Rekrutacja uczniów do klas I


 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

w roku szkolnym 2021/2022  dla absolwentów szkół podstawowych

do czteroletniego liceum ogólnokształcącego

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozdział 6 art. 130 – 164 pod nazwą „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
 2.  § 11b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późniejszymi zmianami).

Nabór do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na rok szkolny 2021/2022 prowadzony jest tylko w formie elektronicznej.

 

§ 1

 

Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora  Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

 

§ 2.

Przyjmowanie zgłoszeń

 

Kandydaci składają dokumenty w terminie ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki

od 17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku.

Dokumentację kandydata stanowią:

 1. podanie wygenerowane w elektronicznym systemie naboru,
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 3. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

 

Po przyjęciu kandydat dostarcza do szkoły dwa podpisane zdjęcia (imię, nazwisko, data urodzenia i dokładny adres z kodem pocztowym), kartę zdrowia oraz kwestionariusz osobowy.

 

§ 3

Szczegółowe kryteria rekrutacji

 

Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 

Podczas rekrutacji brane są pod uwagę:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty - są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent egzaminów z języka polskiego i matematyki odpowiada 0,35 pkt. czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 35 pkt. Natomiast z języka obcego nowożytnego każdy procent odpowiada 0,3 pkt – maksymalnie można uzyskać 30 pkt.a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 2. oceny uzyskane w szkole podstawowej z języka polskiego oraz trzech wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów - maksymalnie 72 pkt:

celujący

18 pkt.

bardzo dobry

17 pkt.

dobry

14 pkt.

dostateczny

8 pkt.

dopuszczający

2 pkt.

 

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 

klasa

zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty

1a   biologiczno - chemiczna

j. polski, matematyka, biologia, chemia

1b   humanistyczna 

j. polski, matematyka, historia, język angielski

 

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem - 7 punktów.
 2. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły - 18 punktów.

Kandydat otrzymuje dodatkowe punkty za:

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu  ponad wojewódzkim lub wojewódzkim,

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1 – 4, artystycznych lub sportowych,  organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt

 

6. Osiągnięcia w zakresie aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat) -3  punkty.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej - zasady punktacji - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2019 roku, § 8.

 

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału do wyczerpania planowanego limitu miejsc w kolejności zgodnej z sumą punktów. W przypadku wolnych miejsc kandydat bierze udział w rekrutacji uzupełniającej w terminach zgodnych z postanowieniem Ministra Edukacji i Nauki.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata; (oświadczenie);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oświadczenie);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria wymienione w pkt 1-7 mają jednakową wartość.

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

§ 4.

Szczegółowe terminy rekrutacji

 

Szczegółowe terminy rekrutacji do klas pierwszych  Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach w roku szkolnym 2021/2022

 

Termin

Wydarzenie

17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku do godziny 15.00

Wprowadzanie podań przez Internet oraz złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku do godziny 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

do 14 lipca 2021 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 21 lipca 2021 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

22 lipca 2021 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku do godziny 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

2 sierpnia 2021 roku do godziny 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista kandydatów przyjętych zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 

§ 5

Tryb odwoławczy

 

W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni kandydat w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  29‑02‑2020 20:06:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  29‑02‑2020 20:06:17
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2021 08:25:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie