ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych do czteroletniego liceum ogólnokształcącego.


ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych

do czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

 

Podstawa prawna:

1.  Art.154, ustawy z dnia14 grudnia2016 r. Prawo oświatowe {Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze   zm.).

2.  Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.,

zmieniająca decyzję nr OA-OR. 110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminu przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych,  dla absolwentów szkół podstawowych, tj .do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

 

Nabór do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest tylko w formie elektronicznej.

 

§ 1.

 

Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora  Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

 

§ 2. Przyjmowanie zgłoszeń.

 

Kandydaci składają dokumenty w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

Dokumentację kandydata stanowią:

•  podanie wygenerowane w elektronicznym systemie naboru,

•  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

•  zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

•  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespól orzekający działający

w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni

specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

 

Po przyjęciu kandydat dostarcza do szkoły dwa podpisane zdjęcia (imię, nazwisko, data urodzenia i dokładny adres z kodem pocztowym), kartę zdrowia oraz kwestionariusz osobowy.

 

§ 3. Szczegółowe kryteria rekrutacji.

 

Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania

planowanego limitu miejsc.

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 

Podczas rekrutacji brane są uwagę:

1.  wyniki egzaminu ósmoklasisty –  są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy

procent egzaminów z języka polskiego i matematyki odpowiada 0,35 pkt. czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 35 pkt. Natomiast z języka obcego nowożytnego każdy procent odpowiada 0,3 pkt – maksymalnie można uzyskać 30 pkt.

a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2.  oceny uzyskane w gimnazjum z języka polskiego oraz trzech wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów - maksymalnie 72 pkt:

 

celujący 

18 pkt.

bardzo dobry 

17 pkt.

dobry 

14 pkt.

dostateczny 

8 pkt.

dopuszczający 

2 pkt.

 

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 

klasa

zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty

1a – matematyczna 

j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski

1b – biologiczno -chemiczna 

 

j. polski, biologia, chemia, język angielski

1c – humanistyczna 

j. polski, historia, WOS, język angielski

 

3.  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.

4.  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

           1.  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,

              organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na
              szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
              szkoły - 18 punktów.

 

Kandydat otrzymuje dodatkowe punkty za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu  ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1 – 4, artystycznych lub sportowych,  organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

2.  osiągnięcia w zakresie aktywności  na rzecz innych ludzi (wolontariat) - 3 punkty

 

 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej - zasady punktacji - Rozporządzenie MEN z dnia 14.03.2017r. §8.1

 

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału do wyczerpania planowanego limitu miejsc w kolejności zgodnej z sumą punktów.  W przypadku wolnych miejsc kandydat, bierze udział w rekrutacji uzupełniającej w terminach zgodnych z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego do oddziału przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi

możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią

publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, w przypadku

równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1.  wielodzietność rodziny kandydata; (oświadczenie)

2.  niepełnosprawność kandydata;

3.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (oświadczenie)

7.  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria wymienione w pkt 1-7 mają jednakową wartość.

 

 

 

Oświadczenia,  o których mowa powyżej  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej  treści: „Jestem świadomy  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta  zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności  karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

§ 4. Szczegółowe terminy rekrutacji.

 

Szczegółowe terminy rekrutacji do klas pierwszych  Liceum Ogólnokształcącego im.  Noblistów Polskich w Rydułtowach w roku szkolnym 2019 /2020

 

           Termin

                                           Wydarzenie

13. 05 - 25. 06. 2019 r.

Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów

21 - 25. 06. 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

do 28.06.2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

15. 07. 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

.

16. 07. 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 – 24 07. 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone we wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

25. 07.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista kandydatów przyjętych zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 

§ 5. Tryb odwoławczy

 

W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.  Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni kandydat, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  21‑05‑2019 10:28:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  21‑05‑2019 10:28:31
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2019 10:29:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive