Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach


 

S T A T U T

Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich

w Rydułtowach, ul. Skalna 1

44-280 Rydułtowy

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), Ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz innych aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw ustala się, co następuje:


  Rozdział 1

Nazwa i typ szkoły

 

§ 1

 

 1. Szkoła nosi nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, ul. Skalna 1.
 2. Statut obowiązuje w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, ul. Skalna 1.

 

§ 2

 

1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

 

§ 3 

 

 1. Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach jest Powiat Wodzisławski z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, a nadzorującym Śląski Kurator Oświaty.
 2. Czas trwania cyklu kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym wynosi odpowiednio 3 lata dla uczniów po ukończeniu  gimnazjum oraz 4 lata dla uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej.

Rozdział 2

Inne informacje o szkole

 

§ 4

 

 1. Szkoła umożliwia uzyskanie przez absolwentów świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych oraz nauki w szkołach policealnych i pomaturalnych.
 2. Szkoła realizuje programy autorskie zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną, organizuje działalność innowacyjną,  zajęcia dodatkowe  oraz inne zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 3. Szkoła jest placówką publiczną, której organ prowadzący zapewnia utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej realizacji programów nauczania, odpowiadając jednocześnie za jej działalność;
  1. nauczanie w szkole jest bezpłatne w zakresie ramowych planów nauczania,
  2. zatrudnieni nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje,
  3. szkoła realizuje ustalone w wewnątrzszkolnym  ocenianiu zasady  klasyfikowania i promowania uczniów.

 

 1. Uczniowie kończący naukę w szkole otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.
 2. Świadectwa wydawane przez szkołę są dokumentami państwowymi.

 

Rozdział 3

Cele i zadania szkoły

 

§ 5

 

 1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. W szczególności szkoła zapewnia naukę języka, własnej historii, kultury i tradycji regionalnej.
 2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Zmierza do zapewniania każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju uwzględniając program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

 

Cele, o których mowa w ust. 2, dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz profilaktyki społecznej,

2)  organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

3)  tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

4)  współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

5)  kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych m.in. wolontariatu,

6) doradztwa zawodowego,

7)  zarządzania szkołą lub placówką.

 

 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki oraz realizację obowiązku nauki poza szkołą uregulowaną w ustawie o systemie oświaty.
 2. W szczególności szkoła realizuje następujące cele:
  1. wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę humanistyczną, przyrodniczą, matematyczną, techniczną, informatyczną, ekonomiczną i społeczną, a także kształtowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i aspiracji oraz wyrabianie umiejętności wartościowania, oceniania i wnioskowania jako warunku postępowania i działania,
  2. kształtowanie humanistycznej, patriotycznej i proeuropejskiej postawy uczniów, poszanowania postępowych tradycji i trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, konstytucyjnych zasad ustrojowych oraz norm współżycia społecznego,
  3. przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich i sterowania nimi zgodnie z potrzebami społecznymi, a w związku z tym do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym kraju, zgodnie z wiedzą o zasadach zrównoważonego rozwoju,
  4. wyrabianie wrażliwości emocjonalnej, estetycznej i społecznej uczniów, ich sprawności fizycznej, a także nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację czasu wolnego,
  5. nauczanie racjonalnej organizacji pracy własnej i zespołowej oraz umiejętność obiektywnego oceniania efektywności działań, realizowanych na zajęciach szkolnych pozalekcyjnych, pozaszkolnych.
  6. wskazanie metod i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji,
  7. kształtowanie prawości charakteru i dążeń, poszanowanie norm społecznych oraz godności własnej osoby i drugiego człowieka, a także osobistej wrażliwości, życzliwości, rzetelności i odpowiedzialności,
  8. ukształtowanie przekonania o podmiotowym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w życiu szkoły, lokalnego środowiska i całego społeczeństwa,
  9. zapewnienie możliwości uczestnictwa w życiu intelektualnym i kulturalnym szkoły i środowiska, inspirowanie jego treści i form oraz rozwijanie samorządnej działalności organizacji uczniowskich i społecznych,
  10. umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub zawodu uwzględniającego wymogi rynku pracy,
  11. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  12. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej uwzględnionych w „Procedurach udzielania pomocy  psychologiczno – pedagogicznej”, za pośrednictwem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także przez pedagoga szkolnego,
  13. organizowanie dla uczniów niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi indywidualnych zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych oraz otoczenia ich opieką wychowawczą,
  14. umożliwienie uczniom realizowania indywidualnych programów nauczania,
  15. umożliwienie uczniom realizowania obowiązku poza szkołą,
  16. dbałość o bezpieczeństwo i higieniczne warunki wychowania i opieki oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, kształtowania właściwych postaw prospołecznych i występujących zagrożeń.

 

6. Podstawowymi zadaniami szkoły są:

1) działania dydaktyczne realizowane na lekcjach przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych i innych formach pracy dydaktycznej, podlegające ewaluacji z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych,

2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas realizacji wszelkiego rodzaju działań oraz aktywności szkoły,

3) działalność wychowawczo - profilaktyczna, zgodnie z przyjętym programem wychowawczo – profilaktycznym.

 

7. Programy nauczania, podstawy programowe, zestawy dopuszczonych do użytku szkolnego programów i podręczników oraz innych środków dydaktycznych określa Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

8. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu oraz ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

 

9. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki objęto budynek i teren szkoły nadzorem kamer CCTV. Zasady wykorzystania zapisu z monitoringu wizyjnego określone zostały w oddzielnych procedurach.

 

 1. Szkoła zapewnia możliwość realizowania zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 

§ 6

 

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:
  1. podczas zajęć obowiązkowych - nauczyciele (zgodnie z tygodniowym planem nauczania),
  2. podczas zajęć dodatkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych - nauczyciele wychowawcy, instruktorzy lub inni opiekunowie, którym dyrekcja zleciła prowadzenie tych zajęć lub którzy z własnej inicjatywy zorganizowali lub wyrazili zgodę na prowadzenie takich zajęć,
  3.  podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed lekcjami - nauczyciele zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów nauczycielskich.

 

 1. Opiekę nad uczniami sprawują podczas zajęć poza terenem szkoły: wycieczek, obozów, imprez kulturalno-oświatowych i sportowych, prac społecznych itp. – opiekunowie grup:
  1. na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej, jednodniowej poza  teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości lub poza nią, opiekę powinny sprawować co najmniej dwie osoby na 30 uczniów (kierownik i jeden opiekun),
  2. wyjścia szkolne na stadion, basen i lodowisko w ramach lekcji wychowania fizycznego nie są traktowane jako wycieczki,
  3. na wycieczkach wielodniowych opiekę nad młodzieżą sprawują kierownik oraz opiekunowie w liczbie jeden opiekun na 15 uczestników
  4. na obszarach górskich powyżej 1000 m n.p.m., grupa zorganizowana licząca ponad 10 osób zobowiązana jest do korzystania z usług przewodnika górskiego posiadającego uprawnienia na dany rejon,
  5. na terenach parków narodowych, rezerwatów, grupy zorganizowane zobowiązane są do przestrzegania regulaminów szczegółowych tych obszarów,
  6. w wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie niepełnoletni (posiadający kartę rowerową). Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 kilometrów. Na takich wycieczkach jeden opiekun przypada na 10 uczestników,
  7. wycieczki narciarskie mogą się odbywać tylko pod nadzorem uprawnionego instruktora narciarstwa,
  8. w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
  9. w szkole mogą być organizowane wycieczki międzyklasowe i międzyszkolne.

 

 1. Dokumentację wycieczki krajowej przygotowuje kierownik wycieczki na 7 dni roboczych przed terminem wyjazdu, w przypadku wyjazdów zagranicznych na 14 dni.
 2. Uczestnicy zajęć z wychowania fizycznego uskarżający się na złe samopoczucie powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania ćwiczeń i w miarę potrzeb kierowani do lekarza.
 3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać przepisów bhp w czasie lekcji, zajęć i przerw w obiekcie szkolnym.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany zapoznać uczniów z regulaminem sali, pracowni, pomieszczenia dydaktycznego.
 5. Nauczyciel w przypadku pożaru i akcji ewakuacyjnej winien postępować zgodnie z instrukcją alarmową i planem ewakuacji szkoły.
 6. Nauczyciel jest zobowiązany udzielać pomocy uczniom szczególnie, jeśli mają trudne warunki rodzinne lub dotknęły ich wypadki losowe .

 

§ 7

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek 75% ogólnej liczby rodziców i uczniów dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę w danej klasie lub na podstawie własnej decyzji.

 

Rozdział 4

Organy szkoły

 

§ 8

 

 1. Organami szkoły są:

 

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

 

§ 9

 

 1. Szkołą kieruje dyrektor powołany przez organ prowadzący szkołę.
 2. Kompetencje dyrektora:
  1. jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
  2. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą szkoły   oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  3. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki bezpieczeństwa oraz czuwa nad ich harmonijnym rozwojem psychofizycznym poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  5. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej ustawowych kompetencji,
  6. ma prawo wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i  ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjno - finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
  8. może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
  9. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły,
  10. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  11. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  12. współpracuje z innymi organami szkoły,
  13. zmienia lub wprowadza nowe profile kształcenia w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
  14. powierza stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze i odwołuje z nich, po osiągnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej, jeżeli w szkole nie utworzono stanowiska wicedyrektora, dyrektora zastępuje inny nauczyciel szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.
  15. zapewnia bezpieczeństwo, warunki realizacji statutowych celów i zadań szkoły, właściwą i życzliwą atmosferę i dyscyplinę pracy oraz odpowiada za poziom i wyniki nauczania i wychowania,
  16. odpowiada za majątek szkoły, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie,
  17. prowadzi określoną szczegółowymi przepisami dokumentację działalności szkoły,
  18. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
  19. ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:
 1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
 2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,
  1. podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,
  2. organizuje zajęcia dodatkowe za zgodą organu prowadzącego, określone w art. 109 ust. 1 pkt 2b Prawo oświatowe,
  3. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
  4. dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany program nauczania. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne dla danego oddziału,
  5. w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców może dokonać zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania, szkolnym zestawie podręczników, ale nie może to nastąpić w czasie trwania roku szkolnego,
  6. dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót tylko używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
  7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
  8. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
  10. współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą.

 

§ 10

 

 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która ustala regulamin swojej działalności.
 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w związku z zatwierdzeniem wyników oceniania śródrocznego i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, radę rodziców  albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzenie planów pracy szkoły,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
   w szkole, oraz opiniowanie ich projektów,
  4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów,
  6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. projekt planu finansowego szkoły,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. powierzenie przez dyrektora funkcji wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych i odwołanie z nich,
 6. ocenę pracy dyrektora szkoły,
 7. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,
 8. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych za zgodą organu prowadzącego ( art. 109 ust. 1 pkt. 2a ustawy o systemie oświaty), do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego nowelizacji. Nowelizację statutu przeprowadza się na wniosek członków rady pedagogicznej, zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.
 2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 5. Członkowie Rady Pedagogicznej oraz zaproszeni gości, są obowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej.

 

§ 11

 

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
   w porozumieniu z dyrektorem,
  6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
  7. prawo do opiniowania wniosków dyrektora o skreślenie ucznia z listy uczniów i kandydatów do stypendiów ministerialnych,
  8. prawo do podejmowania działań z zakresu wolontariatu w porozumieniu z dyrektorem szkoły, oraz wyłonienia ze swojego składu Rady Wolontariatu.

 

§ 12

 

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, składająca się po jednym z przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w każdym roku szkolnym. W tajnych wyborach od rad oddziałowych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły, określając je w regulaminie rady.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa strukturę i tryb pracy Rady i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Rada rodziców może występować do innych organów szkoły oraz organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady.
 6. Do kompetencji Rady należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną  programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i  działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
  2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
  3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  4. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza,
  5. opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,
  6. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 109 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

 

§ 13

 

 1. W celu umożliwienia rozwiązywania wewnątrz szkoły sytuacji konfliktowych wynikających między organami szkoły ustala się:
  1. konflikty wynikłe między samorządem uczniowskim a pozostałymi organami szkoły rozstrzyga po zbadaniu ich zgodności z prawem oświatowym dyrektor szkoły, a jeśli dotyczą dyrektora – rada pedagogiczna oraz rada rodziców,
  2. konflikty między radą pedagogiczną, a pozostałymi organami rozstrzyga dyrektor szkoły lub jeśli jest on stroną w sporze rada rodziców,
  3. rada pedagogiczna oraz rada rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.

 

 1. Od decyzji rozstrzygającej służy stronie zainteresowanej prawo wniesienia odwołania w terminie czternastu dni.

 

 § 14

 

 1. W szkole, która liczy, co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Osoba, której powierzono to stanowisko, wykonuje swoje zadania zgodnie z ustalonym odrębnie zakresem czynności.

 

 

Rozdział 5

Organizacja pracy szkoły

 

§ 15

 

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego ogłoszone przez MEN w formie kalendarium roku szkolnego na dany rok szkolny, na podstawie którego dyrektor szkoły tworzy kalendarz  roku szkolnego oraz plan pracy rady pedagogicznej na dany rok szkolny, uwzględniający termin zakończenia semestru I.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę w terminie do 30 maja danego roku.
 3. Dyrektor przedstawia arkusz organizacyjny radzie pedagogicznej do zaopiniowania nie później niż do 30 maja każdego roku.

 

§ 16

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia opieki i profilaktyki uczniów.
 2. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole,
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  3. uzyskiwania w danym okresie informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia uczniów,
  5. wyrażania i przekazywania organowi sprawującymi nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
  6. zapoznania się z programem wychowawczym szkoły, programem profilaktyki, programem wychowawczo - profilaktycznym, ze szkolnym zestawem programów i podręczników oraz z planem rozwoju szkoły,
  7. uzyskania informacji dotyczących sprawozdania z działalności oraz wydatków rady rodziców.

 

 1. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, organizowane są nie rzadziej niż raz na semestr.

 

§ 17

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 18

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 2. Liczbę uczniów w oddziale regulują odrębne przepisy.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. Zajęcia lekcyjne odbywają się w przedmiotowych pracowniach szkolnych, którymi opiekują się nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 5. Tryb i zasady corocznego podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa wynikają z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz posiadanych środków finansowych.
 6. Niektóre zajęcia obowiązkowe i dodatkowe np. nauka języków obcych,  koła zainteresowań, preorientacja  system doradztwa zawodowego i inne zajęcia dodatkowe, są prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. Dodatkowe zajęcia mogą być prowadzone w obiektach należących do instytucji współpracujących ze szkołą.
 7. Dyrektor, zgodnie z §10 pkt 8, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.
 8. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Wdrożenie innowacji odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia konkretnej innowacji w szkole oraz określa oddziały nią objęte.  Innowacja może być prowadzona rok, dwa lub przez cały cykl kształcenia. Eksperymenty wprowadza się po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 9. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, zwiększając ich szanse na zatrudnienie uwzględniając w szczególności ich potrzeby rozwojowe biorąc pod uwagę możliwości finansowe placówki. określane przez organ prowadzący. Zajęcia dodatkowe realizowane są według programów autorskich w klasach pierwszych i drugich w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, uwzględniając zajęcia praktyczne i teoretyczne. Zajęcia odbywają się w ramach oddziałów klasowych lub grup międzyoddziałowych. Czas trwania zajęć dodatkowych jest równy jednostce lekcyjnej (jednej lub więcej). Dla chętnych uczniów, zajęcia dodatkowe są obowiązkowe. Udział w zajęciach dodatkowych podlega bieżącemu ocenianiu, a ocena roczna wpisywana jest na świadectwie szkolnym. Ocena z tych zajęć nie wpływa na promocję ucznia do klasy programowo wyższej.

 

§ 19

 

 1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 20

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
 3. Organizacja pracy biblioteki szkolnej.
  1. Prawo korzystania:
 1. z wypożyczalni (biblioteki) korzystają wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły i rodzice,
 2. korzystanie z biblioteki jest bezpłatne,
 3. zapisu dokonuje się na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej, w przypadku nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rodziców, na podstawie dowodu osobistego,
 4. czytelnicy korzystający z biblioteki (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice) powinni poinformować bibliotekarza o ewentualnych zmianach: szkoły, miejsca zamieszkania, nazwiska.

 

 1. Wypożyczenia:
 1. uczeń może wypożyczać jednorazowo 3 woluminy, na okres nie dłuższy niż miesiąc,
 2. biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników,
 3. biblioteka może skrócić ustalony w pkt. 2a termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje,
 4. na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników,
 5. w razie braku książki czytelnik – uczeń może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka,
 6. z księgozbioru podręcznego biblioteki korzysta się tylko na miejscu,
 7. wybraną książkę czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, któremu też zwraca książki,
 8. biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

 

 1. Poszanowanie i zabezpieczenie książek:
 1. czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, będących własnością szkoły i dobrem kultury. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i w razie uszkodzenia lub zniszczenia zgłosić bibliotekarzowi,
 2. za szkody zniszczenia lub zagubienia książek odpowiada czytelnik,
 3. w razie zagubienia lub zniszczenia czytelnik może dokonać zamiany książek zgodnie z opinią bibliotekarza,
 4. w razie przetrzymywania książek przewiduje się karę w postaci upomnienia czytelnika – ucznia osobiście lub na forum szkoły.

 

 1. Godziny  pracy  biblioteki  muszą  każdego  roku  szkolnego  umożliwić dostęp do jej zbiorów.

 

 1. Zadania nauczyciela – bibliotekarza obejmują:
  1. gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zbiorów,
  2. prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów,
  3. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki,
  4. udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  5. wzbogacenia własnego warsztatu pracy,
  6. zabezpieczenie zbiorów jako majątku szkoły i systematyczne ewidencjonowanie go w programach do tego celu przeznaczonych (MOL) zgodnie z procedurą inwentaryzacyjną wynikającą  z ustawą o rachunkowości,
  7. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  8. rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.
  9. współpraca z innymi bibliotekami, ośrodkami kultury i edukacji w mieście i powiecie.

 

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 21

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i osoby uprawnione do prowadzenia zajęć edukacyjnych nie będących nauczycielami oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje pedagogiczne i merytoryczne, które są ustalone w prawie oświatowym.
 3. Zasady zatrudniania nauczycieli określają przepisy ustawy Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły przepisy ustawy Kodeks Pracy.
 4. Zakres praw i obowiązków nauczycieli określa:
  1. ogólne przepisy prawa pracy oraz ustawy Karta Nauczyciela,
  2. Regulamin Pracy obowiązujący w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,
  3. Zawarte z pracownikami akty nawiązania stosunku pracy,
  4. Indywidualne zakresy czynności sporządzone na piśmie, wynikające ze statusu jednostki.

 

 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (zgodnie z ustawą z dn. 6 czerwca 1997 Kodeksu karnego).
 2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostają naruszone.
 3. Nauczyciel ma prawo do poszanowania godności osobistej.
 4. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
 5. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania.

 

§ 22

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych przez siebie zajęć, wycieczek oraz podczas pełnienia dyżuru oraz innych form pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli jest określone poprzez planowany przydział, proporcjonalny do liczby godzin pracy nauczyciela.
 3. W szczególności nauczyciel odpowiedzialny jest za:
  1. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  2. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
  3. dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
  5. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
  6. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
   o rozpoznanie potrzeb uczniów,
  7. doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
  8. informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych,
  9. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i klasowej.

 

§ 23

 

 1. Nauczyciele uczący w danej klasie tworzą zespół klasowy, a nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu wybierany przez zespól przedmiotowy, jego wybór opiniuje rada pedagogiczna, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Do obowiązków przewodniczącego zespołu przedmiotowego należy:
  1. opracowanie rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego,
  2. protokołowanie posiedzeń zespołu,
  3. inicjowanie spotkań merytoryczno-tematycznych,
  4. utworzenie skutecznego przepływu informacji między członkami zespołu a dyrektorem szkoły,
  5. wspieranie nauczycieli z danego zespołu przedmiotowego w ich działaniach.

 

 1. Cele i zadania zespołu klasowego obejmują:
 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, wprowadzanie ścieżek edukacyjnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania.
  1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
   1. wspólne opracowanie szkolnych zestawów programów nauczania oraz wybór szkolnego zestawu podręczników,
   2. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
   3. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
   4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
   5. wybór  podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; więcej niż jeden podręcznik można wybrać, biorąc pod uwagę zakres rozszerzony,  poziom nauczania języka obcego, podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych.

 

 1. Wykazy zespołów przedmiotowych oraz przewodniczących zespołów ustala się corocznie w planie pracy szkoły.
 2. Dyrektor szkoły  również  powołuje zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

 

§ 24

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się    oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi:
 1. różne  formy  życia  zespołowego,  rozwijające  jednostki  i  integrujące zespół uczniowski,
 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
 1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie /oddziale/, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka /dotyczy zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak z różnymi trudnościami i niepowodzeniami/,
 2. utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 2. współdziałania  z  rodzicami  -wymiany wiadomości o uczniu, wzajemna pomoc wychowawcy i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-dydaktycznych ucznia,
 3. włączania czynnego udziału w  życie klasy i szkoły,
 1. Nauczyciel przedmiotu wystawia propozycję oceny rocznej na 14 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.
 2. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na 14 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej o propozycjach ocen rocznych.
 3. Wychowawca powiadamia rodziców  o zagrożeniu  roczną  oceną  niedostateczną z  danego przedmiotu, najpóźniej dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną, przez pisemną informację, wysłaną z sekretariatu szkoły do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
 4. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i specjalistami  świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

 1. Wychowawcy realizują swoje zadania poprzez prowadzenie zajęć w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, organizację imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych, wycieczek klasowych oraz spotkań z rodzicami. Minimalna liczba spotkań wychowawcy i nauczycieli z rodzicami obejmuje 3  spotkania w ciągu roku szkolnego.
 2. Wychowawca na prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych w formie konsultacji, uczestnictwa w kursach, wykorzystania literatury specjalistycznej ze zbiorów tych instytucji.

 

Rozdział 7

Zasady rekrutacji uczniów

 

§ 25

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej.
 2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 3. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej należy powiadomienie kandydatów o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem następujących kryteriów przyjęć:
 1. wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia, wymieniane w świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji,
 2. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 1,
 3. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego
  w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub w szkole podstawowej.

 

 1. Warunki przechodzenia z jednej szkoły do drugiej określają przepisy wydane przez właściwego ministra ds. oświaty.

§ 26

 

 1. O liczbie nowych oddziałów oraz liczbie uczniów w oddziale decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.

 

Rozdział 8

Prawa i obowiązki uczniów

 

§ 27

 

 1. W szkole stosuje się prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń szkoły ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
  3. korzystania z opieki sprawowanej przez higienistkę,
  4. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  5. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
  6. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły
   a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  8. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
  9. pomocy w przypadku trudności w nauce,
  10. korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego oraz zawodowego,
  11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
  12. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
  13. złożenia pisemnej skargi w przypadku naruszenia praw ucznia do dyrektora szkoły.

 

 1. Uczeń ma także prawo do:
 1. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
 2. przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
 3. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
 4. jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,
 5. do inicjatywy społecznej i obywatelskiej; może należeć do wybranej przez siebie organizacji szkolnej, a w przypadku organizacji działających poza szkołą – za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły (jeśli takiej zgody wymaga organizacja),
 6. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wolontaryjnych; udokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest traktowana na równi z działalnością społeczną w szkole,
 7. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 8. do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych,
 9. do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności,
 10. do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie
  z opanowaniem materiału w formie proponowanej przez nauczyciela danego przedmiotu,
 11. uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji w dniu następnym po udziale w różnych imprezach szkolnych, jeśli zajęcia z tego przedmiotu odbyły się w dniu imprezy (takich jak zawody sportowe, program artystyczny, konkursy, olimpiady),
 12. uczeń ma prawo reprezentować szkołę w zawodach sportowych, jeśli w poprzednim semestrze otrzymał z zachowania co najmniej ocenę poprawną. W przypadku uczniów klas pierwszych, po konsultacji z wychowawcą klasy, ze szczególnym uwzględnieniem frekwencji na lekcjach.

 

 1. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego, godnego ucznia  stroju, adekwatnego do sytuacji. Uczniowie realizujący zajęcia dodatkowe: edukację policyjną, ratownictwo medyczne – pożarnictwo oraz uczniowie klasy kulturalno medialnej są odpowiednio umundurowani. Zasady umundurowania określa osobny regulamin.
 2. Uczeń ma obowiązek podkreślenia uroczystym strojem uroczystości i wydarzeń szkolnych:
 3. odpowiednie umundurowanie w klasach realizujących zajęcia dodatkowe,
 4. strój galowy składający się u dziewczyn z czarnej lub granatowej spódnicy sięgającej do kolan i  białej bluzki oraz długich czarnych spodni i białej koszuli u chłopców,
 5. w przypadku pocztu sztandarowego obowiązuje szczególna dbałość o odpowiedni strój.

 

 1. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów :
  1. w przypadku zwracania się do nauczycieli, stosowanie tradycyjnych zwrotów pan/pani profesor,
  2. poszanowanie zasad ogólnie przyjętego dobrego wychowania - postawa stojąca podczas rozmowy z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły, posługiwanie się formami grzecznościowymi, używanie stosownego języka,

 

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
 2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych przygotowywania się do nich i właściwego zachowania w ich trakcie,
 3. aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,
 4. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 5. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz wszechstronny rozwój,
 6. dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 7. noszenia identyfikatora zgodnego z obowiązującym wzorem,
 8. noszenia obuwia zmiennego na terenie szkoły w okresie jesienno-zimowym.

 

 1. Do szczególnych obowiązków ucznia należy:
 1. zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia,
 2. wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę; rzetelna praca nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności oraz systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych,
 3. postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycje szkoły, współtworzenie jej autorytetu,
 4. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej,
 5. okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, innych pracowników szkoły oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego; spory rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w statucie szkoły.
 6. systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne. Każda godzina nieobecności musi być usprawiedliwiona przez rodzica lub osobę pełnoletnią, pisemnie lub w innej formie ustalonej przez wychowawcę klasy. Nieobecności należy usprawiedliwić w nieprzekraczalnym terminie do 1 tygodnia po powrocie ucznia do szkoły.
 7. w przypadku przedłużającej się nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (powyżej 2 tygodni), rodzice mają obowiązek osobiście lub telefonicznie poinformować szkołę o nieobecności swojego dziecka i jej przyczynach, a następnie usprawiedliwić nieobecność dziecka w formie pisemnej,
 8. uczeń nie powinien do szkoły przynosić przedmiotów drogich, wartościowych lub pamiątek. Nie może też posiadać przedmiotów niebezpiecznych np. nóż, pistolet, zagrażających życiu lub zdrowiu,
 9. uczeń ma prawo wnieść na teren szkoły telefon komórkowy i/lub inne urządzenie elektroniczne i korzystać z nich w sposób nienaruszający praw osób trzecich. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń nie może korzystać z urządzeń elektronicznych. Posiadane urządzenie elektroniczne musi być wyłączone. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy urządzenia te wykorzystywane są na wyraźne polecenie nauczyciela i tylko w celach edukacyjnych. Bezwzględnie zabrania się korzystania z urządzeń mobilnych w trakcie pisania sprawdzianów, kartkówek, testów oraz próbnych egzaminów maturalnych. Nauczyciel ma prawo wymagać od ucznia złożenia telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w przeznaczonym do tego miejscu w danej klasie, jeżeli uczeń nie stosuje się do powyższych zasad. W przypadku niedostosowania się, nauczyciel ma prawo wyciągnąć odpowiednie konsekwencje (uwaga negatywna, rozmowa z rodzicem/prawnym opiekunem).
 10.  skuteczna ochrona własnego mienia.

 

 1. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
 2. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
 3. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
 4. poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
 5. naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody,
 6. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, uczeń - nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny,
 7. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny stan, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,
 8. sumienne wykonanie przyjętych lub przydzielonych zadań m.in. dyżury klasowe.

 

Rozdział 9

Nagrody i  kary
 

§ 28

 

 1. Uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony za:
  1. rzetelną naukę i aktywną pracę społeczną,
  2. wzorową postawę,
  3. wybitne osiągnięcia.

 

 1. Szkoła honoruje ucznia spełniającego wymogi określone w ust. 1, następującymi wyróżnieniami i nagrodami:
  1. pochwałą dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły,
  2. dyplomem uznania,
  3. listem pochwalnym dyrektora szkoły do rodziców,
  4. nagrodą rzeczową,
  5. innymi wyróżnieniami i nagrodami ustalonymi przez władze szkolne, w szczególności poprzez umieszczenie jego imienia i nazwiska w wyznaczonym miejscu.

 

 1. Rada pedagogiczna na wniosek: dyrektora szkoły, wychowawcy, samorządu uczniowskiego we współpracy z radą rodziców nagradza uczniów, wyróżniających się w nauce i zaangażowaniu w pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska – nagrodą rzeczową, listem pochwalnym lub dyplomem.
 2. Tryb przyznawania nagród określa Regulamin rady rodziców:
 1. Dla uczniów klas I i II ustala się nagrody w formie dyplomu lub nagrody rzeczowej – za bardzo dobre wyniki (średnia co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre lub średnia co najmniej 4,5 i zachowanie wzorowe) i inne szczególne osiągnięcia w danym  roku szkolnym.
 2. Dla uczniów klas programowo najwyższych ustala się nagrodę rzeczową za bardzo dobre wyniki (średnia co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej  bardzo dobre lub średnia co najmniej 4,5 i zachowanie wzorowe) lub za tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej, zdobywców punktowanych miejsc w zawodach sportowych oraz:
 1. wielokrotne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych i innych konkursach przedmiotowych, artystycznych,
 2. dla uczniów laureatów konkursów na szczeblu co najmniej powiatowym w różnych dziedzinach,
 3. dla uczniów aktywnie działających przez dwa lata w Samorządzie Uczniowskim wskazanych przez opiekuna samorządu.

 

 1. O przyznaniu wyróżnienia lub nagrody decyduje rada pedagogiczna lub dyrektor.
 2. Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny może wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody w formie pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie trzech dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu nagrody.
 3. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły uczeń może być karany:
  1. upomnieniem wychowawcy klasy,
  2. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, skutkuje odpowiednio obniżeniem oceny z zachowania,
  3. w sytuacji kryzysowej, jeśli uczeń dopuści się czynu karalnego, demoralizującego, otrzymuje w trybie natychmiastowym ocenę naganną z zachowania,
  4. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów, co skutkuje odpowiednio obniżeniem oceny z zachowania o jeden lub dwa stopnie,
  5. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, oraz do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
  6. skreśleniem ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej i zasięgnięcia opinii samorządu uczniowskiego w przypadku ucznia pełnoletniego.

 

 1. Szczegółowe postępowanie jest określone w odrębnym dokumencie dotyczącym procedur postępowania wobec uczniów łamiących statut szkoły i naruszających prawa innych.
 2. Tryb odwołania od kary:
  1. Rodzic lub uczeń pełnoletni, może odwołać się od kary do dyrektora szkoły  w terminie 30 dni od nałożenia kary.
  2. Dyrektor szkoły i rada pedagogiczna rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania.
  3. Zasadność złożonych zastrzeżeń lub ich brak rozpatruje się na podstawie złożonego odwołania oraz analizy dokumentacji pedagogicznej, opinii wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców.
  4. Po rozpatrzeniu odwołania, może nastąpić cofnięcie, zamiana lub utrzymanie kary o czym zainteresowany zostaje powiadomiony w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia odwołania.

 

 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku:
  1. wyczerpania powyższych kar przewidzianych w statucie szkoły, zgodnych z procedurami postępowania wobec uczniów naruszających prawa innych,
  2. szczególnie rażącego naruszania zasad współżycia społecznego,
  3. demoralizującego wpływu na społeczność uczniowską,
  4. chuligaństwa,
  5. rozboju (wymuszanie, znęcanie się, itp.),
  6. wandalizmu,
  7. prawomocnego wyroku pozbawienia wolności lub umieszczenia w zakładzie poprawczym (bez zawieszenia wykonania kary),
  8. inne wykroczenia naruszające regulaminy i przepisy prawa funkcjonujące w szkole,
  9. często powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności w szkole.

 

 1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy uczniów po zapoznaniu się z udokumentowanymi działaniami wychowawczymi prowadzonymi przez wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i innych członków rady pedagogicznej w stosunku do ucznia oraz opinii samorządu.
 2.  W protokole z zebrania rady pedagogicznej należy umieścić:
  1. treść uchwały o skreśleniu z listy uczniów,
  2. uzasadnienie,
  3. wynik głosowania.

 

 1. Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary z podaniem informacji o trybie odwoławczym. Udzielenie informacji o trybie odwoławczym rodzic (prawny opiekun) winien potwierdzić własnoręcznym podpisem.
 2. Po uchwale rady pedagogicznej, decyzję o skreśleniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły, którą doręcza się rodzicom (prawnym opiekunom) wraz z uzasadnieniem, wskazując drogę odwoławczą.
 3. Uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie ucznia mają prawo wniesienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,  odwołania się od kary do Śląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. W przypadku wniesienia odwołania, wykonanie kary może nastąpić po jego rozpatrzeniu przez organ odwoławczy.
 4. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na czas próby (nie dłużej niż pół roku) jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego lub klasowego, rady rodziców, rady pedagogicznej lub jej członka, innej organizacji działającej w szkole lub poza szkołą, której uczeń jest członkiem.
 5. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia nieobjętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 

Rozdział 10

Wewnątrzszkolne ocenianie

 

§ 29

 

 1. Szkoła posiada wewnątrzszkolne  ocenianie (WO).
 2. Ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.

 

 

§ 30

 

Zakres i Cele wewnątrzszkolnego oceniania

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy  stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, zaangażowania w życie szkoły, działalność na jej rzecz oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  o postępach w tym zakresie,
  2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
  3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
  4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  5. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,
  6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach oraz  trybie przyjętych w danej szkole,
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015r. poz. 843 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 luty 2019r, poz. 373) oraz w rozdziale 3a Ustawy o systemie oświaty.
 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, jego zachowaniu i szczególnych uzdolnieniach.

 

 Formułowanie wymagań edukacyjnych

 

 § 31

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

Nauczyciele dokumentują powyższe czynności wpisami do dziennika elektronicznego,

z którego korzystanie przez rodziców (prawnych opiekunów) jest nieodpłatne.

 

 1. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są określane wspólnie przez nauczycieli uczących danego przedmiotu. Zawierają one szczegółowe zasady dotyczące kryteriów oceniania.
 2. Nauczyciele uczący poszczególnych zajęć edukacyjnych informują o wymaganiach edukacyjnych uczniów na początku roku szkolnego.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wychowawca dokumentuje powyższe czynności wpisem do dziennika elektronicznego.
 4. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z postanowieniami WO i informuje, że pełny tekst Statutu Szkoły znajduje się w sekretariacie szkoły, na szkolnej stronie internetowej poprzez link do strony BIP starostwa powiatowego w Wodzisławiu Śl., jako organu prowadzącego szkołę. Zapoznaje również rodziców (prawnych opiekunów) z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów własnoręcznym podpisem. Wymagania edukacyjne znajdują się w teczce zawierającej rozkłady materiału nauczania w danej klasie i są do wglądu w gabinecie dyrektora. Potwierdzeniem przekazania informacji jest podpis rodziców (prawnych opiekunów), znajdujący się w teczce wychowawcy.

 

Sposoby informowania rodziców o postępach w nauce,

frekwencji, zachowaniu i wynikach klasyfikacji

 

§ 32

 

 1. Nauczyciel (wychowawca) udziela rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o wynikach nauczania, zachowaniu, frekwencji i wynikach klasyfikacji w formie:
  1. bieżących wpisów w dzienniku elektronicznym, z którymi rodzice oraz uczeń mają obowiązek  niezwłocznie się zapoznać,
  2. spotkań rodziców z wychowawcą (przynajmniej trzy wywiadówki w roku szkolnym), na których obecność potwierdzana jest podpisem rodzica w dokumentacji znajdującej się w teczce wychowawcy,
  3. indywidualnych kontaktów rodziców z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem, które potwierdzone są podpisem rodzica (prawnego opiekuna) w dokumentacji znajdującej się w teczce wychowawcy lub w dokumentacji pedagoga szkolnego,
  4. rozmowy telefonicznej z inicjatywy rodzica,
  5. rozmowy telefonicznej z inicjatywy wychowawcy,
  6. listu zwykłego lub poleconego – adnotacja umieszczana jest w dokumentacji znajdującej się w teczce wychowawcy,
  7. korespondencji za pomocą dziennika elektronicznego.
   1. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą uczestniczyć w spotkaniu w wychowawcą , są zobowiązani do indywidualnego skontaktowania się z nim. Adnotacja znajduje się w teczce wychowawcy.
   2. Terminy spotkań rodziców z wychowawcą są przekazywane za pośrednictwem uczniów oraz ogłaszane na stronie internetowej szkoły i/lub poprzez korespondencję w dzienniku elektronicznym nie później niż na tydzień przed planowanym spotkaniem.
   3. Wychowawca klasy przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, w tym o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o przewidywanej ocenie zachowania  za pośrednictwem dziennika elektronicznego, najpóźniej na 14 dni przed roczną konferencją klasyfikacyjną.

 

 Sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania

 

§ 33

 

 1. Uczeń podlega klasyfikacji  śródrocznej, rocznej oraz końcowej.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Na klasyfikację końcową składają się:
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym,
  2. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
  3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
 3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie są ocenami opisowymi.
 4. Oceny klasyfikacyjne roczne oraz oceny cząstkowe ustala się w naszej szkole według następującej skali:

 

Oceny

symbol cyfrowy

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

 

W dzienniku elektronicznym oceny śródroczne, roczne  i końcowe zapisywane są w pełnym brzmieniu.

 1. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).  
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione  pisemne prace ucznia, dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym). Wnioskodawcy mają do tego prawo na terenie szkoły w obecności nauczyciela danego przedmiotu oraz w trakcie spotkań z rodzicami.
 4. W celu sprawdzenia i oceny postępów pracy ucznia nauczyciele powinni stosować różnorodne formy kontroli i pomiaru osiągnięć edukacyjnych m.in.: aktywność, zadanie klasowe, wypracowanie, test , kartkówka, odpowiedź ustna, zadanie domowe, sprawdzian. Przeprowadzenie prac kontrolnych (np.: zadanie klasowe, wypracowanie, test kontrolny) z zakresu materiału większego niż trzy ostatnie lekcje nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem i podaniem zakresu obowiązującego materiału, zapisując informację w dzienniku  elektronicznym. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić poprawione prace kontrolne oraz podać wyniki ich poprawy do dwóch tygodni od momentu przeprowadzenia pracy kontrolnej. W przypadku prac kontrolnych z języka polskiego termin ten wynosi trzy tygodnie. Uczeń ma możliwość poprawy  cząstkowej oceny  niedostatecznej z pracy kontrolnej tylko raz w terminie do tygodnia od jej otrzymania w trybie określonym przez nauczyciela. W jednym dniu nie może odbyć się więcej niż jedna pisemna praca kontrolna. W szczególnych przypadkach, kiedy termin pracy kontrolnej został przełożony z przyczyn losowych w jednym dniu, mogą odbyć się najwyżej dwie prace kontrolne. Przy dłuższej nieobecności usprawiedliwionej ucznia (powyżej jednego tygodnia) przystępuje on do napisania pracy kontrolnej w terminie i na zasadach ustalonych z nauczycielem danego przedmiotu. W przypadku nieobecności nauczyciela terminy poprawy  pracy kontrolnej ulegają zmianie ze względu na ową  nieobecność. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w wymaganym terminie, nauczyciel ma prawo do niezwłocznego przeprowadzenia zaległej pracy kontrolnej.

 

 1. Prace pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej skali procentowej:

0 %  - 32% - niedostateczny,

33%  - 50% - dopuszczający,

51%  - 69% - dostateczny,

70%  - 84% - dobry,

85%  - 94% - bardzo dobry,

95%  - 100% - celujący.

Przy ocenianiu kartkówek przyjmujemy następującą skalę procentową:

0 %  - 32% - niedostateczny,

33%  - 50% - dopuszczający,

51%  - 75% - dostateczny,

76%  - 90% - dobry,

91%  - 100% - bardzo dobry.

 

 1. Ustne formy kontroli i pomiaru osiągnięć edukacyjnych oceniane są na podstawie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.
 2. Nauczyciel rejestruje postępy uczniów w dzienniku elektronicznym na bieżąco i systematycznie.
 3. Przy ocenianiu ucznia nauczyciel uwzględnia pisemne zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznej lub innych poradni specjalistycznych poprzez indywidualizowanie pracy z uczniem odpowiednio do potrzeb  rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych.
 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 5. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie warunków zawartych w przepisach.

 

 1. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych, uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 2. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkół, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:
 1. poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych dodatkowych adnotacji),
 2. ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
 3. ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki.

4)  Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, z etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

5) Szkoła nie może domagać się od rodziców lub pełnoletniego ucznia oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii lub etyki. Należy jednak poinformować szkołę, także w formie pisemnego oświadczenia o ewentualnym wycofaniu wcześniej złożonego oświadczenia deklarującego udział ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki.

6)  Oświadczenia w sprawie udziału ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, istotne dla organizacji pracy szkoły, są dokumentami zawierającymi dane osobowe. Zatem informacje w nich zawarte mogą być przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Dyrektor szkoły, umieszczając zajęcia z religii i z etyki w planie zajęć szkolnych powinien uwzględnić różne uwarunkowania istotne dla planowania pracy szkoły (środowiskowe, lokalowe, kadrowe, komunikacyjne). Powinien on wybrać rozwiązanie, które wszystkim uczniom – zarówno biorącym udział w zajęciach z religii i/lub z etyki jak i nieuczestniczącym w zajęciach z tych przedmiotów – zapewni właściwą opiekę i bezpieczeństwo. Dodatkowo należy umożliwić ewentualnym chętnym udział w zajęciach z obu omawianych przedmiotów.

 

 1. Nauczyciel ma prawo postawić z pracy pisemnej ocenę niedostateczną w przypadku, gdy uczeń nie pracuje samodzielnie lub korzysta z niedozwolonych źródeł.
 2. Wyniki z próbnej matury pisemnej nie są wpisywane do dziennika jako oceny cząstkowe.
 3. Prace pisemne powinny być przechowywane przez nauczyciela przez cały rok szkolny, w którym zostały przeprowadzone.   
 4. Minimalna liczba  ocen cząstkowych na podstawie których wystawiana jest śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna wynika z ilości godzin z danego przedmiotu i tak:

- 1 godzina tygodniowo – 3 oceny minimum,

- 2 godziny tygodniowo – 5 ocen minimum,

- 3 i więcej godzin tygodniowo – 7 ocen minimum.

 

Oceny ustalamy używając dowolnej formy kontroli i pomiarów osiągnięć edukacyjnych np.; aktywność, kartkówka, sprawdzian, zadanie klasowe, wypracowanie, test, odpowiedź ustna, zadanie domowe.

 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej arytmetycznej ważonej ocen bieżących – odpowiednio -  z danego półrocza lub całego roku szkolnego, według następującego schematu :
  1. 1 – ocena niedostateczna – średnia ważona 1,60 i mniej;
  2. 2 – ocena dopuszczająca – średnia ważona 1,61 – 2,60;
  3. 3 – ocena dostateczna – średnia ważona 2,61 – 3,60;
  4. 4 – ocena dobra – średnia ważona 3,61 – 4,60;
  5. 5 – ocena bardzo dobra – średnia ważona 4,61 – 5,24;
  6. 6 – ocena celująca – średnia ważona 5,25 i więcej.

 

 1. Średnia ocen cząstkowych ucznia wyliczana jest wg wzoru:

 

 

Ośr  =

 

W1 * O1 + W2 * O2+ …+ Wn * On

W1 + W2 + … + Wn

 

gdzie:        o1, o2, …, on – oceny

                  w1, w2, …, wn – wagi poszczególnych ocen

 

 1. W dzienniku lekcyjnym, do każdej oceny przyporządkowana jest kategoria określająca charakter oceny oraz tzw. waga (liczba określająca jej znaczenie wliczana do średniej ważonej):
  1. sprawdzian lub praca klasowa (waga 3), kolor czerwony,
  2. poprawa sprawdzianu lub pracy klasowej (waga 4) - kolor fioletowy,
  3. odpowiedz ustna (waga 2) - kolor zielony,
  4. kartkówka(waga 2) - kolor zielony,
  5. poprawa kartkówki (waga 3) - kolor fioletowy,
  6. aktywność (waga 1) - kolor czarny,
  7. zadanie (waga 1) - kolor czarny,
  8. inne wybrane przez nauczyciela kategorie (waga 1) – kolor czarny.

 

 1. Każdy sprawdzian lub praca klasowa muszą zostać zaliczone w formie ustalonej z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „0”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę niedostateczną.
 2. Uczeń może uzyskać różną ocenę klasyfikacyjną niż wynika to ze średniej ważonej ocen bieżących, jeśli nauczyciel stwierdzi, iż uczeń w sposób niewątpliwy spełnił wymagania edukacyjne na tę ocenę, czego jednak nie oddał system średniej oceny ważonej.
 3. Uczeń nie może uzyskać pozytywnej klasyfikacyjnej oceny śródrocznej lub rocznej, gdy nie ma zaliczonych większości prac  pisemnych w  każdym półroczu  na  co  najmniej  ocenę  dopuszczającą,  o  ile  nauczyciel  nie postanowi inaczej.
 4. Wszystkie oceny śródroczne i roczne wpisane są przez nauczyciela do dziennika elektronicznego na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w pełnym ich brzmieniu.
 5. Co najmniej 7 dni przed terminem konferencji śródrocznej, a 14 dni przed terminem rocznej konferencji klasyfikacyjnej nauczyciele podają uczniom przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zapisując je w dzienniku elektronicznym.
 6. Propozycje ocen są przekazywane uczniom w czasie zajęć lekcyjnych oraz są wpisywane do dziennika elektronicznego, co jest jednoznaczne z przekazaniem informacji uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom).
 7. Przewidywana ocena klasyfikacyjna jest ustalona na dany dzień i może ulec podwyższeniu lub obniżeniu. Nie dotyczy to oceny niedostatecznej, jeśli o takiej ocenie nie poinformowano ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w stosownym terminie.
 8. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest ostateczna z wyjątkiem zapisów określonych w § 34 Statutu Szkoły.
 9. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel określa zakres materiału do zaliczenia. Uczeń zobowiązany jest do poprawienia oceny w terminie i trybie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
 10. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne roczne.
 11. Uczeń może otrzymać promocję z wyróżnieniem, jeżeli średnia jego ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych wynosi co najmniej 4,75 oraz jeśli uczeń posiada co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania. Jeżeli uczeń zadeklarował i uczęszczał na lekcje religii/etyki to ocena z tych przedmiotów jest wliczana do średniej z rocznych ocen ucznia.
 12. Przedmioty dodatkowe wprowadzone na podstawie innowacji pedagogicznych oraz programów autorskich podlegają ocenianiu, są wliczane do średniej z rocznych ocen, ale nie mają wpływu na promocję ucznia. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia składają na początku nauki pisemną deklarację jego udziału w przedmiocie dodatkowym.

 

Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania

oraz tryb odwoławczy

 

§ 34

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, co do oceny klasyfikacyjnej zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 1. Ustalona przez komisję, o której mowa w art. 44n ust. 4 Ustawy o systemie oświaty, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb Ustawy o systemie oświaty, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1 Ustawy o systemie oświaty.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 34 ust. 3 pkt 1 Statutu Szkoły w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Przepisy art. 44n ust. 1-6 ustawy o systemie oświaty stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w art. 44n ust. 4 Ustawy o systemie oświaty, jest ostateczna.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt. 1 Ustawy o systemie oświaty, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć artystycznych, zajęć, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 i 2 Ustawy o systemie oświaty. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 7. W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej sprawdzian, wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. W skład komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia oceny z zachowania wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca oddziału,
  3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
  4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
  5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
  6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  7. przedstawiciel rady rodziców.

 

 1. Komisja, o której mowa w sprawie ustalenia oceny zachowania, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 Ustawy o systemie oświaty. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 3. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
 4. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 5. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 6. imię i nazwisko ucznia,
 7. zadania sprawdzające,
 8. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

 1. Do protokołu ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. Z posiedzenia komisji klasyfikacyjnej, sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

 1. Protokoły ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia oraz posiedzenia komisji, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

 

Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i tryb odwoławczy

 

§ 35

 

1. Uczeń może uzyskać wyższą roczną niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć przystępując do egzaminu sprawdzającego.

 

 1. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin przede wszystkim  ma formę zadań praktycznych.
  1. Podanie o egzamin sprawdzający uczeń składa na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do trzech dni roboczych od daty poinformowania go o przewidywanej ocenie. Podanie powinno zawierać uzasadnienie oraz podpis rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

 1. Warunki pozytywnego rozpatrzenia podania:

      a) potwierdzone ocenami cząstkowymi wszystkie wymagane formy aktywności w zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych,

      b) wykorzystanie możliwości poprawy ocen cząstkowych wynikające z WO,

      c) brak godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych na danych zajęciach edukacyjnych.

3. Termin egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły przed terminem rocznej konferencji klasyfikacyjnej  rady pedagogicznej.

4.  Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3)  nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych – jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w § 34 punkcie 11 Statutu Szkoły może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuje wtedy innego nauczyciela, prowadzącego te same zajęcia edukacyjne z tej lub innej szkoły.

6. Ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od przewidywanej dla ucznia oceny.

7. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji,

2)  termin egzaminu sprawdzającego,

3)  pytania egzaminacyjne,

4)  wynik egzaminu sprawdzającego oraz uzyskaną ocenę,

8. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego, otrzymuje z zajęć edukacyjnych ocenę klasyfikacyjną zgodną z przewidywaną.

9. Uczeń ma prawo do ubiegania się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

10. Uczeń na piśmie składa podanie do dyrektora o podwyższenie oceny z zachowania  w terminie do trzech dni roboczych od daty poinformowania go o przewidywanej ocenie.

11. Podanie, podpisane również przez rodziców (prawnych opiekunów), powinno zawierać argumenty, które nie zostały uwzględnione przy wstawianiu oceny wraz ze stosowną dokumentacją.

12. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia podania są usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności.

13. Dyrektor rozpatruje podanie ucznia i konsultuje się z wychowawcą oraz co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w danej klasie.

14.  Termin rozpatrywania wniosku upływa na dzień przed konferencją klasyfikacyjną.

15. Po rozpatrzeniu wniosku sporządza się protokół zawierający terminy i wynik postępowania.

16. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku ocenę podwyższa się.

 

17. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 

18. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

19. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa art. 44k Ustawy o systemie oświaty, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z § 35 ust. 3 Statutu Szkoły, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n Ustawy o systemie oświaty.
 2. Dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
  1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych: artystycznych i wychowania fizycznego,
  2. dodatkowych zajęć edukacyjnych.

           

 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k Ustawy o systemie oświaty, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
  1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k Ustawy o systemie oświaty, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

 

 1. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k Ustawy o systemie oświaty, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 44k Ustawy o systemie oświaty, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

 

 1. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny,
  3. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
  4. imię i nazwisko ucznia,
  5. zadania egzaminacyjne,
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

30. Dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb Ustawy o systemie oświaty z:
  1. jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
  2. jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w § 34, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7 Ustawy o systemie oświaty.
 4. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 6. Zestaw pytań egzaminacyjnych opracowuje nauczyciel danego przedmiotu i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
 7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  3. termin egzaminu poprawkowego,
  4. imię i nazwisko ucznia,
  5. zadania egzaminacyjne,
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, bądź nie przystąpił do niego z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 3. Nauczyciel, uczący danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
 5. Uczeń, który nie zgłosił się na egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 
 6. W przypadku niezdania egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego traktuje się, że uczeń otrzymał niedostateczną ocenę roczną.
 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb

 

 § 36

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach,  szkołach i placówkach oraz zmieniające Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach organizuje pomoc oraz tworzy i realizuje w razie potrzeby Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPET), Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) i Planach Działań Wspierających (PDW). Wymagania powyższe są do wglądu u nauczyciela przedmiotu oraz w gabinecie dyrektora.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.127 ust. 10 Ustawy prawo oświatowe.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 4. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 § 37

 

Zwolnienia z niektórych przedmiotów

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji  niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Sposób uzyskiwania zwolnień regulują następujące punkty:
  1. uczeń składa podanie do dyrektora szkoły na odpowiednim druku,
  2. uczeń dołącza zaświadczenie lekarskie, określające przedmiot oraz zakres zwolnienia,
  3. rodzic ucznia (prawny opiekun) wystąpić z pismem do dyrektora szkoły w sprawie zwolnienia z obowiązku obecności na zajęciach, z których uczeń jest zwolniony, jeżeli odbywają się one na pierwszej lub ostatniej lekcji danego dnia.

 

 1. Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się słowo „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Ocenianie zachowania

 

§ 38

 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, ustala się według następującej skali:
  1) wzorowe,
  2) bardzo dobre,
  3) dobre,
  4) poprawne,
  5) nieodpowiednie,
  6) naganne.

 

 1. Ocena zachowania ucznia nie wpływa na ocenę z zajęć edukacyjnych.
 2. Ocena zachowania uwzględnia:
  1. frekwencję,
  2. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  3. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej (aktywność ucznia w klasie, szkole i poza szkołą, dbałość o honor i tradycję szkoły, oraz reprezentowanie szkoły na zawodach, olimpiadach itp.),
  4. respektowanie zasad współżycia społecznego, statutu  szkoły i ogólnie przyjętych norm etycznych,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, prawidłowa postawa wobec nałogów i uzależnień,
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  7. dbałość o kulturę wypowiedzi, w tym o piękno mowy ojczystej,
  8. dbałość o wygląd zewnętrzny (stosowny strój, biżuteria, fryzura itp.)
  9. okazywanie szacunku innym osobom,
  10. inicjowanie i aktywne uczestnictwo w pracy społecznej (wolontariat),
  11. przeciwstawianie się postawom przemocy, agresji i wulgarności.

 

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca, który może zasięgnąć opinii nauczycieli, może uwzględnić samoocenę ucznia i opinię klasy. Wychowawca uwzględnia frekwencję, pisemne uwagi udzielone uczniowi, upomnienia, nagany oraz pochwały, wyróżnienia i nagrody.
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny na  warunkach i w trybie określonym w rozdz. X.
 3. Przy ustaleniu ocen śródrocznych i rocznych  zachowania przyjmuje się następujące kryteria:
  1) ocenę wzorową - otrzymuje uczeń, który:
 1. rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne,
 2. poszerza swoją wiedzę i umiejętności, wykorzystując w pełni swoje predyspozycje,
 3. opuścił nie więcej niż 1 godzinę nieusprawiedliwioną w roku szkolnym (3 spóźnienia to 1 godzina nieusprawiedliwiona), a ponadto spełnia co najmniej siedem z poniższych kryteriów: 

- inicjuje kulturalne życie szkoły, czynnie uczestniczy w imprezach szkolnych,

- uczestniczy w konkursach szkolnych i poza szkolnych, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,

- pracuje społecznie w organizacjach młodzieżowych, samorządzie uczniowskim innych instytucjach,

- rzetelnie wywiązuje się z podjętych zobowiązań,

- uczestniczy w zajęciach proponowanych przez szkołę i pozaszkolnych kołach zainteresowań,

- z własnej inicjatywy pomaga innym członkom zbiorowości szkolnej,

- dba o honor i tradycje szkoły,

- wykazuje dużą dbałość o kulturę wypowiedzi w tym o piękno mowy ojczystej,

 1. szczególnie dba o swój wygląd zewnętrzny (stosowny strój, biżuteria, fryzura itp.), jest zawsze stosownie ubrany i zawsze korzysta z szatni szkolne,
 2. przeciwstawia się postawom przemocy, agresji i wulgarności, troszczy się o mienie szkoły,
 3. nie ulega żadnym nałogom,
 4. podejmował inne, zasługujące na uznanie działania,
 5. uczeń uczestniczy we wszelkiego rodzaju zajęciach pozwalających na indywidualny rozwój uzdolnień oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

 

2. ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który:

1) opuścił nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione w roku szkolnym (3 spóźnienia to 1 godzina nieusprawiedliwiona),  a ponadto spełnia co najmniej pięć z wymaganych kryteriów. 
 

3. ocenę dobrą - otrzymuje uczeń, który:

 1. opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 5 godzin w roku szkolnym (3 spóźnienia to 1 godzina nieusprawiedliwiona),  a ponadto spełnia co najmniej trzy z kryteriów określonych w punkcie 6a.

 

4. ocenę poprawną - otrzymuje uczeń, który:

 1. opuścił powyżej 6 godzin nieusprawiedliwionych w roku  (3 spóźnienia to 1 godzina nieusprawiedliwiona), a ponadto spełnia  co najmniej trzy z niżej wymienionych kryteriów,
 2. czasami uchybia zasadom wynikającym ze statutu szkoły i normom współżycia społeczności szkolnej, ale weryfikuje swoje postępowanie w procesie wychowawczym,
 3. nie korzysta z pomocy w postaci dodatkowych zajęć edukacyjnych oferowanych przez szkołę w przypadku trudności w nauce,
 4. nie zawsze dba o kulturę słowa,
 5. nie zawsze wykazuje szacunek i tolerancję wobec rówieśników, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

 

 1. ocenę nieodpowiednią - otrzymuje uczeń, który:
 1. opuścił powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych w roku, (3 spóźnienia to 1 godzina nieusprawiedliwiona), a ponadto spełnia  co najmniej dwa z niżej wymienionych kryteriów,
 2. często nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
 3. ucieka z lekcji, wagaruje,
 4. jego stosunek do nauki jest negatywny,
 5. celowo przeszkadza na lekcjach, nie wykonuje poleceń nauczyciela,
 6. w sposób znaczący łamie normy współżycia szkolnego (stosuje używki, zachowuje się wulgarnie lub agresywnie wobec innych),
 7. prowokuje otoczenie swoim zachowaniem,
 8. nie weryfikuje swoich negatywnych zachowań, mimo zastosowania wobec niego różnych form oddziaływań wychowawczych,
 9. nie szanuje cudzej własności.
   
 1. ocenę naganną - otrzymuje uczeń, który:
  1. opuścił powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych w roku (3 spóźnienia to 1 godzina nieusprawiedliwiona), a ponadto spełnia  co najmniej jedno  z niżej wymienionych kryteriów:
   1. lekceważy obowiązki szkolne i normy kulturalnego zachowania,
   2. często popada w konflikty z kolegami i nauczycielami,
   3. posługuje się wulgarnym językiem,
   4. umyślnie niszczy mienie szkolne i prywatne,
   5. demoralizująco wpływa na rówieśników,
   6. dokonał czynu karalnego lub przestępstwa na terenie szkoły lub poza nią (pobicie, kradzież, rozbój, używanie alkoholu na terenie szkoły lub poza nią, rozprowadzanie narkotyków i innych środków psychoaktywnych),
   7. używa lub rozprowadza narkotyki i inne środki psychoaktywne, naraża innych na poważne niebezpieczeństwo oraz inne czyny zapisane w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich lub Kodeksie Postępowania Karnego;
   8. używa gróźb karalnych ( zastraszanie i grożenie wzbudzające w innej osobie uzasadnioną obawę, psychiczne znęcanie się, szykanowanie itp.),
   9. nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze, upomnienia,
   10. nie wykazuje skruchy, ani chęci poprawy.

 

 

Rozdział 11

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu

 

§ 39

 

1. W Szkole może działać Wolontariat, którego celem jest:

 1. uwrażliwienie,
 2. aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu bezinteresownych działań na rzecz potrzebujących pomocy.

 

2. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:

 1. potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym i poza nim,
 2. społeczności szkolnej,
 3. wolontariuszy,

 

3. Wolontariat ma charakter akcyjny i może włączać się w ogólnopolskie akcje charytatywne.

 

4. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Wolontariatu, jest powołana przez Radę Pedagogiczną i wybierana spośród nauczycieli.

 

5. Działalność Wolontariatu może być wspierana przez:

1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;

2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

3) rodziców;

4) inne osoby i instytucje.

 

6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

 

Rozdział 12

Program wychowawczo - profilaktyczny

 

§ 40

 

1. Program posiada program wychowawczo – profilaktyczny.

 

 1. Szkoła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r., z dnia 28 sierpnia 2017r. oraz 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach organizuje pomoc oraz tworzy i realizuje w razie potrzeby Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPET), oraz opracowuje formy pomocy uczniom zgodnie z procedurami pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) i Plany Działań Wspierających (PDW).
 2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym oraz ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się (należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi) dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji prowadzone są zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MEN.

 

Rozdział 13

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 

§ 41

 

 1. W szkole w ramach doradztwa zawodowego realizowane są zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła współpracuje również z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 2. Cele wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego:
 1. przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia i właściwego wyboru zawodu,
 2. przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy lub koniecznością przekwalifikowania się,
 3. przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w wyborze drogi życiowej, planowaniu karier zawodowych lub edukacyjnych.

 

 1. Doradztwo dla uczniów w szkole organizują:
  1. doradca zawodowy
  2. pedagog szkolny,
  3. wychowawca klasy,
  4. nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości,
  5. zespół wychowawczy i zespoły przedmiotowe,
  6. zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale.

 

 1. Wewnątrzszkolne doradztwo realizowane jest poprzez:
  1. Systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie kształcenia i planowania kariery zawodowej.
  2. Gromadzenie i udostępnianie informacji uczniom i rodzicom dotyczących kierunku dalszego kształcenia lub wyboru zawodu i potrzeb rynku pracy.
  3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł dodatkowych informacji na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i światowym na temat:
   1. rynku pracy,
   2. alternatywnych możliwości kształcenia,
   3. programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
  4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
  5. Prowadzenie zajęć z młodzieżą, przygotowanie do świadomego planowania kariery.
  6. Organizowanie spotkań szkoleniowych dla rodziców.
  7. Wspieranie wychowawców i nauczycieli w realizowaniu z uczniami zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia lub podjęcia przez nich pierwszej pracy, a także w przygotowaniu uczniów do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych takich jak:
 1. egzaminy i wybór kierunku studiów, planowanie własnego rozwoju,
 2. poszukiwanie pracy,
 3. podjęcie roli pracownika,
 4. zmiana zawodu lub kierunku kształcenia,
 5. adaptacja do nowych warunków,
 6. korzystanie z bazy informacyjnej,
 7. pobudzanie uczniów do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i wyboru dróg.

 

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

 

§ 42

 

 1. Szkoła posiada pieczęć urzędową.
 2. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych stosuje się pieczęć urzędową z pełną nazwą szkoły.

 

§ 43

 

 1. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej 

Nr 16 z dnia 28.08.2014 r.

Obowiązuje z dniem 1.09.2014 r.

Zmiany zatwierdzone:

Uchwałą nr 2/2014/2015 z dnia 12.09.2014 r.

Uchwałą nr 5/2014/2015 z dnia 1.04.2015 r.

Uchwała 7/2014/2015 z dnia 5.06.2015 r.

Uchwałą nr 12/2014/2015 z dnia 31.08.2015 r.

Uchwałą nr 6/2015/2016 z dnia 29.02.2016 r.

Uchwałą nr 7/2016/2017 z dnia 3.03.2017 r.

Uchwała nr 6/2017/2018 z dnia 30.11.2017r.

Uchwała nr 3/2018/2019 z dnia 27.09.2018 r.

Uchwała nr 2/2019/2020 z dnia 19.09.2019 r.

Uchwała nr 7/2019/2020 z dnia 08.01.2020 r.

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  30‑11‑2017 14:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  30‑11‑2017 14:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2020 08:49:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive