Tematyka lekcji wychowawczych w klasie IIID


Plan pracy wychowawczej dla klasy 3d w roku szkolny 2021/2022

 

1. ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO:

• Prawa i obowiązki ucznia - zapoznanie ze statutem i WO.

• Wybór trójki klasowej.

• Planowanie imprez klasowych.

2. TRADYCJE KLASY:

• Udział w zabawach klasowych i szkolnych oraz w imprezach organizowanych przez samorząd szkolny.

• Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

• Imprezy klasowe.

3. TROSKA O WŁAŚCIWY STOSUNEK UCZNIA DO NAUKI:

• Interesowanie się postępami uczniów w nauce, analizowanie przyczyn niepowodzeń i podejmowanie środków zaradczych.

• Stymulowanie uczniów do podnoszenia wyników w nauce.

• Dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły; egzekwowanie usprawiedliwień godzin opuszczonych.

• Pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych.

4. TROSKA O WYCHOWANIE MORALNO - SPOŁECZNE UCZNIÓW:

• Tworzenie atmosfery życzliwości i przyjaźni oraz ustalenie jednolitych norm i ocen postępowania.

• Prawa i obowiązki ucznia.

• Rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły.

• Kształtowanie u ucznia nawyków rzetelnej pracy.

• Wywieranie wpływu na zachowanie się ucznia na terenie szkoły i poza szkołą.

• Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich.

• Godność osoby ludzkiej.

• Akceptacja własnych i cudzych wartości.

• Kształtowanie postaw społecznych.

• Rozumienie pojęć honor i patriotyzm.

5. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

• Organizacja spotkań z rodzicami i zapoznanie z prawem szkolnym (regulamin klasyfikowania i oceniania).

• Ustalenie sposobu kontaktowania się (dziennik elektroniczny, wezwania przez szkołę).

• Pomoc rodziców w organizacji imprez klasowych, środowiskowych.

• Pomoc rodziców w kształtowaniu właściwych postaw i właściwego stosunku do nauki; współdziałanie w sytuacjach problemowych.

6. WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE:

• Ochrona najbliższego środowiska i dbanie o jego czystość.

• Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych (degradacja środowiska - przyczyny i wpływ na zdrowie człowieka).

7. OPIEKA NAD ZDROWIEM UCZNIÓW:

• Wdrażanie uczniów do dbania o higienę i o stan higieniczny otoczenia (higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy)

• Przeciwdziałanie nadmiernemu i niewłaściwemu używaniu technik informacyjnych i multimedialnych.

• Bezpieczeństwo na drodze w szkole i podczas dojścia i dojazdu do szkoły.

8. POMOC W SAMOREALIZACJI UCZNIÓW:

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności indywidualnej.

• Kształtowanie umiejętności samooceny.

• Moje miejsce w grupie, rodzinie, w środowisku.

• Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach - agresja, sztuka odmawiania.

• Kultura osobista, kultura współżycia z innymi - tolerancja i wzajemny szacunek.

• Tolerancja wobec odmienności.

• Moja motywacja do nauki.

• Moje marzenia i plany oraz metody ich realizacji.

9. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA:

• Dziennik lekcyjny - wpisy do dziennika.

- stała kontrola wpisów dokonywanych przez nauczycieli

- inne dokumenty klasowe

TEMATYKA GODZIN LEKCJI WYCHOWAWCZYCH

1. Organizacja życia klasowego – ustalenie tradycji klasowych.

2. Rola zainteresowań w pracy ucznia liceum.

3. "Nie truj sąsiada" - dyskusja na temat wpływu smogu na zdrowie człowieka.

4. Aktualne problemy klasowe.

5. Analizujemy dotychczasowe wyniki nauczania.

6. Bezpieczeństwo moje i innych w czasie ferii.

7. Bezpieczeństwo w sieci.

8. Co warto przeczytać, obejrzeć, posłuchać.

9. Co znaczy być tolerancyjnym?

10. Czy znasz przysługujące ci prawa? Prawa ucznia w szkole i dyskusja na temat ich przestrzegania.

11. Czym dla mnie jest wolontariat?

12. Dzień Bezpiecznego Internetu.

13. Egzamin maturalny – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022.

14. Jak radzić sobie w kryzysie wywołanym pandemią Covid-19?

15. Jak realizować swoje plany – dyskusja.

16. Klasowe spotkanie opłatkowe.

17. Kultura języka i zachowania. Umiejętność współżycia w zespole klasowym.

18. Moje plany, marzenia i nadzieje związane z nowym rokiem kalendarzowym.

19. Na czym polega asertywność? Jaki człowiek potrzebny jest w naszym społeczeństwie.

20. Nasz stosunek do patriotyzmu- czy jestem patriotą.

21. Plan pracy w nowym roku szkolnym. Przypomnienie zapisów statutu szkoły oraz WO.

22. Podsumowujemy naszą całoroczną pracę- nauka, postawa.

23. Profilaktyka agresji. Dlaczego zachowujemy się agresywnie? Jak sobie radzić z agresją i przemocą.

24. Profilaktyka uzależnień-alkoholizm, narkomania, lekomania, nikotynizm.

25. Rola portali społecznościowych w naszym życiu.

26. Ustalanie rocznej oceny ze sprawowania.

27. Ustalenie oceny ze sprawowania za I semestr

28. Odpowiedzialność prawna młodego człowieka.

29. Prawda i dobro - dlaczego są niemodne współczesnym świecie?

30. Jestem odpowiedzialny za środowisko naturalne.

Uwaga. Nauczyciel zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tematyki lekcji wychowawczych, gdy będzie to uwarukowane potrzebami klasy i szkoły.

Ważne wydarzenia z życia klasy:

1. Wybór samorządu klasowego.

2. Dzień Chłopca.

3. Wigilia klasowa.

4. Dzień Kobiet.

5. Dzień matematyki.

6. Dzień Erasmusa.

7. Udział w uroczystościach szkolnych.

8. Udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych.

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  18‑10‑2019 09:49:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  18‑10‑2019 09:49:05
Data ostatniej aktualizacji:
22‑10‑2021 09:52:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie