Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach


 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach

 

 1. Podstawa prawna:

„Przetwarzanie zarejestrowanych danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz art. 108a ustawy Prawo Oświatowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, oraz ochrony mienia placówki na terenie monitorowanym”.

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach przy ul. Skalnej 1,  miejsca instalacji kamer systemu na terenie szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Cele monitoringu to:

- zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

- ochrona mienia szkoły.

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w szkole jest Dyrektor Zespołu Szkól Licealnych i Technicznych w Rydułtowach  z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Skalnej 1
 2. Infrastruktura szkoły/placówki, która objęta jest monitoringiem wizyjnym to:
 1. wejścia i wyjścia do szkoły,
 2. korytarze szkolne oraz Hol
 3. korytarz piwnicy szkoły wraz z szatnią przeznaczoną wyłącznie na okrycia wierzchnie
 4. teren zewnętrzny wokół budynku szkoły obejmujący: parkingi, bramę wjazdową do szkoły, boisko szkolne, bramę tylną
 1. Budynek oraz teren szkoły posiada oznakowania OBIEKT MONITOROWANY.
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 3. Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 4. Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku rejestratora. Okres przechowywania danych wynosi do 21 dni a następnie dane ulegają zatarciu przez nadpisanie nowymi danymi.
 5. System monitoringu wizyjnego składa się z :
 1. 10 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku
 2. 8  kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynku
 3. 1 urządzenie rejestrujące i zapisujące obraz na nośniku fizycznym znajdujące się w pomieszczeniu  - portiernia.
 4. 1  monitor pozwalający na podgląd rejestrowanie zdarzeń znajdujących się  w Zespole Szkól Licealnych i Technicznych w Rydułtowach
 1.  Kamery są rozmieszczone według „Planu rozmieszczenia kamer”, stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2.  Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do budynku szkoły  umieszcza się klauzulę informacyjną podpisaną przez administratora systemu, o następującej treści:

 

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym jest  Zespół Szkól Licealnych i Technicznych w Rydułtowach przy ul. Skalnej 1, którego reprezentuje dyrektor mgr Mirela Szymczak tel. 32/457-83-60 mail: lo1rydultowy@poczta.onet.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możliwy jest pod adresem email: e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
 3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły/placówki.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora wynikający z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe.
 5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane do 21 dni, po czym ulegają zatarciu przez nadpisanie nowymi danymi.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

………………………………………………..”

 

 1. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, które w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
 2.  Dostęp do bieżącego podglądu oraz do danych rejestratora w związku z ich odtwarzaniem i utrwalaniem na nośnikach zewnętrznych mają tylko osoby upoważnione przez dyrektora.
 3.  Dostęp do danych rejestratora zabezpieczony jest indywidualnym hasłem.
 4. Zapis z systemu monitoringu (kopia nagrania) może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
 5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postepowania może zwrócić się do Dyrektora  Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych                         w Rydułtowach z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie czasu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejesrtowane przez monitoring.
 6. Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać datę, określenie miejsca (boisko szkolne, korytarz szkolny itp.) i przybliżony czas zdarzenia.
 7. Nośnik z zapisanymi danymi powinien zostać opisany przez osobę sporządzającą kopię następującymi danymi:
 1. numer porządkowy kopii;
 2. okres, którego dotyczy nagranie;
 3. źródło danych, np. kamera nr …;
 4. data wykonania kopii;
 5. dane osoby, która porządziła kopię.
 1. Nośnik z zapisanymi danymi przechowywany jest przez Administratora w zamkniętym i specjalnie do tego wskazanym miejscu – w gabinecie wicedyrektora w sejfie.
 2. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego. Rejestr zawiera następujące informacje:
 1. numer porządkowy kopii;
 2. okres, którego dotyczy nagranie;
 3. źródło danych, np. kamera nr …;
 4. data wykonania kopii;
 5. dane osoby, która porządziła kopię.
 6. podpis osoby, która sporządziła kopię;
 7. informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 1.  Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres wyjaśniający sprawę przez uprawnione instytucje, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące. Po upływie tego okresu kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 2. Monitoring wizyjny może być systematycznie modernizowany, jeżeli wynika to z potrzeb oraz możliwości finansowych szkoły.
 3. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 4.  W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.
 5.  Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego zostało  uzgodnione z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor szkoły.
 7.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Rydułtowy, dnia 01.09.2022 r.                                                                                               Mirela Szymczak - Dyrektor szkoły

                                                                                                                                            

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  10‑09‑2020 08:35:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  10‑09‑2020 08:35:19
Data ostatniej aktualizacji:
13‑10‑2022 12:15:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie