Regulamin Samorządu Uczniowskiego


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego opisuje strukturę organizacyjną.
Samorządu Uczniowskiego jako organu szkoły, jak również określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli i innych pracowników szkoły, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Zasady te wynikają z interpretacji Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych i regulaminów obowiązujących w szkole.

Regulamin tworzy warunki do samorządności, partnerstwa i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

 

I. STRUKTURA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I KOMPETENCJE JEGO ORGANÓW.

 1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski (SU).
 2. Przewodniczący samorządów klasowych lub ich zastępcy oraz Rada SU stanowią Prezydium SU.
 3. Prezydium SU podejmuje prawomocne decyzje w zakresie działalności organizacyjnej i samorządowej zgodnie z Regulaminem SU. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania.
 4. Władzą wykonawczą SU jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
  1. W skład Rady SU wchodzą:

- Przewodniczący SU,

- zastępca Przewodniczącego SU,

- Sekretarz.

 1. Rada SU, jako władza wykonawcza, reprezentuje SU wobec innych organów szkoły, uczniów i na zewnątrz; kieruje bieżącą działalnością SU.
 1. W skład Samorządu Klasowego wchodzą:

- Przewodniczący

- zastępca Przewodniczącego.

Struktura Samorządu Klasowego może być poszerzona, według potrzeb danej klasy, o funkcję Sekretarza lub też Skarbnika w porozumieniu z wychowawcą klasy.

Samorząd Klasowy reprezentuje interesy klasy, współpracuje z Radą SU
i z wychowawcą klasy.

Przedstawiciel Samorządu Klasowego, który uczestniczył w posiedzeniu Prezydium SU, ma obowiązek niezwłocznie poinformować swoją klasę o podjętych ustaleniach.

 1. Posiedzenia Prezydium SU i Rady SU zwołuje Przewodniczący SU, Opiekun SU lub Dyrektor szkoły. Częstotliwość spotkań uzależniona jest od bieżących potrzeb.

 

II. WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 1. Wybory Przewodniczącego SU odbywają się według ordynacji stanowiącej Załącznik nr1 do Regulaminu SU.
 2. Wybory do Samorządu Klasowego są tajne, równe, powszechne oraz bezpośrednie. Każdy z uczniów klasy ma prawo startować w wyborach. Uczniowie głosują na jednego wybranego przez siebie kandydata. Kandydat z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Samorządu Klasowego, kandydat z kolejnym najwyższym wynikiem- jego zastępcą.

 

III. ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 1. Zasady działania SU są zgodne z Prawem oświatowym i Statutem Szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski powinien być płaszczyzną współdziałania wszystkich organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły.
 3. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

IV. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

 1. Motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych oraz stosowanie się do nich.
 2. Opiniowanie wewnątrzszkolnych aktów prawnych regulujących życie szkoły.
 3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne; organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności
  w nauce.
 5. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami
  i nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go Dyrekcji szkoły.
 6. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz  i kreowanie przykładu własną postawą w środowisku szkolnym, zarówno lokalnym jak i powiatowym.
 7. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i szkoły, kultywowanie
  i wzbogacanie jej tradycji.

 

V. PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Samorząd Uczniowski ma prawo:

 1. Przedstawiania opinii i wniosków we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami;
  2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 2. Wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieżowych;
 3. Wydawania gazety szkolnej, prowadzenia tablicy informacyjnej, prowadzenia kroniki SU, korzystania z radiowęzła, przeprowadzania apeli, prowadzenie TV internetowej oraz internetowych komunikatorów społecznych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności;
 4. Organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 5. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;
 6. Podejmowania działań związanych z wolontariatem w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;
 7. Wyłonienia ze swojego składu radę wolontariatu.
 8. Opiniowania wniosków Dyrektora o skreślenie ucznia z listy uczniów i kandydatów do stypendiów ministerialnych.
 9. Udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców dotyczących spraw uczniowskich za porozumieniem z Dyrektorem szkoły;
 10. Wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna SU.

 

VI. OPIEKA NAD SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM.

 1. Opiekunem SU jest nauczyciel, któremu tę funkcję powierza Dyrektor szkoły po uwzględnieniu wyników wyborów przeprowadzonych przez Samorząd Uczniowski.
 2. Wybory Opiekuna SU odbywają się według ordynacji stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu SU.
 3. Do obowiązków Opiekuna SU należy:
  1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań SU, a w szczególności zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji.
  2. Zapewnienie z upoważnienia Dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.
  3. Koordynowanie działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
  4. Gromadzenie dokumentacji związanej z działalnością SU, w tym protokołów z posiedzeń Prezydium SU.
  5. Pomoc w konstruowaniu planu pracy SU, sporządzanie sprawozdań z działalności SU po każdym semestrze.
  6. Informowanie młodzieży za zgodą Rady Pedagogicznej o jej uchwałach dotyczących spraw uczniowskich.
 4. Bezpośrednim opiekunem Samorządu Klasowego jest wychowawca klasy.

 

VII. ZMIANY W REGULAMINIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 1. Propozycje zmian do Regulaminu SU mogą zgłaszać wszyscy uczniowie szkoły poprzez przedstawiciela swojej klasy w Prezydium SU, jak również Rada Pedagogiczna i Dyrektor szkoły.
 2. Zmiany w treści niniejszego Regulaminu uchwala Prezydium SU zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

Ordynacja wyborcza -

Wybory Przewodniczącego  i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich.

 

1. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (PSU) i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego (OSU) odbywają się z końcem września lub do połowy października.

Wybory są:
· powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu,
· równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos,
· bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście, bezpośrednio na swojego kandydata,
· tajne, tzn. wybór jest anonimowy.

2.  Termin wyborów ustalany jest na posiedzeniu Prezydium SU w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.

3.  Startować w wyborach PSU mogą uczniowie klas drugich (1-2 osoby z każdej klasy), którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania. W przypadku większej liczby chętnych kandydatów z danej klasy, powinny zostać przeprowadzone prawybory w obrębie danej klasy.

3.  Na tydzień przed wyborami prowadzona jest na terenie szkoły kampania wyborcza, podczas której kandydaci na PSU prezentują swój program.

4.  W czasie kampanii wyborczej nie można:

- oczerniać kandydatów,

- niszczyć mienia, plakatów i innych materiałów reklamowych kandydatów, 

- głosić nieodpowiednich haseł propagujących naganne zachowanie.

5. Złamanie regulaminu wyborów skutkuje skreśleniem z listy wyborczej.

6. Opiekuna SU uczniowie wybierają spośród etatowych nauczycieli szkoły. Kandydatem na OSU może być również nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, jeżeli uprzednio wyrazi zgodę.

 Pełna lista kandydatów na OSU prezentowana jest w czasie kampanii wyborczej.

7. Wybory PSU i OSU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza (SKW) powołana podczas posiedzenia Prezydium SU, składająca się z 3-4 uczniów klas trzecich.

8. Do zadań SKW należy: przygotowanie wyborów, ich przeprowadzenie oraz ogłoszenie wyników.

9. Prawo głosu mają wszyscy uczniowie szkoły.

10. Organizację i przebieg wyborów koordynuje Opiekun SU bez prawa głosu.

11. Sposób przeprowadzenia wyborów:

a) Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.

b) Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Każda karta jest opieczętowana.

c) Wyboru dokonuje się przez wpisanie na karcie nazwiska jednego kandydata na PSU i jednego kandydata na OSU.

d) Wyborca wrzuca kartę do urny w obecności SKW.

e) Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż dozwoloną liczbę kandydatów.

12. Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników:

a) Obliczenia głosów dokonuje Szkolna Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.

b) Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.

c) Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska tą samą, najwyższą liczbę głosów- wybory zostają powtórzone, a liczba kandydatów ograniczona do tych, którzy tą największą liczbę głosów uzyskali.

d) Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków SKW karty do głosowania są niszczone.

13. W ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników wyborów, nowo wybrany Przewodniczący SU kompletuje Radę SU (Zastępcę PSU i Sekretarza SU). Wszyscy członkowie Rady SU muszą mieć co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

14. Funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego powierza nauczycielowi Dyrektor szkoły uwzględniając wynik wyborów.

15. Kadencja Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok (od momentu wyborów do wyborów w następnym roku szkolnym).

16. Istnieje możliwość odwołania osoby z funkcji  przewodniczącego  wówczas gdy nie spełnia któregokolwiek z zadań samorządu szkolnego, odwołania może dokonać opiekun na wniosek własny, rady pedagogicznej , dyrektora oraz społeczności uczniowskiej. Wówczas funkcje przejmuje zastępca lub osoba wskazana przez opiekuna SU będąca członkiem prezydium. 

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  09‑10‑2018 13:07:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  09‑10‑2018 13:07:16
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2021 10:28:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie