa EU

Publikacja na oficjalnej stronie EDJ- MGR Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt eTwinning Plus „Lets Celebrate” 2014/2015  FRSE

Mołdawia, Czechy, Tunezja, Polska – Certyfikat eTwinning – mgr Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt międzynarodowy „Tydzień z Godziną Kodowania” 2014

certyfikat mgr Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt „Virtual Valentines” 2014

Certyfikat – mgr Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt „Rozmawiajmy o Uchodźcach” CEO 2016

Certyfikat- mgr Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt „International Dot Day” 2016 z Hiszpanią.

Certyfikat – mgr Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt „Dzień Bezpiecznego Internetu” 2016

Certyfikat – mgr Mirosława Dyka-Płonka

 

- projekt eTwinning „Web2.0 Education Word”

FRSE 2016/2017 z Turcją, Włochami, Grecją, Tunezją, Mołdawią w trakcie realizacji.

Koordynator-mgr Mirosława Dyka-Plonka

 

-„Przystanek  - Praca” program operacyjny kapitał ludzki 2007-2013 współfinansowany

z EFS. Koordynator mgr Marzena Fojcik i mgr Joanna Kowalska.

 

- projekt Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa 2012/2013, 2013/2014

Pobyt i nauka uczniów włoskich w Rydułtowach oeaz polskich w Palestrinie.

Koordynator – mgr Monika Brych

 

- projekt partnerski współpracy szkół Erasmus + „Healthy Minds For Happy Lives”.

Projekt dotyczy zdrowia psychicznego młodych ludzi. Nasze działania i zadania projektowe mają sprawić abyśmy zdawali sobie wszyscy sprawę, że dobrze jest pracować i uczyć się             w dobrej atmosferze, wiedzieć jak walczyć ze stresem, którego niestety  nie da się wyeliminować z naszego życia, być świadomym zagrożeń i wiedzieć gdzie szukać pomocy, bronić się przed hakerami i cyberprzemocą. Koordynator – mgr Monika Brych

 

- projekt „Asystentura Comeniusa”

Realizowany w roku 2012/2013 i 2013/2014 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Szkoła gościła asystenta językowego, który wspomagał nauczanie języka obcego.

 

- polsko-niemiecka wymiany młodzieży ze szkołą w Hamburgu (od 2011-2015).

Projekty dofinansowane przez PNWM w Warszawie. Spotkania  uczniów z zaprzyjaźnionych szkół z Polski Oraz Niemiec, nauka języków obcych oraz poznawanie systemu szkolnego , historii, tradycji Niemiec.

 

- projekt trójstronny  „Polsko –Niemiecko-Czeska Współpraca Młodzieży.

2012/2013  dofinansowany przez PNWM w Warszawie.

Uczniowie z Polski, Niemiec i Czech zakwaterowani byli w Górnośląskim Centrum Kultury   i spotkań w Łubowicach i szukali śladów niemieckojęzycznego poety romantycznego J.Eichendorffa.

 

- projekt trójstronny polsko-niemiecko-czeski „Zachować pamięć” w Sachsenhausen 2016/2017 ( w trakcie realizacji).

Celem projektu jest umożliwienie młodzieży z Polski , Niemiec oraz kraju trzeciego wspólnego odwiedzania miejsca pamięci i skorzystania z ofert pedagogicznej tego miejsca oraz intensywne zajęcie się tematyką historii. W ramach projektu planowane jest spotkanie trójstronne w miejscu pamięci w Niemczech.Projekt dofinansowany przez PNWM

w Warszawie.

 

3. Problemy/porażki szkoły

 

 • peryferyjność, nawet w porównaniu do niewielkiego miasta,
 • niepełne etaty nauczycieli,
 • trudności w dojazdach młodzieży z ościennych gmin, wiosek i miast,
 • czasem zbyt małe aspiracje uczniów po ukończeniu szkoły,
 • coraz częstsze problemy emocjonalne uczniów,
 • uczniowie wskazują na brak komunikacji w rodzinie – szczególnie w początkowym etapie uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej,
 • wagary,
 • palenie papierosów,
 • brak chęci dla różnych ścieżek samorozwoju,
 • wulgaryzmy,
 • konflikty,
 • nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych.

Przeprowadzono również badania ankietowe wśród uczniów oraz nauczycieli, badających klimat szkoły. Badania przeprowadzono we wrześniu poprzez anonimowe ankietowanie.

W badaniach wzięło udział 27 nauczycieli różnych przedmiotów.

 

Wyniki ankiet skierowanych do nauczycieli:

 

Obszar warunki dla tworzenia szkoły promującej zdrowie:

 • 92,5% nauczycieli uważa, że w szkole w której pracuje że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą,
 • 85,5% uważa, że zostali zapoznani z koncepcją szkoły promującej zdrowie,
 • 92,5% nauczycieli uważa, że w szkole podejmowane są działania na rzecz promocji zdrowia np. warsztaty, nauczyciele i uczniowie są zachęcani do dbałości o zdrowie, organizowane są zajęcia ruchowe,

 

Obszar klimat społeczny w szkole:

 • 77% nauczycieli uważa, że jest pytane przez dyrekcję w sprawach dotyczących życia i pracy szkoły,
 • 99,5% uważa, że jego zdanie jest brane pod uwagę w kwestii życia i pracy szkoły,
 • 99,5% nauczycieli uważa, że jego relacje z dyrekcją są dobre,
 • 92,5% czuje się doceniania przez dyrektora szkoły,
 • 92,5% twierdzi, że dyrekcja udziela nauczycielom informacji zwrotnych dotyczących pracy,
 • 54% uważa, że dyrekcja udziela pomocy, gdy nauczyciel jej potrzebuje,
 • 92,5% uważa, że relacje między nauczycielami są dobre,
 • 92,5% uważa, że nauczyciele chętnie ze sobą współpracują,
 • 54% uważa, że mogą otrzymać pomoc od innych nauczycieli, gdy jej potrzebują,
 • 84% uważa, że uczniowie traktują go z szacunkiem,
 • 63% uważa, że są lubiani przez uczniów,
 • 38,5% uważa, że większość uczniów przykłada się do nauki, natomiast 52%, że nie przykładają się do nauki,
 • 77% uczniów zdaniem nauczycieli przestrzega ustalonych reguł pracy na lekcji,
 • 85% uważa, że ich relacje z rodzicami uczniów są dobre,
 • 98% nauczycieli uważa, że rodzice współpracują z nim w sprawach swoich dzieci,
 • 92% twierdzi, że może liczyć na pomoc wielu rodziców uczniów, gdy tego potrzebuje,

 

Obszar edukacja zdrowotna uczniów i nauczycieli:

 • 85% uważa, że edukacja zdrowotna jest ważnym zadaniem w szkole w której pracują,
 • 85% uważa, że uwzględnia tematy dotyczące zdrowia w ramach programu przedmiotu, którego uczy,
 • 62% twierdzi, że stwarza uczniom możliwość proponowania tematów o zdrowiu, które ich interesują,
 • 60% uważa, że na zajęciach o zdrowiu stosuje metody aktywizujące,
 • 53% osób pyta uczniów, czy zajęcia o zdrowiu były dla nich ciekawe i zachęciły ich do dbałości o zdrowie,
 • 100% nauczycieli uczestniczy w realizacji programu wychowawczo profilaktycznego w szkole,
 • 60% nauczycieli konsultuje z rodzicami tematy dotyczące zdrowia, a które są omawiane na lekcjach wychowawczych,
 • 74% uważa, że realizacja edukacji zdrowotnej dla uczniów jest dla nauczyciela okazją do refleksji i dbałości o własne zdrowie,
 • 42% nauczycieli uczestniczyło w ostatnich trzech latach w szkoleniach dotyczących zdrowia nauczycieli,

 

Obszar warunki i organizacja nauki i pracy:

 • 100% nauczycieli uważa, że w szkole jest czysto,
 • 54% uważa, że podejmowane są systematyczne działania w celu zmniejszenia hałasu na przerwach i w czasie przerw,
 • 61,5% uważa, że praca w szkole jest dobrze zorganizowana, równomiernie rozłożone są zadania do wykonania,

 

Obszar samopoczucie w szkole:

 • 85% nauczycieli zwykle dobrze czuje się w pracy,
 • 100% nauczycieli lubi pracować w tej szkole,
 • 100% nauczycieli poleciłoby innym nauczycielom tę szkołę jako przyjazne miejsce pracy,
 • Na pytanie, co powoduje, że DOBRZE czujesz się w szkole najczęściej odpowiadano:
  1. współpraca z uczniami i ich sympatia, dobre relacje z nimi,
  2. szkołą jest mała, wszyscy się znamy, pochodzimy z podobnych środowisk,
  3. duże doświadczenie,
  4. dobra atmosfera wśród współpracowników,
  5. życzliwość i sympatia,
  6. zawsze mogę liczyć na pomoc kolegów i koleżanek,
  7. kontakt z młodymi ludźmi,
  8. satysfakcja z pracy, docenianie.
   • Na pytanie, co powoduje, że źle czujesz się w pracy w szkole:
    1. niestabilność pracy,
    2. czasem jest to związane z relacjami z uczniami,
    3. nowe przepisy prawa oświatowego,
    4. skupienie się na tym, co istotne,
    5. nieprzewidywalność, że coś trzeba zrobić na wczoraj,
    6. nierówne rozłożenie obowiązków pomiędzy pracowników,
    7. o tym, ze w szkole ważna jest nauka, przypominamy sobie wtedy, gdy są wyniki matur,
    8. stresują mnie kwestie elektroniczne,
    9. niektórzy nauczyciele traktują młodszych z góry,
    10. czasem nie gramy do jednej bramki.

 

Obszar co zrobiłeś/aś dla swojego zdrowia w ostatnim roku:

 • 77% stałam/em się bardziej aktywna/ny fizycznie,
 • 77% zwraca większą uwagę  na to, jak się odżywia,
 • 92% zwraca uwagę na systematyczne samobadanie,
 • 92% zwraca większa uwagę na utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi osobami,
 • 54% zwraca się do innych ludzi o pomoc, gdy ma jakiś trudny problem do rozwiązania,
 • 77% osób znajduje czas na relaks, wypoczynek,
 • 69% stara się szukać pozytywów zarówno w sobie, jak i w innych ludziach,
 • 69% rozwija w sobie umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciami,
 • 23% osób wyeliminowała jakieś zachowania ryzykowne dla zdrowia

 

4. Analiza dotychczasowych metod

 

W szkole stosowane są tradycyjne metody nauczania. Najczęściej stosuje się:

 • pracę indywidualną oraz w grupie,
 • metody podające - opowiadanie, wykład, pogadanka, praca z książką, dyskusja,
 • metody obserwacji – pokazy, demonstracje,
 • metody informacyjne – wyjaśnienie, opis, narrację,
 • heureza – problemowa, dyskusja, dialog,

 

Ze względu na ciągle zmieniającą się rzeczywistość oraz dominację nowych technologii i nowe potrzeby uczniów, często również w naszej szkole stosuje się kreatywne, aktywizujące metody nauczania:

 • burza mózgów,
 • mapa myśli,
 • metody projektowe,
 • praca z tablicami interaktywnymi,
 • platformy edukacyjne,
 • praca z tabletami,
 • gry dydaktyczne,
 • debata,
 • elementy dramy (wchodzenie w role),
 • praca w małych grupach,
 • symulacje,
 • studium przypadku,
 • przyjmowanie i ocena różnych punktów widzenia,
 • uczenie innych uczniów, uczenie się od nich,
 • tenis słowny,
 • metoda problemowa,
 • prezentowania własnych poglądów,
 • kształcących umiejętność argumentacji,
 • pozwalających uczniowi oceniać stan swojej wiedzy,
 • kształtujących prawidłowe stosunki interpersonalne,
 • kształtujących poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji
  z różnych źródeł,
 • stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • rozwijania zainteresowań,
 • skutecznego porozumiewania się w rożnych sytuacjach.

 

5. Potrzeby rozwojowe nauczycieli w zakresie profilaktyki i wychowania

 

W zmieniającym się środowisku mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi uczniami, zarówno pod względem dydaktycznym, społecznym oraz emocjonalnym. Istnieją zatem realne potrzeby ciągłego kształcenia się w tym zakresie. Reagujemy zatem na bieżące potrzeby uczniów – coraz więcej uczniów przychodzi z indywidualnymi problemami. W tym zakresie wykorzystujemy do konsultacji indywidualnych specjalistów z zewnątrz oraz w ramach realizacji projektów. Korzystamy też ze szkoleń z uwzględnieniem indywidualizacji nauczania oraz specyfiki pracy z danym uczniem.

 

6. Analiza instytucji wspierających szkołę.

 

1. Współpraca z uczelniami

 

 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach podjęło współpracę                z Śląską Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość na proponowanych przez uczelnię zajęciach zetknąć się z takimi zagadnieniami jak: kosmetologia, gastronomia, dietetyka. Warsztaty oraz pokazy tego typu pozwalają na zapoznanie się  z konkretnymi zawodami. Uczniowie wzięli  udział m.in. w takich zajęciach jak: „Warsztaty z wizażu”,  pokazach kuchni molekularnej prowadzonych przez znakomitego kucharza „naukowca”  pana Łukasza Konika . Przed nami kolejne warsztaty oraz dni otwarte.

Nasi uczniowie chętnie odwiedzają również Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Mamy już za sobą ogólnopolską „Noc Biologa” oraz Warsztaty Skaningowej Mikroskopii Elektronowej.

Koordynator – Michalina Kszuk-Jendrysik

 

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Współpraca z Zakładem Edukacji Kulturalnej rozpoczęła się  w roku 2012 od wprowadzenia w liceum innowacji pedagogicznej  „animator kultury”. Przez kolejne lata cieszyńska uczelnia obejmowała patronatem naukowym klasy realizujące innowację „animator kultury”,

a następnie klasy o profilu kulturalno – medialnym.

Patronat wyższej uczelni przyniósł wiele korzyści rydułtowskiemu liceum: uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wykładach akademickich wygłaszanych przez pracowników naukowych zarówno w swojej szkole, jak i w murach uczelni patronackiej w Cieszynie.

W czasie wizyt na uczelni zapoznawali się  z funkcjonowaniem szkoły wyższej, uczestniczyli w warsztatach nt. technik animacji, brali udział w panelu dyskusyjnym.

Koordynator – Krystyna Osińska-Francuz

 

- współpraca z Uniwersytetem Śląskim poprzez serię wykładów wybitnych przedstawicieli humanistyki na czele z dr hab. Zbigniewem Kadłubkiem pod tytułem „Rozumienie jako sztuka” – koordynator – mgr Maria Firut

 • Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Raciborzu

W czasie wieloletniej współpracy organizowano wizyty  na uczelni, w czasie których   uczniowie zapoznawali się  z ofertą edukacyjną, uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez pracowników PWSZ, brali udział w konkursach językowych organizowanych przez uczelnię. W ramach współpracy przedstawiciele PWSZ uczestniczyli w organizowanych corocznie w szkole Dniach Promocji Zdrowia, przeprowadzając m.in. badania spirometryczne. Nawiązanie współpracy z Wydziałem Sztuki w PWSZ w związku z utworzeniem klasy kulturalno – medialnej zaowocowało organizowaniem wystaw plastycznych w szkole i w rydułtowskiej galerii sztuki „ Złote Grabie”  Koordynator – Krystyna Osińska-Francuz.

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego         

Uczniowie biorą udział w warsztatach organizowanych przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego  (np. warsztatach z kryminalistyki), inscenizacjach rozpraw  sądowych, uczestniczą  w wykładach poświęconych różnym dziedzinom prawa (np. prawu cywilnemu, karnemu, administracyjnemu). Koordynator – Tomasz Manderla

 

 • Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

Współpraca z Uniwersytetem Opolskim trwa już kilka lat – zależało nam na współpracy z tą uczelnią, gdyż studiuje tam  wielu naszych absolwentów, a także wśród naszych nauczycieli znajduje się wielu absolwentów UO. Kilka lat temu Uniwersytet Opolski, a dokładnie Instytut Chemii, teraz już Wydział Chemii objął patronat nad klasą biologiczno- chemiczną naszego liceum, który trwa do dnia dzisiejszego. Umowa została podpisana podczas uroczystości święta szkoły, w czasie której prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, dziś dziekan wydziału prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek wygłosił wykład i złożył podpis pod umową. Po uroczystości spotkał się z klasą i koordynatorem, by zaplanować współpracę. Koordynatorem ze strony uczelni jest pan dr Jacek Lipok, a ze strony liceum mgr Katarzyna Czekała. W ramach współpracy ustaliliśmy dwie wizyty rocznie tj. zajęcia laboratoryjne młodzieży w Instytucie oraz wykład, a druga to rewizyta przedstawiciela uczelni w naszym liceum.  W ramach jednej z wizyt udało nam się zwiedzić wystawę poświęconą Marii Skłodowskiej - Curie, eksponowaną w Opolu przez Muzeum Narodowe w Warszawie oraz organizację „Dnia Chemii” w szkole przez studentów i pracowników naukowych uniwersytetu.

Koordynator – Katarzyna Czekała

 

 • Uniwersytet Opolski, Instytut Filozofii

Liceum Ogólnokształcące  podpisało deklaruję przystąpienia do projektu organizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach POWER 2014-2020 dot. edukacji filozoficznej w ramach rozwoju oferty uczelni wyższych, polegającego na przeprowadzeniu w szkole warsztatów/kursów edukacyjnych dla uczniów z I, II i ewentualnie III klas, którego celem jest podnoszenia kompetencji w zakresie poprawnego argumentowania, krytycznego, samodzielnego myślenia, logiki i heurystyki. Zajęcia odbywać się będą od września 2017. Koordynator – Krystyna Osińska-Francuz. Realizacja projektu „ Logiczny uczeń”

 

 • 2013/2014  - współpraca z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Udział uczniów klasy politechnicznej w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych „Masterclasses Discovery the Quarks and Leptons witj Real data”. Koordynator  - dr Eugeniusz Gwóźdź.

 

 • 2013/2014 i 2014/2015 – współpraca z Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej klasy politechnicznej.

W ramach tej współpracy pracownicy politechniki prowadzili zajęcia laboratoryjne z fizyki. Koordynator – dr Eugeniusz Gwóźdź.

 

 • Współpraca z Goethe-Institut w Warszawie

Udział Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach ogólnopolskim  projekcie „Niemiecki ma klasę” organizowanym przez Goethe-Institut w Warszawie w latach 2015/2016 oraz 2016/2017.

Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Patronat honorowy nad konkursem „Deutsch hat Klasse” realizowanym w naszej szkole objął Starosta Powiatu Wodzisławskiego oraz Burmistrz Miasta Rydułtowy.

Głównymi celami projektu „Deutsch hat Klasse” są uwrażliwienie szerokiego grona osób zainteresowanych edukacją na znaczenie aranżacji pomieszczeń lekcyjnych w procesie dydaktycznym oraz zwiększenie zaangażowania uczniów i nauczycieli do działań na rzecz najbliższego środowiska.

 W ramach Święta Szkoły Goethe-Institut przeprowadził w naszej szkole grę edukacyjną "Klasa z klasą".

 Koordynator –  Małgorzata Piotrowska

 

2. Inne

 

 • Współpraca z RCK” Feniks” w Rydułtowach

Wieczór Kolęd Międzynarodowych organizowany jest od 7 lat w RCK w Rydułtowach

 

 • Współpraca z Towarzystwem Miłośników Rydułtów

Cykliczne imprezy kulturalne i udział w konkursach 2009-2015.

 

 

 • Współpraca z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców w Rydułtowach

Spotkanie przedstawicieli uczniów z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców

w Rydułtowach

 

 • Stowarzyszenie Polska-Wschód w Katowicach oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

W 2017 r. nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Polska-Wschód w Katowicach oraz Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Współpraca zaowocowała występem studentek z Włoch i Ukrainy na imprezie środowiskowej –  Wieczorze Kolęd Międzynarodowych.

 

 • Współpraca z Galerią Sztuki „ Złote Grabie” w Rydułtowach

Dzięki współpracy z rydułtowską galerią, której właścicielką, a zarazem wykładowczynią historii sztuki w klasach o profilu kulturalno-medialnym  jest Magdalena Wadas, uczniowie  w praktyce zapoznają się z zadaniami animatora kultury. Od 2013 roku pod kierunkiem

M. Wadas organizowane są przez uczniów wystawy prac artystów, w których uczestniczą władze lokalne i mieszkańcy miasta.

 

 • Współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Rydułtowach, Głożynach oraz Pszowie

Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów prowadzonych na terenie jednostek (nie tylko w ramach zajęć dodatkowych z zakresu ratownictwa medycznego i pożarnictwa), organizacja pokazów dla uczniów, zajęć o charakterze szkoleniowym np. z zakresu I - ej pomocy przedmedycznej, pomoc w organizacjach imprez szkolnych i wewnątrzszkolnych np. dni otwartych. Współpraca realizowana jest od 8 lat.

 

 • Współpraca z Ochotniczymi Hufcami Pracy w Pszowie praz Rydułtowach

Organizacja dla uczniów zajęć z zakresu preorientacji zawodowej odbywa się już od 6 lat. Oprócz tego organizujemy dla naszych uczniów kiermasze ofert pracy.

 

 • Wspólpraca ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery

Od kilku lat przedstawiciele Szok przeprowadzają zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej dla uczniów oraz uczestniczą w konsultacjach indywidualnych dla uczniów.

 

 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl.

Współpracujemy z Poradnią w zasadzie od zawsze. Współpraca opiera się zarówno na organizacji zajęć przez przedstawicieli Poradni, jak i na wsparciu nauczycieli, szkoleniach, oraz opiniowaniu uczniów. Organizacja warsztatów dla uczniów prowadzonych przez przedstawicieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. „Emocje moją siłą.” „Empatia, akceptacja  inność”, organizacja zajęć z zakresu preorientacji zawodowej „Ślepy los, czy świadomy wybór” oraz „Student – tak, czy nie…”„Misja życia Marka Kotańskiego”, Profilaktyka anoreksji i bulimii.

 

 • Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śl.

Współpraca z Wodzisławskim Sanepidem – realizacja ogólnopolskich kampanii – ”„ARS – czyli jak dbać o miłość” oraz profilaktyki raka szyjki macicy i HPV, realizacja kampanii „Wybierz życie pierwszy krok”, „Znamię, znam je,” „Brązowo ale czy zdrowo?,” „HIV/ AIDS – jestem świadomy nie ryzykuję,” oraz inne. Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez PSSE oraz w konkursach proponowanych rzez sanepid „Podstępne WZW”.

 

 • Współpraca  z Ośrodkiem Szkoleniowym JAZDA

Organizacja darmowych spotkań profilaktycznych promujących jazdę na trzeźwo. Współpraca jest realizowana od 4 lat.

 

 • Policja

Organizacja spotkań o charakterze profilaktycznym – odbywają się w naszej szkole cyklicznie od 8 lat (zajęcia profilaktycznych z dzielnicowym). Spotkania te poświęcone są zagadnieniom prawa karnego, niszczenia mienia, profilaktyki wypadków, gdzie realizujemy kampanie „Wykluczeni,” „Stop Wariatom Drogowym”. Realizacja programów - kampanii policji „Uzależniania złodzieje młodości”, „Dopalacze przyczajona śmierć”, „Rok pieszego”, „Nie reagujesz - akceptujesz”. Współpraca na bieżąco w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Współpraca z Wydziałem ds. Nieletnich – konsultacje indywidualne w sprawach uczniów. Współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego – organizowanie zajęć profilaktycznych dla uczniów.

 

 

 • Straż Miejska w Rydułtowach

Organizowanie profilaktycznych zajęć dla uczniów od 8 lat. Współpraca w respektowaniu norm i zasad społecznych – indywidualne spotkania.

 

 • Straż Graniczna,

Organizacja już od 3 lat dla uczniów zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy przemytu oraz handlu ludźmi.

 

 • Służba Celna

Organizacja już od 3 lat dla uczniów zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób oraz jakość pracy celników oraz specyfikę wykonywania tego zawodu.

 

 • Współpraca z Sądem Rejonowym

Organizacja zajęć dla uczniów w sądzie – uczestniczenie w rozprawach sądowych oraz konsultacje i prelekcje prokuratorów i sędziów.

 

 • Współpraca z radcami prawnymi

Kierowanie uczniów i ich rodziców w celu udzielania porad prawnych.

 

 • Współpraca w ramach wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu skupia 40 wolontariuszy z różnych klas, opiekunem jest Katarzyna Czekała. Od 11 lat stale współpracujemy z Hospicjum Cordis w Katowicach. Oprócz tego zajmujemy się wolontariatem akcyjnym, do działań wolontariatu należą: comiesięczne spotkania wolontariatu, opracowanie loga wolontariatu, przeprowadzanie konkursów wśród młodzieży z wolontariatu np. Pomocna dłoń, Pomaganie jest fajne,  szerzenie idei wolontariatu na terenie placówki,  przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole. Pomagamy również w zorganizowaniu Szlachetnej Paczki oraz bierzemy udział w akcjach wspierających Caritas. Jednym z większych wydarzeń było zorganizowanie balu charytatywnego na rzecz Hospicjum Cordis.

Koordynator – Katarzyna Czekała

Współpraca ze Świetlicą Środowiskową w Pszowie, Świetlicą Profilaktyczną –Wychowawczą w Wodzisławiu Śl., DPS w Gorzycach, Schroniskiem dla Zwierząt

w Rybniku, Przedszkolem „Pod Nutką”. WORiT, PP-P w Wodzisławiu Śl.-dogoterapia.

Celem jest poznanie pracy wolontariusza w różnych placówkach, pomoc innym.Koordynator mgr Joanna Kowalska.

 

 • Pozostałe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Współpracowano z następującymi organizacjami oraz realizowano zadania:

 

- Udział w projekcie „Szlachetna paczka” - ogólnopolska akcja świątecznej pomocy osobom najuboższym. Zaangażowanie całej szkoły w przygotowaniu świątecznej paczki dla potrzebującej rodziny.( od 2011 do nadal). Koordynator – mgr Monika Brych.

- Udział w akcji charytatywnej (zbiórki artykułów spożywczych w supermarketach) organizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Rydułtowy pod patronatem Burmistrza Miasta Rydułtowy – koordynator mgr Joanna Kowalska

- pomoc w realizacji akcji Caritas „Tak pomagam” – zbiórka żywności w sklepach Biedronka  - koordynator mgr Joanna Kowalska

- Udział w akcji „Szkoło pomóż i Ty” (sprzedaż cegiełek) – współpraca z Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych w Gdyni

- Udział w zbiórce publiczno – charytatywnej podczas Wszystkich Świętych – współpraca     z Fundacją „Wspólnota Dobrej Woli” w Wodzisławiu Śl.

- Udział w akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej „Góra Grosza” organizowanej przez towarzystwo „Nasz Dom” w Warszawie

- Współpraca z WOŚP (pomoc w organizacji poprzez zbiórki pieniędzy)

- Współpraca wolontaryjna z Hospicjum „Cordis”  w Mysłowicach (pomoc przy remontach, pracach porządkowych, organizacja imprez dla dzieci, organizacja balu charytatywnego, kolędowanie)

- Zbiórka żywności i przyborów szkolnych  we współpracy z Caritas Archidiecezji Katowickiej „Tak Pomagam” , Parafią pw. św. Jerzego w Rydułtowach w okresie  świąt Wielkiejnocy, Bożego Narodzenia i we wrześniu

- Akcja Charytatywna „Odmów sobie kołaczyka” 2013

pomoc medyczna dla dzieci w Syrii – koordynator mgr Mirosława Dyka-Płonka

- akcja ZHP Rydułtowy – zbieranie nakrętek na pomoc dla chorych/niepełnosprawnych  dzieci (2013-2017).Koordynator – mgr Mirosława Dyka-Płonka

- akcja „Na Pomoc Ukrainie” 2014

wpłata na konto-Koordynator – mgr Mirosława Dyka-Płonka 

 

 • Imprezy środowiskowe:

 

- Konkurs Matematyczny „Sowa”  - poznaczony dla uczniów gimnazjów (organizowany od roku 2007). Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych. Koordynatorzy: mgr Mariola Majer i mgr Ewa Absalon

 

- Benefis artystyczny z okazji 60-lecia urodzin  księdza prof. Jerzego Szymika ( cykliczne spotkania z księdzem – znanym poetą. Koordynator -  mgr Maria Firut

 

- wycieczki naukowe o charakterze dydaktyczno-kulturoznawczym. Spektakle teatralne

w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Koordynator-  mgr Maria Firut

 

- wystawy sztuki jako cykliczne imprezy środowiskowe organizowane w Galerii Sztuki „Złote Grabie”. Koordynator – mgr Magdalena Wadas

 

- Festiwal Piosenki „Niezapominajka” – organizowany jest od roku 2009.Cele, festiwalu jest przypomnienie młodzieży nieżyjących już artystów polskiej piosenki.

Koordynatorzy: mgr Katarzyna Konofał , mgr Przemysław Grzybek i mgr Joanna Kowalska.

 

- Przegląd Twórczości Obcojęzycznej Dzieci i Młodzieży Miasta Rydułtowy – corocznie od roku 2013.

Impreza Środowiskowa mająca na celu propagowanie nauki języków obcych oraz rozwijanie umiejętności artystycznych wśród uczniów. Koordynator- mgr Lidia Szmelich

 

- kiermasze książek przy współpracy z księgarniami internetowymi od roku 2009. Koordynator – mgr Katarzyna Konofał

 

-  „Jak nie czytam to czytam” - piknik czytelniczy w ramach akcji czasopisma „Biblioteka 

w szkole” 2016.KKordynatorzy: mgr Katarzyna Konofał, mgr Joanna Kowalska.

 

- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego – cykliczna organizacja imprezy.

Koordynator  - mgr Katarzyna Czekała

 

- „Jajko dla Hospicjum” – cykliczne akcje w ramach współpracy z Hospicjum Cordis.

Koordynator – mgr Katarzyna Czekała

 

- współpraca z Urzędem Miasta  w ramach Dni Promocji Zdrowia.  –

Koordynator mgr Joanna Kowalska

 

- Stowarzyszenie Nasze Miasto – pomoc w organizacji profilaktycznych zajęć dla uczniów

w ramach realizacji programu „Archipelag skarbów”

 

- Powiatowy Urząd Pracy – organizacja dla uczniów zajęć z zakresu preorientacji zawodowej

 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – współpraca o charakterze szkoleniowo konsultacyjnym oraz poprzez opiniowanie uczniów

 

- Śląskie Centrum Profilaktyki w Chorzowie – szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli z zakresu profilaktyki występowania patologii oraz depresji i różnego rodzaju zaburzeń

 

- Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależniania od Alkoholu „Fenix” –  szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli z zakresu profilaktyki występowania patologii oraz różnego rodzaju zaburzeń.

 

- współpraca z Urzędem Miasta w Rydułtowach  przy organizacji „Dni Promocji Zdrowia”.

 

 

 • Szczególne działania samorządu szkolnego

Rajd pierwszych klas.

Celem rajdu jest integracja uczniów klas pierwszych oraz zapoznanie ich z środowiskiem szkolnym w warunkach pozaszkolnych . Koordynator – mgr Stanisław Jaroch

 

IV. CELE PROGRAMU

 

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Konieczna jest harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

 

Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie  w języku ojczystym oraz w językach obcych z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu,
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą  w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej. 

 

Cele edukacyjne

 

Przedmiot

 

Cele

 

Język polski

 

1.Poznanie dzieł literackich wchodzących w skład dziedzictwa polskiej, europejskiej i światowej kultury.

2.Osiąganie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej.

3.Kształtowanie tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej.

4.Wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i samodzielne decyzje dotyczące dalszej nauki i wyboru zawodu.

5.Kształtowanie hierarchii wartości w oparciu o wybitne dzieła kultury.

6.Rozwijanie postaw tolerancji i eliminowanie postaw ksenofobicznych.

 

 

Języki obce

 

1.Osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym, zapewniających swobodne posługiwanie się w kraju nauczanego języka lub w kontaktach z dość wymagającymi użytkownikami, a także w przyszłej nauce i pracy.

2.Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

 

 

Historia

 

1.Pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności uzyskanych w toku wcześniejszej edukacji celem lepszej znajomości i rozumienia przeszłości własnego regionu i kraju oraz dziejów świata.

2.Pogłębienie rozumienia powiązań między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

3.Budowanie własnej tożsamości i kształtowanie systemu wartości.

4.Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej, regionalnej, grupy etnicznej i narodowej.

5. Przygotowanie się do udziału w życiu różnych społeczności w oparciu o normy i wartości demokratyczne; kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych.

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

1.Osiągnięcie motywacji i zdolności do indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej na gruncie szacunku dla własnego państwa i prawa oraz rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za społeczeństwo i państwo.

2.Rozwijanie cnót społecznych i obywatelskich, patriotyzmu i odpowiedzialności za dobro wspólne.

3.Doskonalenie umiejętności oceny stanowisk i działań uczestników życia publicznego z punktu widzenia podstawowych wartości życia społecznego. Działania zgodne  z tymi wartościami, podejmowane w szkole i społeczności lokalnej.

4.Rozumienie i nabywanie umiejętności stosowania przepisów prawa.

5.Pogłębienie tożsamości kulturowej i narodowej.

6.Rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.

 

 

Matematyka

 

1.Przyzwyczajenie do typowych elementów rozumowań matematycznych, w szczególności do stosowania pojęć takich jak: założenie, wniosek, dowód (także nie wprost), przykład i kontrprzykład. 

2.Wyrobienie umiejętności i potrzeby krytycznej oceny przeprowadzonego rozumowania lub otrzymanego wyniku obliczeń.

3.Wyrobienie nawyku samodzielnego zdobywania, analizowania i klasyfikowania informacji, stawiania hipotez i poszukiwania metod ich weryfikacji.

4.Kształtowanie umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi oraz argumentowania. 

5.Wyrobienie nawyku samodzielnego zdobywania, analizowania i klasyfikowania informacji, stawiania hipotez i poszukiwania metod ich weryfikacji.

 

 

Fizyka i Astronomia

 

1.Dostrzeganie natury i struktury fizyki oraz astronomii, ich rozwoju i związku z innymi naukami przyrodniczymi.

2.Przygotowanie do rozumnego odbioru i oceny informacji, a także podejmowania dyskusji i formułowania opinii.

3.Rozumienie znaczenia fizyki dla techniki, medycyny, ekologii, jej związków z różnymi dziedzinami działalności ludzkiej oraz implikacji społecznych i możliwości kariery zawodowej.

 

 

Chemia

 

1.Uświadomienie roli chemii w rozwoju cywilizacji i w życiu codziennym.

2.Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko i przyswojenie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działań proekologicznych. 

 

 

Biologia

 

1.Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 2.Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.

3.Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.

4.Rozumienie potrzeby zachowania bioróżnorodności.

 

Geografia

 

1.Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.

2.Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.

3.Przekonanie o potrzebie uczestnictwa w rozwoju własnego regionu i Polski oraz podejmowania działań na rzecz zachowania ich dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

4.Zrozumienie złożoności świata, współzależności jego poszczególnych elementów  i gotowości do udziału w jego przekształcaniu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 

 

Wiedza o kulturze

 

1.Przygotowanie do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki.

2.Nabycie, niezbędnej świadomemu uczestnikowi życia kulturalnego, wiedzy  z zakresu różnych dziedzin sztuki: architektury, plastyki, muzyki, teatru, filmu.

3.Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej.

4.Kształtowanie zachowań sprzyjających ochronie dziedzictwa narodowego.

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

1.Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.

2.Kształcenie postawy rzetelnej pracy i przedsiębiorczości.

3.Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i skutecznego komunikowania się.

4.Kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru.

5.Rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz różnych zasad w tym etycznych.

6.Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki europejskiej i światowej.

 

 

Technologia informacyjna

 

1.Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki.

2.Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie

informacyjnym. 

 

 

Wychowanie fizyczne

 

1.Znajomość zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną, uwarunkowanych systematycznym uprawianiem różnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej  i turystycznej.

2.Kształtowanie postaw moralnych i społecznych poprzez wartości odnajdywane w sporcie, rekreacji i turystyce, w szczególności takich jak wytrwałość, systematyczność, odpowiedzialność, samodyscyplina, równość szans, szacunek dla przeciwnika, „czysta gra”, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki.

3.Motywacja do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych właściwości morfologicznych i funkcjonalnych.

 

 

Przysposobienie obronne

 

1.Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnego  i skutecznego działania i współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia i środowiska.

2.Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym.

 

 

Etyka

 

1.Rozwijanie wrażliwości moralnej.

2.Kształtowanie rozpoznawania wartości moralnych oraz zdolności odróżniania dobra    od zła.

3.Dokonywanie trafnej oceny moralnej podejmowanych działań w życiu osobistym, w grupie, szkole, społeczności lokalnej.

4.Przyjmowanie odpowiedzialności za słowa i czyny.

5.Podjęcie samokontroli i pracy nad sobą.

 

 

Edukacja czytelnicza i medialna

 

 

1.Przygotowanie się do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie  i opracowywanie informacji pochodzących z różnych źródeł, w tym w językach obcych.

2.Rozumienie natury i roli mediów we współczesnej cywilizacji.

3.Zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury.

4.Zdobycie umiejętności przekazu i krytycznego odbioru treści komunikatów medialnych.

5.Zachowanie postawy dystansu i krytycyzmu wobec informacji przekazywanych przez media. 

 

 

Edukacja Ekologiczna

 

1.Uświadomienie różnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko i kształtowanie umiejętności praktycznego ich poznawania.

2.Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

 

Edukacja Europejska

 

1.Umiejętność postrzegania integracji europejskiej w kontekście przemian geopolitycznych współczesnego świata oraz szans rozwojowych Polski.

2.Umiejętność określania wzajemnej zależności między podstawami tożsamości  i suwerenności polskiej oraz podstawami wspólnotowymi Unii Europejskiej.

3.Rozumienie kontekstu europejskiego aktualnych wydarzeń społecznych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych w Polsce i Europie.

4.Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym Polski i Unii Europejskiej (z korzyścią dla dobra kraju i jedności europejskiej).

 

 

Edukacja Filozoficzna

 

1.Kształcenie umiejętności krytycznego myślenia, uczestnictwa w dialogu, w tym prezentacji własnego stanowiska i jego obrony.

2.Uświadomienie specyfiki zagadnień filozoficznych; ich genezy, rozwoju i roli w kulturze.

3.Uzyskiwanie samowiedzy poprzez uświadamianie zagadnień egzystencjalnie  i moralnie doniosłych.

 

 

Edukacja Prozdrowotna

 

1.Pogłębienie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych w ochronie, utrzymaniu  i poprawie zdrowia jednostki oraz bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

2.Rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, społecznemu i duchowemu.

3.Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innych ludzi.

4.Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska.

 

 

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe regionu

 

 

1.Poznawanie własnego regionu, w tym jego dziedzictwa kulturowego, jako części Polski  i Europy.

2.Pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem, regionem, krajem.

3.Kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych i europejskich.

4.Przygotowanie do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych, państwowych i europejskich.

5.Rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, etnicznych i narodowych. 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

1.Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi Ŝyciowej.

2.Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją.

3.Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych.

4.Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.

5.Uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i  najbliższego otoczenia.

 

 

V. ZADANIA SZKOŁY

 

Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

 1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie  w języku ojczystym oraz w językach obcych z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,
 2. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu,
 3. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
 4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),
 5. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 6. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą  w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 7. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
 8. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej.

 

Szczególnie istotnym zadaniem szkoły, jest odpowiednie przygotowanie uczniów do podjęcia pracy. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

 1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności,
 2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz  przygotowywania do publicznych wystąpień,
 3. efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
 4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
 5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,
 6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  i nawyków,
 7. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
 8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  i problemów społecznych.

 

W swojej pracy wychowawczej nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych, tak aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów (w wymiarze fizycznym - w tym zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym), jak i ich rozwojowi społecznemu, wspierając przy tym:

 1. rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra  i piękna w świecie,
 2. poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,
 3. dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych,
 4. poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 5. przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
 6. dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
 7. kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

 

Przedmiot

 

Zadania

 

Język polski

 

1.Rozbudzanie zainteresowań wybitnymi dziełami literatury i sztuki oraz tworzenie warunków sprzyjających pogłębionemu poznawaniu i przeżywaniu ich treści.

2.Wprowadzenie ucznia w dziedzictwo literackie i kulturowe, w tradycję narodową  i dziedzictwo kulturowe krajów europejskich; pomoc w rozpoznawaniu obecności tradycji we współczesnej kulturze.

3.Przybliżanie literatury współczesnej i ukazywanie jej miejsca w dzisiejszej kulturze.

4.Przygotowanie ucznia do świadomego i krytycznego odbioru dzieł kultury (także masowej).

5.Pomoc w kształtowaniu umiejętności interpretowania arcydzieł literackich, pomoc w rozpoznawaniu w nich wartości i ich hierarchizacji. 6.Pomoc w rozwijaniu sprawności komunikacyjnych stosownie do sytuacji; kształtowanie świadomości mocy języka i możliwości rozszerzania granic własnego świata poprzez język.

7.Wzbogacanie wiedzy o języku traktowanym jako historycznie rozwijający się system  i jako wsparcie w podejmowaniu refleksji porządkującej obserwacje językowej praktyki.

8.Uczenie syntetyzowania i porządkowania poznanego materiału.

9.Pomoc w utrwalaniu nawyków samokształceniowych.

10.Wspomaganie rozwoju kultury językowej i uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej.  

 

 

Języki obce

 

1.Pomoc uczniom w rozwijaniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości, między innymi przez pozytywną informację zwrotną, dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych.

2.Zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych, w tym, w miarę możliwości, multimedialnych, których wybór odpowiada obowiązującym normom wychowawczym.

3.Dążenie do zapewnienia uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym, w szczególności poprzez wymianę ze szkołami z innych krajów lub uczestnictwo w programach międzynarodowych.

4.Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.

5.Zapewnienie uczniom możliwości wykorzystywania znajomości języka przy wykonywaniu zespołowych, zwłaszcza interdyscyplinarnych, projektów.

6.Wspieranie uczniów w rozwijaniu postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. 

 

 

Historia

 

1.Wspieranie procesu dojrzewania intelektualnego, emocjonalnego oraz systemu wartości uczniów.

2.Stworzenie możliwości kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów wybranymi problemami historii.

3.Umożliwienie uczniom wykorzystywania zdobywanej wiedzy zgodnie z ich zainteresowaniami i zdolnościami.  

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

1.Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zgodnych z normami i wartościami demokratycznymi.

2.Sprzyjanie angażowaniu się uczniów w indywidualne i zespołowe działania na rzecz wspólnego dobra i dobra innych.

3.Wspieranie samorządności uczniowskiej, zachęcanie do stosowania niektórych demokratycznych procedur, norm i wartości w życiu szkoły. 4.Pomoc uczniom w rozpoznaniu i realizowaniu ich praw i powinności. Standardy postępowania wobec naruszania praw.

5.Tworzenie warunków do wymiany poglądów uczniów – wysłuchiwania opinii innych  i wyrażania własnego zdania.

6.Zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem wybranych instytucji władzy państwowej, samorządowej i sądowniczej, organów odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz organizacjami społecznymi (umożliwienie obserwacji ich działalności). 

 

 

Matematyka

 

1.Zapewnienie kształcenia promującego samodzielne, krytyczne i twórcze myślenie, ograniczenie do minimum działań schematycznych i odtwórczych.

2.Zapewnienie każdemu uczniowi warunków do rozwoju zdolności matematycznych na miarę jego możliwości poznawczych.

3.Przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na dalszych etapach edukacji oraz w pracy zawodowej.

4.Wdrożenie uczniów do korzystania z nowoczesnych narzędzi (kalkulatory, komputery, multimedia) i źródeł informacji (podręczniki, słowniki, atlasy, encyklopedie, zasoby sieciowe).   

 

 

Fizyka

 

1.Nauczanie fizyki w sposób kontekstowy – w oparciu o zagadnienia występujące  w życiu codziennym, w przyrodzie, w technice.

2.Rozszerzenie wiedzy fizycznej ucznia w celu pogłębienia rozumienia nauki, jej możliwości i ograniczeń.

3.Ukazanie roli eksperymentu, obserwacji i teorii w poznawaniu przyrody. Zapoznanie uczniów z budowaniem modeli oraz ich rolą w objaśnianiu zjawisk i tworzeniu teorii.

4.Kształcenie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł informacji poprzez analizę treści dotyczących nauki, zawartych w prasie, radiu i telewizji.

5.Wdrażanie uczniów do samodzielnego formułowania wypowiedzi o zagadnieniach fizycznych i astronomicznych, prowadzenia dyskusji w sposób terminologicznie  i merytorycznie poprawny oraz rozwiązywania prostych problemów fizycznych.

6.Pokazywanie znaczenia, możliwości i piękna fizyki.

7.Inspirowanie dociekliwości i postawy badawczej uczniów.

8.Stworzenie warunków do planowania i prowadzenia eksperymentów oraz analizy ich wyników.

9.Wykorzystywanie metod komputerowych do budowania modeli i analizy wyników doświadczeń.

10.Zapoznanie z możliwościami współczesnych technik badawczych.

 

 

Chemia

 

1.Kształtowanie badawczego sposobu myślenia, właściwego dla nauk przyrodniczych.

2.Rozwijanie umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów i formułowania uogólnień.

3.Wyrabianie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną. 4.Przygotowywanie uczniów do prawidłowego korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

5.Kształtowanie postaw uczniów zgodnych z zasadami dbałości o własne zdrowie  i ochronę środowiska przyrodniczego.

 

 

Biologia

 

1.Umożliwienie uczniom zrozumienia zasad funkcjonowania własnego organizmu.

2.Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane w najbliższym środowisku.

 

 

Geografia

 

1.Przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności geograficznych.

2.Zapewnienie uczniom dostępu do różnorodnych źródeł informacji geograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów kartograficznych. 

3.Zapewnienie uczniom możliwości prowadzenia obserwacji terenowych. 

 

 

Wiedza o kulturze

 

1.Umożliwienie uczniom aktywnego udziału w różnorodnych formach życia kulturalnego.

2.Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez bezpośredni kontakt  z dziełami sztuki oraz różnorodne formy aktywności artystycznej.

3.Umożliwienie rozwijania wybranych rodzajów aktywności twórczej przez indywidualne lub zespołowe formy działań artystycznych o twórczym lub odtwórczym charakterze.

4.Rozbudzenie zainteresowania kulturą regionu i lokalnym życiem kulturalnym.

5.Ukazywanie dziedzictwa narodowego i rozwijanie poczucia jego wartości.

6.Wyzwalanie inicjatywy uczniów w animowaniu społecznej aktywności kulturalnej.

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

1.Zapewnienie uczniom możliwości uzyskania wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw przedsiębiorczych, warunkujących aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym, z uwzględnieniem zasad etycznych.

2.Pomoc w rozwijaniu u uczniów umiejętności samokształcenia i samodoskonalenia oraz indywidualnych zainteresowań prowadzeniem działalności gospodarczej.

3.Tworzenie sprzyjającej atmosfery dla współpracy szkoły z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie.

4.Wspomaganie uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia.

5.Umożliwienie poznania specyfiki lokalnego rynku pracy.

 

 

Informatyka

 

1.Stworzenie warunków do korzystania ze sprzętu oraz programów komputerowych wspomagających różne dziedziny nauczania.

2.Wspomaganie rozwoju umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu nauczania szkolnego i codziennego życia, z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i środków informatycznych.

3.Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych wyniesionych  z poprzednich etapów edukacyjnych. 

 

 

Wychowanie fizyczne

 

1.Uzupełnienie i utrwalenie wiedzy uczniów niezbędnej dla podejmowania świadomej, systematycznej aktywności fizycznej jako warunku zdrowego stylu życia i racjonalnej troski o witalną gotowość organizmu do przeciwstawiania się negatywnym skutkom cywilizacji.

2.Wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego oraz dbałości o należyty poziom sprawności fizycznej.

3.Przygotowanie uczniów do roli organizatora i aktywnego uczestnika różnorodnych form aktywności fizycznej oraz odbiorcy (kibica) widowisk sportowych.

4.Organizowanie różnorodnych zajęć z zakresu „sportów całego życia”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na formy aktywności ruchowej najbardziej odpowiednie dla

rodzinnego uprawiania sportu. 

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

1.Wspieranie uczniów w pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności z zakresu  bezpieczeństwa.

2.Kształtowanie świadomości obronnej młodzieży.

3.Pomoc w wyrabianiu nawyku racjonalnych zachowań w sytuacjach szczególnych oraz przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym organizowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje społeczne.

4.Przygotowywanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań w sytuacjach kryzysowych i rozwijania umiejętności organizatorskich w tej dziedzinie. 

 

 

Etyka

 

1.Uświadamianie istotnego znaczenia zasad i wartości moralnych w rozwoju osobowym człowieka, w kształtowaniu wzajemnych stosunków między ludźmi oraz w życiu publicznym.

2.Kształtowanie rozumienia własnej indywidualności i chronienia osobowej tożsamości przed zagubieniem w kulturze masowej.

3.Uświadamianie znaczenia samokontroli i konieczności pracy nad sobą dla osobowego rozwoju.

4.Pomoc w kształtowaniu więzi z rodziną, ojczyzną i kulturą na gruncie przyjmowanych wartości.   

 

 

Edukacja czytelnicza i medialna

 

 

1.Wprowadzenie w technologię pracy umysłowej jako przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych.

2.Rozwijanie wiedzy na temat powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych.

3.Stwarzanie warunków dla samodzielnego sporządzania przez uczniów komunikatów medialnych.

4.Dostarczanie materiałów do krytycznej analizy przekazów informacyjnych (prasa, telewizja, reklama zewnętrzna).

 

 

Edukacja Ekologiczna

 

1.Umożliwienie prowadzenia badań w terenie.

2.Tworzenie warunków pozwalających integrować różne dziedziny wiedzy w celu zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju.

 

 

Edukacja Europejska

 

1.Budzenie zainteresowania sprawami dotyczącymi integracji europejskiej, działaniami Rządu w tym zakresie oraz skutkami integracji dla każdego mieszkańca Polski. 

2.Ułatwienie rozumienia głównych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.

3.Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w zdobywaniu informacji na temat Unii Europejskiej, w tym w językach obcych.

4.Wskazywanie konkretnych form i możliwości współpracy młodzieży oraz uczestnictwa w życiu publicznym zjednoczonej Europy.

 

 

Edukacja Filozoficzna

 

1.Ukazanie wkładu myśli filozoficznej w kulturę europejską i polską.

2.Przekazanie podstawowych informacji na temat pojęć, problemów, kierunków  i szkół filozoficznych.

3.Umożliwienie uczniom obcowania z tekstem filozoficznym.

 

 

Edukacja Prozdrowotna

 

1.Zwiększanie zainteresowania uczniów sprawami zdrowia i przekazywanie im rzetelnej wiedzy o różnych jego aspektach (zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe) oraz czynnikach sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. Wskazywanie najczęstszych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz możliwości ich eliminowania.

2.Tworzenie w szkole środowiska umożliwiającego uczniom praktykowanie prozdrowotnego stylu życia, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie  i swoje możliwości oraz udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach trudnych (wskazywanie osób, instytucji i organizacji wspierających w przypadku, między innymi, uzależnienia, przemocy w rodzinie i środowisku).

3.Rozwijanie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną w zakresie edukacji prozdrowotnej i rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów.

 

 

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe regionu

 

 

1.Dzieje regionu na tle historii Polski i Europy.

2.Specyfika przyrodnicza, społeczna, ekonomiczna, kulturowa regionu w relacji z innymi regionami Polski i Europy.

3.Przeszłość regionu, jego dziedzictwo kulturowe jako podstawa rozumienia współczesności regionu.

4.Perspektywy i szanse rozwoju regionu we współpracy krajowej i międzynarodowej.

5.Promocja regionu w kraju i za granicą. 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

1.Wspieranie wychowawczej roli rodziny. Integrowanie działań szkoły i rodziców.

2.Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości. Odniesienie płciowości do wartości i pojęć takich jak: poszanowanie życia, miłość, małżeństwo, rodzina, przyjaźń, akceptacja i szacunek w relacjach międzyludzkich.

3.Pomoc w osiąganiu dojrzałości psychoseksualnej.

4.Uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka. Promowanie trwałych związków, których podstawą jest więź emocjonalna, efektywne sposoby komunikowania się, wzajemne zrozumienie.

5.Przekazywanie rzetelnej, dostosowanej do poziomu rozwoju ucznia, wiedzy na temat zmian biologicznych, psychicznych i społecznych w różnych fazach rozwoju człowieka. 

 

 

 

VI. OSIĄGNIECIA – CO UCZEŃ POTRAFI

 

Przedmiot

 

Osiągnięcia

 

Język polski

 

I.Słuchanie i mówienie:

1)rozpoznawanie aktów mowy i ich intencji (odróżnianie prośby od rozkazu, pytania od żądania, spostrzeganie ironii, sarkazmu, rubaszności, prowokacji, aprobaty, negacji); sprawne wypowiadanie się ze świadomością intencji,

2)stosowanie zabiegów perswazyjnych wraz z rozpoznawaniem ich wartości  (zwłaszcza odróżnianie szczerości od nieszczerości, prawdy od nieprawdy, podchwytliwości, eufemizmów, agresji, brutalności i wulgaryzmów  w zachowaniach językowych),

3)sprawne i świadome posługiwanie się różnymi odmianami polszczyzny mówionej (zwłaszcza ogólną i potoczną) w zależności od sytuacji komunikacyjnej,

4)poprawne formułowanie pytań i odpowiedzi; rozpoznawanie pytań sugestywnych, źle postawionych, podchwytliwych, retorycznych,

5)operowanie bogatym repertuarem semantycznym i frazeologicznym w rozmaitych wypowiedziach,

6)skuteczne uczestniczenie w dialogu, dyskusji i negocjacjach; słuchanie wypowiedzi partnerów (dostrzeganie kontrowersji w dyskusji i negocjacjach),

7)aktywne i krytyczne słuchanie (z empatią, ze wspomaganiem, z korygowaniem,  ze sprzeciwem) wystąpień publicznych; odróżnianie faktów od opinii.

II.Pisanie i redagowanie tekstów:

1)sprawne posługiwanie się różnymi odmianami polszczyzny w odmianie pisanej (zwłaszcza ogólnej i fachowej) w zależności od sytuacji komunikacyjnej,

2)komponowanie dłuższych, spójnych wypowiedzi: analiza tematu, układanie planów  i konspektów,

3)praca redakcyjna nad tekstem własnym i cudzym, w tym z użyciem edytora tekstu: poprawianie, adiustacja, podział na części składowe (rozdziały, paragrafy, akapity), wyróżnienia w tekście,

4)przekształcanie tekstu własnego i cudzego: streszczanie, skracanie, rozwijanie, cytowanie,

5)eliminowanie niewłaściwego użycia środków powodujących niejednoznaczność wypowiedzi (homonimie, anakoluty, elipsy, paradoksy),

6)prowadzenie korespondencji, stosowanie zwrotów adresatywnych, etykiety językowej;  pisanie życiorysu, listu intencyjnego i motywacyjnego,

7)wypowiadanie się w podstawowych (szkolnych) formach gatunkowych: rozprawka, recenzja, referat, interpretacja utworu literackiego lub fragmentu.

III.Czytanie:

1)rozumienie różnych kodów w przekazach kultury masowej,

2)odróżnianie cech swoistych i rozumienie funkcji gatunków publicystycznych i popularnonaukowych, tekstów prasowych (informacja, komentarze, artykuły, reportaże, wystąpienia publiczne),

3)umiejętność czytania ze zrozumieniem dzieł literackich.

IV.Odbiór dzieł sztuki:

1)właściwa interpretacja językowa,

2) w wymiarze historycznym: rozpoznawanie, porównywanie, wartościowanie,

 3) w wymiarze aksjologiczno – egzystencjalnym:

a) rozpoznawanie wartości i ich hierarchii w dziełach literackich, wskazywanie  w literaturze i sztuce wartości aprobowanych przez siebie,

b) odróżnianie spontanicznych i osobistych przeżyć literackich 

od ponadindywidualnych, utrwalonych w tradycji i krytyce kodów odbioru; zrozumienie formacyjnych i terapeutycznych wartości czytanych dzieł  dla pojedynczego czytelnika i wspólnoty pokoleniowej czy kulturowej.

5. Samokształcenie:

1) syntetyzowanie poznanego materiału: scalanie zebranych informacji w problemowe całości,

2) korzystanie z literatury fachowej: notowanie, relacjonowanie; opis bibliograficzny, 3) korzystanie z różnych źródeł informacji (dokumentów, leksykonów, encyklopedii, słowników, baz danych, nagrań magnetofonowych i magnetowidowych, internetu).

 

 

Języki obce

 

1.Praktyczne posługiwanie się językiem na poziomie zaawansowanym.  2.Ogólne rozumienie autentycznych przekazów słownych, odbieranych za pośrednictwem mediów (audycja radiowa, telewizyjna, film) oraz tekstowych (prasa, opracowania popularnonaukowe, fragmenty tekstów literackich, wybrane przekazy internetowe).

3.Umiejętność wyszukiwania, selekcji, porządkowania szczegółowych informacji  w autentycznych przekazach słownych oraz tekstowych.

4.Umiejętność uczestniczenia w dyskusji, w tym argumentowanie, wyrażanie opinii, uzasadnianie i obrona własnych sądów.

5.Rozumienie i stosowanie środków językowych, służących wyrażaniu różnorodnych intencji oraz stanów emocjonalnych (na przykład hipoteza, wątpliwość, zakłopotanie).

6.Posługiwanie się wybranymi środkami stylistycznymi dla wyrażania ironii, żartobliwego charakteru wypowiedzi.

7.Dokonywanie kompozycji tekstów usłyszanych i przeczytanych.

8.Przetwarzanie przeczytanych lub usłyszanych informacji,.

9.Rozumienie i umiejętność skomentowania faktów socjokulturowych, typowych dla obszaru języka nauczanego, w tym zwyczajów, tradycji i literatury.

10.Pisanie typowych sformalizowanych tekstów (w szczególności curriculum vitae, podanie o pracę czy stypendium). Umiejętność wykorzystywania Europejskiego Portfolio Językowego i EUROPASS. 11.Pisanie wybranych tekstów niesformalizowanych (w szczególności list, komentarz, esej).

12.Dostrzeganie błędów oraz dokonywanie autokorekty.

15.Opanowanie indywidualnych strategii uczenia się, korzystanie z różnych źródeł informacji (między innymi leksykonów, encyklopedii, słowników specjalistycznych oraz źródeł elektronicznych). 

 

 

Historia

 

1.Umiejętność zbierania, przedstawiania i interpretowania wiedzy historycznej,  z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji.

2.Umiejętność dokonywania ujęć przekrojowych i problemowych.

3.Rozumienie, że jednostki i grupy społeczne, w przeszłości i obecnie, w zróżnicowany sposób objaśniają i wykorzystują historię.

4. Formułowanie i uzasadnianie opinii historycznych podczas dyskusji oraz w krótkich wypowiedziach ustnych i pisemnych.

5.Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu społecznym. Dostrzeganie zmian w systemie norm i wartości obowiązujących w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym na przestrzeni dziejów. 

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

1.Rozumienie problemów życia publicznego, określanie ich przyczyn i przewidywanie skutków.

2 Krytyczne korzystanie z różnych źródeł informacji dotyczących spraw publicznych.

3.Umiejętność formułowania, uzasadniania i obrony własnego stanowiska na forum publicznym.

4.Umiejętność organizowania działań o charakterze obywatelskim, zgodnych z normami i wartościami demokratycznymi.

5.Znajomość zasad i umiejętność stosowania procedur demokratycznych.  6.Znajomość podstaw ustroju Polski zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw i obowiązków obywatelskich.

7.Rozróżnianie kompetencji poszczególnych organów władzy i instytucji państwowych i samorządowych.

8.Rozumienie stanowisk uczestników debaty publicznej i umiejętność krytycznej analizy ich argumentów.

9.Analizowanie motywów działań i wyborów dokonywanych przez uczestników życia publicznego z punktu widzenia podstawowych wartości życia społecznego; ocena własnych decyzji i działań. 

10.Orientacja w podstawowych zasadach prawa i polskiego systemu prawnego.

11.Rozumienie aktów prawnych; umiejętność formułowania argumentów dla poparcia własnego stanowiska.

12.Wypełnianie druków urzędowych (w szczególności w sprawie dowodu osobistego, prawa jazdy i paszportu), sporządzanie pism do władz publicznych i innych instytucji.

13.Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów publicystycznych  i popularnonaukowych dotyczących nauk społecznych, polityki i prawa.

 

 

Matematyka

 

1.Budowanie modeli zjawisk losowych.

2.Umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi i technik matematycznych.

3.Umiejętność przeprowadzenia prostego rozumowania dedukcyjnego.

4.Umiejętność zdobywania i krytycznego analizowania informacji, formułowania hipotez oraz ich weryfikacji.

 

 

Fizyka

 

1.Umiejętność obserwacji i opisywania zjawisk.

2.Umiejętność posługiwania się ze zrozumieniem wybranymi pojęciami.

3.Umiejętność wykorzystywania modeli do wyjaśniania zjawisk i procesów, granic.

4.Umiejętność planowania i wykonywania doświadczeń, analizowania ich wyników.

5.Umiejętność korzystania z praw i zasad fizyki do wyjaśniania wybranych zjawisk zachodzących w przyrodzie.

7.Umiejętność wykorzystywania wiedzy fizycznej do wyjaśniania zasad działania  i bezpiecznego użytkowania wybranych urządzeń technicznych.

8.Umiejętność wskazania przykładów degradacji środowiska wynikającej z technicznej działalności człowieka oraz możliwych sposobów zapobiegania tej degradacji.

9.Ogólna znajomość prawidłowości przyrodniczych i metod ich poznawania. 

 

 

Chemia

 

1.Dostrzeganie przemian chemicznych w środowisku przyrodniczym oraz czynników wpływających na ich przebieg.

2.Umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym.

3.Umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

 

 

Biologia

 

1.Znajomość funkcji fizjologicznych różnych układów organizmu ludzkiego.

2.Rozpoznawanie zagrożeń dla zdrowia człowieka i znajomość zasad działania na rzecz własnego zdrowia.

3.Rozumienie zasad dziedziczenia; dostrzeganie korzyści i zagrożeń wynikających  z postępów w genetyce.

4.Znajomość przyczyn aktualnego stanu środowiska w skali lokalnej, krajowej, światowej oraz sposobów przeciwdziałania niekorzystnym zmianom.

5.Świadomość wartości różnorodności biologicznej. 

 

 

Geografia

 

1.Rozszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu człowiek – środowisko,  ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych. 2.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji.

3.Selekcjonowanie, porządkowanie, analizowanie i interpretowanie informacji  o stanie i zmianach środowiska geograficznego oraz sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej.

4.Dostrzeganie i analizowanie relacji między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego oraz działalnością człowieka w skali globalnej, regionalnej  i lokalnej.

7.Prognozowanie (na zasadzie ekstrapolacji istniejących tendencji) stanu środowiska poszczególnych obszarów (z uwzględnieniem interakcji Ziemia-człowiek).

 

 

Wiedza o kulturze

 

1.Znajomość dzieł różnych dziedzin i epok kultury narodowej i światowej.

2.Umiejętność dostrzegania walorów kultury własnego regionu.

3. Świadomość różnych funkcji sztuki.

4.Dostrzeganie związków zachodzących pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki.

5.Rozwinięcie wybranych form aktywności artystycznej w zakresie różnych dziedzin sztuki.

6.Znajomość elementarnych zasad ochrony dziedzictwa narodowego.

7.Znajomość wybitnych dzieł dziedzictwa narodowego. 

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

1.Dokonanie trafnej samooceny oraz umiejętność autoprezentacji.

2.Umiejętność stosowania podstawowych zasad pracy w zespole i prowadzenia negocjacji.

3.Planowanie budżetu gospodarstwa domowego.

4.Rozróżnianie form inwestowania.

5.Umiejętność przewidywania opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego w kontekście wydatków i przychodów, zysku i ryzyka. Obliczanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa na prostych przykładach.

6.Identyfikowanie podstawowych form własności oraz form organizacyjno – prawnych przedsiębiorstw.

7.Znajomość podstawowych przepisów prawa dotyczących zatrudnienia oraz praw i obowiązków pracowników i pracodawców.

8.Odróżnianie zachowań etycznych i nieetycznych w roli pracodawcy i pracownika.

 

 

Informatyka

 

1.Opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych  i różnych źródeł informacji.

2.Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem programów komputerowych. 3.Posługiwanie się programami komputerowymi i metodami informatyki w uczeniu się  i rozwiązywaniu problemów.

4.Korzystanie z dostępnych źródeł informacji za pomocą komputerów.

5.Komunikowanie się z wykorzystaniem sieci komputerowej.

 

 

Wychowanie fizyczne

 

1.Samoocena możliwości i potrzeb ruchowych na podstawie pomiaru podstawowych właściwości somatycznych i fizjologicznych.

2.Umiejętne stosowanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała oraz sprawność fizyczną i ruchową.

3.Organizowanie i aktywne uczestnictwo w indywidualnych i zespołowych formach aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

4.Stosowanie różnorodnych form relaksacji po pracy umysłowej i fizycznej.

5.Przyjęcie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

1.Rozróżnianie podsystemów (struktur) obronności kraju, rozumienie ich roli oraz form spełniania powinności obronnych przez organy władzy i obywateli.

2.Znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 3.Umiejętność udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.

4.Umiejętność posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

5.Orientowanie się w terenie według mapy i bez mapy.

6.Znajomość zasad planowania i organizowania działań.  

 

 

Etyka

 

1.Znajomość podstawowych pojęć i koncepcji etycznych.

2.Umiejętność dokonywania etycznej analizy i oceny działań i decyzji własnych i innych.

3.Znajomość podstawowych zasad i wartości etycznych w najważniejszych dziedzinach życia publicznego.

4.Umiejętność dokonywania wyborów moralnych i podejmowania decyzji w świetle wartości moralnych i tworzenia hierarchii wartości.

5.Umiejętność lepszego poznania siebie i rozwijania własnej tożsamości.

 

 

Edukacja czytelnicza i medialna

 

 

1.Umiejętność sprawnego zebrania określonych informacji i wyselekcjonowania przydatnych treści.

2.Postrzeganie roli mediów w szerszym kontekście cywilizacyjno-kulturowym.

3.Dostrzeganie wpływu mediów na życie i zachowanie ludzi oraz całych społeczeństw.

4.Formułowanie ocen, opinii i recenzji wybranych informacji przekazywanych przez media.

5.Samodzielne tworzenie podstawowych komunikatów medialnych z wykorzystaniem modelu warsztatu pracy dziennikarza prasowego oraz radiowego lub telewizyjnego.

 

 

Edukacja Ekologiczna

 

1.Dostrzeganie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska i z nierównomiernego poziomu życia w różnych regionach świata.

2.Ocenianie działalności ekologicznych organizacji pozarządowych, ich celów i form działania oraz zgodności z polityką ekologiczną państwa.

3.Podejmowanie racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. 

 

 

Edukacja Europejska

 

1.Znajomość historii, celów i zasad działania głównych instytucji oraz podstaw prawa Unii Europejskiej.

2.Znajomość praw i obowiązków obywateli i kraju z punktu widzenia wymogów integracyjnych.

3.Znajomość istniejących źródeł informacji na temat Unii Europejskiej oraz umiejętność korzystania z nich.

4.Umiejętność samodzielnego gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji na określony temat dotyczący Unii Europejskiej.

5.Znajomość mechanizmów współpracy i komunikowania się, w tym w językach obcych, oraz umiejętność tworzenia odpowiednich projektów umożliwiających tę współpracę.

6.Znajomość zasad i form współpracy Polski w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem państw sąsiadujących.

7.Rozumienie pojęcia wielokulturowości i wielojęzyczności. 8.Umiejętność wykorzystywania Europejskiego Portfolio Językowego i EUROPASS.

 

 

Edukacja Filozoficzna

 

1.Umiejętność formułowania podstawowych pytań filozoficznych.

2.Umiejętność definiowania, klasyfikowania, tworzenia typologii, argumentowania oraz prowadzenia dyskusji.

3.Umiejętność dokonywania analizy tekstów filozoficznych w aspekcie zawartych w nich problemów.

4.Dostrzeganie zagadnień filozoficznych w nauce, sztuce i religii. 

 

 

Edukacja Prozdrowotna

 

1.Znajomość głównych czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu oraz bezpieczeństwu człowieka, jak również podstawowych zasad profilaktyki najczęstszych zaburzeń i chorób. Realizowanie wartości związanych ze zdrowiem.

2.Umiejętność korzystania z pomocy medycznej i psychologicznej, radzenie sobie  w sytuacjach trudnych oraz umiejętność wspierania innych.

3.Umiejętność porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji z innymi ludźmi oraz funkcjonowania i współpracy w grupie, radzenia sobie z presją środowiska.

4.Świadome dąsanie do ochrony, utrzymania i poprawy zdrowia własnego oraz osób, wśród których uczeń żyje. 

 

 

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe regionu

 

 

1.Zdobycie wieloaspektowej wiedzy o regionie, w tym o jego dziedzictwie kulturowym, na tle Polski i Europy.

2.Dostrzeganie znaczenia wartości regionu w życiu osobistym, wspólnotowym  i społecznym.

3.Całościowe postrzeganie regionu jako miejsca życia, aktywności i szeroko rozumianej twórczości.

4.Świadomy udział w życiu kulturowym, społecznym, gospodarczym i politycznym środowiska lokalnego.

5.Pielęgnowanie i pomnażanie regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego. 6. Umiejętności prezentowania i promowania regionu w kraju i za granicą. 7. Dostrzeganie wartości kultury narodowej w jej różnorodności regionalnej na tle kultur innych wspólnot etnicznych i narodowych.

8.Ukształtowanie postawy solidarności narodowej i otwartości na inne wspólnoty oraz kultury. 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

1.Umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny.

2.Umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości.

3.Przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności, do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.

4.Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności.

5.Umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jakie są jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia?   

 

 

VII. HARMONOGRAM

(plany wychowawcze poszczególnych poziomów edukacyjnych kl I, II i III)

 

Zadania wychowawczo – profilaktyczne realizowane są na poszczególnych lekcjach wychowawczych, warsztatach oraz różnego rodzaju zajęciach.

 

 

Przedmiot

 

Treści nauczania

 

Język polski

 

1.Komunikowanie, informowanie, ekspresja, impresja,

2.Budowa wypowiedzeń (zdań) i tekstów; leksykalna i składniowa spójność tekstu. 

3.Wypowiedzi monologowe i dialogowe.

4. Podstawowe gatunki wypowiedzi językowych (przemówienie, referat, artykuł, dyskusja, negocjacje).

5.Wartościowanie wypowiedzi językowych: poprawność, błąd językowy, prawdziwość - fałszywość, szczerość - kłamstwo, wartość estetyczna wypowiedzi.

6.Etyka mówienia: uczciwość, agresja językowa, wulgarność, manipulacja językowa.

7.Retoryczne użycie języka: a) werbalne i niewerbalne środki komunikacji, b) retoryczne środki perswazji i ekspresji, c) stosowność i skuteczność retoryczna, d) retoryczny aspekt wieloznaczności słowa i wypowiedzi.

8.Etykieta językowa. 

9.Społeczne i terytorialne zróżnicowanie języka.

10.Stylowe odmiany języka.

11. Pojęcia kultury: kultura masowa i elitarna; pop-kultura i kultura wysoka, społeczne środki przekazu (prasa, radio, telewizja, internet),

12.uczestnictwo w kulturze: twórcy i odbiorcy,

13.Tematy, motywy, wątki: miłość, dom, rodzina, śmierć, droga. 14.Wartości, kategorie estetyczne i filozoficzne: prawda, dobro, piękno,

wolność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, tolerancja,

 

 

Języki obce

 

1.Rozwijanie integracji sprawności językowych.

2.Uzyskanie szerokich umiejętności językowych, pozwalających na swobodne operowanie językiem w bogatym repertuarze sytuacyjno-tematycznym, z uwzględnieniem tematyki kraju ojczystego.

3.Uzyskanie umiejętności językowych poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi.

4.Korzystanie z wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie nauki innego języka obcego oraz pozostałych przedmiotów.

5.Zapoznanie z elementami języka i normami socjokulturowymi, które pozwalają funkcjonować na rynku pracy. 

 

 

Historia

 

1.Różnorodność cywilizacji świata w przeszłości i obecnie.

2.Postęp a kryzysy cywilizacyjne. Konflikty społeczne.

3.Przemiany form gospodarowania od czasów najdawniejszych po współczesną rewolucję techniczną; historyczny rozwój kultury materialnej.

4.Państwo jako podstawowa forma zorganizowania społeczeństw; przemiany państw.

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

1.Jednostka – grupa – społeczeństwo. Struktura życia społecznego.

2.Prawidłowości życia społecznego. Instytucje. 

3.Konflikty społeczne, harmonia społeczna.

4.Samoorganizujące się społeczeństwo. Wzory obywatelskiego działania, rola interesów grupowych.

5.Społeczeństwo polskie we współczesnym świecie i jego problemy.

6.Etyka życia społecznego. Postawy prospołeczne (odwaga cywilna, prawdomówność, wrażliwość społeczna, solidarność). Korupcja i inne formy naruszania etyki życia społecznego - rozpoznawanie i przeciwdziałanie.

7.Kultura życia publicznego. Subkultury młodzieżowe. 

8.Demokracja i wartości, konflikty wartości w życiu publicznym. 

9.Prawa i obowiązki, cnoty obywatelskie, kultura polityczna.

10.Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

11. Pojęcie prawa, normy prawnej, przepisu prawa. 

12.Integracja europejska, Polska w Europie.

13.Ład międzynarodowy – konflikty i systemy bezpieczeństwa.

14.Problemy współczesnego świata.   

 

Matematyka

 

1.Prowadzenie prostego rozumowania.

2.Tworzenie strategii rowiązywania problemu.

3.Stosowanie strategii.

4.Używanie prostych, znajomych obiektów jako odnośnika.

 

 

Fizyka

 

1.Oddziaływania w przyrodzie. Rodzaje oddziaływań w mikro- i makroświecie.

2.Porządek i chaos w przyrodzie. Procesy termodynamiczne, ich przyczyny i skutki. Procesy odwracalne i nieodwracalne.

3.Budowa i ewolucja Wszechświata.

4.Elementy metodologii nauk, metoda indukcyjna i hipotetyczno-dedukcyjna, metody statystyczne.

5.Narzędzia współczesnej fizyki. Współczesne obserwatoria astronomiczne. Osiągnięcia naukowe minionego wieku i ich znaczenie. 

 

 

Chemia

 

1.Chemia w życiu gospodarczym, społecznym i ochronie środowiska. Praktyczne zastosowania poznanych substancji chemicznych i zagrożenia powodowane niewłaściwym ich wykorzystaniem. 

 

 

Biologia

 

1.Organizm człowieka jako zintegrowana całość i prawidłowe jego funkcjonowanie.

2.Zasady inżynierii genetycznej, zastosowanie biotechnologii.

3.Elementy ekologii i ochrony środowiska.

 

 

Geografia

 

1.Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi – zjawiska, procesy, wzajemne zależności, zmienność środowiska w przestrzeni i w czasie, między innymi zmiany pogody i ich prognozowanie, klęski żywiołowe. Równowaga ekologiczna.

2.Funkcjonalne i przestrzenne powiązania oraz wzajemne zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka.

3.Problemy demograficzne społeczeństw.

4.Świat w fazie przemian społecznych, gospodarczych i politycznych. Modernizacja, restrukturyzacja, globalizacja. Biedni i bogaci współczesnego świata.

5.Konflikty zbrojne i inne zagrożenia społeczno-ekonomiczne.

 

 

Wiedza o kulturze

 

1.Związki i zależności pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki oraz pomiędzy kulturą narodową i kulturą regionu.

2.RóŜne funkcje sztuki.

3.Ocena i interpretacja dzieł różnych dziedzin sztuki.

4.Różnorodne formy kontaktu z dziełami sztuki.

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

1.Postawa przedsiębiorczości. Mocne i słabe strony własnej osobowości, samoakceptacja, asertywność, inicjatywność, odpowiedzialność. 

2.Organizacja pracy. Zasady pracy zespołowej. Kierowanie i podejmowanie decyzji, z uwzględnieniem zasad etycznych obowiązujących w działalności gospodarczej oraz etyki pracy. 

3.Mobbing w miejscu pracy, sposoby przeciwdziałania.

4.Motywy aktywności zawodowej i gospodarczej człowieka. Rodzaje potrzeb. Zdolność do wyznaczania sobie celów i zadań.  

5.Funkcjonowanie rynku i gospodarki rynkowej. Rola norm etycznych w funkcjonowaniu rynku („kreatywna księgowość”, korupcja). 6.Gospodarstwa domowe – dochody i wydatki, inwestowanie własnych pieniędzy.

7.Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

8.Rynek pracy i bezrobocie.

9.Metody aktywnego poszukiwania pracy. Instytucje wspomagające aktywne poszukiwanie pracy. 

10.Etyka biznesu.

 

 

Informatyka

 

1.Opracowywanie dokumentów o rozbudowanej strukturze zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł.

2.Rozwiązywanie zadań z zakresu różnych dziedzin nauczania z wykorzystaniem programów komputerowych i metod informatyki.

3. Podstawowe formy organizowania informacji w bazach danych spotykanych w otoczeniu ucznia. Wyszukiwanie informacji w bazach danych, formułowanie rozbudowanych zapytań.

4.Korzystanie z informacji związanych z kształceniem, pochodzących z różnych źródeł oraz komunikowanie się poprzez sieć.

5.Wspomaganie prezentacji prac uczniów z zastosowaniem programów komputerowych. Prezentacja w sieci.

6. Rozwój zastosowań komputerów. Prawne i społeczne aspekty zastosowań informatyki.

 

 

Wychowanie fizyczne

 

1.Ćwiczenia doskonalące ruchowe umiejętności utylitarne i rekreacyjno-sportowe.

2.Zajęcia i imprezy sportowe.

3.Zajęcia i imprezy turystyczne i rekreacyjne.

4.Ćwiczenia relaksacyjne na rzecz zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

5.Samokontrola i samoocena rozwoju fizycznego, sprawności i umiejętności ruchowych.   

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

1.Zagrożenia w czasie pokoju i wojny. System obronności.

2.Psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych i sposoby radzenia sobie z nimi.

3.Stres i jego wpływ na zachowanie ludzi.

4.Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach:

5.Rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego.

 

 

Etyka

 

1.Etyka a pozostałe dyscypliny filozoficzne i nauki szczegółowe. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia.

2.Teorie i szkoły etyczne. Koncepcje etyczne w nurcie filozofii klasycznej.

3.Człowiek jako osoba i jego działanie. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Motywy podejmowanych decyzji.

4.Cel i sens ludzkiej egzystencji. Hierarchie celów. Szczęście w życiu ludzkim. Rozwój moralny i duchowy człowieka jako osoby. Rola oddziaływań wychowawczych.

5.Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia wartości. Wartości autoteliczne  i instrumentalne. Konflikt wartości. Wartości wybierane i realizowane. 

6. Prawo moralne, imperatyw moralny, w tym prawo naturalne. Dekalog jako podstawa życia moralnego. Problem relatywizmu moralnego i sposoby jego przezwyciężania.

7.Wymiar moralny życia człowieka.

8.Sprawności moralne. Samowychowanie.

9.Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego.

10.Etyczny wymiar życia szkolnego. Umiejętność życia z innymi i dla innych. Uczciwość. Problem „ściągania”. Wartości szczególnie cenione w życiu szkolnym.    

 

 

Edukacja czytelnicza i medialna

 

 

1.Wprowadzenie w technologię pracy umysłowej jako przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych.

2.Rozwijanie wiedzy na temat powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych.

3.Stwarzanie warunków dla samodzielnego sporządzania przez uczniów komunikatów medialnych.

4.Dostarczanie materiałów do krytycznej analizy przekazów informacyjnych (prasa, telewizja, reklama zewnętrzna).

 

 

Edukacja Ekologiczna

 

1.Umożliwienie prowadzenia badań w terenie.

2.Tworzenie warunków pozwalających integrować różne dziedziny wiedzy w celu zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju.

 

 

Edukacja Europejska

 

1.Budzenie zainteresowania sprawami dotyczącymi integracji europejskiej, działaniami Rządu w tym zakresie oraz skutkami integracji dla każdego mieszkańca Polski. 

2.Ułatwienie rozumienia głównych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.

3.Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w zdobywaniu informacji na temat Unii Europejskiej, w tym w językach obcych.

4.Wskazywanie konkretnych form i możliwości współpracy młodzieży oraz uczestnictwa w życiu publicznym zjednoczonej Europy.

 

 

Edukacja Filozoficzna

 

1.Ukazanie wkładu myśli filozoficznej w kulturę europejską i polską.

2.Przekazanie podstawowych informacji na temat pojęć, problemów, kierunków  i szkół filozoficznych.

3.Umożliwienie uczniom obcowania z tekstem filozoficznym.

 

 

Edukacja Prozdrowotna

 

1.Zwiększanie zainteresowania uczniów sprawami zdrowia i przekazywanie im rzetelnej wiedzy o różnych jego aspektach (zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe) oraz czynnikach sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. Wskazywanie najczęstszych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz możliwości ich eliminowania.

2.Tworzenie w szkole środowiska umożliwiającego uczniom praktykowanie prozdrowotnego stylu życia, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie  i swoje możliwości oraz udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach trudnych (wskazywanie osób, instytucji i organizacji wspierających w przypadku, między innymi, uzależnienia, przemocy w rodzinie i środowisku).

3.Rozwijanie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną w zakresie edukacji prozdrowotnej i rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów.

 

 

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe regionu

 

 

1.Dzieje regionu na tle historii Polski i Europy.

2.Specyfika przyrodnicza, społeczna, ekonomiczna, kulturowa regionu w relacji z innymi regionami Polski i Europy.

3.Przeszłość regionu, jego dziedzictwo kulturowe jako podstawa rozumienia współczesności regionu.

4.Perspektywy i szanse rozwoju regionu we współpracy krajowej i międzynarodowej.

5.Promocja regionu w kraju i za granicą. 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

1.Tożsamość i wielowymiarowość człowieka. Poczucie sensu życia.

2.Komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki negocjacji, empatia.

3.Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, seksualnych. 

4.Rozwój psychoseksualny człowieka w kolejnych fazach życia.

5.Wartości i pojęcia związane z płciowością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, rodzina, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości i budowaniu emocjonalnych więzi. Role kobiet i mężczyzn a panujące stereotypy.

6.Inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa.

7.Istota seksualności człowieka i jej aspekty. Integracja seksualna. 8.Komplementarność płci – wzajemne dopełnianie się płci w sferach fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. Rozumienie, akceptacja i szacunek dla osób płci odmiennej.

9.Istota, rodzaje i etapy rozwoju miłości. Różnice w przeżywaniu miłości.

10.Choroby przenoszone drogą płciową i zapobieganie im.

11.Trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, możliwości pomocy.

12.Normy zachowań seksualnych.

13.Problemy wierności, zaufania i dialogu.

14.Funkcje rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci w rodzinie.

15.Nieplanowana ciąża; sposoby szukania pomocy w sytuacjach trudnych.

16.Aborcja jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego- aspekty: prawny, medyczny i etyczny.

17.Konflikty w rodzinie i ich przyczyny. Sposoby rozwiązywania konfliktów.

18.Przemoc w rodzinie.

19.Zagrożenia życia społecznego: alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, pornografia.

20.Prawodawstwo dotyczące rodziny. Zawarcie małżeństwa, separacja , rozwód. Prawa i obowiązki małżonków i rodziców, prawa dziecka. Obowiązki państwa wobec rodziny.

21.Człowiek wobec niepełnosprawności, starości, choroby, umierania i śmierci, w tym w aspekcie życia rodzinnego.

 

Zadania szczególnie ważne, realizowane ze względu na istniejące potrzeby Nie tylko środowiska społecznego, ale i ze względu na zagrożenia wynikające z zachodzących zmian we współczesnym świecie.

 

CEL

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Sposób

monitorowania i

kontroli

Diagnoza zagrożeń

Uzależnieniami

Diagnoza potrzeb i problemów szkoły.

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęcie działań zmierzających do zapoznania się z istniejącymi zagrożeniami.

 

 

Integracja zespołów klasowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Obserwacja zachowań uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę.

2. Wywiad z rodzicami.

3. Wywiad, rozmowa z uczniami.

 

 

1. Prowadzenie lekcji wychowawczych oraz zajęć warsztatowych mających na celu integrację zespołów klasowych.

2. Prowadzenie lekcji wychowawczych z zakresu komunikacji oraz nabywania umiejętności interpersonalnych.

3. Uwrażliwianie uczniów na jakość oraz sposób wypowiadany komunikatów.

4. Nauka nabywania społecznie pożądanych nawyków.

5. Konsultacje indywidualne.

6. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

bibliotekarz szkolny

higienistka szkolna

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy klas

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

(ankieta)

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole poprzez przeciwdziałanie wszelkim przejawom agresji słownej i wulgarności na terenie szkoły i poza nią.

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania wśród podopiecznych agresji werbalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania zmierzające do ograniczenia wulgarności wśród uczniów

 1. Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy sygnał o wszelkich przejawach wulgaryzmów werbalnych.
 2. Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.
 3. Uwrażliwienie na wszechobecność jawnych i ukrytych wzorców przemocy w ofertach kulturowych kierowanych do młodzieży i przeciwstawianie się im.
 4. Zacieśnianie współpracy między RP a społecznością uczniowską.
 5. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty agresji zgodnie z WSO
 6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • utrwalanie pożądanego zachowania i nadawania komunikatów w stosunkach interpersonalnych,
 • poznanie zasad poprawnej komunikacji,
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z agresywnych zachowań w komunikacji elektronicznej,
 • uświadomienie prawidłowej komunikacji pozawerbalnej i kształtowania umiejętności wyrażania uczuć poprzez gest, mimikę i ruch,
 • uświadomienie uczniom występowania barier komunikacyjnych poprzez obrazowanie ich w różnego rodzaju symulacjach,
 • kształtowanie tolerancji wobec innych i ich „inności”,
 • kształtowanie umiejętności intrapersonalych a w szczególności samoświadomości, samooceny, samodyscypliny,
 • kształtowanie empatii,
 • ćwiczenia asertywności w tym pozytywnych i negatywnych jej aspektów,
 • uświadamianie uczniom roli i znaczenia pozytywnego autorytetu.
 1. Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego 
 2. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowe, rodzinnej.
 3. Pedagogizacja rodziców, pomoc doraźna.

 

 1. Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy przejaw wulgarności na jej terenie i poza nią.
 2. Wyczulenie uczniów na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.
 3. Uwrażliwienie na wszechobecność jawnych i ukrytych wulgaryzmów w ofertach kulturowych kierowanych do dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem Internetu i przeciwstawianie się im.
 4. Zacieśnianie współpracy między RP a społecznością uczniowską.
 5. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty agresji zgodnie z WSO.
 6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych  (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • rozwijanie przez młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć,
 • uczenie sposobów przeciwstawiania się wulgarnym zachowaniom kolegów,
 • kształtowanie umiejętności świadomej rezygnacji z używania wulgaryzmów
  w kontaktach interpersonalnych,
 • kształtowanie krytycyzmu wobec kulturowych „krzyków mody”,
 • kształtowanie umiejętności intrapersonalych a w szczególności samoświadomości, samooceny, samodyscypliny,
 • kształtowanie zachowań asertywnych,
 • wzmacnianie umiejętności świadomej rezygnacji z obcowania z wulgaryzmami w kulturze i sztuce,
 • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi z innymi, ukazanie znaczenia presji grupy.
 1. Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego

8.Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej.

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

wszyscy nauczyciele

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

rodzice

 

bibliotekarz szkolny

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

personel pomocniczy

 

 

 

 

wychowawcy

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

pedagog szkolny

rodzice

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

(karta obserwacji zachowań agresywnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

szkolnej

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

(karta obserwacji zachowań agresywnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole poprzez przeciwdziałanie wszelkim przejawom  przemocy agresji fizycznej na terenie szkoły i poza nią

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania wszelkich przejawów agresji               i rozwiązywania konfliktów za pomocą  siły fizycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęcie działań zmierzających do przeciwdziałania wzajemnemu dokuczaniu sobie.

 1. Reagowanie wszystkich pracowników szkoły na każdy przejaw agresji na jej terenie i poza nią.
 2. Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.
 3. Uwrażliwienie na wszechobecność jawnych i ukrytych wzorów przemocy
  w ofertach kulturowych kierowanych do dzieci i przeciwstawianie się im.
 4. Zapoznanie uczniów z dokumentami dotyczącymi praw człowieka i konsekwencjami ich nieprzestrzegania.
 5. Zacieśnianie współpracy między RP
  a społecznością uczniowską.
 6. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty agresji zgodnie z WSO szkoły oraz stosowanie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci
  i młodzieży demoralizacją.
 7. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • rozwijanie przez młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć,
 • rozwijanie rozumienia źródeł zachowań agresywnych i ich skutków osobistych
  i społecznych,
 • uczenie sposobów przeciwstawiania się agresywnym zachowaniom kolegów,
 • ukazywanie i ćwiczenie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję,
 • kształtowanie krytycyzmu wobec kulturowych „krzyków mody”,
 • wzmacnianie umiejętności świadomej rezygnacji z obcowania z przemocą w kulturze i sztuce,
 • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi z innymi, ukazanie znaczenia presji grupy.
 1. Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego
 2. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej:
 • uświadamianie rodzicom problemu,
 • wspólne szukanie przyczyn,
 • uczulenie rodziców na skutki zachowań agresywnych.
 1. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami, powiadamianie ich o wszelkich aktach agresji.

11. Współpraca z pedagogiem szkolnym, policją i Sądem dla Nieletnich w Wodzisławiu Śl

 

 

 • Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy przejaw znęcania i dokuczania  na terenie placówki i poza nią.
 • Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i wyrażania niechęci w Internecie.
 • Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.
 • Uwrażliwienie na wszechobecność jawnych i ukrytych wzorów przemocy i znęcania w ofertach kulturowych kierowanych do dzieci i przeciwstawianie się im.
 • Zacieśnianie współpracy między RP a społecznością uczniowską.
 • Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty agresji zgodnie z WSO poszczególnych szkół.
 • Prowadzenie zajęć profilaktycznych bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem

 szczególnej uwagi na:

 • rozwijanie rozumienia źródeł i skutków osobistych i społecznych tzw. „fali”
 • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi z innymi, ukazanie znaczenia presji grupy,
 • pobudzanie do znajdywania dróg rozwiązań trudnych sytuacji,
 • uświadomienie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami oraz roli, jaką mogą odegrać inni,
 • doskonalenie zachowań empatycznych,
 • uczenie tolerancji i szacunku dla odmiennego zdania, wyznania i światopoglądu kolegów.
  • Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego.
  • Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej.
  • Współpraca z pedagogiem szkolnym, policją i Sądem dla Nieletnich.
  • Pedagogizacja rodziców, pomoc doraźna.

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

personel pomocniczy

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

pedagog szkolny

 

 

 

 

wychowawcy

pedagog szkolny

rodzice

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

personel pomocniczy

 

bibliotekarz szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

personel pomocniczy

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy klas

rodzice

 

analiza dokumentacji szkolnej:

dzienniki lekcyjne,

dziennik pedagoga szkolnego

 

kwestionariusze wywiadu z pracownikami szkoły

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

(karta obserwacji zachowań agresywnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ankieta dla uczniów

 

 

analiza dziennika pedagoga szkolnego

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami,

 

notatki służbowe

 

notatki służbowe

 

 

 

 

Kwestionariusze wywiadu z pracownikami szkoły

ankieta dla uczniów

 

 

 

 

 

 

kwestionariusze wywiadu z uczniami

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

 

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami,

 

notatki służbowe

 

Promocja zdrowia, ograniczanie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego oraz umożliwianie powrotu do normalnego życia wolnego od uzależnień. Profilaktyka przeciwdziałania występowaniu chorób cywilizacyjnych.

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. Uwrażliwienie uczniów na konieczność uczęszczania na zajęcia z wychowania  fizycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność dokonywania świadomych wyborów w sprawie własnego zdrowia.

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 

 

 

 

Redukcja czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących młodzież przed środkami psychoaktywnymi.

LW - pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja zdrowego stylu życia, opóźnianie wieku inicjacji seksualnej („poczekaj do dorosłości”.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczanie palenia przez młodzież papierosów, zażywania tabaki oraz alkoholu, przeciwdziałanie pogłębianiu się patologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja zdrowego stylu życia, ograniczanie głębokości i przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego w związku z uzależnieniem od czynności /hazard, gry komputerowe, jedzenie, opalanie w solarium, telewizja, piercing/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych

1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

 • zasady bhp
 • spotkania, pogadanki z higienistką szkolną, lekarzem
 • pierwsza pomoc

 

2. Prowadzenie lekcji wychowawczych oraz warsztatów przeciwdziałających zjawisku anoreksji i bulimii.

3. Uwrażliwienie młodzieży na jakość zdrowego stylu życia.

4. Prowadzenie zajęć / warsztatów na temat uzależnienia od komputera i Internetu, występowaniu, diagnozie oraz zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym

5. Pedagogizacja rodziców, pomoc doraźna.

6. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

1. Udział w zajęciach sportowych.

2. Udział w wycieczkach pieszych, rajdach rowerowych.

3. Wspólne zabawy na świeżym powietrzu (festyny, ogniska itp.)

4. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych).

5. Realizacja programu Erasmus+

 

 

 

 1. Wykrywanie osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 2. Dostarczenie uczniom wiedzy na temat szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych /opiaty, konopie indyjskie, substancje uspokajające i nasenne, kokaina, amfetamina, substancje halucynogenne, nikotyna, lotne rozpuszczalniki, alkohol/.
 3. Dostarczanie podstawowej wiedzy na temat istoty, rodzajów, sposobów powstawania i możliwości leczenia uzależnień.

Podanie informacji na temat współuzależnienia oraz możliwości zakażenia HIV i AIDS

 1. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych oraz lekcji wychowawczych mających na celu:
 • rozwijanie u młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć,
 • kształtowanie umiejętności nazywania przeżywanych emocji,
 • kształtowanie umiejętności intrapersonalych a w szczególności samoświadomości, samooceny, samodyscypliny.
 • pobudzanie do znajdywania dróg rozwiązań trudnych sytuacji,
 • uświadamianie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami oraz roli, jaką mogą odegrać inni ludzie,
 • kształtowanie postawy asertywnej
  i asertywnego odmawiania.
 1. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej.

 

 

 

 

 1. Uświadomienie wychowankom rozległości pojęcia zdrowia.
 2. Uświadomienie zależności między określonymi zachowaniami a zdrowiem.
 3. Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia poprzez znajomość swojego ciała, prawidłowe i zdrowe odżywianie się, życie zgodne z zasadami higieny.
 4. Uczenie sposobów zdrowego i aktywnego zagospodarowywania czasu wolnego - profilaktyka alternatyw.
 5. Uświadomienie młodym ludziom zagrożeń dla zdrowia, wynikających ze wczesnego spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, sterydów i leków bez zaleceń lekarza.
 6. Kształtowanie umiejętności asertywnego odmawiania.
 7. Kształtowanie nawyków odpowiedzialności za własne czyny.

 

 1. Wykrywanie osób o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności.
 2. Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy sygnał o paleniu i piciu alkoholu przez młodzież na terenie placówki i poza nią.
 3. Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.
 4. Zacieśnianie współpracy między RP a społecznością uczniowską.
 5. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na patologię zgodnie z WSO oraz stosowanie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci
  i młodzieży demoralizacją.
 6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • zapoznanie uczniów z pojęciem i istotą uzależnienia,
 • uświadomienie skutków palenia i picia alkoholu w tak młodym wieku,
 • uczenie postawy asertywnej,
 • kształtowanie umiejętności asertywnego odmawiania,
 • kształtowanie krytycyzmu wobec reklam tytoniu i alkoholu,
 • kształtowanie empatii i niesienia pomocy osobom uzależnionym,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne działania.
 • kształtowanie umiejętności intrapersonalnych, a w szczególności samoświadomości, samooceny, samodyscypliny.

 

 1. Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego.
 2. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej:
 • uświadamianie rodzicom problemu,
 • wspólne szukanie przyczyn,
 • uczulenie rodziców na skutki inicjacji tytoniowej i alkoholowej .
 1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

 

 1. Wykrywanie osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 2. Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat istoty, sposobu powstawania i możliwości leczenia tego typu uzależnień. Przedstawienie informacji na temat współuzależnienia.
 3. Kształtowanie odpowiednich postaw wobec kulturowych „krzyków mody” i prostowanie obiegowo przyjętych opinii na tematy z wiązane z  tego typu uzależnieniami.
 4. Dostarczenie podopiecznym bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych – profilaktyka alternatyw.
 5. Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu - profilaktyka alternatywna.
 6. Stymulowanie umiejętności rozładowywania napięć emocjonalnych poprzez różne formy relaksacji.
 7. Budowanie pozytywnego i realnego obrazu własnej osoby (moje mocne strony, jak mnie postrzegają, co chciałbym zmienić u siebie)
 8. Pedagogizacja rodziców, pomoc doraźna.
 9. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

10. Realizacja programu Erasmus+

 

 

1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych).

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

nauczyciele wychowania fizycznego

wszyscy nauczyciele

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

bibliotekarz szkolny

 

wszyscy nauczyciele

higienistka szkolna

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

higienistka szkolna

 

wychowawcy

bibliotekarz szkolny

 

wszyscy nauczyciele

(zwłaszcza nauczyciele przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania fizycznego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny,

 

higienistka szkolna,

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

higienistka szkolna,

 

wychowawcy

 

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

pedagog szkolny

 

higienistka szkolna

 

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

personel pomocniczy

 

 

 

wszyscy pracownicy szkoły

 

 

pedagog szkolny

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

wychowawcy

rodzice

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

wszyscy nauczyciele (zwłaszcza nauczyciele wychowania fizycznego)

 

bibliotekarz szkolny

 

higienistka szkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

Pedagogicznej,

 

ankieta dla uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

szkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

wywiady z wychowawcami

nauczycielami dyżurującymi podczas przerw międzylekcyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza dokumentacji pedagogicznej

 

Przeciwdziałanie zaniedbywaniu obowiązku szkolnego oraz redukcja wynikających z tego trudności edukacyjnych

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów z różnorodnymi trudnościami

 

 

Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie wagarom szkolnych

 

 

 

 

Pomoc uczniom mającym trudności dyslektyczne

 

 

Umiejętność gospodarowania czasem wolnym

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

Umiejętność dokonywania świadomego wyboru zawodu oraz drogi kształcenia w ramach doradztwa zawodowego.

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 

1. Wykrywanie osób z zaistniałymi problemami rodzinnymi, osobistymi oraz wychowawczymi.

2. Szybka reakcja na zaistniałe problemy ucznia.

3. Systematyczna i konsekwentna współpraca pedagoga szkolnego z wychowawcami klas.

5. Realizacja programu Erasmus+

 

 1. Szybka reakcja na pogorszenie wyników w nauce, nieusprawiedliwione godziny lekcyjne.
 2. Systematyczne i konsekwentne informowanie o niepowodzenia szkolnych. Praca nad efektywniejszą współpracą z rodzicami.
 3. Ćwiczenia psychoedukacyjne skierowane na:
 1. zwiększenie motywacji własnej uczniów,
 2. przedstawienie technik samodoskonalenia,
 3. ćwiczenia szybkiego i efektywnego uczenia się,
 4. umiejętność wykonywania pomocnych notatek,
 5. przygotowanie uczniów do wzajemnej pomocy w nauce,
 6. techniki relaksacyjne rozładowujące stres.
  1. Rzetelne i systematyczne informowanie uczniów o kryteriach oceniania. Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi prawami i regulaminami szkolnymi.
  2. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

1. Analiza przyczyn nieobecności w szkole.

2. Systematyczna współpraca z rodzicami.

3. Szybka reakcja nauczycieli oraz wychowawców klas.

 

 

1. Prowadzenie zajęć z uczniami dyslektycznymi.

2. Współpraca z Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl.

 

 

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz prowadzonych poza szkołą.

2. Udział w wycieczkach oraz imprezach klasowych i szkolnych.

3. Uwrażliwianie uczniów na jakość gospodarowania czasem wolnym.

4. Aktywizowanie uczniów, poprzez prowadzenie lekcji oraz zajęć warsztatowych z zakresu:

 • orgiami, komunikacji interpersonalnej,
 • zajęć z biblioterapii, bajkoterapii

 

 

1. Udział w zajęciach warsztatowych ułatwiających podjęcie decyzji o wyborze zawodu.

2. Korzystanie z ofert PPP (udział w zajęciach warsztatowych oraz targach edukacyjnych).

3. Prowadzenie lekcji wychowawczych oraz zajęć indywidualnych w tym zakresie.

4. Aktywne metody poszukiwania odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia.

wychowawcy

pedagog szkolny

rodzice

bibliotekarz szkolny

wszyscy nauczyciele

 

 

wychowawca

pedagog szkolny

 

wychowawcy

pedagog szkolny

rodzica

 

pedagog szkolny

 

 

 

wszyscy nauczyciele

wychowawca

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

wszyscy nauczyciele

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

bibliotekarz szkolny

 

sprawozdanie pedagoga szkolnego

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

 

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

dziennik pedagoga szkolnego, indywidualne karty uczniów

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole oraz   edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

poprzez naukę zasad tolerancji wobec osób chorych i niepełnosprawnych

Praca na rzecz „innych”

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

 

Kształcenie wrażliwości uczniów na cierpienie innych

 

 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych w poszukiwaniu własnych doświadczeń (wolontariat)

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Bezpieczeństwo w mediach.

1. Uwrażliwianie na „innego”.

2. Prowadzenie lekcji wychowawczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tolerancję

 wobec osób chorych oraz niepełnosprawnych.

 

1. Zaciśnięcie współpracy z instytucjami pomocy oraz opieki chorym i niepełnosprawnym.

2. Aktywny udział uczniów w wolontariacie.

 

 

 

 

 

1. Zaciśnięcie współpracy z rodzicami uczniów oraz uczniami.

2. Aktywny udział w indywidualizowaniu pracy z uczniem.

 

pedagog szkolny

wychowawcy

 

 

 

pedagog szkolny

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

Wychowawcy

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole poprzez wdrażanie elementów prawa i jego konsekwencje

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Podjęcie działań zmierzających do zapoznania się z elementami prawa pracy, prawa karnego, praw oraz obowiązków ucznia. Bezpieczeństwo w mediach.

 

1. Organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu wybranej tematyki prawa.

2. Prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych.

3. Prowadzenie spotkań z rodzicami.

4. Gazetki tematyczne.

5. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Bibliotekarz szkolny

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole poprzez ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny

Działania szkoły na rzecz zdrowia

i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności oraz asertywnej postawy społecznej

1. Prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych oraz zajęć warsztatowych.

2. Spotkania ze specjalistami.

3. Konsekwentne reagowanie pracowników szkoły na wszelkie przejawy nieodpowiedzialnego zachowania.

4. Spotkania z rodzicami.

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

Bezpieczny dla siebie i innych – profilaktyka występowaniu wypadków.

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Akcje profilaktyczne DOPALACZOM STOP

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

 

 

 

 

Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z  pracodawcami

 

 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, podjęcie działań zmierzających do zapoznania z prawnymi, społecznymi oraz emocjonalnymi skutkami wypadków.

 

 

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 

 

 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, uwrażliwianie na podejmowanie nieprzemyślanych decyzji

 

 

 

 

100 rocznica odzyskania niepodległości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka

 

 

Rola i znaczenie symboli narodowych, tradycji i dziedzictwa poprzednich pokoleń w życiu młodego człowieka.

 

Tożsamość narodowa młodego Polaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

 

 

Rozwój doradztwa zawodowego

 

 

 

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 

 

 

1. Prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych oraz zajęć warsztatowych.

2. Spotkania ze specjalistami.

3. Prowadzenie spotkań z rodzicami.

4. Gazetki tematyczne.

 

 

 

 

 

 

 

1. Prowadzenie pogadanek, lekcji wychowawczych.

2. gazetki tematyczne

 

 

 1. Realizacja programów i akcji proponowanych

przez przedstawicieli policji, sanepidu oraz innych instytucji tj.: policja, straż miejska, Służba Celna, Straż Graniczna,

 1. Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz lekcji wychowawczych,
 2. Spotkania ze specjalistami w poszczególnych dziedzinach zdrowia i profilaktyki,
 3. Realizacja programów i akcji proponowanych przez przedstawicieli sanepidu.

 

Projekt „Szkoła dla niepodległej”

1. Spotkanie z pracownikiem Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.

 • Wykład mający na celu poszerzenie wiedzy o odzyskaniu niepodległości.

 

2. Pozyskanie publikacjami do celów edukacyjnych z programu niepodległa dla nauczycieli i uczniów.

3. Wystawa o tematyce patriotycznej dostępna od dnia 15.12.2018

4. Koncert pieśni legionowych.

 • śpiewanie repertuaru związanego z walką o niepodległość
 • koncert w wykonaniu uczniów

 5. Kurs i konkurs „Szkoła dla Niepodległej”

 • starania o uzyskanie tytułu „Szkoły dla Niepodległej
 • zorganizowanie w szkole konkursu literackiego lub plastycznego

 

 

 

 

 • zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty uczniowskiej

 

 

 

 

 

 

 

 • przeprowadzenie sondażu wśród uczniów
 • przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Polska Niepodległa”
 • zorganizowanie przedstawienia o tematyce niepodległościowej
 • przygotowanie prezentacji: „W czym w obecnych czasach objawia się patriotyzm”
 • „Patriotyzm w kraju i za granicą”
 • zorganizowanie konkursu fotograficznego: „Wolność jest w nas”
 • utworzenie: „Szkolnego Klubu Młodego Patrioty

 

 • „Patrioci w naszym regionie” przeprowadzenie wywiadu

 

 • Przygotowanie „Księgi patriotów/ Poradnika Młodego Patrioty”
 • zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w konkursie „Szkoła dla Niepodległej” w okresie 17. 09 – 17.12. 2018

 

 

Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych.

 • prowadzenie fakultetów,
 • kół zainteresowań

 

 

 

 

Zajęcia rewalidacyjne z uczniami klas trzecich

 • Przeprowadzenie ankiety pod tytułem: „Kim chce być”

 

 

Wdrażanie cyfryzacji na lekcji informatyki i języków obcych

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Barbara Paruzel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Paruzel

 

kółko muzyczne

Aleksandra Szymańska

 

Dominika Gizdoń

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

nauczyciel języka angielskiego i informatyki

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

 

 

 

 

 

 

 

wykład

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prace plastyczne, pisemne

 

 

 

 

prace plastyczne pisemne

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcia nagrania prace plastyczne

 

sprawozdanie z wyników konkursu

 

nagrania, zdjęcia

 

sprawozdania z nagrania prezentacji

 

 

analiza fotografii

 

 

 

 

 

 

sprawozdanie ze zdjęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ankieta

 

 

 

 

 

zajęcia przed komputerem

Realizacja wyników ewaluacji ujętych w planie na rok 2017/2018

Zarządzanie placówką

Zaspokajanie potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki a w szczególności:

 • informowanie rodziców o nieusprawiedliwionych nieobecnościach uczniów
 • zintensyfikowanie działań profilaktyki antynikotynowej w szkole
 • przeciwdziałać wulgaryzmom
 • zwracać uwagę na zachowanie naganne uczniów
 • zachęcać rodziców do większego zainteresowania się problemami własnych uczniów – pedagogizacja rodziców

 

pedagog szkolny

dyrektor

 

 

 

VIII. EWALUACJA

 

Ewaluacja prowadzona jest w celu sprawdzenia, czy realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego przebiega zgodnie z założeniami, czy uzyskuje się przewidziane efekty i  czy nie zachodzi potrzeba wprowadzenia korekt w programie. Ewaluacja przeprowadzana będzie pod koniec każdego roku szkolnego ( luty-maj) w formie zbierania opinii uczniów i nauczycieli na podstawie ankiet ewaluacyjnych orasz zbierania opinii przedstawicieli Rady Rodziców. Źródłem informacji będą opinie uczniów                      i wychowawców, dokumenty przebiegu nauczania.

Wyniki ewaluacji zostaną opracowane w postaci sprawozdania. Sprawozdanie będzie udostępnione osobom zainteresowanym: dyrekcji szkoły, radzie pedagogicznej, rodzicom uczniów.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Program wychowawczo – profilaktyczny klasy Ia
 2. Program wychowawczo – profilaktyczny klasy Ib
 3. Program wychowawczo – profilaktyczny klasy IIa
 4. Program wychowawczo – profilaktyczny klasy IIb
 5. Program wychowawczo – profilaktyczny klasy IIc
 6. Program wychowawczo – profilaktyczny klasy IIIa
 7. Program wychowawczo – profilaktyczny klasy IIIb
 8. Program wychowawczo – profilaktyczny klasy IIIc

 

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  05‑10‑2018 10:49:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  05‑10‑2018 10:49:55
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2018 09:46:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie