Program wychowawczo-profilaktyczny klasy I d


 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY I D.

1.   ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO:

 • Prawa i obowiązki ucznia - zapoznanie ze statutem i regulaminem szkoły.
 • Zapoznanie z regulaminem klasyfikowania i oceniania.
 • Planowanie imprez klasowych.

2.  TRADYCJE KLASY:

 • Udział w zabawach klasowych i szkolnych oraz w imprezach organizowanych przez samorząd szkolny.
 • Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.
 • Imprezy klasowe.

3. TROSKA O WIAŚCIWY STOSUNEK UCZNIA DO NAUKI:

 • Interesowanie się postępami uczniów w nauce, analizowanie przyczyn niepowodzeń i podejmowanie środków zaradczych.
 • Stymulowanie uczniów do podnoszenia wyników w nauce.
 • Dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły; egzekwowanie usprawiedliwień godzin opuszczonych.
 • Pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych.

4. TROSKA O WYCHOWANIE MORALNO - SPOŁECZNE UCZNIÓW:

 • Tworzenie atmosfery życzliwości i przyjaźni oraz ustalenie jednolitych norm i ocen postępowania.
 • Prawa i obowiązki ucznia.
 • Rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły.
 • Kształtowanie u ucznia nawyków rzetelnej pracy.
 • Wywieranie wpływu na zachowanie się ucznia na terenie szkoły i poza szkołą.
 • Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich.

5. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Wybór trójki klasowej.
 • Organizacja spotkań z rodzicami i zapoznanie z prawem szkolnym (regulamin klasyfikowania
   i oceniania).
 • Ustalenie sposobu kontaktowania się (dziennik elektroniczny, wezwania przez szkołę).
 • Pomoc rodziców w organizacji imprez klasowych, środowiskowych.
 • Pomoc rodziców w kształtowaniu właściwych postaw i właściwego stosunku do nauki; współdziałanie w sytuacjach problemowych.

6. WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE:

 • Ochrona najbliższego środowiska i dbanie o jego czystość.
 • Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych (degradacja środowiska - przyczyny i wpływ na zdrowie człowieka).

7. OPIEKA NAD ZDROWIEM UCZNIÓW:

 • Wdrażanie uczniów do dbania o higienę i o stan higieniczny otoczenia (higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy)
 • Przeciwdziałanie nadmiernemu i niewłaściwemu używaniu technik informacyjnych
  i multimedialnych.
 • Bezpieczeństwo na drodze w szkole i podczas dojścia i dojazdu do szkoły.

8. POMOC W SAMOREALIZACJI UCZNIÓW:

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności indywidualnej.
 • Kształtowanie umiejętności samooceny.
 • Moje miejsce w grupie, rodzinie, w środowisku.
 • Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach - agresja, sztuka odmawiania.
 • Kultura osobista, kultura współżycia z innymi - tolerancja i wzajemny szacunek.
 • Moja motywacja do nauki.
 • Moje marzenia i plany oraz metody ich realizacji.

9. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA:

• Dziennik lekcyjny - wpisy do dziennika.

 • stała kontrola wpisów dokonywanych przez nauczycieli
 • inne dokumenty klasowe

TEMATYKA GODZIN LEKCJI WYCHOWAWCZYCH

1. Plan pracy i tematyka godzin wychowawczych w klasie I. Informacje na rok szkolny 2019/ 2020. Kontrakt klasowy. Zasady bezpiecznego dojścia, dojazdu do szkoły i powrotu do domu.

2. Wybór samorządu klasowego. Organizacja życia wewnętrznego w klasie.

3. Prawa i obowiązki ucznia. Czy znasz przysługujące Ci prawa i obowiązki? Analiza zapisów Statutu Szkoły i WO.

4. Organizacja życia klasowego - ustalenie tradycji klasowych.

5. Górski Rajd Klas Pierwszych  - co o nim sadzimy?

6. Moralność i solidarność uczniowska (ściąganie, podpowiadanie, wagary) – co o tym sądzimy?

7. Sami potrafimy rozwiązać swoje problemy – rola asertywności w relacjach międzyludzkich. Moje zachowanie świadczy o mnie.

8. Rola tradycji narodowych, świątecznych w życiu społeczeństwa; nasz stosunek do patriotyzmu dziś.

9. Analizujemy dotychczasowe wyniki nauczania. Analiza wzajemnych relacji koleżeńskich w klasie.

10. Sztuka odmawiania – jak mówić NIE, aby nie narazić się na przykrości.

11. Negatywne następstwa uzależnień – czy wiem co mi grozi, gdy palę papierosy, piję alkohol, zażywam narkotyki.

12. Negatywne następstwa uzależnień - czy wiem co mi grozi, gdy używam nadmiernie technologię informacyjną i multimedialną.

13. Subkultury i sekty. Czy jestem tolerancyjny – tolerancja wobec kolegów z klasy.

14. Czy lubię swoją rodzinę? Jakie wzorce chciałbym przenieść i naśladować w swojej przyszłej rodzinie.

15. Planowanie i przygotowanie klasowego spotkania opłatkowego.

16. Ustalanie oceny ze sprawowania za I semestr.

17. Jak oceniam mijający rok kalendarzowy? Moje plany, marzenia i nadzieje związane z nowym rokiem?

18. Podsumowanie postawy i pracy semestralnej.

19. Cudów nie ma, czyli technika uczenia się.

20.Rola zainteresowań w pracy ucznia liceum.

21. Życie bez Internetu – czy jest to możliwe  - do czego wykorzystujemy sieć.

22. Korzyści, ale i zagrożenia  - jak wykorzystać Internet bez szkody dla siebie?

23. Analizujemy dotychczasowe wyniki nauczania. Analiza wzajemnych relacji koleżeńskich w klasie.

24. Co warto przeczytać, obejrzeć, czego posłuchać?

25. Aktualne wydarzenia kulturalne. Moje uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, miasta, kraju.

26. Kto powinien dbać o środowisko? W jaki sposób?(Co daje udział w takich akcjach jak: Sprzątanie Ziemi, Dzień Ziemi?)

27. Podsumowujemy naszą całoroczną pracę – nauka, postawa; oczekiwania z września a dzień dzisiejszy.

28. Ustalanie rocznej oceny ze sprawowania.

29. Moje życiowe plany.

30. Jak oceniam lata pobytu w szkole? Marzenia i nadzieje a rzeczywistość.

31.  Zajęcia z pedagogiem szkolnym i zaproszonymi gośćmi.

 

Uwaga. Nauczyciel zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tematyki lekcji wychowawczych, gdy będzie to uwarukowane potrzebami klasy i szkoły.

 

Ważne wydarzenia z życia klasy:

 1. Wybór samorządu klasowego.
 2. Rajd integracyjny klas I.
 3. Dzień Chłopca.
 4. Wycieczka klasowa do teatru.
 5. Wigilia klasowa.
 6. Dzień Kobiet.
 7. Dzień matematyki.
 8. Dzień Erasmusa.
 9. Udział w uroczystościach szkolnych.
 10. Udział we mszach św. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
 11. Udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych.

 

Mariola Majer

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  18‑10‑2019 09:49:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  18‑10‑2019 09:49:05
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2019 09:53:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie