Regulamin Szkolnego Uczestnictwa w Wolontariacie w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach


 

REGULAMIN SZKOLNEGO UCZESTNICTWA W WOLONTARIACIE

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wolontariat to bezpłatne, bezinteresowne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie oraz poza szkolne.

2. Wolontariusz działa na zasadach wolontariatu.

3. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, chętny do udziału w wydarzeniach wolontaryjnych organizowanych przez szkołę, miasto, powiat, czy województwo a nawet mogą mieć zasięg ogólnopolski.

4. Udział w wydarzeniach jest dobrowolny. Zastrzega się, iż uczeń w trakcie trwania akcji, nie może opuścić swojego stanowiska bez wcześniejszego ustalenia i zgody koordynatora lub opiekuna.

5. Opiekę nad wolontariuszami uczestniczącymi w danych wydarzeniach sprawuje koordynator – nauczyciel, którzy nadzoruje ich pracę i pomaga.

6. Opieka nad wolontariuszami rozpoczyna się w momencie stawienia się wolontariusza na miejsce zbiórki i sprawdzenia obecności, natomiast zakończenie odbywa się po wykonaniu danego zadania i zakończeniu wydarzenia przez koordynatora.

7. Opiekun wolontariatu ma prawo do wykluczenia ucznia/uczniów z uczestnictwa w kolejnych akcjach organizowanych przez szkołę z powodu niekulturalnego zachowania, braku dyscypliny lub braku zaangażowania uczestnika w dane wydarzenie. Wykluczenie w zależności od zachowania ucznia może być czasowe lub nieodwołalne.

 

Kto może zostać wolontariuszem

§ 2

 

 1. Wolontariuszem może być każda osoba w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 2. Uczeń przed przystąpieniem do wybranego wydarzenia musi przynieść zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Wolontariusz ma prawo do zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów, do promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.
 4. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym zaznajomieniu się z treścią regulaminów wydarzeń, w których uczestniczy, uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach organizowanych przez koordynatorów, aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem, wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi.

 

 

Zadania koordynatorów

§ 3

 

 1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.
 2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia o charakterze wolontaryjnym.
 3. Ustalanie i podanie terminów spotkań wolontariuszy.
 4. Reprezentowanie wolontariuszy
 5. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
 6. Monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań, wspomaganie i pomaganie uczniom-wolontariuszom.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 8. Prowadzenie dziennika wydarzeń wolontaryjnym organizowanych przez Szkołę (wydarzenie, organizator, liczba uczniów, imię i nazwisko, liczba godzin, uwagi)

 

Cele i sposoby działania

§ 4

 

1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej, nieprzymuszonej i nieodpłatnej pomocy innym, w ten sposób praktyczne zapoznanie ich z ideą wolontariatu.

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego a także czerpanie przyjemności z bezinteresownego działania.

4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontaryjnym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach społecznych również na rzecz szkoły poprzez jej promocję podczas  różnego rodzaju wydarzeń.

5. Łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy jej oczekującymi.

6. Przygotowanie uczniów liceum do podejmowania działań wolontaryjnych na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego i nie tylko.

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw wśród młodzieży szkolnej.

8. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku.

9. Rozwój uczniów pod względem społecznym – interakcje, kulturalnym – sposoby zachowań i altruistycznym – pomoc bezwarunkowa.

10. Organizacja spotkań comiesięcznych i podsumowujących raz do roku.

 

 

Formy działania Wolontaryjnego

§ 5

 

 1. Zbiórki darów rzeczowych.
 2. Zbiórki pieniędzy do puszek.
 3. Udział w akcjach charytatywnych,.
 4. Udział w wydarzeniach sportowo – kulturalnych.
 5. Organizacja wydarzeń sportowo – kulturalnych.

 

Nagradzanie wolontariuszy

§ 6

 

 1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika.
 2. Pochwała Dyrektora Szkoły.
 3. Dyplom za działalność wolontaryjną w klasie w danym roku szkolnym oraz nagroda za WLONTARIAT za trzyletnią prace w roku kończącym edukację, wręczenie na forum szkoły.
 4. Symboliczne nagradzanie wolontariuszy ma przede wszystkim motywować, podkreślać uznanie dla działalności wolontariusza oraz zachęcać do udziału w kolejnych wydarzeniach.

Postanowienia końcowe

§ 7

 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach uczestniczących w akcjach wolontaryjnych organizowanych przez Szkołę.
 2. Zmiana regulaminu musi być zaakceptowana przez opiekuna wolontariatu.
 3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
 4. Samorząd Szkolny oraz Wolontariusze aktywnie wspierają swoje wzajemne działania.

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  04‑12‑2017 07:33:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  04‑12‑2017 07:33:14
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2017 07:39:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive